روز مادر به انگلیسی

روز مادر به انگلیسی

250 بازدید
روز مادر به انگلیسی

تبریک روز مادر به انگلیسی

مهم نیست که چگونه روز مادر را جشن می گیرید، مهم است که به مادرتان بدانید که چقدر او را دوست دارید و قدردانش هستید.

نقل قول تبریک روز مادر به انگلیسی

“مادر، کلمه ای است که همه زبان ها را می فهمد.” – آنا فرانک
“مادر، اولین معلم، اولین دوست، اولین دوستدار.” – مادلین لینگل
“مادر، عشقی است که هرگز نمی میرد.” – نیلسون ماندلا

“Mother is a word that understands all languages.” – Anne Frank
“Mother, first teacher, first friend, first lover.” – Madeleine Lingle
“Mother is love that never dies.” – Nelson Mandela

Happy Mother’s Day!

The greatest gift that life has given me is you, my mother. You are my role model, my confidant, and my best friend. I am so grateful for your love and support. I love you more than words can say.

روز مادر مبارک!

بزرگترین هدیه ای که زندگی به من داده است شما هستید، مادرم. شما الگوی من، محرم اسرار من و بهترین دوست من هستید. من از عشق و حمایت شما بسیار سپاسگزارم. من شما را بیشتر از کلمات می توانم بگویم دوست دارم.


Happy Mother’s Day to the most amazing mom in the world!

تبریک روز مادر به بهترین مادر جهان!


Wishing you a day filled with love and relaxation.

آرزو می‌کنم روزی پر از عشق و آرامش داشته باشید.


You are the heart and soul of our family. Happy Mother’s Day!

شما قلب و روح خانواده‌ی ما هستید. روز مادر مبارک!


Thank you for all the love, care, and sacrifices you’ve made for us. We appreciate you every day.

متشکریم از تمام عشق، مراقبت و تضحیاتی که برای ما کرده‌اید. هر روز ارزشمند هستید.


Happy Mother’s Day to the woman who inspires me every day.

روز مادر مبارک به زنی که هر روز من را الهام می‌دهد.


You deserve all the love and happiness in the world. Happy Mother’s Day!

شما تمام عشق و خوشبختی را در جهان لایق هستید. روز مادر مبارک!


Your strength and wisdom have guided me through life. Thank you, Mom.

قدرت و حکمت شما مرا در زندگی هدایت کرده است. متشکرم، مادر.


Happy Mother’s Day to the woman who raised me and made me who I am today.

روز مادر مبارک به زنی که مرا بزرگ کرد و مرا به کسی که امروز هستم تبدیل کرد.


Your love is the light that leads our family through the darkest times. Happy Mother’s Day!

عشق شما نوری است که خانواده‌ی ما را در زمان‌های تاریک هدایت می‌کند. روز مادر مبارک!


Wishing you a day as beautiful as you are. Happy Mother’s Day!

آرزو می‌کنم روزی همانند شما زیبا داشته باشید. روز مادر مبارک!


You are my rock, my confidant, and my best friend. Happy Mother’s Day!

شما سنگ بنای من، اعتمادزده من و بهترین دوست من هستید. روز مادر مبارک!


Your love has shaped me into the person I am today. Thank you for everything.

عشق شما مرا به کسی که امروز هستم تبدیل کرده است. از همه چیز متشکرم.


Happy Mother’s Day to the woman who has always been there for me.

روز مادر مبارک به زنی که همیشه برای من وجود داشته است.


You are a true example of strength, grace, and love. Happy Mother’s Day!

شما نمونه‌ی واقعی قدرت، زیبایی و عشق هستید. روز مادر مبارک!


Thank you for being my guiding light and my source of strength. Happy Mother’s Day!

متشکرم که نور هدایتگر من و منبع قدرت من بوده‌اید. روز مادر مبارک!


Your love knows no bounds, and I am grateful for everything you do. Happy Mother’s Day!

عشق شما حد و حدود نمی‌شناسد و من برای همه چیزی که انجام می‌دهید سپاسگزارم. روز مادر مبارک!

روزت مبارک به انگلیسی
روزت مبارک به انگلیسی

You are the heart of our family, and we love you more than words can express. Happy Mother’s Day!

شما قلب خانواده‌ی ما هستید، و ما شما را بیشتر از آنچه که کلمات می‌توانند بیان کنند دوست داریم. روز مادر مبارک!


Happy Mother’s Day to the woman who has given me everything.

روز مادر مبارک به زنی که همه چیز را به من داده است.


Your love and support have been my strength. Thank you, Mom.

عشق و حمایت شما قدرت من بوده است. متشکرم، مادر.


You are a remarkable woman, and I am blessed to have you as my mother. Happy Mother’s Day!

شما زنی بی‌نظیر هستید، و من خوش‌شانس هستم که شما را به عنوان مادرم دارم. روز مادر مبارک!


Happy Mother’s Day to the woman who has always been my role model.

روز مادر مبارک به زنی که همیشه نمونه من بوده است.


Your love is the foundation of our family. Happy Mother’s Day!

عشق شما پایه‌ی خانواده‌ی ماست. روز مادر مبارک!


Thank you for being the anchor of our family and the source of endless love. Happy Mother’s Day!

متشکرم که مرکز ثابت خانواده‌ی ما بوده‌اید و منبع عشق بی‌پایان. روز مادر مبارک!


You are the epitome of love and grace. Happy Mother’s Day!

شما نمونه‌ی عشق و زیبایی هستید. روز مادر مبارک!


Happy Mother’s Day to the woman who has given me the world.

روز مادر مبارک به زنی که دنیا را به من داده است.


Your love and sacrifices have made me who I am today. Thank you, Mom.

عشق و تضحیات شما مرا به کسی که امروز هستم تبدیل کرده است. متشکرم، مادر.


Happy Mother’s Day to the woman who has been my biggest supporter and cheerleader.

روز مادر مبارک به زنی که بزرگ‌ترین حامی و هوادار من بوده است.


You have been my source of wisdom and comfort. Happy Mother’s Day!

شما منبع حکمت و آرامش من بوده‌اید. روز مادر مبارک!


Thank you for your endless love, patience, and guidance. Happy Mother’s Day!

متشکرم برای عشق بی‌پایان، صبر و هدایت شما. روز مادر مبارک!


بیشتر بخوانید :

ضمایر در زبان انگلیسی

زمان ها در زبان انگلیسی

تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی

ولنتاین مبارک به انگلیسی

کپشن عاشقانه انگلیسی

 آرزوی موفقیت به انگلیسی

لغات انگلیسی برای کودکان


Happy Mother’s Day to the woman who has made our house a home.

روز مادر مبارک به زنی که خانه‌ی ما را خانه کرده است.


You are the heartbeat of our family, and we are grateful for everything you do. Happy Mother’s Day!

شما ضربان قلب خانواده‌ی ما هستید، و ما برای همه چیزی که انجام می‌دهید سپاسگزاریم. روز مادر مبارک!


Your love is an endless source of strength and inspiration. Happy Mother’s Day!

عشق شما منبع بی‌پایانی از قدرت و الهام است. روز مادر مبارک!


Happy Mother’s Day to the woman who has taught me the true meaning of love.

روز مادر مبارک به زنی که به من معنای واقعی عشق را آموخته است.


You are a shining example of love, resilience, and grace. Happy Mother’s Day!

شما نمونه‌ی درخشانی از عشق، اندوه و زیبایی هستید. روز مادر مبارک!

روزت مبارک به انگلیسی
روزت مبارک به انگلیسی

Thank you for your unwavering love and support. Happy Mother’s Day!

متشکرم برای عشق و حمایت پایدار شما. روز مادر مبارک!


Happy Mother’s Day to the woman who has been my guiding light through every storm.

روز مادر مبارک به زنی که در هر طوفان، نور هدایتگر من بوده است.


Your love has been a constant source of strength and comfort. Thank you, Mom.

عشق شما منبع پایداری از قدرت و آرامش بوده است. متشکرم، مادر.


Happy Mother’s Day to the woman who has shown me what it means to be selfless and loving.

روز مادر مبارک به زنی که به من نشان داده است چه معنای بی‌خودی و عشق است.


