اعضای خانواده به انگلیسی

اعضای خانواده به انگلیسی

101 بازدید
اعضای خانواده به انگلیسی

اعضای خانواده و فامیل به انگلیسی

اعضای خانواده به انگلیسی، اهمیت خانواده در فرهنگ ها متفاوت است، اما به طور کلی نقش مهمی در شکل دادن به ارزش ها، باورها و رفتارهای ما دارد. در اینجا برخی از جنبه های اصلی خانواده آورده شده است:

ساختار: خانواده ها می توانند هسته ای (والدین و فرزندان) یا گسترده (شامل پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، خاله ها، دایی ها، عموزاده ها) باشند.
ارزش ها: خانواده ها اغلب ارزش هایی مانند عشق، احترام، وفاداری و مسئولیت را از نسلی به نسل دیگر منتقل می کنند.
کارکردها: خانواده ها از اعضای خود حمایت عاطفی و عملی می کنند، به اجتماعی شدن و تربیت فرزند کمک می کنند و احساس هویت و تعلق می دهند.
پویایی: روابط خانوادگی می تواند پیچیده باشد و می تواند تحت تأثیر عواملی مانند شخصیت، سبک های ارتباطی و تجربیات زندگی باشد.

اعضای اصلی خانواده:

 • خانواده: family
 • پدر: father
 • مادر: mother
 • والدین: parents
 • برادر: brother
 • خواهر: sister
 • پسر: son
 • دختر: daughter
 • فرزند: child
 • نوزاد: infant
 • کودک: baby
 • نوپا: toddler
 • دوقلو: twin
 • خواهر و برادر: siblings
 • تک فرزند: only child

اعضای نسل قبل:

 • پدربزرگ: grandfather
 • مادربزرگ: grandmother
 • پدربزرگ مادری: maternal grandfather
 • مادربزرگ مادری: maternal grandmother
 • پدربزرگ پدری: paternal grandfather
 • مادربزرگ پدری: paternal grandmother

اعضای نسل بعد:

 • نوه: grandchild
 • نوه پسر: grandson
 • نوه دختر: granddaughter

اعضای نسبی:

 • عمو: uncle
 • عمه: aunt
 • دایی: paternal uncle
 • خاله: maternal aunt
 • دвоюسمه: cousin
 • برادرزاده: nephew
 • خواهرزاده: niece
آموزش صفر تا صد زبان انگلیسی
آموزش صفر تا صد زبان انگلیسی

همسران:

 • شوهر: husband
 • زن: wife
 • همسر: spouse
 • پدرشوهر: father-in-law
 • مادر شوهر: mother-in-law
 • پدرزن: father-in-law
 • مادرزن: mother-in-law

اعضای دیگر:

 • نامادری: stepmother
 • پدرخوانده: stepfather
 • ناپدری: stepfather
 • نامادری: stepmother
 • زن برادر: sister-in-law
 • شوهر خواهر: brother-in-law

نکات:

 • برای اشاره به پدر و مادر خود به طور کلی، می توانید از “parents” یا “folks” استفاده کنید.
 • برای اشاره به برادر و خواهر خود به طور کلی، می توانید از “siblings” یا “brothers and sisters” استفاده کنید.
 • برای اشاره به همسر خود، می توانید از “spouse” یا “partner” استفاده کنید.
 • برای اشاره به پدرشوهر و مادرشوهر خود، می توانید از “in-laws” استفاده کنید.
 • برای اشاره به اعضای خانواده خود به طور کلی، می توانید از “family members” یا “relatives” استفاده کنید .

