پیام تبریک به انگلیسی - آموزشگاه زبان های خارجی راد تایم

پیام تبریک به انگلیسی

287 بازدید
پیام تبریک به انگلیسی

پیام تبریک و آرزوی موفقیت به انگلیسی (Good Luck)

در زبان انگلیسی، برای تبریک گفتن به کسی می‌توانید از عبارات مختلفی استفاده کنید. این عبارات بسته به موقعیت و رابطه شما با شخص مورد نظر متفاوت هستند.

در اینجا چند عبارت رایج برای تبریک گفتن به انگلیسی آورده شده است:

 • Congratulations! (تبریک!)
 • Well done! (کارت عالی!)
 • Hooray! (آفرین!)
 • That’s great! (عالیه!)
 • I’m so happy for you! (من خیلی برایت خوشحالم!)
 • I’m so proud of you! (من خیلی بهت افتخار می کنم!)

در اینجا چند نمونه از نحوه استفاده از این عبارات آورده شده است:

 • Congratulations on your graduation! (تبریک به فارغ‌التحصیلیت!)
 • Well done on your promotion! (کارت عالی برای ارتقای شغلی ات!)
 • Hooray! You’re getting married! (آفرین! قراره ازدواج کنی!)
 • That’s great news! You got the job! (عالیه! کار رو گرفتی!)
 • I’m so happy for you and your new baby! (من خیلی برای تو و بچه جدیدت خوشحالم!)
 • I’m so proud of you for winning the race! (من خیلی بهت افتخار می کنم که مسابقه رو زدی!)

می‌توانید این عبارات را با یک جمله شخصی‌تر نیز همراه کنید. به عنوان مثال:

 • I know how hard you worked for this, so I’m so proud of you. Congratulations! (می‌دونم که برای این خیلی سخت کار کردی، پس خیلی بهت افتخار می‌کنم. تبریک!)
 • I’m so excited for your new job. I know you’ll be amazing. Congratulations! (من خیلی برای کار جدیدت هیجان‌زده ام. می‌دونم که عالی هستی. تبریک!)
 • I’m so happy for you and your new family. Congratulations! (من خیلی برای تو و خانواده جدیدت خوشحالم. تبریک!)

البته، شما می‌توانید این عبارات را با توجه به شرایط و روابط خود با گیرنده سفارشی کنید. به عنوان مثال، اگر با شخصی بسیار نزدیک هستید، می‌توانید از عبارتی مانند “I’m so happy for your success! (من خیلی برای موفقیتت خوشحالم!) استفاده کنید.


انواع تبریک گفتن به انگلیسی

تبریک گفتن به انگلیسی را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد:

 • تبریک رسمی

تبریک رسمی برای موقعیت‌هایی استفاده می‌شود که فرد مورد نظر را به طور رسمی می‌شناسید، مانند همکار، مشتری، یا مقام رسمی. در این حالت، بهتر است از عباراتی مانند Congratulations! یا Well done! استفاده کنید.

 • تبریک غیر رسمی

تبریک غیر رسمی برای موقعیت‌هایی استفاده می‌شود که فرد مورد نظر را به طور غیر رسمی می‌شناسید، مانند دوست، خانواده، یا آشنا. در این حالت، می‌توانید از عباراتی مانند Hooray!، That’s great!، یا I’m so happy for you! استفاده کنید.

 • تبریک شخصی

تبریک شخصی برای موقعیت‌هایی استفاده می‌شود که می‌خواهید تبریک خود را شخصی‌تر کنید. در این حالت، می‌توانید از عباراتی مانند I’m so proud of you! یا I know how hard you worked for this! استفاده کنید.

نکاتی برای تبریک گفتن به انگلیسی

در اینجا چند نکته برای تبریک گفتن به انگلیسی آورده شده است:

 • از عبارات مناسب برای موقعیت استفاده کنید. برای مثال، از عبارات رسمی برای موقعیت‌های رسمی و از عبارات غیر رسمی برای موقعیت‌های غیر رسمی استفاده کنید.
 • از عبارات شخصی استفاده کنید. هرچه تبریک شما شخصی‌تر باشد، تاثیر بیشتری خواهد داشت.
 • از کلمات و عبارات درست استفاده کنید. مطمئن شوید که کلمات و عباراتی را که استفاده می‌کنید

تبریک برای موفقیت به انگلیسی

تبریک برای موفقیت به انگلیسی
تبریک برای موفقیت به انگلیسی

Wishing you all the very best for each and every one of your future endeavors!

برای تو بهترین ها را در هر یک از تلاش های آینده آرزو می کنم.


In this world people will always throw stones in the path of your success, it depends on you… What you make from them a wall or a bridge!

در این دنیا همیشه افراد جلوی راه موفقیت تو سنگ اندازی می کنند، این به تو بستگی دارد که از این سنگ ها چه چیزی بسازی! دیوار یا پل!


Success comes to those who strive for it. I’m sure you’ll be successful one day. Good luck!

موفقیت به سمت کسانی می رود که براش زحمت کشیده باشند. مطمئن هستم که تو روزی موفق خواهی شد! موفق باشی!


Every successful person has a painful story” “Every painful story has a successful ending” Accept the pain & get ready to success.

هر انسان موفقی یک داستان رنج آور دارد. هر داستان درد آوری هم یک پایان خوب دارد! درد و رنج را بپذیر و برای موفقیت آماده باش.


Success Formula, B sweet as honey B regular as clock B fresh as rose B soft as tissue B hard as rock & B sure as death!

