لیست کامل اعضای بدن به زبان انگلیسی - آموزشگاه زبان های خارجی راد تایم

لیست کامل اعضای بدن به زبان انگلیسی

1150 بازدید
لیست کامل اعضای بدن به زبان انگلیسی

لیست کامل اعضای بدن به زبان انگلیسی

لیست کامل اعضای بدن به زبان انگلیسی، بدن انسان از بسیاری از قسمت‌های مختلف تشکیل شده است، که هر کدام عملکرد منحصر به فرد خود را دارند. این قسمت‌ها را می‌توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد: خارجی و داخلی.

اعضای بدن خارجی آنهایی هستند که می‌توان آنها را دید و لمس کرد. آنها شامل سر، گردن، شانه‌ها، بازوها، دست‌ها، قفسه سینه، شکم، پشت، باسن، پاها و پاها می‌شوند.

اعضای بدن داخلی آنهایی هستند که نمی‌توان آنها را بدون جراحی دید یا لمس کرد. آنها شامل مغز، نخاع، قلب، ریه‌ها، کبد، کلیه‌ها، معده، روده‌ها و استخوان‌ها می‌شوند.

لیست اعضای بدن به زبان انگلیسی

اعضای بدنمعنی فارسی
Headسر
Faceصورت
Hairمو
Earگوش
Neckگردن
Foreheadپیشانی
Beardریش
Eyeچشم
Noseبینی
Mouthدهان
Chinچانه
Shoulderشانه
Elbowآرنج
Armبازو
Chestقفسه سینه
Armpitزیر بغل
Forearmساعد
Wristمچ دست
Backبازگشت
Navelناف
Toesانگشتان پا
Ankleمچ پا
Instepپا
Toenailناخن پا
Waistکمر
Abdomenشکم
Buttockباسن
Hipمفصل ران
Legپا
Thighران
Kneeزانو
Footپا
Handدست
Thumbشست

بیشتر بخوانید :

100تا از زیباترین کلمات جهان در زبان انگلیسی

120 بیو انگلیسی زیبا و خاص + معنی فارسی

آموزش اعداد ترکی استانبولی از 1 تا 100

آموزش صفر تا صد زبان انگلیسی

بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در تهران

آموزش آنلاین زبان انگلیسی ، کلاس آنلاین زبان انگلیسی

بهترین کلاس آنلاین آیلتس


اعضای صورت به زبان انگلیسی

اعضای بدنمعنی فارسی
Hairمو
Templeشقیقه
Eyelashمژه
Irisعنبیه
Cheekگونه
Nostrilسوراخ بینی
Lipلب
Neckگردن
Foreheadپیشانی
Eyebrowابرو
Eyeچشم
Eyelidپلک
Earگوش
Noseبینی
Jawفک
Mouthدهان
Chinچانه
Moustacheسبیل
Beardریش
Moleخال
اعضای بدن به زبان انگلیسی
اعضای بدن به زبان انگلیسی

اعضای دست به زبان انگلیسی

Thumbشست
Index fingerانگشت اشاره
Middle fingerانگشت وسط
Ring fingerانگشت حلقه
Little fingerانگشت کوچک
Palmکف دست
Wristمچ دست
Knuckleبند انگشت
Fingernailناخن انگشت

اعضای داخلی بدن به زبان انگلیسی

اعضای بدنمعنی فارسی
Brainمغز
Tracheaنای
Lungsریه ها
Heartقلب
Liverکبد
Stomachمعده
Kidneysکلیه ها
Intestines (large intestine and small intestine)روده (روده بزرگ و روده کوچک)
Pharynxحلق
Larynxحنجره
Arteriesشریان ها
Gallbladderکیسه صفرا
Spleenطحال
Urinary bladderمثانه
Appendixآپاندیس

اعضای دهان به زبان انگلیسی

اعضای بدنمعنی فارسی
Canineدندان نیش
Hard palateکام سخت
Lipsلب
Soft palateکام نرم
Uvulaزبان کوچک
Tongueزبان
Gingiva (Gums)لثه (لثه)
Incisorدندان پیش
Teethدندان ها
Mandibleفک پایین
Papillaeپاپیلا
Premolarدندان آسیای کوچک
کاملترین لیست شغل به انگلیسی
کاملترین لیست شغل به انگلیسی

انواع مو به زبان انگلیسی

اعضای بدنمعنی فارسی
Pixie cutکوتاهی مدل پیکسی
Bobمدل موی باب، کوتاه تا گردی صورت
Medium lengthکوتاهی مو با طول متوسط
Longموی بلند
Short blondeبلوند کوتاه
Long blondeبلوند بلند
Bunمدل موی گوجه‌ای
Ponytailدم اسبی
Pigtailمدل موی خرگوشی
Curlyفرفری
Dreadlocksموهای بافته شده مصنوعی که معمولا لابلای موها می‌بندند
Mohawkمدل مدل خروسی
Red hairموی قرمز
Dyed hairموی رنگ شده
Gray hairموی خاکستری
Long wavy hairموهای موج دار بلند
Man bunنان مرد
Comboverمدل موی مردانه که به بغل شانه می‌شود
Plaitsبافتنی
Ringletsسیم تلفنی
Baldکچل
لیست کامل اعضای بدن به زبان انگلیسی
لیست کامل اعضای بدن به زبان انگلیسی