خانواده و فامیل به انگلیسی

خانواده و فامیل به انگلیسی
خانواده و فامیل به انگلیسی
 • Father پدر
 • Motherمادر
 • Son پسر
 • Daughter دختر
 • Brother برادر
 • Sister خواهر
 • Husband شوهر
 • Wife همسر
 • single parent پدر یا مادری که به تنهایی بچه ای را بزرگ می کنند.
 • parents پدر و مادر با هم
 • parent پدر یا مادر
 • siblings خواهر و بردار
 • grandfather پدربزرگ
 • grandmother مادربزرگ
 • grandparents پدربزرگ و مادربزرگ
 • grandson نوه پسر
 • granddaughter نوه دختر
 • grandchild نوه
 • child بچه
 • children بچه ها
 • grandchildren نوه ها
 • great grandfather پدربزرگ پدر یا جد پدری
 • great grandmother پدربزرگ مادر یا جد مادری
 • uncle عمو، دایی، شوهر خاله، شوهر عمه، عمو پدر، دایی پدر، عمو مادر، دایی مادر
 • aunt عمه، خاله، زن عمو، زن دایی، خاله پدر، عمه پدر، خاله مادر، عمه مادر
 • cousin پسرعمو، پسردایی، پسرخاله، پسرعمه، دخترعمو، دختردایی، دخترخاله، دخترعمه
 • Brother-in-law شوهرخواهر، برادرزن، برادرشوهر
 • Sister-in-law زن برادر، خواهرشوهر، خواهرزن
 • nephew : پسربرادر، پسرخواهر
 • niece دختربرادر، دخترخواهر
 • father-in-law پدرزن، پدرشوهر
 • mother-in-law مادرزن، مادرشوهر
 • son-in-law داماد خانواده
 • daughter-in-law عروس خانواده
 • foster parents پدرخوانده و مادرخوانده
 • stepfather درخوانده – مردی که با مادر شما ازدواج کرده و با شما هم خون نیست.
 • stepmother مادرخوانده – زنی که با پدر شما ازدواج کرده و با شما هم خون نیست.
 • stepson پسرخوانده – پسر زن یا شوهری که با فرد دیگری ازدواج کرده و پدر و مادر واقعی آن پسر نمی باشند.
 • stepdaughter دخترخوانده – دختر زن یا شوهری که با فردی دیگر ازدواج کرده و پدر و مادر واقعی آن دختر نمی باشند.
 • stepsister خواهر ناتنی – خواهری که با شما دارای پدر و مادر مشترکی نبوده و شما به واسطه ازدواج پدر یا مادرتان با فرد دیگر خواهر شما می باشد.
 • stepbrother برادر ناتنی – برادری که با شما دارای پدر و مادر مشترکی نبوده و شما به واسطه ازدواج پدر یا مادرتان با فرد دیگر برادر شما می باشد.
 • half-brother برادر ناتنی – برادری که با شما تنها در پدر یا مادر مشترک است.
 • half-sister خواهر ناتنی – خواهری که با شما تنها در پدر یا مادر مشترک است.
 • widow زنی که شوهرش فوت کرده
 • widower مردی که همسرش فوت کرده
 • Family Treeشجره نامه
 • Distant relative فامیل دور

انواع اعضاء خانواده به انگلیسی

پدر به انگلیسی
پدر به انگلیسی

خانواده ابتدایی (Nuclear Family)

خانواده ابتدایی یا هسته‌ای که به انگلیسی “Nuclear Family” تلفظ می‌شود، نوعی از خانواده است که از والدین و فرزندان تشکیل شده است. در این نوع خانواده، تمرکز بیشتر بر روی یک زوج متاهل است که احتمال دارد یک یا چند فرزند داشته باشند.

اعضای خانواده ابتدایی:

 • پدر: (father)
 • مادر: (mother)
 • والدین =parents
 • فرزندان: (children)
 • برادر=brother
 • خواهر=sister
 • پسر: (son)
 • دختر: (daughter)
 • نوزاد: (infant)
 • کودک: (baby)
 • نوپا: (toddler)
 • دوقلو: (twin)
 • خواهر و برادر: (siblings)
 • تک فرزند: (only child)

خانواده درجه یک (Immediate Family)

خانواده درجه یک که به انگلیسی “Immediate Family” نامیده می‌شود، گروهی از افراد هستند که از نظر خونی یا قانونی به طور مستقیم به یک فرد مرتبط هستند. این گروه شامل نزدیک‌ترین خویشاوندان فرد می‌شود.

اعضای خانواده درجه یک:

 • والدین: (Parents)
  • پدر: (Father)
  • مادر: (Mother)
 • فرزندان: (Children)
  • پسر: (Son)
  • دختر: (Daughter)
 • همسر: (Spouse)
  • شوهر: (Husband)
  • زن: (Wife)
 • خواهر و برادر: (Siblings)
  • برادر: (Brother)
  • خواهر: (Sister)


خانواده مجردی (Single-Parent Family)

خانواده مجردی که به انگلیسی “Single-Parent Family” نامیده می‌شود، به خانواده‌ای گفته می‌شود که فقط یک والد دارد. این والد می‌تواند پدر یا مادر باشد.

