اعداد به انگلیسی

اعداد به انگلیسی

1199 بازدید
اعداد انگلیسی

اعداد به انگلیسی

آموزش کامل اعداد انگلیسی، شمردن شاید جزو مهم ترین کارهاییست که هر انسانی باید بلد باشد. یادگیری اعداد در زبان انگلیسی شاید برای شما که دوست دارید زبان انگلیسی را بهتر صحبت کنید خیلی اهمیت داشته باشد.

زمان تخمینی مطالعه: 26 دقیقه

اعداد به انگلیسی

اعداد در زبان انگلیسی به دو دسته تقسیم می شوند:

 • اعداد اصلی: این اعداد برای بیان تعداد استفاده می شوند.
 • اعداد ترتیبی: این اعداد برای بیان ترتیب استفاده می شوند.

اعداد اصلی

اعداد اصلی از 1 تا 10 به صورت زیر هستند:

 1. one
 2. two
 3. three
 4. four
 5. five
 6. six
 7. seven
 8. eight
 9. nine
 10. ten

از 11 تا 20 به صورت زیر هستند:

 1. eleven
 2. twelve
 3. thirteen
 4. fourteen
 5. fifteen
 6. sixteen
 7. seventeen
 8. eighteen
 9. nineteen
 10. twenty

از 21 تا 99 به صورت زیر هستند:

 1. twenty-one
 2. twenty-two
 3. twenty-three … … …
 4. ninety-nine

از 100 تا 999 به صورت زیر هستند:

 1. one hundred
 2. one hundred one
 3. one hundred two … … …
 4. nine hundred ninety-nine

از 1000 تا 999999 به صورت زیر هستند:

 1. one thousand
 2. one thousand one
 3. one thousand two … … …
 4. nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine

اعداد ترتیبی

اعداد ترتیبی از 1 تا 10 به صورت زیر هستند:

1st. first 2nd. second 3rd. third 4th. fourth 5th. fifth 6th. sixth 7th. seventh 8th. eighth 9th. ninth 10th. tenth

از 11 تا 20 به صورت زیر هستند:

11th. eleventh 12th. twelfth 13th. thirteenth … … … 20th. twentieth

از 21 تا 99 به صورت زیر هستند:

21st. twenty-first 22nd. twenty-second 23rd. twenty-third … … … 99th. ninety-ninth

از 100 تا 999 به صورت زیر هستند:

100th. one hundredth 101st. one hundred first 102nd. one hundred second … … … 999th. nine hundred ninety-ninth

از 1000 تا 999999 به صورت زیر هستند:

1000th. one thousandth 1001st. one thousand first 1002nd. one thousand second … … … 999999th. nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-ninth

مثال

 • I have two cats. (من دو گربه دارم.)
 • The meeting starts at ten o’clock. (جلسه ساعت 10 شروع می شود.)
 • This is the twenty-first century. (این قرن بیست و یکم است.)
 • He is the first person to climb Mount Everest. (او اولین کسی است که به قله اورست صعود کرده است.)
اعداد انگلیسی
اعداد انگلیسی

اعداد یک تا نوزده

one۱
two۲
three۳
four۴
five۵
six۶
seven۷
eight۸
nine۹
ten۱۰
eleven۱۱
twelve۱۲
thirteen۱۳
fourteen۱۴
fifteen۱۵
sixteen۱۶
seventeen۱۷
eighteen۱۸
nineteen۱۹

اعداد انگلیسی  ۲۰ تا ۹۹

twenty۲۰
thirty۳۰
forty۴۰
fifty۵۰
sixty۶۰
seventy۷۰
eighty۸۰
ninety۹۰
ninety-one۹۱
ninety-two۹۲
ninety-three۹۳
ninety-four۹۴
ninety-five۹۵
ninety-sixty۹۶
ninety-seven۹۷
ninety-eight۹۸
ninety-nine۹۹

اعداد ۱۰۰ تا ۱ میلیون در انگلیسی

one hundred۱۰۰
one hundred (and) one / one oh one۱۰۱
one hundred (and) ten۱۱۰
one thousand۱۰۰۰
one million۱,۰۰۰,۰۰۰

اعداد ترتیبی

اعداد ترتیبی می توانند در موارد مختلفی به کار برده شوند. مثلا در گفتن تاریخ، یا موقعیت و رتبه یک نفر در یک گروه. اکثر این اعداد با th پایان میابند، بجز: اول، دوم، و سوم. که البته در مورد اعداد ده تایی هم مثل مثلا “سی و سوم” یا “چهل و یکم” و … هم صدق می کند.

first۱st
second۲nd
third۳rd
fifth۵th
eighth۸th
seventeenth۱۷th
twenty-first۲۱st
forty-sixth۴۶th
one-hundredth۱۰۰th
one thousandth۱۰۰۰th

جدول اعداد انگلیسی


جدول اعداد انگلیسی
، اعداد به انگلیسی

اعداد اصلی

عددحروف
0zero
1one
2two
3three
4four
5five
6six
7seven
8eight
9nine
10ten
اعداد به انگلیسی