فرمول موفقیت: مثل عسل شیرین باش، همچون ساعت منظم، مثل گل رز تازه و شاداب، مثل پاچه نرم و لطیف، مثل صخره محکم و مثل مرگ حتمی باش!


For fulfill your life dreams you must effort very hard and keep your eyes on your destination and not lose your hope. God Bless you. Best Wish from me.

برای محقق کردن رویاهایی که داری باید سخت تلاش کنی و چشمانت را به مقصد بدوزی و امید خود را از دست ندهی. خدا به همراهت! بهترین ها را برایت آرزومندم!


There is no perfect moment to take action for success, always strive to bring your ambition to life. Wishing you great inspiration and success.

هیچ زمان بخصوصی برای اقدام کردن  برای موفقیت وجود ندارد! همیشه تلاش کن تا بلند پروازی های زندگی ات را عملی کنی! برایت بهترین الهامات و موفقیت ها را آرزو دارم.


بیشتر بخوانید:

1000 کلمه پرکاربرد در زبان انگلیسی

دلتنگی به انگلیسی ،تفاوت I miss you و I missed you 

کریسمس مبارک به انگلیسی

فیلم انگلیسی فوق العاده برای تقویت زبان

ضرب المثل انگلیسی پرکاربرد 


Biggest enemy of success is “Fear of failure” So when FEAR knocks at your DOOR, send COURAGE to open the DOOR and success will wait for you.

بزرگ ترین دشمن موفقیت، ترس از شکست است! بنابراین زمانی که ترس درب خانه ات را زد، شجاعت را بفرست تا درب را باز کنه و بعد از آن موفقیت در انتظار توست.


To achieve great things in life you shouldn’t only dream or plan but also try to get it.

برای به دست آوردن چیز های بزرگ در زندگی، نباید فقط رویا پردازی و برنامه ریزی کنی، بلکه باید تلاش کنی تا به آنها برسی.


Don’t See Others Doing Better Than You. Beat Your Own Records Everyday Because Success Is a Fight Between YOU and YOURSELF!

نگاه نکن که دیگران بهتر از تو عمل می کنند. هر روز رکورد های خودت را بزن، زیرا موفقیت عبارتست از جنگ بین تو و خویشتن تو!


There is No Royal Road to Success, But after Success Every Road Becomes Royal, Best wishes for those who believe in Struggle!

هیچ جاده شاهانه ای برای رسیدن به موفقیت وجود ندارد! اما بعد از موفقیت همه جاده ها شاهانه خواهند شد، برای آن دسته افرادی که به مبارزه و تلاش ایمان دارند بهترین ها را آرزومندم.


Be strong as you fight your way to success, the difficulty you face is nothing compared to the joy of success.

هنگام نبرد در مسیر موفقیت محکم و قوی باش، آن دشواری هایی که با آنها روبرو می شوی در مقایسه با لذت موفقیت بعد از آن هیچ نیست.


May your worries end with the day and the sunrise bring in new hopes in your life. Best of luck and keep smiling always.

امیدوارم تمام نگرانی هایت با آمدن روز پایان بگیرد و طلوع آفتاب، امید های جدیدی وارد زندگی تو کند. برایت بهترین بخت و اقبال و لبانی همیشه خندان آرزومندم.


Success is a vehicle which moves on a wheel named “hard work” but the journey is impossible without the fuel named “self-confidence!!

موفقیت وسیله ای است که با چرخ هایی به نام “سختکوشی” حرکت می کند. اما این سفر بدون داشتن سوختی به نام “اعتماد به نفس” ممکن نیست.


Don’t define your failure by looking at somebody’s Success. Also don’t define your Success by looking at somebody’s failure. Set your own targets everyday to break!

شکست خودت را با نگاه کردن به موفقیت فرد دیگر تعریف نکن. همچنین موفقیت خودت را با نگاه کردن به شکست دیگران تعریف نکن! هر روز اهدافی برای شکستن آماده کن.


If you keep your eyes focused on the glow of determination and handwork, you will never see the darkness of retrogression. Good luck.

اگر چشمانت را بر نور عزم و اراده و کار سخت متمرکز کنی، هرگز تاریکی پسرفت را نخواهی دید. موفق باشی.


Never look for easy success because it never lasts long. The harder the task, sweeter is the success. Wishing you good luck always.

هیچ گاه به دنبال موفقیت های ساده نباش چون هرگز پایدار نیستند. هر چه یک کار سختر باشد، طعم آن موفقیت شیرین تر خواهد بود! آرزو می کنم همیشه موفق باشی.


Success always hugs you in private…! but failure always slaps you in the public That’s Life!

موفقیت همیشه به طور خصوصی تو را در آغوش می کشد… ولی شکست همیشه در ملا عام به تو سیلی میزند! این است زندگی!


The first step toward success is taken when you refuse to be a captive of the environment in which you first find yourself!

اولین قدم به سمت موفقیت زمانی برداشته می شود که از اسارت آن محیطی که اولین بار خودت را در آن پیدا کردی خلاص شوی!


Three ‘mantras’ of success: Always aim high, Push your limits, Never stop believing!

سه مانترا (ذکر) موفقیت: همیشه اهداف بلند درسر بپروران، محدودیت ها را کنار بزن، هرگز از باورهایت دست نکش!


Don’t read success story. Read only failure story, because, failure story you get new idea to win, from Success story you get only message.

داستان موفقیت را نخوان! فقط داستان شکست را بخوان! چون داستان شکست برای برنده شدن به تو ایده می دهد، اما از داستان موفقیت فقط پیام می گیری!


