بچه به انگلیسی - آموزشگاه زبان های خارجی راد تایم

بچه به انگلیسی

177 بازدید
بچه به انگلیسی

بچه به انگلیسی

بچه به انگلیسی،بچه ها موجوداتی منحصر به فرد با دنیایی سرشار از کنجکاوی، خلاقیت و شگفتی هستند. دنیای آنها پر از بازی، تخیل و اکتشاف است.

بچه به انگلیسی

 • Child: این کلمه رایج ترین ترجمه برای “بچه” است و برای انسان در هر سنی از نوزادی تا نوجوانی استفاده می شود.
 • Kid: این کلمه به طور غیررسمی برای “بچه” به خصوص در سنین پایین تر از نوجوانی استفاده می شود.
 • Baby: این کلمه برای نوزادان و کودکان نوپا استفاده می شود.
 • Infant: این کلمه برای نوزادان در چند ماه اول زندگی استفاده می شود.
 • Minor: این کلمه برای افراد زیر سن قانونی (معمولاً 18 سال) استفاده می شود.

انتخاب ترجمه مناسب:

انتخاب ترجمه مناسب برای “بچه” به سن، زمینه و لحن مورد نظر شما بستگی دارد.

 • Child: برای استفاده در موارد رسمی یا زمانی که سن دقیق مهم است مناسب است.
 • Kid: برای استفاده در موارد غیررسمی یا زمانی که می خواهید لحن صمیمی تری داشته باشید مناسب است.
 • Baby: برای نوزادان و کودکان نوپا مناسب است.
 • Infant: برای نوزادان در چند ماه اول زندگی مناسب است.
 • Minor: برای افراد زیر سن قانونی مناسب است.

مثال:

 • “I have two children.” (من دو فرزند دارم.)
 • “The kids are playing in the park.” (بچه ها در پارک بازی می کنند.)
 • “She just had a baby.” (او به تازگی صاحب فرزند شده است.)
 • “The infant is only a few weeks old.” (نوزاد فقط چند هفته دارد.)
 • “He is a minor and cannot vote.” (او زیر سن قانونی است و نمی تواند رای دهد.)

نکات:

 • کلمه “child” می تواند به معنای “فرزند” نیز باشد.
 • کلمه “kid” می تواند به معنای “بزغاله” نیز باشد.
 • کلمه “baby” می تواند به معنای “نوزاد حیوان” نیز باشد.
آموزش اعداد فرانسه به کودکان
آموزش اعداد فرانسه به کودکان

کلمه “بچه ها” در زبان انگلیسی:

ترجمه های مختلف:

 • Children: این رایج ترین ترجمه برای “بچه ها” است و برای انسان در هر سنی از نوزادی تا نوجوانی استفاده می شود.
 • Kids: این کلمه به طور غیررسمی برای “بچه ها” به خصوص در سنین پایین تر از نوجوانی استفاده می شود.
 • Youngsters: این کلمه برای “بچه ها” به خصوص در سنین نوجوانی و جوانی استفاده می شود.
 • Juveniles: این کلمه برای “بچه ها” به خصوص در سنین نوجوانی و جوانی و در زمینه های حقوقی یا رسمی استفاده می شود.
 • Minors: این کلمه برای “بچه ها” زیر سن قانونی (معمولاً 18 سال) استفاده می شود.

انتخاب ترجمه مناسب:

انتخاب ترجمه مناسب برای “بچه ها” به سن، زمینه و لحن مورد نظر شما بستگی دارد.

 • Children: برای استفاده در موارد عمومی مناسب است.
 • Kids: برای استفاده در موارد غیررسمی یا زمانی که می خواهید لحن صمیمی تری داشته باشید مناسب است.
 • Youngsters: برای نوجوانان و جوانان مناسب است.
 • Juveniles: برای نوجوانان و جوانان در زمینه های حقوقی یا رسمی مناسب است.
 • Minors: برای افراد زیر سن قانونی مناسب است.

