سخنان زیبا به زبان انگلیسی - آموزشگاه زبان های خارجی راد تایم

سخنان زیبا به زبان انگلیسی

1272 بازدید
سخنان زیبا به زبان انگلیسی

سخنان زیبا به زبان انگلیسی، یکی از بزرگترین دلایلی که باعث می شود نقل قولها تاثیرگذار و جذاب شوند مرتبط بودن آنها به وقایع و اتفاقات واقعی زندگی همه ماست. علاوه بر این، نقل قول ها معمولا ساده هستند و به راحتی به ذهن سپرده می شوند و خیلی از آنها منعکس کننده احساسات قلبی ما به شکلی زیبا و ادبی هستند. بر خلاف سایر ابزارهای ادبی، نقل قول ها و به خصوص نقل قول های کوتاه، این امکان را به شما می دهند که روی یک موضوع خاص تمرکز کنید و منظورتان را به نحوی زیبا و در عین حال مختصر و مفید به دیگران منتقل کنید.

سخنان زیبا به زبان انگلیسی

1- Love For All, Hatred For None. – Khalifatul Masih III

1- عشق ارزانی همه، نفرت ارزانی هیچ کس- سومین خلیفه مسیح

2- Change the world by being yourself. – Amy Poehler

2- دنیا را با “خودت بودن” تغییر بده- امی پولر

3- Every moment is a fresh beginning. – T.S Eliot

3- هر لحظه، شروعی تازه است- تی. اس الیوت

4- Never regret anything that made you smile. – Mark Twain

4- هرگز به خاطر چیزی که لبخند بر لبانت آورده پشمیان نشو- مارک تواین

5- Die with memories, not dreams- Unknown

5- زندگی را با خاطرات به پایان برسان، نه با رویا و آرزو- ناشناس

6- Aspire to inspire before we expire. – Unknown

6- بر گِلی پیش از آنکه سر بِنهی/ بر دلی کوش تا اثر بِنهی. پیش از آنکه عمرت به پایان برسد تلاش کن تا تاثیری شگرف روی دیگران بگذاری- (ناشناس)

7- Everything you can imagine is real. – Pablo Picasso

7- هر چیزی که ذهنتان بتواند آن را تصور کند، واقعیت دارد- پابلو پیکاسو

8- Simplicity is the ultimate sophistication. – Leonardo da Vinci

8- سادگی، اوج کمال و پیچیدگی است- لئوناردو داوینچی

9- Whatever you do, do it well. – Walt Disney

9- هر کاری که انجام میدهی به بهترین نحو انجامش بده- والت دیزنی

10- What we think, we become. – Buddha

بیشتر بخوانید :10- به هر چه فکر کنی، همان خواهی شد- بودا / هر چیز که در جستن آنی، آنی- مولوی

11- All limitations are self-imposed. – Oliver Wendell Holmes

11- تمام محدودیت ها خودخواسته و به خود تحمیل شده هستند- الیور وندل هلمز

12- Tough times never last but tough people do. – Robert H. Schiuller

12- روزهای سخت به پایان می رسند اما انسانهای سرسخت جاودانه اند- رابرت اچ. شولر

14- One day the people that don’t even believe in you will tell everyone how they met you. – Johnny Depp

14- روزی کسانی که حتی شما را باور ندارند به همه خواهند گفت که شما را در چه جایگاهی دیده اند- جانی دپ

15- If I’m gonna tell a real story, I’m gonna start with my name. – Kendrick Lamar

15- اگر بخواهم داستانی واقعی را شرح بدهم، آن را با اسم خودم آغاز می کنم- کندریک لامار

16- If you tell the truth you don’t have to remember anything. – Mark Twain

16- اگر حقیقت را به زبان بیاوری، لازم نیست چیزی را به خاطر بسپاری- مارک تواین

17- Have enough courage to start and enough heart to finish. – Jessica N. S. Yourko

17- برای شروع، شجاعت کافی و برای به پایان رساندن جرات و جسارت کافی داشته باش- جسیکا ان. اس. یورکو