All the best for all your future endeavors! Hoping that your hard work always brings out the best results for you

بهترین ها برای تمام تلاش های آینده تو! به امید این‌که سخت کوشی تو همیشه بهترین نتایج را برایت به همراه داشته باشد.


I pray for a happy, healthy, and prosperous life for you. May God always bless you and help you. Best wishes

برای شما آرزوی زندگی سراسر از شادی، سلامتی و موفقیت دارم. خدا تو را مورد لطف و بخشش خود قرار دهد و به تو کمک کند. با بهترین آرزوها


Life might throw challenges at you, but you are the one in charge of your future! Good luck

ممکن است زندگی برای تو چالش‌های ایجاد کند اما تو مسئول آینده خودت هستی! موفق باشی


If you believe in yourself, you do not have to fear any challenge. I wish you all the success in your exam

اگر به خودت اعتماد داشته باشی، لازم نیست از هیچ چالشی بترسی. برات آرزوی موفقیت در امتحان رو دارم


Wishing you all the success in this competition! Just have faith in yourself because we believe in you too

با آرزوی موفقیت تو در این رقابت. فقط به خودت ایمان داشته باش چون ما هم به تو ایمان داریم


Wishing you success in everything you pursue

برات آرزو میکنم در هر کاری که دنبال میکنی، موفق بشی.


We are so glad to hear about your achievement. You have always been an extraordinary one among us. Our best wishes are always with you

از شنیدن موفقیت بزرگت خیلی خوشحالیم. تو همیشه بین ما فوق العاده بودی. بهترین آرزوهای ما همیشه با توست


Wishing you the very best for your new job! Good luck for the upcoming endeavors

بهترین‌ها رو برای شغل جدیدت آرزو میکنم. در تلاش های آیندت موفق باشی


تبریک برای عروسی به انگلیسی

تبریک برای عروسی به انگلیسی
تبریک برای عروسی به انگلیسی

May this new chapter of your life be full of sweet romances and beautiful moments.  Congratulations to both of you!

باشد که این فصل جدید از زندگی شما مملو از عاشقانه های شیرین و لحظات زیبا باشد.  تبریک به هر دوی شما!


Congratulations to two of my loved ones.  May your new journey be full of joy, happiness and love.  I’m so happy for both of you – the best for your new life.

به دو شخص عزیزم تبریک می گویم.  باشد که سفر جدید شما سرشار از شادی، خوشبختی و عشق باشد.  من برای هر دوی شما بسیار خوشحالم – بهترین ها برای زندگی جدید شما.


Congratulations, and may God bless you both in the new phase of your life.  Use my sincere love and wishes in your new journey.  Good luck on this amazing trip.

تبریک می گویم و خداوند در مرحله جدید زندگی خود به شما هر دو برکت دهد.  در سفر جدید خود از عشق و آرزوهای صمیمانه من استفاده کنید.  با آرزوی موفقیت در این سفر شگفت انگیز.


Congratulations to the beautiful couple wishing them a long and happy married life.  Have a great wedding full of precious memories – my warmest wishes for both of you.

تبریک به زوج زیبا  با آرزوی داشتن زندگی زناشویی طولانی و شاد.  یک عروسی عالی و پر از خاطرات گرانبها برگزار کنید – آرزوهای گرم من برای هر دوی شما.


A very bright future awaits both of you.  You two are made for each other.  Congratulations on finally getting married!

آینده بسیار درخشانی در انتظار هر دوی شماست.  شما دو نفر برای هم ساخته شده اید.  تبریک می گویم که بالاخره گره ازدواج را بستید!


It makes me happy to see you together as a married couple.  You looked great together Happy your marriage!

دیدن شما در کنار هم به عنوان یک زوج متاهل باعث خوشحالی من می شود. شما در کنار هم بسیار عالی به نظر می رسید  ازدواج شما مبارک باد!


Congratulations on your big day, [Mike and Emma]! Wish we could be there to see it.”

” این روز بزرگ شما را تبریک می گویم، [مایک و اما]! کاش می توانستیم آنجا باشیم تا آن را ببینیم. ”


“So sorry I couldn’t be there to celebrate with you. But even though I’ll miss the dress, the bouquet and the first dance, I would never miss the chance to wish you all the very best in life as you begin this amazing journey together!”

“بنابراین متاسفم که من نمی توانستم آنجا باشم تا با شما جشن بگیرم. اما حتی اگر لباس، دسته گل و اولین رقص را از دست بدهم، هرگز این فرصت را از دست نمی دهم تا بهترین آرزوهای زندگی را برای شما داشته باشم زیرا این سفر شگفت انگیز را با هم آغاز می کنید!


“I wish I could be at your wedding to give you both a hug and tell you how happy I am for you.

“کاش می توانستم در عروسی شما باشم تا هم شما را در آغوش بگیرم و هم بگویم که چقدر برای شما خوشحالم.”