نکات:

 • کلمه “child” می تواند به معنای “فرزند” (اعم از پسر و دختر) نیز باشد.
 • کلمه “kid” می تواند به معنای “بچه” (اعم از پسر و دختر) نیز باشد.
 • در زبان انگلیسی، برخلاف فارسی، جنسیت اسم ها به طور ذاتی مشخص نیست. برای مشخص کردن جنسیت اسم ها از صفت یا مضاف استفاده می شود.

مثال:

 • I have two children. (من دو فرزند دارم.)
 • The kids are playing in the park. (بچه ها در پارک بازی می کنند.)
 • A group of youngsters were hanging out on the street corner. (گروهی از جوانان در گوشه خیابان آویزان بودند.)
 • The juveniles were arrested for shoplifting. (نوجوانان به جرم دزدی از مغازه دستگیر شدند.)
 • Minors are not allowed to vote. (افراد زیر سن قانونی حق رای ندارند.)

تعریف “Kid” در فرهنگ لغت:

اسم (noun): kid /ˈkɪd/

جمع (plural): kids

معانی:

الف) فرزند پسر یا دختر: کودک

 • مثال:
  • She has to leave early and pick up her kids at school. (او باید زودتر برود و بچه هایش را از مدرسه بردارد.)
  • He has a wife and two kids. (او یک زن و دو فرزند دارد.)

ب) یک فرد جوان

 • مثال:
  • The kids are playing in the park. (بچه ها در پارک بازی می کنند.)
  • I used to be a wild kid. (من قبلاً یک بچه وحشی بودم.)

نکات:

 • Kid به طور غیررسمی برای “بچه” به خصوص در سنین پایین تر از نوجوانی استفاده می شود.
 • برای نوزادان و کودکان نوپا می توان از “baby” استفاده کرد.
 • برای افراد زیر سن قانونی می توان از “minor” استفاده کرد.
حمام به انگلیسی
حمام به انگلیسی

تعریف صفت “Kid” در فرهنگ لغت:

صفت (adjective): kid /ˈkɪd/

معنی:

 • جوان تر

کاربرد:

 • کلمه “kid” در نقش صفت همیشه قبل از یک اسم استفاده می شود.
 • این صفت به طور غیررسمی (خودمانی) و بیشتر در انگلیسی آمریکایی استفاده می شود.

مثال:

 • my kid brother/sister
  • برادر/خواهر کم سن تر (برادر یا خواهری که از من کوچکتر یا جوانتر است)

نکات:

 • به جای “kid” می توان از “younger” نیز استفاده کرد.
 • “kid” می تواند به معنی “بچه گانه” نیز باشد.

تعریف فعل “Kid” در فرهنگ لغت:

فعل (verb): kid /ˈkɪd/

گذشته: kidded

حال استمراری: kidding

معانی:

1. صحبت غیرجدی با (کسی): به شوخی حرف های نادرست به (کسی) گفتن

 • مثال:
  • It’s the truth. I wouldn’t kid you about something so important. (این حقیقت داره. من با شما در مورد چیزی به این مهمی شوخی نمی کنم.)
  • I’m not kidding you when I say that this is one of the best meals I’ve ever eaten. (وقتی می گویم این یکی از بهترین غذاهایی است که تا به حال خورده ام، شوخی نمی کنم.)
  • I panicked when he said the test was tomorrow, but then I realized he was just kidding me. (وقتی گفت امتحان فردا است، وحشت کردم، اما بعد متوجه شدم که او با من شوخی می کند.)

2. [مفعول] دوستانه مسخره کردن (کسی):

 • مثال:
  • We kidded her about her old car. (ما با او در مورد ماشین قدیمی اش شوخی کردیم.)

3. [مفعول] به شوخی (چیزی) گفتن:

 • مثال:
  • “I might eat this whole pie by myself,” she kidded. (او با شوخی گفت: شاید خودم تمام این کیک رو بخورم.)
  • She kidded that she might eat the whole pie by herself. (او به شوخی گفت که شاید تمام کیک را خودش بخورد.)