18- Hate comes from intimidation, love comes from appreciation. – Tyga

18- نفرت، از ترساندن دیگران سرچشمه می گیرد و عشق از قدرشناسی- تایگا

19- I could agree with you but then we’d both be wrong. – Harvey Specter

19- من با شما موافقم، اما هر دو اشتباه می کنیم- هاروی اسپکتر

20- Oh, the things you can find, if you don’t stay behind. – Dr. Seuss

20- اگر از قافله عقب نمانید، چیزهایی برای به دست آوردن پیدا می کنید- دکتر سوس

21- Determine your priorities and focus on them. – Eileen McDargh

21- اولویت هایت را مشخص و روی آنها تمرکز کن- الین مک درگ

22- Be so good they can’t ignore you. – Steve Martin

22- آنقدر خوب باش که هیچ کس نتواند تو را نادیده بگیرد- استیون مارتین

23- Dream as if you’ll live forever, live as if you’ll die today. – James Dean

23- آنگونه رویا پردازی کن که گویی تا ابد زندگی خواهی کرد و آنطور زندگی کن که گویی همین امروز خواهی مرد- جیمز دین

24- Yesterday you said tomorrow. Just do it. – Nike

24- دیروز گفتی فردا! پس همین حالا انجامش بده- نایک

25- I don’t need it to be easy, I need it to be worth it. – Lil Wayne

25- من آسایش و راحتی نمی خواهم، من ارزشمندی می خواهم- لیل وین

26- Never let your emotions overpower your intelligence. – Drake

26- هرگز اجازه نده احساسات بر عقل و خرد تو غلبه کند- دریک

27- Nothing lasts forever but at least we got these memories. – J. Cole

27- هیچ چیز تا ابد دوام نمی آورد، اما جای خوشحالیست که حداقل این خاطرات را داریم. جی.کول

28- Don’t you know your imperfections is a blessing? – Kendrick Lamar

28- می دانستی عیب و نقص هایت نعمت و موهبت هستند؟ کندریک لامار

29- Reality is wrong, dreams are for real. – Tupac

29- واقعیت درست نیست، این رویاها هستند که حقیقت دارند- توپاک

30- To live will be an awfully big adventure. – Peter Pan

30- زندگی یعنی یک ماجراجویی بسیار بزرگ- پیتر پن

31- Try to be a rainbow in someone’s cloud. – Maya Angelou

31-تلاش کن که برای روز ابری دیگران، تو رنگین کمان باشی- مایا آنجلو

32- There is no substitute for hard work. – Thomas Edison

32- هیچ چیز نمی تواند جای سخت کوشی را بگیرد- توماس ادیسون

33- What consumes your mind controls your life- Unknown

33- زندگی شما را همان چیزی کنترل می کند که ذهنتان را صرفش کرده اید- ناشناس

34- Strive for greatness. – Lebron James

34- برای رسیدن به سرفرازی از جان و دل تلاش کن- لبرون جیمز

35- Wanting to be someone else is a waste of who you are. – Kurt Cobain

35- اینکه بخواهید جای فرد دیگری باشید یعنی هدر دادن چیزی که خودتان هستید- کورت کوباین

36- And still, I rise. – Maya Angelou

36- و همچنان، از جای برمی خیزم- مایا آنجلو

37- The time is always right to do what is right. – Martin Luther King Jr.

37- همیشه و در هر زمانی می توان کار درست و مناسبی انجام داد- مارتین لوتر کینگ جونیور

38- Let the beauty of what you love be what you do. – Rumi

38- بگذار زیبایی در آنچه به آن عشق می ورزی و درون مایه رفتار تو باشد- مولانا

39- May your choices reflect your hopes, not your fears. – Nelson Mandela

39- آرزو می کنم که انتخاب هایت بازتابی از امیدهای تو باشند، نه ترسهایت- نلسون ماندلا

40- A happy soul is the best shield for a cruel world. – Atticus

40- بهترین سپر برای مقابله با این دنیای بی رحم، داشتن روحی شاداب و خوشحال است- آتیکوس

41- White is not always light and black is not always dark. – Habeeb Akande

بهترین آموزشگاه زبان در شهر زیبا

41- هر سفیدی به معنی نور و هر سیاهی به معنی تاریکی نیست- حبیب آکنده

42- Life becomes easier when you learn to accept the apology you never got. – R. Brault

42- زندگی زمانی برایتان آسان تر می شود که یاد بگیرید حتی وقتی از شما عذرخواهی نمی شود، ببخشید- آر. برالت

43- Happiness depends upon ourselves. – Aristotle

43- خوشبختی به خود ما بستگی دارد.