اعداد ترتیبی

عددحروف
1stfirst
2ndsecond
3rdthird
4thfourth
5thfifth
6thsixth
7thseventh
8theighth
9thninth
10thtenth
اعداد به انگلیسی

اعداد دو رقمی

عددحروف
11eleven
12twelve
13thirteen
14fourteen
15fifteen
16sixteen
17seventeen
18eighteen
19nineteen
20twenty
اعداد به انگلیسی

اعداد سه رقمی

عددحروف
21twenty-one
22twenty-two
23twenty-three
99ninety-nine
اعداد به انگلیسی

اعداد چهار رقمی

عددحروف
100one hundred
101one hundred one
102one hundred two
999nine hundred ninety-nine
اعداد به انگلیسی

اعداد پنج رقمی

عددحروف
1000one thousand
1001one thousand one
1002one thousand two
9999nine thousand nine hundred ninety-nine
اعداد به انگلیسی

اعداد شش رقمی

عددحروف
10000ten thousand
10001ten thousand one
10002ten thousand two
99999ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine
اعداد به انگلیسی
اعداد انگلیسی
اعداد انگلیسی

عدد های انگلیسی به حروف

اعداد انگلیسی به حروف به صورت زیر است:

| عدد | حروف |
|---|---|
| 0 | zero |
| 1 | one |
| 2 | two |
| 3 | three |
| 4 | four |
| 5 | five |
| 6 | six |
| 7 | seven |
| 8 | eight |
| 9 | nine |
| 10 | ten |
| 11 | eleven |
| 12 | twelve |
| 13 | thirteen |
| 14 | fourteen |
| 15 | fifteen |
| 16 | sixteen |
| 17 | seventeen |
| 18 | eighteen |
| 19 | nineteen |
| 20 | twenty |
| 21 | twenty-one |
| 22 | twenty-two |
| 23 | twenty-three |
| ... | ... |
| 99 | ninety-nine |
| 100 | one hundred |
| 101 | one hundred one |
| 102 | one hundred two |
| ... | ... |
| 999 | nine hundred ninety-nine |
| 1000 | one thousand |
| 1001 | one thousand one |
| 1002 | one thousand two |
| ... | ... |
| 999999 | nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine |

نکات

 • اعداد 11 تا 19 در زبان انگلیسی با اضافه کردن پسوند “-teen” به اعداد 1 تا 9 ساخته می‌شوند.
 • اعداد 20 تا 99 در زبان انگلیسی با ترکیب دو عدد یک رقمی ساخته می‌شوند. عدد اول نشان دهنده دهگان و عدد دوم نشان دهنده واحدها است.
 • اعداد 100 تا 999 در زبان انگلیسی با ترکیب سه عدد یک رقمی ساخته می‌شوند. عدد اول نشان دهنده صدگان، عدد دوم نشان دهنده دهگان و عدد سوم نشان دهنده واحدها است.
 • اعداد 1000 تا 999999 در زبان انگلیسی با ترکیب چهار عدد یک رقمی ساخته می‌شوند. عدد اول نشان دهنده هزارگان، عدد دوم نشان دهنده صدگان، عدد سوم نشان دهنده دهگان و عدد چهارم نشان دهنده واحدها است.

مثال

 • 1000 در زبان انگلیسی یک هزار (one thousand) خوانده می‌شود.
 • 1001 در زبان انگلیسی یک هزار و یک (one thousand one) خوانده می‌شود.
 • 1002 در زبان انگلیسی یک هزار و دو (one thousand two) خوانده می‌شود.

نحوه خواندن اعشار در زبان انگلیسی

در انگلیسی اعشار را با تاکید بخوانید و به صورت عنوانِ “Point” بخوانید. سپس هر رقم را به صورت جداگانه بخوانید. یادتان باشد پول از این طریق خوانده نمی شود و در ادامه به آن اشاره می کنیم

MeanSaidWritten
ممیز پنج‌ (نیم)Point five0.5
بیست و پنج صدمPoint two five0.25
هفتاد و سه صدمPoint seven three0.73
۵ صدمPoint zero five 0.05
ممیز شش هزارو پانصدو بیست و نهPoint six five two nine0.6529
دو ممیز نود و پنجTwo point nine five2.95

خواندن کسر ها در زبان انگلیسی

 کسر ها هم در آموزش بان انگلیسی باید حتما مورد توجه باشند. از اعداد اصلی استفاده کرده و آنهارا برای صورتِ کسر، و اعداد ترتیبی را برای مخرج کسر بخوانید.اگر صورتِ مخرج بزرگ تر از ۱  است، اعداد ترتیبی را جمع ببندید (s جمع اضافه می کنیم مثل sixths). این مربوط به همه اعداد است به جزعدد ۲ که وقتی مخرج باشد “Half” خوانده می شود و اگر بیش از یک عدد باشد “halves”.

MeanSaid Written 
یک سومOne third1/3
سه چهارمThree fourths3/4
پنج ششمFive sixths5/6
یک دومOne half1/2
سه دومThree halves3/2

نحوه بیان درصد به زبان انگلیسی

درصدها به راحتی در زبان انگلیسی خوانده می شوند. فقط عدد را بگویید و بعد کلمه “درصد” را اضافه کنید.

MeanPronouncedWritten 
پنج درصدFive percent5%
بیست و پنج درصدTwenty-five percent25%
سی و شش ممیز بیست وپنج درصدThirty-six point twenty-five percent36.25%
صد درصدOne hundred percent100%
چهارصد درصدFour hundred percent400%

بهترین آموزشگاه زبان جنت آباد

گفتن مبلغ پول در انگلیسی

برای خواندن مبلغی ، اول کل عدد را بخوانید ، بعد واحد پول را اضافه کنید. اگر نام واحد پول اعشاری وجود دارد ، اعشاری را که به عنوان یک عدد کامل تلفظ می شود دنبال کنید و اگر سکه، اسمی در واحد پول دارد ، آن کلمه را در انتها اضافه کنید. توجه داشته باشید که اعشار طبیعی به این ترتیب خوانده نمی شوند. این قوانین فقط در مورد پول اعمال می شود.

MeanSpokenWritten
بیست و پنج دلارTwenty-five dollars $25
پنجاه و دو یوروFifty two euros €۵۲
صد و چهل پوندone hundred and forty pounds140£
چهل و سه دلار و ۲۵ سنتforty-three dollars and twenty-five cents (shortened to
“forty-three twenty-five” in everyday speech)
$43.25
دوازده ممیز شصت وشش یوروtwelve euros sixty-six€۱۲٫۶۶
ده ممیز پنجاه پوندten pounds fifty10.50£

نحوه بیان سال در انگلیسی

خواندن سالها در انگلیسی نسبتاً پیچیده است.

به صورت کلی ، وقتی که عدد یک سال چهار رقمی است ، دو رقم اول را به عنوان یک عدد کامل میخوانیم ، بعد دو رقم دوم را به عنوان یک عدد کامل دیگر میخوانیم. چند مورد استثنا در این قانون وجود دارد. سالهایی را که در ۱۰۰ سال اول هزاره جدید است را می توان به عنوان اعداد کامل خواند مثلا: ۲۰۱۴ که two thousand fourteen هم خوانده می شود یا می توان آنها را به عنوان دو عدد دو رقمی خواند.

هزاره ها را همیشه به عنوان اعداد کامل میخوانیم چون انجام آنها دشوار است.

قرون جدید به صورت تعداد کامل خوانده می شود

سالهایی که فقط سه رقم دارند را می توان به عنوان یک عدد سه رقمی یا یک عدد یک رقمی و به دنبال آن یک عدد دو رقمی خواند.

سالهایی که یک عدد دو رقمی هستند به عنوان یک عدد کامل خوانده می شوند.

برای روشن کردن معنای خود می توانید کلمات “سال” را قبل از هر سال قرار دهید.

سالهای قبل از میلاد مسیح دنبال می شود ، که به عنوان دو حرف BC الفبا تلفظ می شود.

حتما بخوانید : ساعت و زمان در انگلیسی

مثال های نحوه خواندن عدد سال در انگلیسی

MeanSpoken Written
دوهزار و چهاردهtwenty fourteen or two thousand fourteen2014
دو هزار و هشتtwo thousand eight2008
دو هزارtwo thousand2000
هزار و نهصد و نود و چهارnineteen forty-four1944
هزار و نهصد و هشتnineteen o eight1908
هزار و نهصدnineteen hundred1900
هزار و ششصدsixteen hundred1600
هزار و دویست و پنجاه و ششtwelve fifty-six1256
هزار وششten o six1006
هشتصد و شصت و شش eight hundred sixty-six or eight sixty-six866
بیست و پنج twenty-five25
سه هزار سال قبل از میلاد مسیحthree thousand BC3000 BC
سه هزار و دویست و پنجاه سال قبل از میلاد مسیحthirty two fifty BC3250 BC

حتما بخوانید : ماه های سال به انگلیسی


نحوه گفتن صفر در انگلیسی

یکی دیگر از مواردی که در آموزش اعداد انگلیسی خیلی مهم است عدد صفر است. روش های مختلفی برای تلفظ عدد ۰ وجود دارد که در زمینه های مختلف استفاده می شود.

MeanUsagePronunciation
(صفر) برای خواندن خودِ شماره ها ، اعشار ، درصد و شماره تلفن و در برخی عبارات ثابت استفاده میشودUsed to read the number by itself, in reading  decimals, percentages, and phone numbers, and in some fixed expressions.Zero
(حرف O) برای خواندن سال ها ، آدرس ها ، زمان ها و دما استفاده میشود.Used to read years, addresses, times and temperature O (the letter name)
(صفر) برای گزارش نمره ورزش ها استفاده میشود Used to report sports scoreNil
در ایالت متحده آمریکا برای گفتن هیچ استفاده نمیشود.Not used in the USNought

اعداد به انگلیسی برای اندازه‌گیری

برای خواندن و نوشتن اعداد به انگلیسی و واحدهای اندازه‌گیری، ابتدا عدد را می‌خوانیم و واحد اندازه‌گیری را بعد از آن می‌آوریم. برای مشاهده چند نمونه به جدول زیر توجه کنید.

خواندن اعداد برای اندازه‌گیرینوشتن اعداد برای اندازه‌گیری
sixty meters60m
twenty-five kilometers per hour25km/h
eleven feet11ft
two liters2L
three tablespoons3tbsp
one teaspoon1tsp
ساعت و زمان در انگلیسی
ساعت و زمان در انگلیسی

نحوه خواندن ساعت به انگلیسی

برای خواندن ساعت در انگلیسی از دو روش دیجیتال و آنالوگ استفاده می‌شود. در ادامه به بررسی هر یک از این دو روش می‌پردازیم.

روش دیجیتال

ساده‌ترین روش برای خواندن ساعت، روش دیجیتال است، به این معنی که ساعت و دقیقه را پشت سر هم و مانند زبان فارسی می‌خوانیم. به مثال‌های زیر دقت کنید.

معنی فارسیخواندن ساعت به انگلیسیساعت
چهار و بیست دقیقهFour twenty4:20
دو و چهل و پنج دقیقهTwo forty-five2:45
هشت و سی و پنج دقیقهeight thirty-five8:35
یازده و پنجاه دقیقهeleven fifty11:50
شش و پنج دقیقهsix oh five6:05
هفت و پانزده دقیقهseven fifteen7:15

بیشتر بخوانید :


ضرب المثل انگلیسی رایج و کاربردی که باید بدانید

نوشتن نامه رسمی انگلیسی

کلاس آنلاین زبان انگلیسی برای کودکان


روش آنالوگ

روش دوم در مقایسه با روش اول کمی سخت‌تر است. در این روش، با توجه به زمان، می‌توانیم عبارت‌های زیر را به کار ببریم.

 • to به معنای «مانده»
 • after/past به معنای «گذشته» («after» در انگلیسی آمریکایی و «past» در انگلیسی بریتانیایی کاربرد دارد.)
 • a quarter به معنای «یک ربع»
 • half به معنای «نیم»

به چند مثال زیر توجه کنید تا با کاربرد این عبارت‌ها بیشتر آشنا شوید.

معنی فارسیخواندن ساعت به انگلیسیساعت 
ساعت شش است.It’s 6 o’clock.6:00
ساعت شش و پنج دقیقه است.It’s 5 after/past 6.6:05
ساعت شش و ربع است.It’s a quarter after/past 6.6:15
ساعت شش و نیم است.It’s half past 6.6:30
بیست و پنج دقیقه مانده به هفت.It’s 25 to 7.6:35
یک ربع مانده به هفت.It’s a quarter to seven.6:45
پنج دقیقه مانده به هفت.It’s 5 to 7.6:55
ساعت هفت است.It’s 7 o’clock.7:00
ماه های سال به انگلیسی - راد تایم
ماه های سال به انگلیسی – راد تایم

نحوه خواندن و نوشتن اوقات روز به انگلیسی

در زبان انگلیسی، اوقات روز به صورت ۲۴ ساعت تعریف نمی‌شود. ممکن است در جدول زمانی یا بعضی از برنامه‌های تلویزیونی با آن برخورد کرده باشید، اما به طور کلی، در زبان انگلیسی اوقات روز به صورت ۱۲ ساعت تعریف می‌شود و برای نشان دادن تفاوت میان روز و شب، بعد از نوشتن ساعت، «am» و «pm» به کار می‌رود. «am» مخفف «Ante Meridiem» به معنی قبل از ظهر و «pm» مخفف «Post Meridiem» به معنای بعدازظهر است. به بیان دقیق‌تر، «am» از ۱۲ نیمه‌شب تا ۱۱:۵۹ صبح، و «pm» از ۱۲ ظهر تا ۱۱:۵۹ شب است. برای مثال، ساعت ۱۵:۰۰ در زبان انگلیسی به صورت «‎3:00 pm» نوشته می‌شود. در جدول زیر، اوقات روز و معنی آن‌ها نوشته شده است.

اوقات روز 
نیمه‌شبPlay midnight
اواسط روزPlay midday
صبحPlay morning
بعدازظهرPlay afternoon
غروبPlay  evening
شبPlay night

نحوه خواندن شماره تلفن به انگلیسی

برای خواندن شماره تلفن، قوانین خاصی وجود دارد که در ادامه با آن آشنا می‌شوید.

 • در حالت محاوره، به‌جای «telephone number» معمولاً از «phone number» استفاده می‌شود. در زبان انگلیسی، اعداد به صورت مجزا یا جدا از هم خوانده می‌شود.

حروف اختصاری اعداد انگلیسی

 • حرف k : حرف k اغلب برای نشان دادن هزار استفاده می‌شود. بنابراین، عدد K1 با 10.000برابر است.
 • حرف m : حرف m اغلب برای نشان دادن یک میلیون استفاده می‌شود.
 • حروف bn : حروف bn یک میلیارد را نشان می‌دهد. بنابراین، bn1 برای اشاره به 1,000,000,000 استفاده می‌شود.
 • کلمه myriad : این کلمه معمولاً به عنوان بی‌شمار استفاده می‌شود و قبلاً به معنای 10.000 بوده است.