نکات:

 • “Kid” در این حالت به طور غیررسمی (خودمانی) استفاده می شود.
 • به جای “kid” می توان از “joke” نیز استفاده کرد.
حمام به انگلیسی،لوازم حمام و سرویس بهداشتی به انگلیسی
حمام به انگلیسی،لوازم حمام و سرویس بهداشتی به انگلیسی

جملات با کلمه “بچه” به انگلیسی با ترجمه فارسی:

1. اسم (noun):

 • I have two kids. (من دو فرزند دارم.)
 • The kids are playing in the park. (بچه ها در پارک بازی می کنند.)
 • She just had a baby. (او به تازگی صاحب فرزند شده است.)
 • The infant is only a few weeks old. (نوزاد فقط چند هفته دارد.)
 • He is a minor and cannot vote. (او زیر سن قانونی است و نمی تواند رای دهد.)

2. صفت (adjective):

 • My kid brother is always getting into trouble. (برادر کوچکتر من همیشه در دردسر است.)
 • She is a kid at heart. (او در قلبش یک کودک است.)
 • I don’t want to do anything kiddish. (من نمی خواهم کار بچه گانه ای انجام دهم.)

3. فعل (verb):

 • Don’t kid yourself, this is going to be a lot of work. (خودت را گول نزن، این کار خیلی سخت خواهد بود.)
 • He was just kidding around, he didn’t mean it seriously. (او فقط شوخی می کرد، جدی نگفت.)
 • I’m not kidding, you need to start studying. (شوخی نمی کنم، باید شروع به مطالعه کنی.)

جملات اضافی:

 • How many kids do you have? (چند فرزند دارید؟)
 • What are your kids’ names? (اسم فرزندانتان چیست؟)
 • Are your kids in school? (آیا فرزندانتان به مدرسه می روند؟)
 • What do you like to do with your kids? (از انجام چه کارهایی با فرزندانتان لذت می برید؟)
 • Raising kids is a lot of work, but it’s also very rewarding. (تربیت فرزند کار سختی است، اما بسیار هم ثمربخش است.)

ترجمه “بچه ها” به انگلیسی:

 • Children: این رایج ترین ترجمه برای “بچه ها” است و برای انسان در هر سنی از نوزادی تا نوجوانی استفاده می شود.
 • Kids: این کلمه به طور غیررسمی برای “بچه ها” به خصوص در سنین پایین تر از نوجوانی استفاده می شود.
 • Youngsters: این کلمه برای “بچه ها” به خصوص در سنین نوجوانی و جوانی استفاده می شود.
 • Juveniles: این کلمه برای “بچه ها” به خصوص در سنین نوجوانی و جوانی و در زمینه های حقوقی یا رسمی استفاده می شود.
 • Minors: این کلمه برای “بچه ها” زیر سن قانونی (معمولاً 18 سال) استفاده می شود.

انتخاب ترجمه مناسب:

انتخاب ترجمه مناسب برای “بچه ها” به سن، زمینه و لحن مورد نظر شما بستگی دارد.

 • Children: برای استفاده در موارد رسمی یا زمانی که سن دقیق مهم است مناسب است.
 • Kids: برای استفاده در موارد غیررسمی یا زمانی که می خواهید لحن صمیمی تری داشته باشید مناسب است.
 • Youngsters: برای نوجوانان و جوانان مناسب است.
 • Juveniles: برای نوجوانان و جوانان در زمینه های حقوقی یا رسمی مناسب است.
 • Minors: برای افراد زیر سن قانونی مناسب است.

مثال:

 • I have two children. (من دو فرزند دارم.)
 • The kids are playing in the park. (بچه ها در پارک بازی می کنند.)
 • A group of youngsters were hanging out on the street corner. (گروهی از جوانان در گوشه خیابان آویزان بودند.)
 • The juvenile was arrested for shoplifting. (نوجوان به جرم دزدی از مغازه دستگیر شد.)
 • Minors are not allowed to vote. (افراد زیر سن قانونی حق رای ندارند.)