44- Turn your wounds into wisdom. – Oprah Winfrey

44- زخمهایت را به خرد و دانایی بدل کن- اپرا وینفری

45- Change the game, don’t let the game change you. – Macklemore

45- تو بازی را عوض کن، نگذار که بازی تو را عوض کند- مکلمور

46- It hurt because it mattered. – John Green

46- چیزی تو را آزرده می کند که برایت مهم باشد- جان گرین

47- If the world was blind how many people would you impress? – Boonaa Mohammed

47- اگر تمام افراد دنیا کور بودند، چند نفر را می توانستی مجذوب خودت کنی؟ بونا محمد

48- I will remember and recover, not forgive and forget. – Unknown

48- به یاد می آورم و بهبود می یابم، نه اینکه ببخشم و فراموش کنم- ناشناس

49- The meaning of life is to give life meaning. – Ken Hudgins

49- زندگی یعنی معنا بخشیدن به زندگی- کن هاجنز

بهترین آموزشگاه زبان در زعفرانیه

50- The true meaning of life is to plant trees, under whose shade you do not expect to sit. – Nelson Henderson

50- معنای واقعی زندگی کاشتن درختانی است که توقع نشستن زیر سایه آنها را ندارید- نلسون هندرسون

51- When words fail, music speaks. – Shakespeare

51- آنجا که کلمات قاصرند، موسیقی زبان می گشاید- شکسپیر

52- Embrace the glorious mess that you are. – Elizabeth Gilbert

52- خودت را، این آشفتگی با شکوه را در آغوش بگیر- الیزابت گیلبرت

53- Normality is a paved road: it’s comfortable to walk but no flowers grow. – Vincent van Gogh

53- عادی بودن درست مثل یک جاده آسفالت شده و هموار است: می شود به راحتی در این جاده حرکت کرد، اما هیچ گلی روی آن نمی روید- ونسان ونگوگ

54-I have nothing to lose but something to gain. – Eminem

54- من چیزی برای از دست دادن ندارم، بلکه چیزهایی برای به دست آوردن دارم- امینم

بیشتر بخوانید :


بهترین آموزشگاه زبان در وردآورد

بهترین آموزشگاه زبان در چیتگر

The Mystery Of the Missing Coin

آموزش کامل اعداد انگلیسی

 سلام احوالپرسی انگلیسی

مؤثر ترین روش یادگیری زبان فرانسه درمنزل


55- Have enough courage to start and enough heart to finish. – Jessica N. S. Yourko

55- برای شروع، شجاعت کافی و برای به پایان رساندن جرات و جسارت کافی داشته باش- جسیکا ان. اس. یورکو

56- Hate comes from intimidation, love comes from appreciation. – Tyga

56- نفرت، از ترساندن دیگران سرچشمه می گیرد و عشق از قدرشناسی- تایگا

57- I could agree with you but then we’d both be wrong. – Harvey Specter

57- من با شما موافقم، اما هر دو اشتباه می کنیم- هاروی اسپکتر

58- Love For All, Hatred For None. – Khalifatul Masih III

58- عشق ارزانی همه، نفرت ارزانی هیچ کس- سومین خلیفه مسیح

59- Change the world by being yourself. – Amy Poehler

59- دنیا را با “خودت بودن” تغییر بده- امی پولر

60- Every moment is a fresh beginning. – T.S Eliot

60- هر لحظه، شروعی تازه است- تی. اس الیوت

61- Never regret anything that made you smile. – Mark Twain

61- هرگز به خاطر چیزی که لبخند بر لبانت آورده پشمیان نشو- مارک تواین

62- Die with memories, not dreams- Unknown

62- زندگی را با خاطرات به پایان برسان، نه با رویا و آرزو- ناشناس

63- Aspire to inspire before we expire. – Unknown

63- بر گِلی پیش از آنکه سر بِنهی/ بر دلی کوش تا اثر بِنهی. پیش از آنکه عمرت به پایان برسد تلاش کن تا تاثیری شگرف روی دیگران بگذاری- (ناشناس)