لیست اعضای بدن به زبان انگلیسی

Body
بدن
Skin
پوست
Thighران
HeadسرFaceصورتHairمو
EarگوشNeckگردنForeheadپیشانی
BeardریشEyeچشمNoseبینی
MouthدهانChinچانهShoulderشانه
ElbowآرنجArmبازوChestقفسه سینه
ForearmساعدWristمچ دستBackپشت
NavelنافToesانگشتان پاAnkleمچ پا
WaistکمرAbdomenشکمButtocksباسن
KneeزانوFootپاHandدست
Hipمفصل رانLegپا

لیست اجزای صورت به انگلیسی 

HairموEyelashمژهIrisعنبیه
CheekگونهLipلبNeckگردن
ForeheadپیشانیEyebrowابروEyeچشم
EyelidپلکEarگوشNoseبینی
JawفکMouthدهانChinچانه
MoustacheسبیلBeardریشPupil
مردمک چشم
Tooth
دندان
Molar
دندان آسیا

قسمت های مختلف دست به انگلیسی

ThumbشستIndex fingerانگشت اشارهMiddle fingerانگشت وسط
Ring fingerانگشت حلقهLittle fingerانگشت کوچکPalmکف دست
Wristمچ دستKnuckleبند انگشتFingernailناخن انگشت
Fist
مشت

اندام های داخلی بدن به انگلیسی

BrainمغزTracheaنایLungsریه‌ها
HeartقلبLiverکبدStomachمعده
Kidneysکلیه‌هاIntestinesروده‌هاUrinary bladderمثانه
Gallbladderکیسه صفراLarynxحنجرهArteriesشریان‌ها
Appendix
آپاندیس
Eardrumپرده گوشJoint
مفصل
Large intestine
روده بزرگ
Skeleton
اسکلت
Small intestine
روده کوچک
Spinal cord
نخاع
Tonsilلوزه
30 اصطلاح رایج برای تقویت مکالمه انگلیسی
30 اصطلاح رایج برای تقویت مکالمه انگلیسی

چند نکته برای به خاطر سپردن نام اعضای بدن به زبان انگلیسی

  • از روش‌های یادگیری حافظه استفاده کنید.
  • نام اعضای بدن را به همراه تصویر آنها یاد بگیرید.
  • نام اعضای بدن را به صورت مکرر تکرار کنید.
  • از داستان‌ها و آهنگ‌ها برای یادگیری نام اعضای بدن استفاده کنید.
  • نام اعضای بدن را با دوستان و خانواده خود تمرین کنید.

سوالات متداول لیست کامل اعضای بدن به زبان انگلیسی

لیست کامل اعضای بدن به زبان انگلیسی شامل چه چیزهایی است؟

لیست کامل اعضای بدن به زبان انگلیسی شامل اعضای خارجی بدن و اعضای داخلی بدن می‌شود. اعضای خارجی بدن، اعضایی هستند که قابل مشاهده هستند و شامل سر، صورت، گردن، تنه، بازوها، پاها و انگشتان می‌شوند. اعضای داخلی بدن، اعضایی هستند که در داخل بدن قرار دارند و شامل مغز، قلب، ریه‌ها، معده، روده، کبد، کلیه‌ها و استخوان‌ها می‌شوند.

لیست اعضای خارجی بدن به زبان انگلیسی شامل چه چیزهایی است؟

لیست اعضای خارجی بدن به زبان انگلیسی به شرح زیر است:
سر: head
صورت: face
گردن: neck
تنه: trunk
بازوها: arms
پاها: legs
انگشتان: fingers

لیست اعضای داخلی بدن به زبان انگلیسی شامل چه چیزهایی است؟

لیست اعضای داخلی بدن به زبان انگلیسی به شرح زیر است:
مغز: brain
قلب: heart
ریه‌ها: lungs
معده: stomach
روده: intestines
کبد: liver
کلیه‌ها: kidneys
استخوان‌ها: bones

چرا یادگیری نام اعضای بدن به زبان انگلیسی مهم است؟

یادگیری نام اعضای بدن به زبان انگلیسی مهم است زیرا به شما کمک می‌کند تا بتوانید در مورد سلامتی خود صحبت کنید. اگر در یک کشور انگلیسی زبان هستید و احساس بیماری می‌کنید، دانستن نام اعضای بدن به شما کمک می‌کند تا بتوانید به پزشک توضیح دهید که چه مشکلی دارید. همچنین، یادگیری نام اعضای بدن به زبان انگلیسی به شما کمک می‌کند تا دایره لغات خود را افزایش دهید و در مکالمات روزمره انگلیسی بهتر عمل کنید.

چگونه می‌توان نام اعضای بدن به زبان انگلیسی را به خاطر سپرد؟

راه‌های مختلفی برای به خاطر سپردن نام اعضای بدن به زبان انگلیسی وجود دارد. یکی از راه‌ها این است که از روش‌های یادگیری حافظه مانند فلش کارت یا بازی‌های حافظه استفاده کنید. همچنین، می‌توانید سعی کنید نام اعضای بدن را به همراه تصویر آنها یاد بگیرید. علاوه بر این، می‌توانید با تکرار مکرر، نام اعضای بدن را به خاطر بسپارید.

4.1/5 - (11 امتیاز)
https://radtime.org/?p=12687
اشتراک گذاری:

نظرات

1 نظر در مورد لیست کامل اعضای بدن به زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *