شب یلدا به انگلیسی
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو

شب یلدا به انگلیسی

879 بازدید
شب یلدا به انگلیسی

شب یلدا به انگلیسی

شب یلدا به انگلیسی : Shab-e Yalda و Yalda night

شب چله به انگلیسی : Shab-e Chelle و night of forty

تبریک شب یلدا و شب یلدا مبارک به انگلیسی : Happy Yalda Night

شب یلدا مبارک : Happy Yalda!

درباره شب یلدا به انگلیسی

Yalda Night, also known as Shab-e Yalda, is the longest night of the year in the Northern Hemisphere. It falls on the eve of the winter solstice, which is the shortest day of the year. In Iran, Yalda is a traditional holiday that is celebrated with family and friends.

شب یلدا، که به نام شب چله نیز شناخته می شود، طولانی ترین شب سال در نیمکره شمالی است. این شب مصادف با شب قبل از انقلاب زمستانی است که کوتاه ترین روز سال است. در ایران، یلدا یک تعطیلات سنتی است که با خانواده و دوستان جشن گرفته می شود.

The history of Yalda Night can be traced back to ancient Persia. At that time, people believed that the longest night of the year was a time of darkness and evil. They would gather together to light bonfires and tell stories to ward off the darkness.

تاریخچه شب یلدا به ایران باستان باز می گردد. در آن زمان، مردم معتقد بودند که طولانی ترین شب سال زمانی برای تاریکی و شر است. آنها برای دفع تاریکی دور هم جمع می شدند و آتش می افروختند و داستان می گفتند.

In modern times, Yalda Night is still celebrated as a time of family and friends. It is a time to come together and enjoy the company of each other. People often gather around a fire or table and eat traditional foods, such as watermelon, pomegranates, and nuts. They also tell stories, play games, and sing songs.

در دوران مدرن، شب یلدا هنوز به عنوان زمانی برای خانواده و دوستان جشن گرفته می شود. این زمان برای دور هم جمع شدن و لذت بردن از یکدیگر است. مردم اغلب دور آتش یا میز جمع می شوند و غذاهای سنتی مانند هندوانه، انار و آجیل می خورند. آنها همچنین داستان می گویند، بازی می کنند و آواز می خوانند.

20% تخفیف شب یلدا راد تایم (همه کلاس ها)
20% تخفیف شب یلدا راد تایم (همه کلاس ها)

Yalda Night is a celebration of light and hope. It is a time to remember that even in the darkest of times, there is always hope for a brighter future.

شب یلدا جشنی برای نور و امید است. این زمان برای یادآوری این است که حتی در تاریک ترین زمان ها، همیشه امیدی برای آینده ای روشن وجود دارد.

The longest night of the year is a time of change. The days are getting shorter, and the nights are getting longer. This is a time of transition, a time of uncertainty.

طولانی ترین شب سال زمانی برای تغییر است. روزها کوتاه تر می شوند و شب ها طولانی تر می شوند. این یک زمان گذار است، زمانی از عدم قطعیت است.

Yalda Night is a time to gather together with loved ones. It is a time to share stories, laughter, and love. It is a time to remember that we are not alone in the darkness.

شب یلدا زمانی برای جمع شدن با عزیزان است. این زمان برای به اشتراک گذاشتن داستان ها، خنده و عشق است. این زمان برای یادآوری این است که ما در تاریکی تنها نیستیم.

Yalda Night is a celebration of life. It is a time to appreciate the good things in our lives. It is a time to look forward to the future with hope.

شب یلدا جشنی برای زندگی است. این زمان برای قدردانی از چیزهای خوب زندگی است. این زمان برای نگاه به آینده با امید است.

In conclusion, Yalda Night is a special holiday that has a rich history and philosophy. It is a time to celebrate light, hope, and life.

در پایان، شب یلدا یک تعطیلات ویژه است که تاریخچه و فلسفه غنی دارد. این زمان برای جشن نور، امید و زندگی است.


بیشتر بخوانید :

گرامر so as to و in order to و so that و in order that

بهترین اپلیکیشن و سایت یادگیری زبان فرانسه در خانه

تفاوت everyday و every day

انگلیسی بریتیش یا امریکن؟

کاربردهای might/may as well در زبان انگلیسی

کاربرد معنایی take for granted


تبریک شب یلدا به انگلیسی

Wishing you and your loved ones a very Happy Yalda Night. May this auspicious day bring you joy, happiness, and prosperity.

برای شما و عزیزانتان شب یلدای بسیار مبارک. انشالله این روز فرخنده برای شما شادی، خوشبختی و ثروت به ارمغان آورد.


May your Yalda Night be filled with laughter, good company, and delicious food. Happy Yalda!

شب یلدای شما پر از خنده، همراهی خوب و غذاهای خوشمزه باشد. یلدای شما مبارک!


You are sweet as watermelon for me. Happy Yalda night.

تو برای من مثل هندوانه شیرینی. شب یلدا مبارک.


let’s have a great time together one minute more than always.

بیا یک دقیقه بیشتر از همیشه با هم بگذرانیم.


On this special night, let us celebrate the longest night of the year with our loved ones. Happy Yalda!

در این شب ویژه، بیایید شب طولانی ترین شب سال را با عزیزانمان جشن بگیریم. یلدای شما مبارک!


Yalda is a time to come together and enjoy the company of our loved ones. May your Yalda Night be filled with love, laughter, and good cheer. Happy Yalda!

یلدا زمانی است که دور هم جمع شویم و از همراهی عزیزانمان لذت ببریم. شب یلدای شما پر از عشق، خنده و شادی باشد. یلدای شما مبارک!


May the light of Yalda drive away the darkness of winter. Happy Yalda!

انشالله نور یلدا تاریکی زمستان را دور کند. یلدای شما مبارک!


The clock is ticking, time flies; and Yalda puts the hands of autumn in the hands of winter

صدای تیک تاک ساعت می‌آید زمان می‌گذرد و یلدا دست‌های پاییز را در دستان زمستان می‌گذارد.


May have a long and sweet life as Yalda and Watermelon. Happy Yalda my dear.

مثل یلدا و هندوانه عمری طولانی و شیرین داشته باشد. یلدا مبارک عزیزم.


The most beautiful smile of Yalda belongs to me when I look at you.

زیباترین لبخند یلدا متعلق به من است که به تو نگاه می‌کنم


Yalda is the longest night of the year, but it is also a night of hope. May your Yalda Night be filled with hope for a bright future.

یلدا طولانی ترین شب سال است، اما همچنین شب امید است. انشالله شب یلدای شما پر از امید برای آینده ای روشن باشد.


Yalda, I love you, as much as all the stars that shine in your eyes.

یلدا دوستت دارم به اندازه تمام ستاره‌هایی که در چشمانت می‌درخشند.

شب یلدا به انگلیسی : Shab-e Yalda و Yalda night شب چله به انگلیسی : Shab-e Chelle و night of forty تبریک شب یلدا و شب یلدا مبارک به انگلیسی : Happy Yalda Night
شب یلدا به انگلیسی : Shab-e Yalda و Yalda night شب چله به انگلیسی : Shab-e Chelle و night of forty تبریک شب یلدا و شب یلدا مبارک به انگلیسی : Happy Yalda Night

لغات شب یلدا به انگلیسی

انارPomegranate
هندوانهWatermelon
آجیلNuts
کدو تنبلpumpkin 
سیب Apple 
خرمالوPersimmon
شیرینیSweets 
چغندر (لبو)Beetroot 
شمعCandle 
ژلهJelly 
آناناسPineapple 
کیکCake 
انگورGrapes 

متن یلدا مبارک به انگلیسی

Yalda is the longest night of the year, but it is also a night of celebration. It is a time to come together with loved ones and enjoy the company of each other. Yalda is a time to eat traditional foods, such as watermelon, pomegranates, and nuts. It is also a time to tell stories, play games, and sing songs. Yalda is a night to celebrate the light of hope and the beauty of life.

یلدا طولانی ترین شب سال است، اما همچنین یک شب جشن است. این زمان برای دور هم جمع شدن با عزیزان و لذت بردن از یکدیگر است. یلدا زمان خوردن غذاهای سنتی مانند هندوانه، انار و آجیل است. این همچنین زمان گفتن داستان ها، بازی و آواز خواندن است. یلدا شبی برای جشن نور امید و زیبایی زندگی است.


On the night of the birth of Mitra, the goddess of love, let us be like the previous ones

Ahriman defeated our existence so that the light of love and affection sprouts in our hearts and the seeds of love Let friendship illuminate the longest night of the year.

در شب تولد میترا، خدایگان عشق، همانند پیشینیان دور هم جمع شویم

اهریمن وجودمان را شکست دهیم تا نور عشق و محبت در دلمان رشد کند و بذر عشق و دوستی طولانی‌ترین شب سال را برایمان روشن کند.


Yalda, the black girl with long hair above, the monument of the name of the country, the autumn fruit of Iran, and the bride of winter, is on her way. Let’s put him on the table of love and connect him with tomorrow’s generation. Let’s not forget being Iranian.

یلدا، همان دخترک موبلند مشکی رنگ، یادگار لحظات وطن، میوه‌ای از پاییز ایران و عروس زمستان، در راه آمدن است. او را بر سر میز پر از عشق بنشانیم و با نسل آینده پیوندشان دهیم. فراموش نکنیم ایرانی هستیم


How beautiful this year is, my Yalda night
is the longest night that I think of you,

and remembering your loving gaze,
my black night is filled with the light of love.

چقدر امسال شب یلدای من زیباتر است
شبی طولانی که به تو فکر می‌کنم
و نگاه پر از عشقت را به یاد می‌آورم
و شب تار من را با نور عشقت پر می‌کند.


I was patient until the morning of Yalda night. I turned
the violent night without tomorrow into tomorrow with your thoughts. What was that night?! Wow, was it painful? The sadness of that night, which was Yalda night.

من بلندی شب یلدا را تا صبح صبور بودم. شب غمگین بی فردا را با فکر تو سر کردم
چه شبی بود !؟
عجب دردی بود !؟
غم آن شب که شب یلدا بود.


Come, be my moon and my Yalda,
the rainy night of December, be my moon,

come, the most beautiful Majnoon, this night,
be with me and my Layla for a lifetime.

بیا ماه من و یلدای من باش
شب بارانی دی ماه من باش
بیا زیباترین مجنون این شب
یه عمری با من و لیلای من باش


I don’t know where are you tonight.

Who do you share your red watermelon with?

Who do you take Hafez’s horoscope for?

But I know that you are with me in Yalda

من نمی‌دانم امشب را کجا هستی

سرخی هندوانه را امشب با چه کسی شریک می‌شوی

امشب فال حافظ را به نیت چه کسی بگیری

اما خوب می‌دانم که در ذهنم در یلدا تو با منی.


Another autumn has come and gone,
the world has not changed, but loving you has become older and sweeter,
my dear, may your life be as long as Yalda’s.

پاییز دیگری آمد و رفت

جهان تغییر نکرد، اما عشق به تو کهنه‌تر و شیرین‌تر گشت

عزیزم، زندگیت به بلندای یلدا.


How beautiful this year is, my Yalda night is the longest night that I think of you, and remembering your loving gaze, my black night is filled with the light of love.

چه سال زیبایی است، شب یلدای من طولانی‌ترین شبی است که به تو فکر می‌کنم و از به خاطر آوردن نگاه پر مهرت، شب سیاه من لبریز از نور عشق می‌گردد.


Autumn passes by seconds, don’t forget that there is someone who is as good as All the dancing leaves of autumn wish you well. Your life is summer, your heart is the sea, and your days are spring.

چند ثانیه از پاییز می‌گذرد، فراموش نکن کسی هست که به اندازه همه برگ‌های رقصان پاییز برای شما آرزوی سلامتی می‌کند. زندگیت تابستانه، دلت دریایی، روزگارت بهاری.

تخفیف شب یلدا راد تایم-min (1)
تخفیف شب یلدا راد تایم-min (1)

جملات و اصطلاحات مهم مکالمه انگلیسی شب یلدا

در اینجا برخی از جملات و اصطلاحات مهم مکالمه انگلیسی شب یلدا آورده شده است:

Greetings

 • Happy Yalda! (یلدا مبارک!)
 • How are you spending your Yalda? (یلدای شما چطور می گذرد؟)
 • I hope you have a wonderful Yalda. (امیدوارم یلدایی فوق العاده داشته باشید.)

Food

 • Have you tried the watermelon? It’s delicious! (هندوانه را امتحان کردی؟ خیلی خوشمزه است!)
 • I love pomegranates. They’re so juicy and flavorful. (من انار را خیلی دوست دارم. خیلی آبدار و خوشمزه است.)
 • The nuts are a great way to stay warm during the long night. (آجیل ها راهی عالی برای گرم ماندن در طول شب طولانی هستند.)

Activities

 • We’re going to tell stories around the fire. (می خواهیم دور آتش داستان بگوییم.)
 • I’m going to play some games with my friends. (می خواهم با دوستانم بازی کنم.)
 • We’re going to sing songs and dance. (می خواهیم آواز بخوانیم و برقصیم.)

Other

 • Yalda is a time to celebrate the light of hope. (یلدا زمانی برای جشن نور امید است.)
 • It’s also a time to come together with loved ones. (همچنین زمانی برای دور هم جمع شدن با عزیزان است.)
 • Yalda is a beautiful and meaningful holiday. (یلدا یک تعطیلات زیبا و معنادار است.)

در اینجا چند مثال از مکالمات انگلیسی شب یلدا آورده شده است:

A

A: Happy Yalda!

B: Happy Yalda to you too! How are you spending your Yalda?

A: I’m going to a party with my friends. We’re going to eat traditional foods, tell stories, and play games.

B: That sounds like a lot of fun! I’m going to stay home with my family. We’re going to have a bonfire and tell stories.

B

A: Have you tried the watermelon? It’s delicious!

B: No, I haven’t. I’m going to get some now.

A: Be sure to try the pomegranates too. They’re my favorite.

C

A: I love Yalda. It’s a time to celebrate the light of hope and the beauty of life.

B: I agree. It’s a special time to come together with loved ones and enjoy each other’s company.

کلاس های آموزش آنلاین زبان تخفیف
کلاس های آموزش آنلاین زبان تخفیف

متن شب یلدا به انگلیسی با ترجمه فارسی

Title: Yalda Night: A celebration of light, hope, and life

Introduction:

Yalda Night, also known as Shab-e Yalda, is the longest night of the year in the Northern Hemisphere. It falls on the eve of the winter solstice, which is the shortest day of the year. In Iran, Yalda is a traditional holiday that is celebrated with family and friends.

Body:

The history of Yalda Night can be traced back to ancient Persia. At that time, people believed that the longest night of the year was a time of darkness and evil. They would gather together to light bonfires and tell stories to ward off the darkness.

In modern times, Yalda Night is still celebrated as a time of family and friends. It is a time to come together and enjoy the company of each other. People often gather around a fire or table and eat traditional foods, such as watermelon, pomegranates, and nuts. They also tell stories, play games, and sing songs.

Yalda Night is a celebration of light and hope. It is a time to remember that even in the darkest of times, there is always hope for a brighter future.

The longest night of the year is a time of change. The days are getting shorter, and the nights are getting longer. This is a time of transition, a time of uncertainty.

Yalda Night is a time to gather together with loved ones. It is a time to share stories, laughter, and love. It is a time to remember that we are not alone in the darkness.

Yalda Night is a celebration of life. It is a time to appreciate the good things in our lives. It is a time to look forward to the future with hope.

Conclusion:

In conclusion, Yalda Night is a special holiday that has a rich history and philosophy. It is a time to celebrate light, hope, and life.

Translation:

عنوان: شب یلدا: جشن نور، امید و زندگی

مقدمه:

شب یلدا، که به نام شب چله نیز شناخته می شود، طولانی ترین شب سال در نیمکره شمالی است. این شب مصادف با شب قبل از انقلاب زمستانی است که کوتاه ترین روز سال است. در ایران، یلدا یک تعطیلات سنتی است که با خانواده و دوستان جشن گرفته می شود.

بدنه:

تاریخچه شب یلدا به ایران باستان باز می گردد. در آن زمان، مردم معتقد بودند که طولانی ترین شب سال زمانی برای تاریکی و شر است. آنها برای دفع تاریکی دور هم جمع می شدند و آتش می افروختند و داستان می گفتند.

در دوران مدرن، شب یلدا هنوز به عنوان زمانی برای خانواده و دوستان جشن گرفته می شود. این زمان برای دور هم جمع شدن و لذت بردن از یکدیگر است. مردم اغلب دور آتش یا میز جمع می شوند و غذاهای سنتی مانند هندوانه، انار و آجیل می خورند. آنها همچنین داستان می گویند، بازی می کنند و آواز می خوانند.

شب یلدا جشنی برای نور و امید است. این زمان برای یادآوری این است که حتی در تاریک ترین زمان ها، همیشه امیدی برای آینده ای روشن وجود دارد.

طولانی ترین شب سال زمانی برای تغییر است. روزها کوتاه تر می شوند و شب ها طولانی تر می شوند. این یک زمان گذار است، زمانی از عدم قطعیت است.

شب یلدا زمانی برای جمع شدن با عزیزان است. این زمان برای به اشتراک گذاشتن داستان ها، خنده و عشق است. این زمان برای یادآوری این است که ما در تاریکی تنها نیستیم.

شب یلدا جشنی برای زندگی است. این زمان برای قدردانی از چیزهای خوب زندگی است. این زمان برای نگاه به آینده با امید است.

نتیجه:

در پایان، شب یلدا یک تعطیلات ویژه است که تاریخچه و فلسفه غنی دارد. این زمان برای جشن نور، امید و زندگی است.

یلدا مبارک راد تایم-min
یلدا مبارک راد تایم-min

انشا ساده درباره شب یلدا به انگلیسی

Yalda Night

Yalda Night, also known as Shab-e Yalda, is the longest night of the year in the Northern Hemisphere. It falls on the eve of the winter solstice, which is the shortest day of the year. In Iran, Yalda is a traditional holiday that is celebrated with family and friends.

The history of Yalda Night can be traced back to ancient Persia. At that time, people believed that the longest night of the year was a time of darkness and evil. They would gather together to light bonfires and tell stories to ward off the darkness.

In modern times, Yalda Night is still celebrated as a time of family and friends. It is a time to come together and enjoy the company of each other. People often gather around a fire or table and eat traditional foods, such as watermelon, pomegranates, and nuts. They also tell stories, play games, and sing songs.

Food

Yalda Night is a celebration of the harvest. Some of the traditional foods eaten on Yalda Night include:

 • Watermelon: Watermelon is a symbol of abundance and fertility.
 • Pomegranates: Pomegranates are a symbol of good luck and prosperity.
 • Nuts: Nuts are a symbol of strength and longevity.

Activities

Yalda Night is a time for storytelling, games, and music. Some of the traditional activities enjoyed on Yalda Night include:

 • Storytelling: Storytelling is a popular activity on Yalda Night. People tell stories about their lives, Persian legends, and folktales.
 • Games: Games are a great way to have fun and bond with family and friends on Yalda Night. Some popular games played on Yalda Night include backgammon, chess, and charades.
 • Music: Music is a beautiful way to celebrate Yalda Night. People often sing traditional Persian songs or play music on instruments such as the tar, setar, or kamancheh.

Conclusion

Yalda Night is a special holiday that is celebrated with love and joy. It is a time to come together with family and friends and celebrate the beauty of life.


شب یلدا

شب یلدا، که به نام شب چله نیز شناخته می شود، طولانی ترین شب سال در نیمکره شمالی است. این شب مصادف با شب قبل از انقلاب زمستانی است که کوتاه ترین روز سال است. در ایران، یلدا یک تعطیلات سنتی است که با خانواده و دوستان جشن گرفته می شود.

تاریخچه شب یلدا به ایران باستان باز می گردد. در آن زمان، مردم معتقد بودند که طولانی ترین شب سال زمانی برای تاریکی و شر است. آنها برای دفع تاریکی دور هم جمع می شدند و آتش می افروختند و داستان می گفتند.

در دوران مدرن، شب یلدا هنوز به عنوان زمانی برای خانواده و دوستان جشن گرفته می شود. این زمان برای دور هم جمع شدن و لذت بردن از یکدیگر است. مردم اغلب دور آتش یا میز جمع می شوند و غذاهای سنتی مانند هندوانه، انار و آجیل می خورند. آنها همچنین داستان می گویند، بازی می کنند و آواز می خوانند.

غذا

شب یلدا جشنی برای برداشت محصول است. برخی از غذاهای سنتی که در شب یلدا خورده می شوند عبارتند از:

 • هندوانه: هندوانه نمادی از فراوانی و باروری است.
 • انار: انار نمادی از خوش شانسی و ثروت است.
 • آجیل: آجیل نمادی از قدرت و طول عمر است.

فعالیت ها

شب یلدا زمانی برای داستان گویی، بازی و موسیقی است. برخی از فعالیت های سنتی که در شب یلدا لذت می برند عبارتند از:

 • داستان گویی: داستان گویی فعالیتی محبوب در شب یلدا است. مردم داستان هایی از زندگی، افسانه ها و داستان های عامیانه ایرانی می گویند.
 • بازی ها: بازی ها راهی عالی برای تفریح و پیوند با خانواده و دوستان در شب یلدا هستند. برخی از بازی های محبوب که در شب یلدا بازی می شوند عبارتند از تخته نرد، شطرنج و حدس زدن.
 • موسیقی: موسیقی راهی زیبا برای جشن گرفتن شب یلدا است. مردم اغلب آهنگ های سنتی ایرانی می خوانند یا با سازهایی مانند تار، سه تار یا کمانچه موسیقی می نوازند.
Merry Christmas
Merry Christmas

چند جمله کوتاه انگلیسی درباره شب یلدا

در اینجا چند جمله کوتاه انگلیسی در مورد شب یلدا با ترجمه فارسی آورده شده است:

 • Yalda Night is the longest night of the year in the Northern Hemisphere.