اعداد جمعی انگلیسی

فارسیانگلیسی
جفت یا 2 تاییdyad, duad, pair
3 تاییTriad
4 تاییTetrad
5 تاییPentad
6 تاییHexad
7 تاییHeptad
8 تاییOctad
9 تاییNonad
10 تاییDecad
11 تاییHendecad
12 تاییDodecad
1000 تاییChiliad

اسامی اعداد انگلیسی خاص

فارسیانگلیسی
صفر یا 0oh, zip, zilch, nil, goose egg
یکه، تنها، یگانهone-and-only
جفتcouple, pair, deuce, duo
چندa few, trio
چهارگانهquartet
نیم دوجین یا 6 عددhalf a dozen
زیاد، خیلیScore
دوجینDozen
یکAce, solo
قرن، صد سالcentury
بهترین مجموعه آیلتس

اعداد بزرگ و خیلی بزرگ انگلیسی

زبان انگلیسی برای معرفی اعداد بالای یک میلیون، دارای دو سیستم اصلی اعداد است. اولین سیستم، مقیاس طولانی نام دارد که قبلاً در انگلیسی بریتانیایی استفاده می‌شد، اما اکنون کمتر کاربرد دارد. مقیاس طولانی سیستمی از نام‌های عددی را مشخص می‌کند که در آن هزار میلیون، یک میلیارد نامیده می‌شود و برای یک میلیون نیز از خود میلیون استفاده می‌گردد. این سیستم تقریباً کارکرد خود را از دست داده است.

سیستم دوم، مقیاس کوتاه نامیده می‌شود که در انگلیسی آمریکایی به شکل همیشگی و در انگلیسی انگلیس تقریباً در تمامی اوقات مورد استفاده قرار می‌گیرد. مقیاس کوتاه سیستمی از نام‌های عددی را مشخص می‌کند که در آن هزار میلیون یک بیلیون نامیده می‌شود و کلمه میلیارد مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. در زبان فارسی برای اشاره به اعداد بزرگ، از مقیاس طولانی استفاده می‌شود. در جدول زیر به این دو مقیاس برای نام‌گذاری اعداد انگلیسی بزرگ و بسیار بزرگ اشاره شده است.

نماد ریاضیمقیاس کوتاهمقیاس طولانی
10 به توان 6One millionOne million
10 به توان 9One billionOne milliard
10 به توان 12One trillionOne billion
10 به توان 15One quadrillionOne billiard
10 به توان 18One quintillionOne trillion
10 به توان21One sextillionOne trilliard

مثال هایی از عددهای انگلیسی

SpokenWriting 
Three point zero four plus two point zero two makes five
point zero six.
3.04+2.02=5.0
There is a zero percent chance of rain.There is a 0% chance of rain
The temperature is twenty degrees below zero.The temperature is -20⁰c
You can reach me at zero one seven one, three nine zero,
one zero six two
You can reach me at 0171 390
1062
I live at forty-six o four Smith StreetI live at 4604 Smith Street
He became king in fourteen o nine.He became king in 1409
I waited until four o five.I waited until 4:05
The score was four nilThe score was 4-0

آموزش اعداد انگلیسی به کودکان از 1 تا 10

چند نکته برای آموزش شمارش اعداد به زبان انگلیسی به کودکان :

 • از بازی‌ها و سرگرمی‌ها استفاده کنید. بازی‌ها و سرگرمی‌ها می‌توانند یک راه عالی برای یادگیری اعداد برای کودکان باشند. بازی‌هایی مانند “ایستادن در صف” یا “مسابقه شمارش” می‌توانند به کودکان کمک کنند تا اعداد را به سرعت و به راحتی یاد بگیرند.
 • از تصاویر و اشیا استفاده کنید. استفاده از تصاویر و اشیا می‌تواند به کودکان کمک کند تا اعداد را با چیزهایی که می‌شناسند مرتبط کنند. برای مثال، می‌توانید از عکس‌های حیوانات یا اشیای مختلف برای آموزش اعداد به کودکان استفاده کنید.
 • از موسیقی و شعر استفاده کنید. موسیقی و شعر می‌توانند به کودکان کمک کنند تا اعداد را به روشی سرگرم‌کننده و جذاب یاد بگیرند. می‌توانید از ترانه‌های کودکانه یا شعرهای ساده برای آموزش اعداد به کودکان استفاده کنید.
 • از تکرار استفاده کنید. تکرار یک کلید مهم برای یادگیری است. هرچه بیشتر کودکان اعداد را بشنوند و بخوانند، بهتر آنها را یاد خواهند گرفت. می‌توانید با تکرار اعداد در طول روز، به کودکان کمک کنید تا آنها را به خاطر بسپارند.