 1. والد غیر متاهل = single parent
 2. مادر غیر متاهل= single mother
 3. پدر غیر متاهل = singlefather

خانواده ترکیبی

یکی دیگر از اصلاحات رایج در اعضاء خانواده به انگلیسی، Blended است که در فارسی می‌شود خانواده ترکیبی که به معنای آن است که یک یا چند نفر از اعضاء خانواده ناتنی هستند. برای مثال، مادر با مردی دیگر و یا پدر با زنی دیگر ازدواج مجدد کرده است.

 1. خانواده ناتنی= Step Family
 2. نامادری/ ناپدری=Stepmother/Stepfather
 3. پسرخوانده/ دخترخوانده=Stepson/Stepdaughter
 4. خواهرخوانده/ برادرخوانده=Stepsister/Stepbrother
 5. خواهر ناتنی=Half-sister
 6. برادر ناتنی=Half-brother
 7. فامیل شوهر =In-laws
 8. بستگان سببی= family by marriage
 9. پدر زن، پدر شوهر= father-in-law
 10. مادرزن، مادرشوهر= mother-in-law
 11. برادرزن، برادرشوهر= brother-in-law
 12. خواهرزن، خواهرشوهر= sister-in-law
 13. فرزندان برادرزن، فرزندان برادرشوهر= nephews
 14. فرزندان خواهرزن، فرزندان خواهرشوهر= nieces
 15. داماد خانواده= son-in-law
 16. عروس خانواده= daughter-in-law
 17. پدر خوانده = godfather
 18. مادر خوانده = godmother
 19. پسر خوانده = godson
 20. دختر خوانده = goddaughter
آموزشگاه زبان های خارجی رادتایم حضوری و آنلاین
آموزشگاه زبان های خارجی رادتایم حضوری و آنلاین

واژگان مربوط به اقوام و اعضای خانواده:

خویشاوندی:

 • خویشاوندی نسبی: blood relation
 • نسبت: relation
 • خویشاوند: relative
 • فامیل: family
 • شجره نامه: pedigree

اعضای خانواده:

 • پدر: father
 • مادر: mother
 • برادر: brother
 • خواهر: sister
 • پسر: son
 • دختر: daughter
 • شوهر: husband
 • زن: wife
 • پدربزرگ: grandfather
 • مادربزرگ: grandmother
 • نوه: grandchild
 • عمو: uncle
 • خاله: aunt
 • دایی: maternal uncle
 • عمه: paternal aunt
 • پسر عمو/دایی: cousin (male)
 • دختر عمو/دایی: cousin (female)
 • برادرزاده: nephew
 • خواهرزاده: niece

وضعیت تاهل:

 • مجرد: single
 • متاهل: married
 • نامزد (مذکر) fiancé
 • نامزد (مونث) fiancée
 • دوست پسر: boyfriend
 • دوست دختر: girlfriend
 • شریک زندگی: partner
 • جداشده: separated
 • طلاق گرفته: divorced
 • بیوه: widow
 • مرد زن مرده : widower

بارداری و تولد:

 • باردار بودن: to be expecting a baby
 • متولد شدن: to be born

فرزندخواندگی:

 • به فرزندی گرفتن: to adopt
 • فرزند خواندگی: adoption
 • به فرزند خواندگی گرفته شده: adopted

مرگ:

 • مردن: to die

اصطلاحات دیگر:

 • خانواده هسته‌ای: nuclear family
 • خانواده گسترده: extended family
 • خانواده مجرد: single-parent family
 • خانواده ناتنی: stepfamily
 • خانواده خوانده: adopted family
 • خاندان: clan
 • تحت تکفل: dependent
 • اقوام دور: distant relatives
 • بزرگتر: elder
 • نان آور: provider
 • family :خانواده
 • generation :نسل
 • married : متاهل
 • niece :دختر خواهر یا برادر
 • nuclear family
 • pedigree : شجره نامه
 • provider : نان آور
 • relation : نسبت، خویشی
 • relative : خویشاوند، فامیل
 • near relatives : خویشاوندان نزدیک، فامیل نزدیک
 • single =مجرد
 • boyfriend:دوست پسر
 • girlfriend: دوست دختر
 • partner: شریک زندگی
 • fiancé : نامزد (مذکر)
 • fiancée: نامزد (مونث)
 • to be born: متولد شدن
 • to adopt: به فرزندی گرفتن
 • Adoption: فرزند خواندگی
 • Adopted: به فرزند خواندگی گرفته شده
 • to die: مردن
 • single: مجرد
 • Engaged: نامزد
 • married: متاهل
 • Separated: جداشده
 • Divorced: طلاق گرفته
 • widow: بیوه
 • widower: مرد زن مرده
 • Bride: عروس
 • Bridegroom: داماد
 • خویشاوندی نسبی : dependent
روز مادر به انگلیسی
روز مادر به انگلیسی

distant relatives :اقوام دور، فامیل دور

Most of my distant relatives live in other cities.

اقوام دور من اکثرا در شهرهای دیگر زندگی می کنند.


elder :بزرگتر

Frank is elder than me, and Richard is the eldest.

فرانک از من بزرگتر است، و ریچارد از همه بزرگتر است.


to be expecting a baby :باردار بودن

Maria is expecting a baby.

ماریا باردار است.


مکالمه درباره اعضاء خانواده به انگلیسی

Hi! My name is Sarah. How many people are there in your family? سلام! اسم من سارا است. چند نفر در خانواده شما هستند؟

Hi Sarah! I have two siblings. An older brother and a younger sister. What about you? سلام سارا! من دو خواهر و برادر دارم. یک برادر بزرگتر و یک خواهر کوچکتر. شما چطور؟

I have an older brother. من یک برادر بزرگتر دارم.

That’s interesting! What does your brother do for a living? چه جالب! شغل برادرت چیست؟

He’s a doctor. What about you? What do your siblings do? او یک دکتر است. شما چطور؟ شغل خواهر و برادرتان چیست؟

My brother is an engineer and my sister is a teacher. برادرم مهندس است و خواهرم معلم است.

That’s very interesting! خیلی جالبه!


Hi! Do you live with your mother? سلام! با مادرت زندگی می کنی؟

No, I live with my parents and my two siblings. نه، من با پدر و مادرم و دو خواهر و برادرم زندگی می کنم.

That’s interesting! How is your relationship with your siblings? چه جالب! رابطه شما با خواهر و برادرتان چطور است؟

We are very close. We always joke around and help each other.ما خیلی با هم صمیمی هستیم. همیشه با هم شوخی می کنیم و به هم کمک می کنیم.

That’s great! خیلی خوبه!


Hi! Where are you from? سلام! اهل کجا هستید؟

I’m from Iran. But I live in the US now. من اهل ایران هستم. اما الان در آمریکا زندگی می کنم.

Is your family here too? خانواده شما هم اینجا هستند؟

No, I’m the only one here. My family is in Iran. نه، فقط من اینجا هستم. خانواده من در ایران هستند.

It must be hard to be away from your family. خیلی سخته که از خانواده تان دور هستید.

Yes, it is. But I try to call them and see them as often as I can. بله، سخته. اما من سعی می کنم هر چند وقت یکبار با آنها تماس بگیرم و ببینم.


Hi! Are you married? سلام! شما ازدواج کردید؟

Yes, I got married two years ago. بله، من دو سال پیش ازدواج کردم.

That’s interesting! What does your spouse do? چه جالب! همسرتان چیکار می کند؟

He’s a lawyer. او یک وکیل است.

Do you have any children? فرزند دارید؟

No, we don’t have any children yet. نه، هنوز فرزند نداریم.

Oh, I hope you have children soon. آهان، انشالله به زودی صاحب فرزند می شید.


Hi! Do you have any grandchildren? سلام! نوه داری؟

Yes, I have two grandchildren. A boy and a girl. بله، من دو نوه دارم. یک پسر و یک دختر.

That’s interesting! How old are they? جالبه! آن ها چند ساله هستند؟

My grandson is 5 years old and my granddaughter is 3 years old. نوه من 5 ساله و نوه من 3 ساله است.