We wish you all the best on this very special day of your life. Hope your new journey will be full of love, happiness, success, and prosperity

در این روز خاص از زندگی‌تان، بهترین‌ها را برای شما آرزومندیم. امیدواریم سفر جدید زندگی شما پر از عشق، شادی، موفقیت و کامیابی باشد


The treasure lies at the end of the road, so don’t stop running! Best wishes to you

گنج در انتهای جاده واقع شده است، پس دویدن را متوقف نکنید! بهترین آرزوها برای شما


Wishing you nothing but love, happiness, and success for your new life. Hope you will be able to achieve great things

برای شما آرزوی چیزی جز عشق، شادی و موفقیت در زندگی جدیدتون ندارم. امیدوارم بتونید به دستاوردهای بزرگی برسید


Wishing very good luck to you and your family. May you all be showered with love and happiness and overcome all the obstacles together

با آرزوی موفقیت برای شما و خانواده‌تون. امیدوارم همه شما غرق عشق و شادی باشید و با هم بر همه موانع غلبه کنید


Don’t be disheartened by failures cause success is waiting for you. All the best wishes for a successful life

از شکست ها ناامید نشوید زیرا موفقیت در انتظار شماست. ارسال افکار و آرزوهای خوب به راه شما! با آرزوی بهترین ها برای زندگی موفق


Life is made up of ups and downs, smiles, and sorrows. But I wish that you will receive nothing but happiness in this new phase of your life

زندگی از فراز و نشیب ها، لبخندها و غم ها تشکیل شده اما من آرزو می کنم که در این مرحله جدید از زندگی خود چیزی جز شادی دریافت نکنین


We know how important this competition is for you. We wish you all the best! I am sure you will make us proud

ما می دونیم که چقدر این رقابت برای شما مهمه. برات بهترین ها رو ارزو میکنیم! مطمئنم باعث افتخار ما خواهید شد


Today you are taking a big step towards your new life and we could not be happier for you. Our heartfelt wishes are with you and your family

امروز شما در حال برداشتن یک گام بزرگ به سمت زندگی جدید خود هستین و ما نمی تونیم بیشتر از این برای شما خوشحال باشیم. آرزوی صمیمانه ما با شما و خانواده تان است


Love – There’s no better reason to celebrate! Wishing you both love and happiness every day shared together.

عشق! هیچ دلیلی بالاتر از این برای جشن گرفتن وجود ندارد! برای هر دو شما هر روزی را که باهم به سپری می کنید مملو از شادی و عشق آرزو می کنم.


Marriage is the uniting of two souls. Wishing you a lifetime of love!

ازدواج یعنی یکی شدن دو روح با همدیگر. برای تان زندگانی سرشار از عشق آرزو می کنم.


You are a wonderful couple, perfect for each other. May your life together be blessed with love and magic!

شما زوج بی نظیری هستید، که برای همدیگر عالی هستید. امیدوارم زندگی تان با خوشبختی، عشق و جادو همراه باشد.


تبریک تولد به انگلیسی

تولدت مبارک به انگلیسی
تولدت مبارک به انگلیسی

Happy birthday to you! Have a great time, with memories to last you throughout the whole year.

تولدت مبارک! خوش باشی با تمام خاطره های خوبی که تا سال بعد ادامه دارد.


Even though I missed your Birthday by a mile,

Hope you’ve celebrated it with a smile!

با اینکه تولدت را به خاطر یک مایل فاصله از دست دادم، باز هم امیدوارم آن را با یک لبخند جشن بگیری.


May every glowing candle on your birthday cake turn into a wish that will come true. Wishing you a great birthday!

امیدوارم با هر یک از شمع های روی کیک تولدت یکی از آرزوهایت محقق شود. برایت جشن تولدی عالی آرزو می کنم.


Wishing your birthday
Is a super-special one,
Filled with surprises,
Happiness and fun!

امیدوارم تولدت تولدی بسیار خارق العاده و پر از غافلگیری،شادی و سرگرمی باشه!


I am thinking of you on this important day and wishing you joy and love all year through!

در این روز خاص دارم به تو فکر می کنم و برای تو عشق و خوشی در تمام طول سال آرزو می کنم.


I wish you an endless amount of quality friends, who will support and be with you always! Have a fun filled celebration.

برای تو دوست های حقیقی و بی انتها آرزو می کنم. دوستانی که همیشه در کنار تو باشند و تو را حمایت کنند. جشنی پر از لذت داشته باشی!


May you live all the days of your life in joy, and be grateful for each and every birthday!

امیدوارم تمامی روزهای زندگی ات را با لذت و خوشی سپری کنی و سپاسگزار همه روزهای تولدت باشی.


Wishing that for every extra candle on your Birthday cake you’ll receive an extra reason to smile.

آرزو می کنم که هر شمع اضافه روی کیک تولدت دلیلی برای لبخند باشد.


A very Happy Birthday to a colleague and a great friend! I’m so happy that you’re a part of our team!

تولد تو همکار و دوست عزیزم  مبارک. خیلی خوشحالم که تو عضوی از تیم ما هستی!


پیام تبریک و آرزوی موفقیت به انگلیسی 

خوبی به انگلیسی
خوبی به انگلیسی

Hope the luck is always by your side! All the best for your future endeavors

امیدوارم که شانس همیشه در کنار شما باشد بهترین ها برای تلاش های آینده شما


Give your best shot at everything and let destiny decide the rest for you! Wishing you luck

بهترین تلاش خود را در هر کاری که انجام دهید، نشان دهید و بگذارید سرنوشت بقیه راه را برای شما تعیین کند! با آرزوی موفقیت


Best wishes for the challenges you are to face, for the roads you have to take, and for the decisions you have to make. Good luck

بهترین آرزوها را برای چالش هایی که قرار است با آن ها روبرو شوی، برای راه هایی که باید طی کنی و برای تصمیماتی که باید بگیری. موفق باشی


It’s a pleasure to work with someone who knows how to make a friendly and inspiring work environment. I’m glad that a position opened up for you that is a great next step in your career.

افتخار می کنم که با کسی کار می کنم که میداند چگونه محیط کار انگیزه بخش و دوستانه فراهم کند. خوشحالم که این موقعیت برای تو مهیا شد تا بتواند قدم بزرگی در حرفه تو باشد.