You are my hero, my role model, and my source of strength. Happy Mother’s Day!

شما قهرمان من، نمونه من و منبع قدرت من هستید. روز مادر مبارک!


Happy Mother’s Day to the woman who has made countless sacrifices for our family.

روز مادر مبارک به زنی که برای خانواده‌ی ما تعداد بی‌شماری تضحیات کرده است.


I take this opportunity to thank you for your

Immeasurable contribution to my life.

Thank you Mom! And wish you a

Very Happy Mother’s Day! 

این فرصت را غنیمت شمردم تا زحمات بی انتها و بی اندازه ات را در زندگیم به پاس بدارم

ممنون مادرم!

بهترین ها را برایت آرزو دارم .

روز مادر مبارک! 


mothers day messages 

Your loving nature and your delicate words,

will always flow through me like a gentle

flower. Make sure this day is your day,

and rule with pure enjoyment and pure love! 

روح عاشق و کلمات زیبای تو همیشه در من جریان دارد،

قطعاً که این روز برای توست!

پس چه عشق و لذتی بالاتر از روز تو!


Happy Mother’s Day to the best mum in the world! Have the most comfortable of days. You deserve it.

روز مادر بر بهترین مادر دنیا مبارک! راحت ترین روزها را داشته باشید شما سزاوار آن هستید.


Mum, you’re my best friend, and I’d be lost without you. Thanks for everything you do for me. I love you to the moon and back.

مامان، تو بهترین دوست منی، و من بدون تو گم خواهم شد. برای هر کاری که برای من انجام می دهید متشکرم. به اندازه ای که برم ماه و برگردم، دوستت دارم.


Mum, I’m looking forward to seeing you soon and giving you a big hug. In the meantime, I hope that these flowers brighten your day.

مامان، من مشتاقم که به زودی تو را ببینم و در بغل بگیرم. در ضمن امیدوارم این گلها روزت را روشن کنه.


Happy Mother’s Day, Mum! You inspire me, and I can’t imagine life without you.

روز مادر مبارک، مامان! تو به من الهام می دهی و من نمی توانم زندگی را بدون تو تصور کنم.


Wishing you all the love in the world on Mother’s Day. Thanks for everything you do for the kids. They love you to bits.

با آرزوی عشق در جهان در روز مادر. برای هر کاری که برای بچه ها انجام می دهید متشکرم. آنها شما را بسیار زیاد دوست دارند.


Thank you to the woman who taught me to be the best version of myself, who supports me and showers me with love. Happy Mother’s Day.

از زنی که به من یاد داد بهترین نسخه خودم باشم، و از من حمایت می کند و مرا با عشق پر می کند، سپاسگزارم. روز مادر مبارک.


Mum, thank you for your love and support each day and for being there for me through thick and thin.

مامان، از محبت و حمایتت هر روز و برای اینکه همیشه کنار من هستی، ممنونم.


Thank you for being the most incredible Mum in the world. I feel so happy and proud to be your daughter.

ممنون که باورنکردنی ترین مادر دنیا هستی. من از اینکه دختر شما هستم، احساس خوشحالی و افتخار می کنم.


You are the most caring and loving person I know. Thanks for bringing me into this world and being there for me every day. I love you, Mum!

تو دلسوزترین و دوست داشتنی ترین کسی هستی که من میشناسم. ممنون که مرا به این دنیا آوردی و هر روز کنارم هستی. مامان دوستت دارم!


Mum, what would I do without your wisdom, love and support? Thanks for everything you do for me. Happy Mother’s Day.

مامان، بدون خرد، عشق و حمایت تو چه کار می کردم؟ برای هر کاری که برای من انجام می دهید، متشکرم. روز مادر مبارک.


Mum, you are my biggest inspiration and influence. Thank you for everything you have done to support me and for making me the man I am now.

مامان، تو بزرگترین الهام و اعتبار  منی. از تو برای هر کاری که برای حمایت از من انجام دادی و برای اینکه مرا  مردی کردید که اکنون هستم، سپاسگزارم.

تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی
تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی

Have a wonderful Mother’s Day, Mum! I love you more than words can say!