نکات:

 • کلمه “child” می تواند به معنای “فرزند” نیز باشد.
 • کلمه “kid” می تواند به معنای “بزغاله” نیز باشد.
 • کلمه “baby” می تواند به معنای “نوزاد حیوان” نیز باشد.
آیا بچه ها با تماشای کارتون زبان یاد میگیرن؟
آیا بچه ها با تماشای کارتون زبان یاد میگیرن؟

پسر بچه و دختر بچه به انگلیسی:

پسر بچه به انگلیسی:

 • Boy: این رایج ترین ترجمه برای “پسر بچه” است و برای پسران در هر سنی از نوزادی تا نوجوانی استفاده می شود.
 • Lad: این کلمه به طور غیررسمی برای “پسر بچه” به خصوص در سنین پایین تر از نوجوانی استفاده می شود.
 • Youngster: این کلمه برای “پسر بچه” به خصوص در سنین نوجوانی و جوانی استفاده می شود.
 • Juvenile: این کلمه برای “پسر بچه” به خصوص در سنین نوجوانی و جوانی و در زمینه های حقوقی یا رسمی استفاده می شود.
 • Minor: این کلمه برای “پسر بچه” زیر سن قانونی (معمولاً 18 سال) استفاده می شود.

دختر بچه به انگلیسی:

 • Girl: این رایج ترین ترجمه برای “دختر بچه” است و برای دختران در هر سنی از نوزادی تا نوجوانی استفاده می شود.
 • Lass: این کلمه به طور غیررسمی برای “دختر بچه” به خصوص در سنین پایین تر از نوجوانی استفاده می شود.
 • Youngster: این کلمه برای “دختر بچه” به خصوص در سنین نوجوانی و جوانی استفاده می شود.
 • Juvenile: این کلمه برای “دختر بچه” به خصوص در سنین نوجوانی و جوانی و در زمینه های حقوقی یا رسمی استفاده می شود.
 • Minor: این کلمه برای “دختر بچه” زیر سن قانونی (معمولاً 18 سال) استفاده می شود.

انتخاب ترجمه مناسب:

انتخاب ترجمه مناسب برای “پسر بچه” و “دختر بچه” به سن، زمینه و لحن مورد نظر شما بستگی دارد.

 • Boy/Girl: برای استفاده در موارد عمومی مناسب است.
 • Lad/Lass: برای استفاده در موارد غیررسمی یا زمانی که می خواهید لحن صمیمی تری داشته باشید مناسب است.
 • Youngster: برای نوجوانان و جوانان مناسب است.
 • Juvenile: برای نوجوانان و جوانان در زمینه های حقوقی یا رسمی مناسب است.
 • Minor: برای افراد زیر سن قانونی مناسب است.

مثال:

 • I have a boy and a girl. (من یک پسر و یک دختر دارم.)
 • The boys are playing in the park. (پسرها در پارک بازی می کنند.)
 • The girls are having a sleepover. (دخترها مهمانی شبانه دارند.)
 • A group of youngsters were hanging out on the street corner. (گروهی از جوانان در گوشه خیابان آویزان بودند.)
 • The juveniles were arrested for shoplifting. (نوجوانان به جرم دزدی از مغازه دستگیر شدند.)
 • Minors are not allowed to vote. (افراد زیر سن قانونی حق رای ندارند.)

نکات:

 • کلمه “child” می تواند به معنای “فرزند” (اعم از پسر و دختر) نیز باشد.
 • کلمه “kid” می تواند به معنای “بچه” (اعم از پسر و دختر) نیز باشد.
 • در زبان انگلیسی، برخلاف فارسی، جنسیت اسم ها به طور ذاتی مشخص نیست. برای مشخص کردن جنسیت اسم ها از صفت یا مضاف استفاده می شود.

ویژگی های بارز دنیای کودکان:

 • کنجکاوی بی حد و مرز: کودکان به طور طبیعی کنجکاو هستند و دائما در حال پرسش و جستجو برای درک دنیای اطراف خود هستند.
 • خلاقیت و تخیل قوی: کودکان از قدرت تخیل بالایی برخوردارند و می‌توانند به راحتی داستان‌ها، بازی‌ها و دنیای خیالی خود را خلق کنند.
 • حس شگفتی و حیرت: کودکان نسبت به دنیای اطراف خود احساس شگفتی و حیرت دارند و از چیزهای ساده لذت می‌برند.
 • بازی و سرگرمی: بازی an essential part of childhood است و نقش مهمی در یادگیری و رشد کودکان ایفا می‌کند.
 • یادگیری سریع: کودکان در سنین پایین ظرفیت یادگیری بالایی دارند و می‌توانند به سرعت زبان، مهارت‌های اجتماعی و سایر مهارت‌ها را یاد بگیرند.