I’m so glad you have grandchildren. خیلی خوشحالم که نوه داری

تدریس گروهی بهتر است یا تدریس خصوصی؟
تدریس گروهی بهتر است یا تدریس خصوصی؟

 • There are 5 people in my family.(خانواده من 5 نفره است)
 • She’s my grandmother.(او مادر بزرگ من است)
 • Most of my distant relatives live in other cities.(فامیل دور من در شهرهای دیگر زندگی می‌کنند)
 • I’d like to introduce my husband.(من مایل هستم که همسرم را معرفی کنم)
 • I have two brothers and one sister.(من دو برادر و یک خواهر دارم)
 • I look like my Dad. We both have blue eyes and fair hair.(من شبیه پدرم هستم. هر دوی ما دارای چشم‌های آبی و موهای روشن داریم)

سوال پرسیدن درباره اعضاء خانواده به انگلیسی

درباره همسر:

 • Are you married? (ازدواج کرده اید؟)
 • What is your spouse’s name? (اسم همسرتان چیست؟)
 • What does your spouse do for a living? (همسرتان چه شغلی دارد؟)
 • How long have you been married? (چقدر است که ازدواج کرده اید؟)
 • Do you have any children? (فرزند دارید؟)

درباره والدین:

 • Are your parents still alive? (آیا پدر و مادرتان هنوز زنده هستند؟)
 • What do your parents do for a living? (پدر و مادرتان چه شغلی دارند؟)
 • Where do your parents live? (پدر و مادرتان کجا زندگی می کنند؟)
 • How many siblings do you have? (چند تا خواهر و برادر دارید؟)
 • What are your siblings’ names? (اسم خواهر و برادرتان چیست؟)

درباره فرزندان:

 • How many children do you have? (چند تا فرزند دارید؟)
 • What are your children’s names? (اسم فرزندانتان چیست؟)
 • How old are your children? (فرزندانتان چند سال دارند؟)
 • What are your children like? (فرزندانتان چطور هستند؟)
 • What do your children do for a living? (فرزندانتان چه شغلی دارند؟)

درباره سایر اعضای خانواده:

 • Do you have any grandparents still alive? (آیا هنوز پدربزرگ و مادربزرگی زنده دارید؟)
 • Do you have any aunts or uncles? (عمو یا عمه دارید؟)
 • Do you have any cousins? (بچه عمو یا دایی دارید؟)
 • Are you close to your family? (با خانواده تان صمیمی هستید؟)
 • What are your family traditions? (سنت های خانوادگی شما چیست؟)
 • Who’s he ? He’s my husband او کیست؟ او همسر من است.
 • Do you have any family around here? Tell me about your familyآیا شما فامیلی در نزدیکی اینجا دارید؟ درباره فامیل خود به من بگویید
 • How often do you see your cousins? اغلب چگونه بچه‌های عموی خود را می‌بینید ؟
 • Does your spouse come from a big family? آیا همسر شما از خانواده بزرگی است ؟
 • What’s your sister’s name? نام خواهر شما چیست؟
 • Is she married? او ازدواج کرده است؟
 • How many sisters do you have? چند تا خواهر داری؟
 • Do you have any children? چندتا فرزند داری؟

سوالات مربوط به تعداد اعضای خانواده:

 • How many people are there in your family? (چند نفر در خانواده شما هستند؟)
 • Do you have any siblings? (خواهر و برادر دارید؟)
 • Are you married? (ازدواج کرده اید؟)
 • Do you have any children? (فرزند دارید؟)

سوالات مربوط به شغل و تحصیلات:

 • What do your parents do for a living? (پدر و مادر شما چه شغلی دارند؟)
 • What are your siblings’ names and what do they do? (اسم خواهر و برادرتان چیست و چه شغلی دارند؟)
 • What do you do for a living? (شما چه شغلی دارید؟)
 • Where did you go to school? (کجا درس خواندید؟)

سوالات مربوط به محل زندگی:

 • Where do your parents live? (پدر و مادر شما کجا زندگی می کنند؟)
 • Do you live with your parents? (با پدر و مادر خود زندگی می کنید؟)
 • Where do you live? (کجا زندگی می کنید؟)