روز مادر فوق العاده ای داشته باشید، مامان! بیش از آنچه بتوان گفت، دوستت دارم!


I am so blessed to have a Mum like you. Your unconditional love has shaped me into the man I am today. Happy Mother’s Day.

من خیلی خوشحالم که مادری مثل تو دارم عشق بی قید و شرط تو، مرا به مردی که امروز هستم تبدیل کرده است. روز مادر مبارک.


Mum, I love you with all my heart. You mean so much to me. Wishing you a Happy Mother’s Day!

مامان با تمام وجودم دوستت دارم بیش از این ها ارزش داری. روز مادر را برای تو تبریک می گویم!

روزت مبارک به انگلیسی
روزت مبارک به انگلیسی

I don’t say it often enough, but I love you, Mum. You’re the most important woman in my life and such an inspiration to me. Happy Mother’s Day.

به اندازه کافی زیاد صحبت نمی کنم، اما دوستت دارم، مامان. تو مهمترین زن زندگی من هستی و الهام بخش من هستی. روز مادر مبارک.


Mother is the biggest gift of god

to all human being

Believe it or not she is the real queen

she protect her child and not mean

Love u a lot mom 

مادر بهترین موهبت خداوند به همه انسان های کره زمین است 

او یک ملکه واقعی است که از فرزندانش بدون هیچ چشم داشتی مراقبت می کند 

خیلی دوستت دارم مادر 


Mother, I love you,

For all that you do.

I’ll kiss you and hug you,

Because you love me, too.

You feed me and need me,

To teach you to play,

So smile because I love you, 

مادر دوستت دارم به خاطر همه کارهایی که انجام دادی ! میبوسمت و در آغوش میگیرمت  زیرا تو هم مرا دوست داری به من شیر دادی و نیازهایم را پاسخگو بودی

به من یاد دادی که بازی کنم ، پس لبخند بزن! زیرا من عاشق تو هستم! 


Who ran to help me when I fell,

And would some pretty story tell,

Or kiss the place to make it well?

My Mother.

Happy Mother’s Day 

مادرم کسی که وقتی زمین می خوردم شتاب زده به کمکم می آمد ! کسی که برایم داستان های زیبا می گفت و با بوسه هایش مرا آرام می کرد

روزت مبارک! 


A mother is the truest friend we have,

when trials heavy and sudden, fall upon us;

when adversity takes the place of prosperity;

when friends who rejoice with us in our sunshine desert us;

when trouble thickens around us;

still will she cling to us,

and endeavor by her kind precepts and counsels to dissipate the clouds of darkness,

and cause peace to return to our hearts. 

مادر حقیقی ترین دوست هر انسانی است

زمانی که آزمون های زندگی سنگین و ناگهانی است ، در کنار ما می ایستد 

زمانی که ثروت جایش را به بدبختی می دهد ، کنار ما می ایستد زمانی که دوستان ما را ترک می کنند، کنار ما می ایستد 

زمانی که مشکلات بزرگ تر از قبل می شوند ، او همچنان در کنار ماست و ما را از تاریکی های زندگی دور می کند و آرامش را به قلب هایمان هدیه می دهد !


A mother’s work is never done

She works from morning until dawn

She spreads her love

And keeps you warm

But only once a year we say

Mother, we wish you “Happy Mothers Day” 

کارهای مادر هیچ گاه تمامی ندارد

او از صبح تا شب کار می کند 

عشق خود را به همه نثار می کند و به شما محبت می کند 

با وجود همه تلاش های بی وقفه اش ، فقط یک روز به او تبریک می گویند. 


Mother is a part of God.

Mother is a part of Love.

Mother is a part of our Strength.

Mother is a part of our Winning.

Mother is a part of who direct us

to the right path to proceed.

& . & so on.

I Love my Mother very much.

Don’t let ur Mother get away from u.

Happy Mother’s Day 

مادر تکه ای از وجود خداوند بر روی زمین است 

مادر تکه ای از عشق است

مادر تکه ای از قدرت ماست

مادر تکه ای از پیروزی ماست 

مادر تکه ای از مسیر ما به سمت کارهای درست است و و و …

مادر خیلی دوستت دارم

اجازه ندهید که مادران تان از شما دور شوند.