یلدا طولانی ترین شب سال در نیمکره شمالی است.

 • Yalda is a traditional Iranian holiday that is celebrated on the eve of the winter solstice.

یلدا یک تعطیلات سنتی ایرانی است که در شب قبل از انقلاب زمستانی جشن گرفته می شود.

 • On Yalda Night, families and friends gather together to eat traditional foods, tell stories, and play games.

در شب یلدا، خانواده ها و دوستان دور هم جمع می شوند تا غذاهای سنتی بخورند، داستان بگویند و بازی کنند.

 • Some of the traditional foods eaten on Yalda Night include watermelon, pomegranates, and nuts.

برخی از غذاهای سنتی که در شب یلدا خورده می شوند عبارتند از هندوانه، انار و آجیل.

 • Yalda is a time to celebrate the beauty of life and the hope for a brighter future.

یلدا زمانی برای جشن گرفتن زیبایی زندگی و امید به آینده ای روشن است.

در اینجا چند جمله کوتاه انگلیسی خلاقانه تر در مورد شب یلدا با ترجمه فارسی آورده شده است:

 • Yalda is a night of light and hope. It is a time to come together with loved ones and celebrate the beauty of life.

یلدا شبی از نور و امید است. این زمان برای دور هم جمع شدن با عزیزان و جشن گرفتن زیبایی زندگی است.

 • Yalda is a time to reflect on the past year and look forward to the future. It is a time to appreciate the good things in our lives and to hope for a brighter future.

یلدا زمانی برای تأمل در سال گذشته و نگاه به آینده است. این زمان برای قدردانی از چیزهای خوب زندگی و امید به آینده ای روشن است.

کریسمس مبارک به انگلیسی
کریسمس مبارک به انگلیسی

سوالات متداول تبریک شب یلدا به انگلیسی

چگونه شب یلدا را به انگلیسی تبریک بگویم؟

برای تبریک شب یلدا به انگلیسی، می‌توانید از عبارت‌های زیر استفاده کنید:
Happy Yalda!
Wishing you a wonderful Yalda Night!
I hope you have a joyous Yalda!

همچنین می‌توانید یک جمله کوتاه در مورد شب یلدا به انگلیسی اضافه کنید. به عنوان مثال:
Yalda is a time to celebrate the light of hope and the beauty of life.
Yalda is a time to come together with loved ones and enjoy each other’s company.

چگونه در مکالمه انگلیسی در مورد شب یلدا صحبت کنم؟

در اینجا چند عبارت و سوال متداول در مورد شب یلدا آورده شده است که می‌توانید در مکالمه انگلیسی از آنها استفاده کنید:
What is Yalda Night?
When is Yalda Night?
What do people do on Yalda Night?
What are some traditional foods eaten on Yalda Night?
What are some traditional activities done on Yalda Night?

چگونه در یک کارت تبریک انگلیسی شب یلدا را تبریک بگویم؟

در اینجا چند جمله کوتاه برای نوشتن در یک کارت تبریک انگلیسی شب یلدا آورده شده است:
May your Yalda be filled with love, laughter, and good cheer.
I hope you have a wonderful Yalda Night with your loved ones.
Yalda is a time to celebrate the beauty of life. I hope you have a joyous Yalda!

چگونه در یک پست اینستاگرامی انگلیسی شب یلدا را تبریک بگویم؟

در اینجا چند جمله کوتاه برای نوشتن در یک پست اینستاگرامی انگلیسی شب یلدا آورده شده است:
Happy Yalda! I hope you have a wonderful night filled with love, laughter, and good food.
Yalda is a time to celebrate the light of hope and the beauty of life. I hope you have a joyous Yalda!
I’m so grateful to be able to celebrate Yalda with my loved ones. I hope you have a wonderful night too!

2.7/5 - (3 امتیاز)
https://radtime.org/?p=14125
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد شب یلدا به انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.