سوالات مربوط به روابط:

 • Are you close to your family? (با خانواده خود صمیمی هستید؟)
 • How would you describe your relationship with your siblings? (رابطه شما با خواهر و برادرتان چگونه است؟)
 • What are your family traditions? (سنت های خانوادگی شما چیست؟)

سوالات مربوط به سلامتی:

 • How are your parents’ health? (سلامتی پدر و مادر شما چگونه است؟)
 • Are there any health conditions that run in your family? (آیا بیماری های خاصی در خانواده شما ارثی است؟)

سوالات مربوط به تاریخچه:

 • Where are your parents from? (پدر و مادر شما اهل کجا هستند؟)
 • What is your family’s history? (تاریخچه خانواده شما چیست؟)

سوالات مربوط به آینده:

 • What are your plans for the future? (برنامه های شما برای آینده چیست؟)
 • Do you want to have children? (می خواهید فرزند داشته باشید؟)

مثال:

شما: Hi, Sarah. I haven’t seen you in a while. How are you?

سارا: Hi, I’m good. Thanks for asking. I’m actually getting married next month!

شما: That’s wonderful news! Congratulations! Tell me about your fiancé.

سارا: His name is John and he’s a doctor. We met in college and we’ve been together for three years.

شما: That’s so great! I’m so happy for you.

سارا: Thanks! I’m really excited.

شما: So, what are your plans for the wedding?

سارا: We’re having a small ceremony with our closest friends and family. We’re really looking forward to it.

شما: That sounds perfect. I wish you all the best!

سارا: Thank you so much!

آموزش گرامر زبان انگلیسی
آموزش گرامر زبان انگلیسی

عبارات انگلیسی پرتکرار درباره اعضاء خانواده در انگلیسی

در ادامه به تعدادی از عبارات پرکاربرد در زبان انگلیسی در مورد اعضای خانواده می‌پردازیم:

1. Immediate family:

 • Parents: پدر و مادر
 • Siblings: خواهر و برادر
 • Children: فرزندان
 • Spouse: همسر

2. Extended family:

 • Grandparents: پدربزرگ و مادربزرگ
 • Aunts and uncles: عمه و دایی
 • Cousins: پسرعمو و دخترعمو
 • In-laws: خویشاوندان سببی (همسر خواهر و برادر، خواهر و برادر همسر، پدر و مادر همسر)

3. Other terms:

 • Single parent: والدین مجرد
 • Stepparent: ناپدری یا نامادری
 • Stepchild: فرزند ناتنی
 • Adopted child: فرزندخوانده
 • Foster child: فرزندخوانده موقت
 • Twin: دوقلو
 • Triplet: سه قلو

4. اصطلاحات مربوط به روابط:

 • To be close to: صمیمی بودن با
 • To get along with: کنار آمدن با
 • To have a good relationship with: رابطه خوب داشتن با
 • To be on good terms with: رابطه دوستانه داشتن با
 • To be at odds with: اختلاف نظر داشتن با
 • To be the black sheep of the family: گوسفند سیاه خانواده بودن

5. اصطلاحات مربوط به شباهت:

 • To look like: شبیه بودن به
 • To take after: شبیه رفتار کسی بودن
 • To run in the family: ارثی بودن

6. اصطلاحات مربوط به نامگذاری:

 • To be named after: به اسم کسی نامگذاری شدن

7. اصطلاحات مربوط به جمع شدن:

 • To get together: دور هم جمع شدن

مثال:

 • My immediate family consists of my parents, my two siblings, and my spouse. (خانواده هسته‌ای من شامل پدر و مادر، دو خواهر و برادر و همسرم می‌شود.)
 • I’m very close to my grandparents. (من با پدربزرگ و مادربزرگم خیلی صمیمی هستم.)
 • My brother and I don’t always get along, but we love each other. (من و برادرم همیشه با هم کنار نمی‌آییم، اما همدیگر را دوست داریم.)
 • My aunt and uncle have three children, so I have three cousins. (عمه و دایی من سه فرزند دارند، بنابراین من سه پسرعمو و دخترعمو دارم.)

آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی
امتیاز شما به این مقاله
https://radtime.org/?p=15106
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد اعضای خانواده به انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.