نتایج پایان دوره کلاسهای ترکی استانبولی

استاد: خانم علیزاد  تاریـخ: دی۱۳۹۸ شعبه: مرزداران نام دانشجو نمره کتبی نهایی نگار قنبری89نازنین باباحاجی86مهتاب مریخی89 استاد: حمیدرضا هوشمند  تاریـخ: شهریور ۱۳۹۸ شعبه: مرزداران نام دانشجو نمره کتبی نهایی سپیده غریب-پریسا غریب

نتایج پایان دوره EF- Upper: A

Exam Resullts of English File Courses
نتایــــج پایان دوره کلاس Upper-intermediate: A استــــــاد: زارع آذر ماه ۱۳۹۸ نام دانشجو نمره کلاسیمیان ترمنمره کتبی نمره شفاهی نمره نهاییربابه جوان2010203888ماهان محمدی2010184088دانیال نیک نامی2010194089حسین دولت نیاشایگان صادق2010204595علیرضا فاطمیرها فراقی زاده2010184391یوسف وجگانی2010204292آترین انصاری2010174087 نتایــــج پایان دوره کلاس Upper-intermediate: A استــــــاد: نادری ...

نتایج پایان دوره EF- Upper: B

Exam Resullts of English File Courses
نتایــــج پایان دوره کلاس Upper-intermediate: B استــــــاد: ـــــــــ خرداد ماه ۱۳۹۸ نام دانشجو نمره کلاسیمیان ترمنمره کتبی نمره شفاهی نمره نهایی

نتایج پایان دوره EF- Upper: C

Exam Resullts of English File Courses
نتایــــج پایان دوره کلاس Upper-intermediate: C استــــــاد: نادری شهریور ماه ۱۳۹۸ نام دانشجو نمره کلاسیمیان ترمنمره کتبی نمره شفاهی نمره نهاییامید طاهران پور2010204696فرزانه فرهمند1810204694پرنیا فرج الله زاده2010204999کیانوش نصیری1710لاوین لقایی179194994

نتایج پایان دوره EF- Upper: D

Exam Resullts of English File Courses
نتایــــج پایان دوره کلاس Upper-intermediate: D استــــــاد: ـــــــــ خرداد ماه ۱۳۹۸ نام دانشجو نمره کلاسیمیان ترمنمره کتبی نمره شفاهی نمره نهایی

نتایج پایان دوره EF- Upper: E

Exam Resullts of English File Courses
نتایــــج پایان دوره کلاس Upper-intermediate: E استــــــاد: ـــــــــ خرداد ماه ۱۳۹۸ نام دانشجو نمره کلاسیمیان ترمنمره کتبی نمره شفاهی نمره نهایی

نتایج پایان دوره EF- Advanced: A

People Sitting around discussing
نتایــــج پایان دوره کلاس Advanced: A استــــــاد: ـــــــــ خرداد ماه ۱۳۹۸ نام دانشجو نمره کلاسیمیان ترمنمره کتبی نمره شفاهی نمره نهایی

نتایج پایان دوره EF- Advanced: C

People Sitting around discussing
نتایــــج پایان دوره کلاس Advanced: C استــــــاد: ـــــــــ خرداد ماه ۱۳۹۸ نام دانشجو نمره کلاسیمیان ترمنمره کتبی نمره شفاهی نمره نهایی

نتایج پایان دوره EF- Advanced: D

People Sitting around discussing
نتایــــج پایان دوره کلاس Advanced: D استــــــاد: ـــــــــ خرداد ماه ۱۳۹۸ نام دانشجو نمره کلاسیمیان ترمنمره کتبی نمره شفاهی نمره نهایی

نتایج پایان دوره EF- Advanced: E

People Sitting around discussing
نتایــــج پایان دوره کلاس Advanced: E استــــــاد: ـــــــــ خرداد ماه ۱۳۹۸ نام دانشجو نمره کلاسیمیان ترمنمره کتبی نمره شفاهی نمره نهایی

دوره های آموزشی

اخبار