روز مادر مبارک! 

آموزش صفر تا صد زبان انگلیسی
آموزش صفر تا صد زبان انگلیسی

My heartfelt wish for you on Mother’s Day, is that you are healthy, happy, and loved each and every single day.  

تنها آرزوی قلبی ام در روز مادر سلامت ، شادی و عشق تو در تک تک روز های زندگیم است . همیشگی باشی مادرم


Mom, we may sometimes argue We may have some quarrels But I want you to know that those won’t change my love for you You will always be the best mom for me Happy Mother’s Day! 

مادر شاید گاهی اوقات با یکدیگر جر و بحث داشتیم اما می خواهم بدانی که هیچ کدام از این ها  عشق من به تو را کم نکرد و تو همیشه برای من بهترین مادر دنیا هستی

روز مادر مبارک!

متن انگلیسی برای روز مادر


Thanks for tolerating all my mood fluctuations, thanks for cleaning all the mess I create. Love you! Happy Mother’s Day! 

ممنونم که همه کج خلقی هایم را تحمل می کنی

ممنونم که همیشه بی نظمی های من را رفع و رجوع می کنی . دوستت دارم ! روز مادر مبارک 


People come and go but you’re always there through my highs and lows. You’re the best mom one could have. Happy Mother’s Day. 

همه می آیند و می روند اما تو همیشه با هر سختی در کنار من هستی

تو بهترین مادر دنیایی!

روزت مبارک 


Raising kids takes a lot of strength and passion. You’re my hero. Have a blast on this Sunday. Happy Mother’s Day. 

بزرگ کردن یک کودک صبر و قدرت بالایی می خواهد!

تو قهرمان من هستی !

روزت مبارک


You are a gift from God… a friend that I can count on and a wonderful model of a mother! I hope that you have a fantastic Mother’s Day! 

تو هدیه خداوندی . . . تو همان دوستی هستی که همیشه می توانم روی او حساب کنم ، با این تفاوت که در شکل مادر من  ظاهر شدی ! امیدوارم که روز عالی داشته باشی !

روزت مبارک فرشته ی زمینی من

Mother Day را ارائه کرده ایم.


“Thank you for laughing with us in the best of times and sticking with us through the worst of times! What would we do without you?”

از اینکه در تمام لحظات شادی و غم همراهمون بودی ازت ممنونم. بدون تو چه خواهیم کرد؟


For the best mom

who always had a smile for me

I know we may be far apart right now

So here’s a great big hug and kiss

Happy Mother’s Day

برای بهترین مادر دنیا که همیشه برای من لبخند می زند

درست است که هم اکنون از یکدیگر دور هستیم اما بوسه و آغوش من را احساس کن !

روز مادر مبارک!

ولنتاین مبارک به انگلیسی
ولنتاین مبارک به انگلیسی

You are a wonderful, patient, caring, amazing mom. I couldn’t be more proud to call you my daughter!

تو یک مادر فوق العاده، صبور، دلسوز و عالی هستی. باعث افتخارمه که تو را دخترم صدا می زنم.

mothers day messages

Your loving nature and your delicate words,

will always flow through me like a gentle

flower. Make sure this day is your day,

and rule with pure enjoyment and pure love!

روح عاشق و کلمات زیبای تو همیشه در من جریان دارد،

قطعاً که این روز برای توست!

پس چه عشق و لذتی بالاتر از روز تو!


“Happy Mother’s Day to the best role model I could have ever asked for!”

روز مادر به بهترین الگویی که تابحال داشتم مبارک.


Mom, I honestly don’t know how I’d get through each day without you by my side. Thank you for being such a supportive mother to me, and a fantastic grandmother to my children. We all love you so much! Happy Mother’s Day!

مامان جون، نمیدونم روزهایی که کنارم نیستی رو چطور سپری می کنم. ممنون که یک حمایت گر فوق العاده برای من و یک مادربزرگ عالی برای بچه هایم هستی. همه ما عاشقتیم. روزت مبارک.