چند فعالیت خاص برای آموزش شمارش اعداد به زبان انگلیسی به کودکان :

 • فعالیت “مسابقه شمارش”: کودکان را در یک صف قرار دهید و یک شیء یا تصویر را به آنها نشان دهید. از آنها بخواهید که به ترتیب اعداد را بشمارند تا به شیء یا تصویر برسند.
 • فعالیت “ایستادن در صف”: کودکان را در یک صف قرار دهید و از آنها بخواهید که به ترتیب اعداد را بشمارند تا به جلو برسند. کودکی که در انتهای صف قرار می‌گیرد، برنده است.
 • فعالیت “بازی با اسباب‌بازی‌ها”: به کودکان اسباب‌بازی‌های مختلفی بدهید و از آنها بخواهید که تعداد اسباب‌بازی‌ها را بشمارند.
 • فعالیت “بازی با غذاها”: به کودکان غذاهای مختلف بدهید و از آنها بخواهید که تعداد غذاها را بشمارند.
 • فعالیت “بازی با اشیا اطراف”: از کودکان بخواهید که تعداد اشیا مختلف اطراف خود را بشمارند.

عددهای انگلیسی

اعداد در زبان انگلیسی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

 • اعداد اصلی: این اعداد برای بیان تعداد استفاده می‌شوند.
 • اعداد ترتیبی: این اعداد برای بیان ترتیب استفاده می‌شوند.

اعداد اصلی

اعداد اصلی از 1 تا 10 به صورت زیر هستند:

1. one
2. two
3. three
4. four
5. five
6. six
7. seven
8. eight
9. nine
10. ten

از 11 تا 20 به صورت زیر هستند:

11. eleven
12. twelve
13. thirteen
14. fourteen
15. fifteen
16. sixteen
17. seventeen
18. eighteen
19. nineteen
20. twenty

از 21 تا 99 به صورت زیر هستند:

21. twenty-one
22. twenty-two
23. twenty-three
...
...
...
99. ninety-nine

از 100 تا 999 به صورت زیر هستند:

100. one hundred
101. one hundred one
102. one hundred two
...
...
...
999. nine hundred ninety-nine

از 1000 تا 999999 به صورت زیر هستند:

1000. one thousand
1001. one thousand one
1002. one thousand two
...
...
...
999999. nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine

اعداد ترتیبی

اعداد ترتیبی از 1 تا 10 به صورت زیر هستند:

1st. first
2nd. second
3rd. third
4th. fourth
5th. fifth
6th. sixth
7th. seventh
8th. eighth
9th. ninth
10th. tenth

از 11 تا 20 به صورت زیر هستند:

11th. eleventh
12th. twelfth
13th. thirteenth
...
...
...
20th. twentieth

از 21 تا 99 به صورت زیر هستند:

21st. twenty-first
22nd. twenty-second
23rd. twenty-third
...
...
...
99th. ninety-ninth

از 100 تا 999 به صورت زیر هستند:

100th. one hundredth
101st. one hundred first
102nd. one hundred second
...
...
...
999th. nine hundred ninety-ninth

از 1000 تا 999999 به صورت زیر هستند:

1000th. one thousandth
1001st. one thousand first
1002nd. one thousand second
...
...
...
999999th. nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nineth

مثال

 • I have two cats. (من دو گربه دارم.)
 • The meeting starts at ten o’clock. (جلسه ساعت 10 شروع می‌شود.)
 • This is the twenty-first century. (این قرن بیست و یکم است.)
 • He is the first person to climb Mount Everest. (او اولین کسی است که به قله اورست صعود کرده است.)

نکات

 • اعداد 11 تا 19 در زبان انگلیسی با اضافه کردن پسوند “-teen” به اعداد 1 تا 9 ساخته می‌شوند.
 • اعداد 20 تا 99 در زبان انگلیسی با ترکیب دو عدد یک رقمی ساخته می‌شوند. عدد اول نشان دهنده دهگان و عدد دوم نشان دهنده واحدها است.
 • اعداد ترتیبی در زبان انگلیسی با اضافه کردن پسوند “-th” به اعداد اصلی ساخته می‌شوند.
آموزش اعداد ترکی استانبولی از 1 تا 100
آموزش اعداد ترکی استانبولی از 1 تا 100

شمارش اعداد انگلیسی

شمارش اعداد انگلیسی به دو دسته تقسیم می‌شود:

 • اعداد اصلی: این اعداد برای بیان تعداد استفاده می‌شوند.
 • اعداد ترتیبی: این اعداد برای بیان ترتیب استفاده می‌شوند.

اعداد اصلی

اعداد اصلی از 1 تا 10 به صورت زیر هستند:

1. one
2. two
3. three
4. four
5. five
6. six
7. seven
8. eight
9. nine
10. ten

از 11 تا 20 به صورت زیر هستند:

11. eleven
12. twelve
13. thirteen
14. fourteen
15. fifteen
16. sixteen
17. seventeen
18. eighteen
19. nineteen
20. twenty

از 21 تا 99 به صورت زیر هستند:

21. twenty-one
22. twenty-two
23. twenty-three
...
...
...
99. ninety-nine

از 100 تا 999 به صورت زیر هستند:

100. one hundred
101. one hundred one
102. one hundred two
...
...
...
999. nine hundred ninety-nine