بیشتر بخوانید :

زیبا به انگلیسی

بهترین آهنگ انگلیسی برای تقویت زبان

من به انگلیسی، همه وجود من

کاملترین لیست شغل به انگلیسی


Congratulations on your success! You have made us all proud. Keep up the good work!

موفقیت شما را تبریک می گویم! شما باعث افتخار همه ما هستی! به همین منوال ادامه بده.


Your dedication, enthusiasm and insight are really inspiring. I wish you many years of great achievements!

فداکاری، جدیت و بینش شما واقعا الهام بخش است. برای تو سالهایی پر از موفقیت های بزرگ آرزو می کنم.


تبریک به انگلیسی برای رسیدن به موفقیت

Congratulations on your success. You worked hard for it, and now the result is here. My best wishes are always with you.

موفقیت شما را تبریک می گویم.  شما برای آن سخت تلاش کردید و اکنون نتیجه آن اینجاست.  بهترین آرزوهای من همیشه با شماست.


Bravo, what an accomplishment! We are so proud of you. Congratulations and best wishes to you.

براوو، چه دستاوردی!  ما خیلی به شما افتخار می کنیم، با تبریک و آرزوی بهترینها برای شما


Excellent job! You are one brave soul and deserve nothing but the best. Best wishes always.

کارت عالی بود!  شما یک شخصیت شجاع هستید و لیاقت چیزی جز بهترین ها را ندارید. با آرزوی همیشگی بهترینها


Congratulations! You proved once again that hard work must pay off -all my best wishes to you.

تبریک می گویم!  شما یک بار دیگر ثابت کردید که سخت کوشی باید نتیجه دهد – بهترین آرزوهای من برای شما.


Life doesn’t end with one failure. So push yourself towards victory, and success will be yours! Best wishes for a glowing future

زندگی با یک شکست به پایان نمی‌رسد. پس خود را به سوی پیروزی جلو برید و موفقیت از آن شما خواهد بود! بهترین آرزوها برای آینده ای درخشان


Best wishes for the achieved glories, as well as the new beginnings of your life! I hope you reach the pinnacle of success

بهترین آرزوها برای افتخارات به دست آمده و همچنین شروع جدید زندگی شما! امیدوارم به اوج موفقیت برسید


Best wishes to you as you move forward with solid determination! Success will be yours

با آرزوی بهترین ها برای شما در حالی که با عزمی راسخ به جلو می روید! موفقیت از آن شما خواهد بود


Success and failure don’t determine your worth; you are progressing as long as you keep trying! Best wishes

موفقیت و شکست ارزش شما را تعیین نمی‌کند؛ تا زمانی که به تلاش خود ادامه می دهید، در حال پیشرفت هستید! با بهترین آرزوها


Now that you are starting a new life, I wish you all the success and good health along the way

حالا که زندگی جدیدی را آغاز می کنید، برای شما آرزوی موفقیت و سلامتی در این راه دارم


Hard work always results in success, so keep being patient and diligent! All the best for reaching your goals

سخت کوشی همیشه منجر به موفقیت می شه، پس صبور و کوشا باش ! با آرزوی بهترین ها برای رسیدن به اهدافت


Happiness cannot be measured in numbers but in moments and memories! Wishing you abundant happiness in your life

خوشحالی را نمی‌توان با اعداد سنجید بلکه با خاطرات و لحظات سنجیده می‌شود. برات خوشحالی زیادی در زندگی آرزو میکنم


Heartiest congratulations. Your hard work paid off finally. We are so proud of you.

صمیمانه ترین تبریک ها برای شما.  سخت کوشی شما سرانجام نتیجه داد. ما خیلی به شما افتخار می کنیم


Congrats is a small word, but we are too excited to see you this happy. Be blessed, forever!

تبریک یک کلمه کوچک است، اما ما خیلی خوشحالیم که شما را با این خوشحالی می بینیم.  مبارک باد، برای همیشه!


Congratulations on your outstanding achievement. You deserve every bit of it. You have made us proud.

موفقیت بزرگ شما را تبریک می گویم.  شما سزاوار ذره ذره آن هستید.  شما باعث افتخار ما هستید.


بهترین آرزوها برای شما به انگلیسی

سلام به انگلیسی با تلفظ فارسی
سلام به انگلیسی با تلفظ فارسی

One laugh a day keeps the stress away! I hope you keep finding reasons to be happy about

یه خنده در طول روز استرس رو از بین می بره! امیدوارم همچنان دلایلی برای خوشحالی پیدا کن


May all your dreams become a reality

باشد که همه رویاهای آینده شما به واقعیت تبدیل شود.