Your love and care make
others blossom beautifully
Thank you for always making a difference
Happy international Women’s Da

عشق، مراقبت و توجه تو باعث میشود
دیگران به زیبایی شکوفا شوند
از اینکه باعث تغییر میشوی از تو سپاس گذارم
روز جهانی مادر مبارک


May all the love that you give to others come back to you on this special day.

امیدوارم تمام عشق و محبتی که به دیگران داده ای، در این روز خاص نثارت شود.


One of the things I admire most about you is the dedication and effort with which you raise your children. Thanks for your great friendship and for being such a great example. Happy Mother’s Day!

یکی از مواردی که باعث میشه همیشه تحسینت کنم، تلاش و فداکاری است که برای بزرگ کردن فرزندانت انجام می دهی. تو یک دوست فوق العاده و یک نمونه عالی از آن هستی. روزت مبارک دوست خوبم.

کپشن عاشقانه انگلیسی اینستاگرام
کپشن عاشقانه انگلیسی اینستاگرام

My share of life became your loving hands
I praise you for the rest of my wife’s life
In the midst of the loneliness, you are with me
Happy Women’s Day

سهم من از زندگی دستان پر مهر تو شد
می ستایم من تو را تا آخر عمر همسرم
در میان اوج تنهایی تو با من مانده ای روز جهانی مادر مبارک


“I love you to the moon and back, Mom! Thank you for always inspiring me to live, love, and laugh!”

قدر یک دنیا دوستت دارم مامان. ممنون که زندگی کردن، عشق ورزیدن و خندیدن رو بهم یاد دادی.


To the most amazing mom in the entire universe… you! Happy Mother’s Day. Thanks for being so awesome!

تو فوق العاده ترین مادری هستی که در دنیا وجود داره. روزت مبارک. مرسی که اینقدر خوب و باحالی!


You have been a great blessing in my life and in the lives of your own family. I’m so proud to call you my sister! Happy Mother’s Day!

تو برای من و خانواده ات یک موهبت بزرگ هستی و باعث افتخارمه که تو رو خواهر صدا می زنم. روزت مبارک.


“I’m so proud to be your son. Happy Mother’s Day.”

از اینکه پسر تو هستم افتخار می کنم. روزت مبارک مامان.


“Happy Mother’s Day Mom! Couldn’t do it all without you!”

روزت مبارک مامان. تصور اینکه نباشی خیلی سخته.


No one has had a bigger influence on my life than you. Happy Mother’s Day!

هیچ کس بیشتراز شما در زندگی ام تأثیر نگذاشته است. روز مادر مبارک!


When I married your son/daughter, I never knew that it would start an amazing relationship with an incredible woman like you. Thanks for being there for our family, we love you very much!

وقتی با پسر / دخترتون ازدواج کردم، فکرش رو نمی کردم که قراره یک ارتباط فوق العاده با زن شگفت انگیزی مثل شما رو شروع کنم. ممنون که همیشه در کنار خانوادمون هستید. خیلی دوستتون داریم.


I love you and I always will, no matter age or distance. Happy Mother’s Day!

فرقی نمی کنه چند سالم بشه یا چقدر ازت دور باشم، دوستت دارم و همیشه دوستت خواهم داشت. روزت مبارک مامان گلم.


There’s nothing like a mother’s love to give us all the strength we need to succeed. Thanks for everything, Mom.

هیچ چیز مانند عشق یک مادر قدرت لازم برای موفقیت را نمی دهد. به خاطر همه چیز ممنونم مامان!


Thanks for everything Mom, you really are one in a million! Love you!

به خاطر همه چی ازت ممنونم مامان، تو واقعاً یکدونه ای.


Thanks for giving me the best things in life: Your love, your care, and your cooking. Happy Mother’s Day!

مرسی از اینکه بهترین چیزهای زندگی رو بهم دادی: عشقت، توجهت و دستپختت رو. روز مادر مبارک!


Mom, your absence represents a wound that I doubt overcome.

مادر، فقدان تو زخمی را نشان می دهد که شک دارم که بهبود بیابد!


“Love you, Grandma! Hope you’re surrounded by family this Mother’s Day!”

دوستت دارم مامان بزرگ، امیدوارم در این روز کنار خانواده ات باشی. روزت مبارک


“Every day I feel so lucky to call you my Mom. Enjoy today, you deserve it!”