از 1000 تا 999999 به صورت زیر هستند:

1000. one thousand
1001. one thousand one
1002. one thousand two
...
...
...
999999. nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine

اعداد ترتیبی

اعداد ترتیبی از 1 تا 10 به صورت زیر هستند:

1st. first
2nd. second
3rd. third
4th. fourth
5th. fifth
6th. sixth
7th. seventh
8th. eighth
9th. ninth
10th. tenth

از 11 تا 20 به صورت زیر هستند:

11th. eleventh
12th. twelfth
13th. thirteenth
...
...
...
20th. twentieth

از 21 تا 99 به صورت زیر هستند:

21st. twenty-first
22nd. twenty-second
23rd. twenty-third
...
...
...
99th. ninety-ninth

از 100 تا 999 به صورت زیر هستند:

100th. one hundredth
101st. one hundred first
102nd. one hundred second
...
...
...
999th. nine hundred ninety-ninth

از 1000 تا 999999 به صورت زیر هستند:

1000th. one thousandth
1001st. one thousand first
1002nd. one thousand second
...
...
...
999999th. nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nineth

نکات

 • اعداد 11 تا 19 در زبان انگلیسی با اضافه کردن پسوند “-teen” به اعداد 1 تا 9 ساخته می‌شوند.
 • اعداد 20 تا 99 در زبان انگلیسی با ترکیب دو عدد یک رقمی ساخته می‌شوند. عدد اول نشان دهنده دهگان و عدد دوم نشان دهنده واحدها است.
 • اعداد 100 تا 999 در زبان انگلیسی با ترکیب سه عدد یک رقمی ساخته می‌شوند. عدد اول نشان دهنده صدگان، عدد دوم نشان دهنده دهگان و عدد سوم نشان دهنده واحدها است.
 • اعداد 1000 تا 999999 در زبان انگلیسی با ترکیب چهار عدد یک رقمی ساخته می‌شوند. عدد اول نشان دهنده هزارگان، عدد دوم نشان دهنده صدگان، عدد سوم نشان دهنده دهگان و عدد چهارم نشان دهنده واحدها است.

مثال

 • 1000 در زبان انگلیسی یک هزار (one thousand) خوانده می‌شود.
 • 1001 در زبان انگلیسی یک هزار و یک (one thousand one) خوانده می‌شود.
 • 1002 در زبان انگلیسی یک هزار و دو (one thousand two) خوانده می‌شود.

جمع بندی آموزش کامل اعداد انگلیسی

یادگیری اعداد در انگلیسی بسیار اهمیت دارد. اعداد به‌عنوان یکی از اصولی‌ترین مفاهیم زبان، در ارتباط با شمارش، تعداد، مرتبه، تاریخ، زمان و بسیاری از جنبه‌های زندگی روزمره به کار می‌روند. آشنایی با اعداد انگلیسی و تلفظ صحیح آنها، به شما کمک می‌کند تا در مکالمات روزمره و ارتباط با دیگران به‌خوبی بتوانید اعداد را بیان کنید. همچنین، در مواردی مانند تاریخ، سن، شماره‌تلفن، اعداد انگلیسی معیار استفاده است.

سوالات متداول آموزش کامل اعداد انگلیسی

چگونه اعداد انگلیسی را تلفظ کنم؟

برای تلفظ اعداد انگلیسی، شما می‌توانید از رقم‌های انگلیسی ۰ تا ۹ استفاده کنید. برای مثال:
۰: zero
۱: one
۲: two
۳: three
۴: four
۵: five
۶: six
۷: seven
۸: eight
۹: nine

چگونه اعداد بزرگتر از ۹ را تلفظ کنم؟

برای تلفظ اعداد بزرگتر از ۹، می‌توانید از ترکیبی از رقم‌های انگلیسی استفاده کنید. به عنوان مثال:
۱۰: ten
۱۱: eleven
۲۰: twenty
۲۱: twenty-one
۳۰: thirty
۴۰: forty
۵۰: fifty
۶۰: sixty
۷۰: seventy
۸۰: eighty
۹۰: ninety
۱۰۰: one hundred

آیا هنگام نوشتن اعداد انگلیسی باید حروف اول را بزرگ بنویسیم؟

هنگام نوشتن اعداد انگلیسی، عموماً از اعداد بزرگ (Capital Letters) استفاده نمی‌شود. به طور معمول، اعداد انگلیسی با حروف کوچک نوشته می‌شوند. مثلاً “one”, “two”, “three” و غیره.
آیا همیشه اعداد انگلیسی بدون استفاده از حروف می‌باشند؟
در اعداد انگلیسی، برخی مواقع می‌توان از حروف استفاده کرد. به طور معمول، این حروف در اعداد تاریخی، شمارشی و مرتبه‌بندی استفاده می‌شوند. به عنوان مثال:
First (اولین)
Second (دوم)
Third (سوم)
Tenth (دهم)
Twenty-first (بیست و یکم)
One hundredth (صدم)

آیا برای نوشتن اعداد انگلیسی باید از کاما استفاده کنم؟

بله، برای نوشتن اعداد بزرگتر از ۱۰۰، از کاما (comma) استفاده می‌شود. کاما در اعداد بزرگ به منظور جدا کردن سه رقم از یکدیگر استفاده می‌شود. به عنوان مثال:
۱,۰۰۰: one thousand
۱۰,۰۰۰: ten thousand
۱۰۰,۰۰۰: one hundred thousand
۱,۰۰۰,۰۰۰: one million

عددهای انگلیسی

اعداد اصلی: این اعداد برای بیان تعداد استفاده می‌شوند.
اعداد ترتیبی: این اعداد برای بیان ترتیب استفاده می‌شوند.