64- Everything you can imagine is real. – Pablo Picasso

64- هر چیزی که ذهنتان بتواند آن را تصور کند، واقعیت دارد- پابلو پیکاسو

65- Oh, the things you can find, if you don’t stay behind. – Dr. Seuss

65- اگر از قافله عقب نمانید، چیزهایی برای به دست آوردن پیدا می کنید- دکتر سوس

66- Determine your priorities and focus on them. – Eileen McDargh

66- اولویت هایت را مشخص و روی آنها تمرکز کن- الین مک درگ

67- Be so good they can’t ignore you. – Steve Martin

67- آنقدر خوب باش که هیچ کس نتواند تو را نادیده بگیرد- استیون مارتین

سخنان زیبا به زبان انگلیسی
سخنان زیبا به زبان انگلیسی

68- The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. -Nelson Mandela

68- بزرگترین افتخار در زندگی در این نیست که هرگز زمین نخوریم، بلکه در این است که هر بار که زمین می خوریم برخیزیم. -نلسون ماندلا

69- The way to get started is to quit talking and begin doing. -Walt Disney

69- راه شروع این است که حرف زدن را کنار بگذارید و شروع به انجام دادن کنید. -والت دیزنی

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma – which is- 70 living with the results of other people’s thinking. -Steve Jobs

70- زمان شما محدود است، پس آن را با زندگی دیگران هدر ندهید. گرفتار عقاید جزمی نشوید – که زندگی با نتایج تفکر دیگران است. -استیو جابز

If life were predictable it would cease to be life, and be without flavor. -Eleanor Roosevelt – 71

71- اگر زندگی قابل پیش بینی بود، دیگر زندگی نخواهد بود، و بی مزه می ماند. -النور روزولت

If you look at what you have in life, you’ll always have more. If you look at what you don’t have in life, -72 you’ll never have enough. -Oprah Winfrey

72 -اگر به آنچه در زندگی دارید نگاه کنید، همیشه چیزهای بیشتری خواهید داشت. اگر به چیزهایی که در زندگی ندارید نگاه کنید، هرگز به اندازه کافی نخواهید داشت. -اپرا وینفری

If you set your goals ridiculously high and it’s a failure, you will fail above everyone else’s success. -Jame73 Cameron

73- اگر اهداف خود را به طور مسخره ای بالا تعیین کنید و این یک شکست است، بیش از موفقیت دیگران شکست خواهید خورد. -جیمز کامرون

Life is what happens when you’re busy making other plans. -John Lennon -74

74-زندگی چیزی است که وقتی درگیر برنامه ریزی های دیگر هستید اتفاق می افتد. -جان لنون

Spread love everywhere you go. Let no one ever come to you without leaving happier. -Mother Teresa- 75

75- عشق را به هر کجا که می روید پخش کنید. اجازه نده هیچ کس هرگز بدون اینکه خوشحال شود از پیش تو برود -مادر ترزا

When you reach the end of your rope, tie a knot in it and hang on. -Franklin D. Roosevelt–76

76- وقتی به انتهای طناب خود رسیدید، یک گره در آن ببندید و آویزان کنید. فرانکلین دی. روزولت

Always remember that you are absolutely unique. Just like everyone else. -Margaret Mead -77

77- همیشه به یاد داشته باشید که شما کاملا منحصر به فرد هستید. درست مثل بقیه. -مارگارت مید

Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant. -Robert Louis Stevenson 78

78- هر روز را بر اساس محصولی که درو می کنید قضاوت نکنید، بلکه بر اساس دانه هایی که کاشته اید قضاوت نکنید. -رابرت لوئیس استیونسون

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. -Eleanor Roosevelt – 79

79- آینده متعلق به کسانی است که به زیبایی رویاهای خود ایمان دارند. -النور روزولت

Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn. -Benjamin Franklin- 80

80- به من بگو و فراموش می کنم. به من بیاموز و یادم می آید. من را درگیر کن و یاد می گیرم. -بنجامین فرانکلین

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched — they must be felt with the heart. -Helen Keller

81- بهترین و زیباترین چیزهای جهان را نمی توان دید یا حتی لمس کرد – آنها را باید با قلب احساس کرد. -هلن کلر

It is during our darkest moments that we must focus to see the light. -Aristotle -82