هر روز از اینکه تو رو مامان صدا می زنم احساس خوشبختی می کنم. امروز روز توست. ازش لذت ببر.


Thank you for always being there, Mom. Happy Mother’s Day!

ممنون که همیشه هستی مامان جون. روزت مبارک!


جملات کوتاه تبریک روز مادر به انگلیسی

Home is where your mom is.

خونه همون جاییه که مامانت هست.


Happy Mother’s day to my very own superhero and the No. 1 problem-solver in my life. I hope you have a great day!

روز مادر به ابر قهرمان خودم و بهترین حلال مشکلات زندگیم مبارک. امیدوارم روز خیلی خوبی داشته باشی.


You always put others first, and today we’ll take the reigns! Looking forward to spoiling you today as you spoil us throughout the year. You’re a super mother in law and I’m so blessed to have you in my life.

همیشه مسائل دیگران برای شما در اولویت قرار داره، اما امروز قضیه فرق می کنه. همانطور که تمام سال شما ما رو لوس می کنی، امروز قراره ما شما رو لوس کنیم. شما فوق العاده ترین مادر زن / مادر شوهر هستید و من خیلی خوشحالم که شما رو در زندگیم دارم.


There is no day when I don’t think of you, there is no occasion on which you are not missed.

هیچ روزی نیست که به یادت نباشم، هیچ مناسبتی نیست که جای تو خالی نباشد…


“How lucky am I to have gotten you as a Mother-in-law? Happy Mother’s Day from all of us!”

من چقدر خوش شانسم که شما مادر زن / مادر شوهرم هستید. روزتان مبارک.


Happy Mother’s Day to one *super* mommy – we are so lucky to have you! Thanks for all you do!

روز مادر به معرکه ترین مادر مبارک. خیلی خوش شانسیم که تو رو داریم. به خاطر تمام زحماتت ممنونم!


Mother and daughter are never truly apart, maybe in distance but never in heart. I miss you every day Mom, but know you are with me in spirit. I love you and hope you have a great day!

مادر و دختر هیچوقت از هم جدا نمی شوند. شاید فاصله آن ها را از هم دور کند اما در قلب یکیدگر به هم نزدیکند. همیشه دلتنگت هستم، اما می دانم که در روح و جان من هستی. دوستت دارم و امیدوارم روز فوق العاده ای داشته باشی.


I feel so lucky to have you as my mom. Thanks for always believing in me and doing so much for me each day. Have a great Mother’s day.

من خیلی خوش شانسم که مادری مثل شما دارم. ممنون که همیشه بهم ایمان داشتی و هنوز هم داری. روز خوبی داشتی باشی.


May all the love you gave to us come back to you a hundredfold on this special day!

امیدوارم در این روز خاص، صد برابر عشقی که نثارمون کردی بهت برگرده!


“Wishing you a calm and relaxing Mother’s Day. You deserve to be pampered!”

در روز مادر برایت آرزوی آرامش و شادی می کنم. تو لایق پرستش هستی!


Sending lots of love to you and we hope you have a wonderful day! Happy Mother’s day!

خیلی دوستت داریم و امیدوارم روز فوق العاده ای داشته باشید. روز مادر مبارک.


“Thank you for being such a pillar to this family. We all love you so much! Happy Mother’s Day!”

از اینکه مانند یک ستون هوای خانواده ات را داری، ممنونم. همه ما عاشقت هستیم. روز مادر مبارک.


To the best mom in the world, Happy Mother’s Day! Thank you for being chief cook, counselor, taxi-driver, cheerleader, and best all-round mom in the world.

روز مادر مبارک، تقدیم به بهترین مادر دنیا. مرسی که هم آشپز، مشاور، راننده تاکسی، مشوق و بهترین مادر در سرتاسر دنیا هستی!


Happy Mother’s day to the sweetest woman in the world. Our children are so lucky to have you as their mom, and I’m so blessed to be on this parenting journey with you at my side. Love you so very much!