با رقم های ۷ ۲ ۵ تمام عدد های سه رقمی ممکن را بنویسید به انگلیسی


English:

There are six possible three-digit numbers with the digits 7, 2, and 5. They are:
725 752 527 572 275 257
با رقم های ۷، ۲، و ۵، شش عدد سه رقمی ممکن وجود دارد. آنها عبارتند از:
۷۲۵ ۷۵۲ ۵۲۷ ۵۷۲ ۲۷۵ ۲۵۷
Explanation:
We can arrange the three digits in six possible ways. For example, we can arrange them in ascending order, as in 725. We can also arrange them in descending order, as in 527. We can also arrange them in the middle, as in 752.
Here is a table that shows the six possible arrangements:
| Position | Digit | |---|---| | Hundred's digit | 7 | | Ten's digit | 2 | | Unit's digit | 5 | | Hundred's digit | 5 | | Ten's digit | 2 | | Unit's digit | 7 | | Hundred's digit | 2 | | Ten's digit | 7 | | Unit's digit | 5 | | Hundred's digit | 2 | | Ten's digit | 5 | | Unit's digit | 7 |

آموزش شمارش اعداد به زبان انگلیسی به کودکان

آموزش شمارش اعداد به زبان انگلیسی به کودکان می‌تواند یک فرآیند سرگرم‌کننده و هیجان‌انگیز باشد. با استفاده از روش‌های خلاقانه و جذاب، می‌توانید کودکان را به یادگیری اعداد انگلیسی علاقه‌مند کنید.
در اینجا چند نکته برای آموزش شمارش اعداد به زبان انگلیسی به کودکان آورده شده است:
از بازی‌ها و سرگرمی‌ها استفاده کنید. بازی‌ها و سرگرمی‌ها می‌توانند یک راه عالی برای یادگیری اعداد برای کودکان باشند. بازی‌هایی مانند “ایستادن در صف” یا “مسابقه شمارش” می‌توانند به کودکان کمک کنند تا اعداد را به سرعت و به راحتی یاد بگیرند.
از تصاویر و اشیا استفاده کنید. استفاده از تصاویر و اشیا می‌تواند به کودکان کمک کند تا اعداد را با چیزهایی که می‌شناسند مرتبط کنند. برای مثال، می‌توانید از عکس‌های حیوانات یا اشیای مختلف برای آموزش اعداد به کودکان استفاده کنید.
از موسیقی و شعر استفاده کنید. موسیقی و شعر می‌توانند به کودکان کمک کنند تا اعداد را به روشی سرگرم‌کننده و جذاب یاد بگیرند. می‌توانید از ترانه‌های کودکانه یا شعرهای ساده برای آموزش اعداد به کودکان استفاده کنید.
از تکرار استفاده کنید. تکرار یک کلید مهم برای یادگیری است. هرچه بیشتر کودکان اعداد را بشنوند و بخوانند، بهتر آنها را یاد خواهند گرفت. می‌توانید با تکرار اعداد در طول روز، به کودکان کمک کنید تا آنها را به خاطر بسپارند.

در اینجا چند فعالیت خاص برای آموزش شمارش اعداد به زبان انگلیسی به کودکان آورده شده است:
فعالیت “مسابقه شمارش”: کودکان را در یک صف قرار دهید و یک شیء یا تصویر را به آنها نشان دهید. از آنها بخواهید که به ترتیب اعداد را بشمارند تا به شیء یا تصویر برسند.
فعالیت “ایستادن در صف”: کودکان را در یک صف قرار دهید و از آنها بخواهید که به ترتیب اعداد را بشمارند تا به جلو برسند. کودکی که در انتهای صف قرار می‌گیرد، برنده است.
فعالیت “بازی با اسباب‌بازی‌ها”: به کودکان اسباب‌بازی‌های مختلفی بدهید و از آنها بخواهید که تعداد اسباب‌بازی‌ها را بشمارند.
فعالیت “بازی با غذاها”: به کودکان غذاهای مختلف بدهید و از آنها بخواهید که تعداد غذاها را بشمارند.
فعالیت “بازی با اشیا اطراف”: از کودکان بخواهید که تعداد اشیا مختلف اطراف خود را بشمارند.

با استفاده از این روش‌ها و فعالیت‌ها، می‌توانید به کودکان کمک کنید تا اعداد انگلیسی را به روشی سرگرم‌کننده و موثر یاد بگیرند.

5/5 - (1 امتیاز)
https://radtime.org/?p=12271
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد اعداد به انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.