82 – در تاریک ترین لحظاتمان است که باید برای دیدن نور تمرکز کنیم. -ارسطو

Whoever is happy will make others happy too. -Anne Frank -83

83- هر که خوشحال باشد دیگران را نیز خوشحال خواهد کرد. -آن فرانک

Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail. -Ralph Waldo -84 Emerson

84- جایی که ممکن است مسیر به آن منجر شود نرو، در عوض به جایی برو که مسیری وجود ندارد و ردپایی بگذار. -رالف والدو امرسون

You will face many defeats in life, but never let yourself be defeated. -Maya Angelou – 85

85 – در زندگی با شکست های زیادی روبرو خواهید شد، اما هرگز اجازه ندهید شکست بخورید. -مایا آنجلو

In the end, it’s not the years in your life that count. It’s the life in your years. -Abraham Lincoln -86

86- در نهایت، این سالهای زندگی شما نیستند که مهم هستند. این زندگی در سالهای شماست. -آبراهام لینکولن

Never let the fear of striking out keep you from playing the game. -Babe Ruth- 87

87- هرگز اجازه ندهید ترس از ضربه زدن شما را از بازی کردن باز دارد. -بیب روث

88- Nothing lasts forever but at least we got these memories. – J. Cole

88- هیچ چیز تا ابد دوام نمی آورد، اما جای خوشحالیست که حداقل این خاطرات را داریم. جی.کول

89- Don’t you know your imperfections is a blessing? – Kendrick Lamar

89- می دانستی عیب و نقص هایت نعمت و موهبت هستند؟ کندریک لامار

90- Reality is wrong, dreams are for real. – Tupac

90- واقعیت درست نیست، این رویاها هستند که حقیقت دارند- توپاک

91- To live will be an awfully big adventure. – Peter Pan

91- زندگی یعنی یک ماجراجویی بسیار بزرگ- پیتر پن

فحش های رایج انگلیسی
فحش های رایج انگلیسی

92- Try to be a rainbow in someone’s cloud. – Maya Angelou

92-تلاش کن که برای روز ابری دیگران، تو رنگین کمان باشی- مایا آنجلو

93- There is no substitute for hard work. – Thomas Edison

93- هیچ چیز نمی تواند جای سخت کوشی را بگیرد- توماس ادیسون

94- What consumes your mind controls your life- Unknown

94- زندگی شما را همان چیزی کنترل می کند که ذهنتان را صرفش کرده اید- ناشناس

95- Strive for greatness. – Lebron James

95- برای رسیدن به سرفرازی از جان و دل تلاش کن- لبرون جیمز

96- Wanting to be someone else is a waste of who you are. – Kurt Cobain

95- اینکه بخواهید جای فرد دیگری باشید یعنی هدر دادن چیزی که خودتان هستید- کورت کوباین

96- And still, I rise. – Maya Angelou

96- و همچنان، از جای برمی خیزم- مایا آنجلو

97- If the world was blind how many people would you impress? – Boonaa Mohammed

97- اگر تمام افراد دنیا کور بودند، چند نفر را می توانستی مجذوب خودت کنی؟ بونا محمد

98- I will remember and recover, not forgive and forget. – Unknown

98- به یاد می آورم و بهبود می یابم، نه اینکه ببخشم و فراموش کنم- ناشناس

99- The meaning of life is to give life meaning. – Ken Hudgins

99- زندگی یعنی معنا بخشیدن به زندگی- کن هاجنز

100- The true meaning of life is to plant trees, under whose shade you do not expect to sit. – Nelson Henderson

100- معنای واقعی زندگی کاشتن درختانی است که توقع نشستن زیر سایه آنها را ندارید- نلسون هندرسون

جمع بندی سخنان زیبا به زبان انگلیسی

تعریف و تمجید علاوه بر تقویت روحیه، تأثیرات نشاط بخشی برای هر دو طرف دارد. به عنوان تعریف کننده، تعریف کردن از كسي می تواند اعتماد به نفستان و مهارت های اجتماعیتان را افزایش دهد و خلاقیت شما را بر انگیزد.

امتیاز شما به این مقاله
https://radtime.org/?p=12480
اشتراک گذاری:

نظرات

1 نظر در مورد سخنان زیبا به زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  1. بسیار عالی! مخصوصا که به سخنان هنرمندان هم اشاره کردین!