روز مادر به عزیزترین زن دنیا مبارک. بچه هامون خیلی خوش شانسن که تو مادرشون هستی و من هم خیلی خوشحالم که در کنار تو پدر شدم. خیلی خیلی دوستت دارم.


You are our world, and I am so happy we get to share our life together. Happy Mother’s day to my adorable wife!

تو دنیای ما هستی و خیلی خوشحالم که تک تک لحظاتمون رو با تو سپری می کنیم. روزت مبارک همسر دلربای من.


Can’t thank you enough for giving me the love of my life!

هر چقدر از شما به خاطر اینکه عشق زندگی ام را به من دادید تشکر کنم، باز هم کافی نیست.

تولدت مبارک به انگلیسی
تولدت مبارک به انگلیسی

“Happy Mother’s Day! Thank you for everything you’ve done for us. It’s more than we can ever repay you!”

روزت مبارک مامان جون! ممنون به خاطر تمام زحماتی که برای ما کشیدی. هرچند تا آخر عمر نمی توانیم زحماتت را جبران کنیم!


Thank you for making us feel so loved and cared for every single day. For today at least, I hope I can do the same for you. Happy Mother’s day, my darling!

ممنون به خاطر عشق و توجهی که هر روز بهمون میدی. امیدوارم حداقل امروز بتونم جبرانشون کنم. روزت مبارک عزیزم.


For all that you do and for all that you are to us, we say thank you. Happy Mother’s Day!

به خاطر تمام زحماتی که می کشی و به خاطر فرد مهمی که برای ما هستی از تو ممنونیم. روزت مبارک مادر عزیزم.


“How did I get so lucky in marrying you? You continue to inspire this family every day. We love you!”

من چقدر خوش شانس بودم که با تو ازدواج کردم. تو هنوز هم منبع الهام بخش این خانواده هستی. همه ما دوستت داریم.


“Thanks for making home the happiest place to be. Happy Mother’s Day.”

ممنون از اینکه یک خونه معمولی رو به شادترین مکان تبدیل می کنی. روزت مبارک.


To the world you are a mother. To our family, you are the world. Thank you for all that you do for us, we love you dearly. Happy Mother’s Day.

شاید از نظر دنیا تنها یک مادر باشی، اما از نظر ما یک دنیایی. ممنون به خاطر تمام زحماتی که برای ما می کشی. دوستت داریم عزیزم. روزت مبارک.


“Happy Mother’s Day to a woman who truly does it all! I love you so much! Thank you for everything you do for us!”

روز مادر به زنی که وظیفه مادریش رو به خوبی انجام میده مبارک. خیلی دوستت دارم. به خاطر تمام کارهایی که برای ما می کنی ازت ممنونم.


تبریک روز مادر به انگلیسی کوتاه

در اینجا چند تبریک روز مادر به انگلیسی کوتاه آورده شده است:

 • Happy Mother’s Day, Mom! I love you more than words can say.
 • To the best mom in the world, I love you more than anything.
 • Thank you for everything you do, Mom. I love you.
 • I am so grateful to have you as my mom. I love you more than anything.
 • Happy Mother’s Day! I love you more than anything in the world.
 • You are the best mom anyone could ask for.
 • I am so lucky to have you as my mom.
 • Thank you for always being there for me.
 • I love you more than anything in the world.
 • Happy Mother’s Day!

روزت مبارک به انگلیسی

در اینجا چند تبریک روز تولد به انگلیسی آورده شده است:

 • Happy Birthday! I hope you have a wonderful day filled with love, laughter, and joy.
 • To the most amazing person I know, I wish you a very happy birthday. You are kind, caring, and always there for me. I am so lucky to have you in my life.
 • I hope your birthday is as special as you are. You deserve all the happiness in the world.
 • May your birthday be filled with all the things you love. I hope you have a day that is truly unforgettable.
 • I wish you a birthday filled with love, laughter, and good times. You deserve all the best.

سوالات متداول روز مادر به انگلیسی

تبریک روز مادر به انگلیسی

Happy Mother’s Day to the most amazing mom in the world!


مادر به انگلیسی نوشته


Mother

A mother is the most important person in a child’s life

امتیاز شما به این مقاله
https://radtime.org/?p=14272
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد روز مادر به انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.