The hardest step toward success is the first one, and you’ve already taken it. It only gets easier from here

سخت ترین قدم به سمت موفقیت اولین قدم است و شما قبلاً آن را برداشته اید. مسیر از اینجا راحت تر خواهد شد


My only wish is that all your wishes come true

تنها آرزوی من اینه که تمام آرزوهای تو محقق بشه


I wish for all your tomorrows to be full of happiness that has spilled over from all your yesterdays

آرزو می کنم همه فرداهایتان پر از شادی باشد که از همه دیروزهایتان سرازیر شده است


No matter what you do, you will succeed

مهم نیست چه کاری انجام بدی، بهرحال موفق خواهید شد


We’ve always known your future is bright. But if you ever find yourself in the dark, we are always there to find a light. Best wishes

ما همیشه می دونستیم آینده شما روشن است اما اگه زمانی خود را در تاریکی پیدا کردید ما همیشه آنجا هستیم تا نوری پیدا کنیم. با بهترین آرزوها


We are proud of you today, tomorrow and always. We know you will make magic in whatever you do

امروز، فردا و همیشه به تو افتخار می کنیم. ما می دونیم که تو در هر کاری که انجام بدی جادو خواهید کرد


We hope that you can find all the best that life has to offer

امیدواریم بتونی بهترین چیزهایی که زندگی بهت میده رو پیدا کنی


پیام تبریک به انگلیسی برای تولد پدر

متن تولدم مبارک به انگلیسی با ترجمه فارسی
متن تولدم مبارک به انگلیسی با ترجمه فارسی

Happy birthday to my amazing dad. Thanks for all your sacrifices to give us a bright future.

تولد پدر شگفت انگیزم مبارک. با تشکر از همه فداکاری های شما برای آینده ی روشن ما.


You’re the best Dad that anyone could ask for. Happy birthday.

تو بهترین بابا هستی که هر کسی میتونه از خدا بخواد. تولدت مبارک.


You are the world’s most amazing father. Everything I am today is all because you were always there for me. Happy birthday!

همه چیز من هستی. بدون تو هرگز نمی توانستم کسی باشم که امروز هستم. ممنون بابا! تولدت مبارک!


You are the most important person in my life. Thanks for not being a dad only, but being a friend and a mentor. Happy birthday!

تو مهمترین فرد زندگی من هستی. ممنون که فقط پدر نبودید بلکه دوست و مربی بودید. تولدت مبارک!


You are my true hero! You have always inspired me and continue to do so. Thanks for being my friend rather than just being my dad! Happy Birthday!

تو قهرمان واقعی من هستی! شما همیشه به من الهام بخشیدید و خواهید بخشید. متشکرم که دوست من بودید و نه فقط پدرم! تولدت مبارک!


Dad, you have always been a good friend to me and I hope we will remain forever. Happy birthday.

بابا، تو همیشه دوست خوبی برای من بوده ای و امیدوارم تا ابد باقی بمانیم. تولدت مبارک.


پیام های تبریک به انگلیسی برای داشتن شغل جدید

You deserve this job and I am so happy for you! Congratulations and good luck!

شما لیاقت این کار را دارید و من برای شما بسیار خوشحالم!  تبریک می گویم و موفق باشید!


Congratulations on your new job! I am so happy to see you fulfilling all your dreams. You deserve this job, and I am so proud of you— best of luck for your bright future.

تبریک برای شغل جدید!  من بسیار خوشحالم که می بینم شما به تمام آرزوهای خود دست یافته اید. شما لیاقت این کار را دارید و من به شما بسیار افتخار می کنم – بهترین ها برای آینده درخشان شما باشد.


May your new job opens a new door of opportunities in your life. Best wishes and good luck with your new job, a new career. Wishing you all the best in your career.

باشد که شغل جدید شما دری جدید از فرصت های زندگی را برای شما باز کند. با آرزوی بهترین ها و موفقیت ها در شغل جدید شما.  با آرزوی بهترین ها در حرفه شما.


Watching you chasing the best in life makes me so happy that I cannot describe. You deserve all the happiness in the world—best wishes for your new job.

تماشای تعقیب بهترین های زندگی در زندگی مرا چنان خوشحال می کند که نمی توانم توصیف کنم.  شما سزاوار همه خوشبختی های جهان هستید – بهترین آرزوها برای شغل جدیدتان.


Congratulations! I wish you all the best in your dream job. I have seen you working hard for this position. You are suitable for the post.

تبریک می گویم! برای شما بهترین آرزوها را در شغل رویایی تان را دارم.  من دیده ام که برای این موقعیت سخت تلاش می کنید.  شما برای این پست مناسب هستید.


You’re one of the best employees in the office. I will surely miss your presence, but I am happy about your new job. You deserve the job as you worked hard for it. Congratulations!

شما یکی از بهترین کارمندان دفتر هستید.  مطمئنا نعمت حضور شما را از دست خواهم داد، اما از کار جدید شما خوشحالم.  شما لیاقت این کار را دارید چون برای آن سخت کار کردید.  تبریک می گویم!


پیام های تبریک برای ارتقا شغل

کاملترین لیست شغل به انگلیسی
کاملترین لیست شغل به انگلیسی

Please accept my heartiest congratulation on your promotion. I am so happy about your promotion. You are one step closer to your dream. Well done!

لطفا صمیمانه ترین تبریک من را در مورد ارتقا خود قبول کنید.  من از ارتقا شما بسیار خوشحالم.  شما یک قدم به رویای خود نزدیک هستید.  آفرین!


It’s impressive to see all your dreams are coming true. Good job! Congratulations on your big promotion. You worked hard, and you deserve it—my best wishes on your promotion.

دیدن اینکه همه رویاهایتان به حقیقت می پیوندند چشمگیر است.  آفرین! ارتقا بزرگ شما را تبریک می گویم. شما سخت کار کردید و لیاقت آن را دارید، بهترین آرزوها برای ارتقا شما.


May this promotion be the perfect inspiration for you to make an even bigger contribution to your company. Congratulations!

باشد که این ارتقا بهترین الهام بخش شما باشد تا بتوانید سهم بیشتری در حرفه خود داشته باشید.  تبریک می گویم!


It’s a piece of happy news for all of us to know that you’re getting promoted. We all hope that you’ll make a leader someday. Congratulations!