اهمیت درک دنیای کودکان:

 • ارتباط بهتر با کودکان: درک دنیای کودکان به ما کمک می‌کند تا ارتباط بهتر و عمیق‌تری با آنها برقرار کنیم.
 • تربیت و آموزش صحیح: شناخت دنیای کودکان به ما کمک می‌کند تا آنها را به شیوه‌ای صحیح تربیت و آموزش دهیم.
 • ایجاد محیطی امن و مناسب: درک نیازها و خواسته‌های کودکان به ما کمک می‌کند تا محیطی امن و مناسب برای رشد و پرورش آنها فراهم کنیم.

راهکارهای درک دنیای کودکان:

 • گذراندن وقت با کودکان: بازی، صحبت و گوش دادن به کودکان بهترین راه برای شناخت دنیای آنها است.
 • پرسیدن سوالات: از کودکان سوالات باز و خلاقانه بپرسید تا افکار و احساسات خود را بیان کنند.
 • مشاهده رفتار کودکان: به رفتار و بازی کودکان دقت کنید تا سرنخ‌هایی از دنیای درونی آنها به دست آورید.
 • مطالعه منابع معتبر: کتاب‌ها و مقالات معتبر در زمینه روانشناسی کودک می‌توانند به شما در درک دنیای کودکان کمک کنند.

سوالات متداول بچه ها به انگلیسی:

سوالات عمومی:

 • What’s your name? (اسمت چیه؟)
 • How old are you? (چند سالته؟)
 • Where do you live? (کجا زندگی می کنی؟)
 • What do you like to do for fun? (برای تفریح چه کارهایی دوست داری انجام بدی؟)
 • Do you have any siblings? (خواهر یا برادر داری؟)
 • What’s your favorite food? (غذای مورد علاقه ات چیه؟)
 • What’s your favorite animal? (حیوان مورد علاقه ات چیه؟)
 • What’s your favorite color? (رنگ مورد علاقه ات چیه؟)
 • What’s your favorite subject in school? (درس مورد علاقه ات در مدرسه چیه؟)
 • What do you want to be when you grow up? (وقتی بزرگ شدی می خواهی چه کاره بشوی؟)

سوالات مربوط به خانواده:

 • What are your parents’ names? (اسامی پدر و مادرت چیه؟)
 • What do your parents do for work? (پدر و مادرت چه کاره هستند؟)
 • Do you have any pets? (حیوان خانگی داری؟)
 • What do you like to do with your family? (چه کارهایی دوست داری با خانواده ات انجام بدهی؟)

سوالات مربوط به مدرسه:

 • What school do you go to? (به چه مدرسه ای می روی؟)
 • What grade are you in? (در چه کلاسی هستی؟)
 • Who are your friends? (دوستانت چه کسانی هستند؟)
 • What do you like about school? (چه چیزی در مورد مدرسه دوست داری؟)
 • What don’t you like about school? (چه چیزی در مورد مدرسه دوست نداری؟)

سوالات مربوط به علایق:

 • What do you like to do in your free time? (در اوقات فراغت چه کارهایی دوست داری انجام بدهی؟)
 • What are your hobbies? (سرگرمی هایت چه چیزهایی هستند؟)
 • What are your favorite books? (کتاب های مورد علاقه ات چه کتاب هایی هستند؟)
 • What are your favorite movies? (فیلم های مورد علاقه ات چه فیلم هایی هستند؟)
 • What are your favorite TV shows? (برنامه های تلویزیونی مورد علاقه ات چه برنامه هایی هستند؟)
 • What are your favorite sports? (ورزش های مورد علاقه ات چه ورزش هایی هستند؟)
امتیاز شما به این مقاله
https://radtime.org/?p=14602
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد بچه به انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.