این یک خبر خوشحال کننده برای همه ما است که بدانیم شما ارتقا یافته اید.  همه ما امیدواریم که شما روزی رییس شوید.  تبریک می گویم!


First they ignore you… Then they laugh and fight against you… Then you win!

اول نادیده ات می گیرند،بعد به تو میخندند و با تو می جنگند… در اخر تو پیروز می شوی!


I knew you could do it. Congratulations for your brilliant victory!

میدانستم که از پس این کار بر می آیی. این موفقیت درخشان را به تو تبریک میگم.


تبریک برای موفقیت در امتحان

آموزش گرامر زبان انگلیسی
آموزش گرامر زبان انگلیسی

Congratulations! All the sacrifices and sleepless nights have finally paid off. I am really happy for you.

تبریک می گویم! سرانجام تمام فداکاری ها و شب های بی خوابی نتیجه داد. من واقعا برای شما خوشحالم


My heart is so pleased for you and your achievement in passing this exam. You proved that with determination and hard work, success could surely be achieved. Congratulations!

من قلبا برای شما و موفقیت شما در قبولی این آزمون بسیار خوشحالم.  شما ثابت کردید که با عزمی راسخ و سخت کوشی، مطمئناً می توان به موفقیت دست یافت.  تبریک می گویم!


تبریک به مناسبت فارغ التحصیلی

تبریک به مناسبت فارغ التحصیلی
تبریک به مناسبت فارغ التحصیلی

We’re so proud of you for achieving your college degree! The best of all things is to learn: money can be stolen, strength may fail, but what you’ve learned is yours forever. Believe in yourself, in your talent and skills, that have brought you to this special day.

باعث افتخار ماست که تو مدرک دانشگاهیت را گرفتی! بهترین چیزی که باید موخت اینه که: پول میتونه سرقت بشه، مقاوت ممکنه شکسته بشه، اما چیزی که باید یاد بگیری اینه که چیزی که داری ابدیه! خودت رو، استعداد ها و توانایی هات رو که باعث رسیدن تو به این نقطه و این روز خاص شده رو باور کن.


You made it! Well done for graduating – you can take some time to relax now. You’ve taken on the most incredible, amazing journey becoming a (proffesion). Continue to climb and aspire excellence. With love and pride we send you sincere congratulations!

تو از پسش براومدی! تبریک به تو بخاطر فارغ التحصیلی! حالا میتونی زمانی رو به استراحت اختصاص بدی. تو در هیجان انگیزترین و جالب ترین سفری هستی که تبدیل به یک حرفه ای بشی. به بلند پروازی ها و بالا رفتن از سکو به سمت عالی ترین ها ادامه بده. با نهایت عشق و افتخار این پیام تبریک رو محترمانه برات میفرستیم.


A school is over! Congratulations you are an official graduate! For every ending – there is a new beginning, for every memory – there is a dream ahead. I wish you the best of luck in your college years.

دوران مدرسه تمام شد! تبریک به تو که  رسما فارغ التحصیل شدی! برای هر پایانی، یک شروع دیگه وجود داره. هر چیزی که تبدیل به خاطر شده رویایی در مقابلش وجود داره. من برای تو بهترین اقبال رو در دوران دانشگاه آرزو میکنم.


Good results are attained through a hard work. There are no shortcuts to any place worth going. We are so proud that your dedication have enabled you to accomplish great things. Congratulations on getting your Bachelor (Master, Doctor) degree!

نتایج خوب محصول کار سخت است. هیچ میانبری برای رفتن به سمت ثروت وجو ندارد. افتخار می کنیم که فداکاری های تو موجب شد بتوانی کارهای عالی را به انجام برسانی.

تبریک بخاطر گرفتن مدرک لیسانس/فوق لیسانس یا دکتری!


آرزوی موفقیت به انگلیسی

 • Good luck! (خوش شانس باشی!)
 • All the best! (با بهترین آرزوها!)
 • Break a leg! (با موفقیت!)
 • Knock ’em dead! (بهشون بد بخور!)
 • I’m rooting for you! (من برات تشویق می کنم!)
 • I believe in you! (من بهت ایمان دارم!)

 • Good luck on your exam tomorrow! (خوش شانس باشی در امتحان فردا!)
 • I’m rooting for you in your job interview! (من برات تشویق می کنم در مصاحبه شغلی ات!)
 • Break a leg in your upcoming play! (با موفقیت در نمایش آینده ات!)
 • I believe in you to achieve your dreams! (من بهت ایمان دارم که به رویاهایت برسی!)

می توانید این عبارات را با یک جمله شخصی تر نیز همراه کنید. به عنوان مثال:

 • I know you’ve been working hard for this exam, so I’m sure you’ll do great. Good luck! (می دونم که برای این امتحان سخت کار کردی، پس مطمئنم عالی کار می کنی. خوش شانس باشی!)
 • I’m so excited for you to start this new job. I know you’ll be amazing. All the best! (من خیلی برای شروع این کار جدیدت هیجان زده ام. می دونم که عالی هستی. با بهترین آرزوها!)
 • I’m going to be cheering you on from the sidelines. Break a leg! (از کنار زمین برات تشویق می کنم. با موفقیت!)
 • I know you can achieve anything you set your mind to. I believe in you! (می دونم که می تونی به هر چیزی که بهش فکر می کنی برسی. من بهت ایمان دارم!)

تبریک میگم به انگلیسی

 • Congratulations! (تبریک!)
 • Well done! (کارت عالی!)
 • Hooray! (آفرین!)
 • That’s great! (عالیه!)
 • I’m so happy for you! (من خیلی برایت خوشحالم!)
 • I’m so proud of you! (من خیلی بهت افتخار می کنم!)

این عبارات را می توان در موقعیت های مختلف استفاده کرد، از جمله:

 • برای تبریک به کسی که به یک هدف یا دستاورد دست یافته است، مانند فارغ التحصیلی، ارتقا شغلی، یا ازدواج.
 • برای تبریک به کسی که به طور خاص چیزی را انجام داده است، مانند برنده شدن در مسابقه یا کسب جایزه.
 • به طور کلی برای تبریک به کسی به خاطر چیزی که اتفاق افتاده است، مانند تولد، سالگرد، یا تعطیلات.

در اینجا چند نمونه از نحوه استفاده از این عبارات آورده شده است:

 • Congratulations on your graduation! (تبریک به فارغ التحصیلیت!)
 • Well done on your promotion! (کارت عالی برای ارتقای شغلی ات!)
 • Hooray! You’re getting married! (آفرین! قراره ازدواج کنی!)
 • That’s great news! You got the job! (عالیه! کار رو گرفتی!)
 • I’m so happy for you and your new baby! (من خیلی برای تو و بچه جدیدت خوشحالم!)
 • I’m so proud of you for winning the race! (من خیلی بهت افتخار می کنم که مسابقه رو زدی!)

می توانید این عبارات را با یک جمله شخصی تر نیز همراه کنید. به عنوان مثال:

 • I know how hard you worked for this, so I’m so proud of you. Congratulations! (می دونم که برای این خیلی سخت کار کردی، پس خیلی بهت افتخار می کنم. تبریک!)
 • I’m so excited for your new job. I know you’ll be amazing. Congratulations! (من خیلی برای کار جدیدت هیجان زده ام. می دونم که عالی هستی. تبریک!)
 • I’m so happy for you and your new family. Congratulations! (من خیلی برای تو و خانواده جدیدت خوشحالم. تبریک!)

البته، شما می توانید این عبارات را با توجه به شرایط و روابط خود با گیرنده سفارشی کنید. به عنوان مثال، اگر با شخصی بسیار نزدیک هستید، می توانید از عبارتی مانند “I’m so happy for your success! (من خیلی برای موفقیتت خوشحالم!) استفاده کنید.

پیام تبریک به انگلیسی
پیام تبریک به انگلیسی

مخفف تبریک به انگلیسی

در انگلیسی، مخفف‌های مختلفی برای تبریک وجود دارد. برخی از رایج‌ترین آنها عبارتند از:

 • Congrats – مخفف Congratulations
 • Cong – مخفف Congratulations
 • Congrats on [event] – برای تبریک یک رویداد خاص، مانند فارغ‌التحصیلی یا تولد. ]
 • Well done – برای تبریک یک دستاورد یا موفقیت.
 • Hooray! – برای ابراز هیجان یا خوشحالی.
 • That’s great! – برای ابراز تحسین یا شگفتی.
 • I’m so happy for you! – برای ابراز شادی و خرسندی.

می‌توانید این مخفف‌ها را در متن یا در یک کارت تبریک استفاده کنید. به عنوان مثال، می‌توانید پیام زیر را برای تبریک فارغ‌التحصیلی به دوست خود ارسال کنید:

Congrats on your graduation! I'm so proud of you.

یا می‌توانید پیام زیر را برای تبریک تولد به همسر خود ارسال کنید:

Happy birthday, my love! I'm so lucky to have you in my life.

سوالات متداول پیام تبریک به انگلیسی

چگونه به انگلیسی تبریک بگویم؟

برای تبریک گفتن به انگلیسی می‌توانید از عبارات مختلفی استفاده کنید. برخی از عبارات رایج عبارتند از:
Congratulations! (تبریک!)
Well done! (کارت عالی!)
Hooray! (آفرین!)
That’s great! (عالیه!)
I’m so happy for you! (من خیلی برایت خوشحالم!)
I’m so proud of you! (من خیلی بهت افتخار می کنم!)

چگونه یک پیام تبریک شخصی به انگلیسی بنویسم؟

برای نوشتن یک پیام تبریک شخصی به انگلیسی، باید از عباراتی استفاده کنید که نشان دهنده احساسات شما نسبت به فرد مورد نظر باشد. می‌توانید در پیام خود به تلاش‌ها یا دستاوردهای فرد مورد نظر اشاره کنید.

انواع پیام تبریک به انگلیسی ؟

تبریک رسمی
تبریک رسمی برای موقعیت‌هایی استفاده می‌شود که فرد مورد نظر را به طور رسمی می‌شناسید، مانند همکار، مشتری، یا مقام رسمی. در این حالت، بهتر است از عباراتی مانند Congratulations! یا Well done! استفاده کنید.
تبریک غیر رسمی
تبریک غیر رسمی برای موقعیت‌هایی استفاده می‌شود که فرد مورد نظر را به طور غیر رسمی می‌شناسید، مانند دوست، خانواده، یا آشنا. در این حالت، می‌توانید از عباراتی مانند Hooray!، That’s great!، یا I’m so happy for you! استفاده کنید.
تبریک شخصی
تبریک شخصی برای موقعیت‌هایی استفاده می‌شود که می‌خواهید تبریک خود را شخصی‌تر کنید. در این حالت، می‌توانید از عباراتی مانند I’m so proud of you! یا I know how hard you worked for this! استفاده کنید.

امتیاز شما به این مقاله
https://radtime.org/?p=14194
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد پیام تبریک به انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.