گرامر زمان گذشته past simple و past continuous و used to و would

گرامر زمان گذشته [ past simple, past continuous used to و would ] | آشنایی با گرامر زمان گذشته

3754 بازدید
گرامر-زمان-گذشته

در این آموزش از سری آموزش های گرامر برای آیلتس موسسه زبان رادتایم به آموزش گرامر زمان گذشته (past tenses) خواهیم پرداخت. آموزش گرامر زمان گذشته در قالب دو بخش مجزا به شما ارائه می شود. این بخش شامل گرامر زمان گذشته ساده تر است. در آموزش دوم به گذشته کامل و گرامرهای کمی پیچیده تر خواهیم پرداخت. گرامر زمان گذشته یکی از پرکاربردترین بخش های گرامر زبان انگلیسی می باشد که زمان صحبت کردن درباره وقایع قدیمی از آن ها استفاده می کنیم. برای آشنایی با گرامر زمان گذشته [ past simple, past continuous used to و would ] در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

گرامر زمان گذشته [ past simple, past continuous used to و would ]

مدت زمان تخمینی مطالعه: 12 دقیقه

الف) زمان گذشته ساده (past simple)

در جدول زیر ساختارهای منفی، مثبت و سوالی زمان گذشته ساده (past simple) زبان انگلیسی به تصویر کشیده شده است:

حالت ساختار مثال
مثبت فعل + ed یا d He played football.
منفی did not + حالت ساده فعل she didn’t play football.
سوالی؟ did …. + حالت ساده فعل؟ Did they pay football?

افعال بی قاعده (Irregular verbs)

همانطور که میدانید بسیاری از افعال بی قاعده هستند. مانند went (go), came (come), wrote (write) و قطعاً می دانید که d یا ed نمی گیرند. فعل be نیز جز افعال بی قاعده است. (I/he/she/it was; you/we/they were)

لیست افعال بی قاعده (irregular verbs)

برای راهنمایی بیشتر شما لیست افعال بی قاعده زبان انگلیسی را در منوی آکاردئونی زیر آورده ایم. اگر نیاز داشتید فقط کافی است بر آن کلیک کنید:

 
Present tense form Past tense Past participle
abide abided/abode abided/abode
arise arose arisen
awake awaked/awoke awoken
be was/were been
bear bore born
beat beat beaten
become became become
befall befell befallen
beget begot begotten
begin began begun
behold beheld beheld
bend bent bent
bereave bereft bereft
beseech besought besought
beset beset beset
bespeak bespoke bespoken
bestride bestrode bestridden
bet bet bet
bid bade/bid bidden/bid
bind bound bound
bite bit bitten
bleed bled bled
blow blew blown
break broke broken
breed bred bred
bring brought brought
broadcast broadcast(ed) broadcast(ed)
build built built
burn burned/burnt burned/burnt
burst burst burst
buy bought bought
can could  
cast cast cast
catch caught caught
choose chose chosen
cling clung clung
come came come
cost cost cost
creep crept crept
cut cut cut
deal dealt dealt
dig dug dug
do did done
draw drew drawn
dream dreamed/dreamt dreamed/dreamt
drink drank drunk
drive drove driven
dwell dwelled/dwelt dwelled/dwelt
eat ate eaten
interweave interwove interwoven
fall fell fallen
feed fed fed
feel felt felt
fight fought fought
find found found
flee fled fled
fling flung flung
fly flew flown
forbid forbad(e) forbidden
forecast forecast(ed) forecast(ed)
forget forgot forgotten
forgive forgave forgiven
forsake forsook forsaken
foresee foresaw foreseen
foretell foretold foretold
freeze froze frozen
get got got
give gave given
go went gone
grind ground ground
grow grew grown
hang hanged/hung hanged/hung
have had had
hear heard heard
hide hid hidden
hit hit hit
hold held held
hurt hurt hurt
keep kept kept
kneel knelt knelt
know knew known
lay laid laid
lead led led
lean leaned/leant leaned/leant
leap leapt leapt
learn learned/learnt learned/learnt
leave left left
lend lent lent
let let let
lie lay lain
lose lost lost
make made made
mean meant meant
meet met met
pay paid paid
mistake mistook mistaken
overhear overheard overheard
oversleep overslept overslept
put put put
read read read
rend rended/rent rended/rent
rid rid rid
ride rode ridden
ring rang rung
rise rose risen
run ran run
say said said
see saw seen
seek sought sought
sell sold sold
send sent sent
set set set
shake shook shaken
shed shed shed
shine shone shone
shit shit/shat shit/shat
shoot shot shot
show showed shown
shrink shrank shrunk
shrive shrove shriven
shut shut shut
sing sang sung
sink sank sunk
sit sat sat
slay slew slain
sleep slept slept
slide slid slid
sling slung slung
slink slunk slunk
slit slit slit
smell smelled/smelt smelled/smelt
smite smote smitten
speak spoke spoken
speed speeded/sped speeded/sped
spend spent spent
spin spun spun
spit spat spat
split split split
spoil spoiled/spoilt spoiled/spoilt
spread spread spread
spring sprang sprung
stand stood stood
steal stole stolen
stick stuck stuck
sting stung stung
stink stank stunk
stride strode stridden
strike struck struck
string strung strung
strive strove striven
swear swore sworn
sweep swept swept
swim swam swum
swing swung swung
take took taken
teach taught taught
tear tore torn
tell told told
think thought thought
throw threw thrown
thrust thrust thrust
tread treaded/trod trodden
understand understood understood
undertake undertook undertaken
undo undid undone
upset upset upset
wake woke woken
wear wore worn
weave wove woven
weep wept wept
win won won
wind wound wound
withdraw withdrew withdrawn
withstand withstood withstood
wring wrung wrung
write wrote written

موارد استفاده از گذشته ساده

1- برای سخن گفتن از یک عمل که در گذشته بطور کامل انجام شده باشد از گذشته ساده استفاده می نماییم و در چنین مواقعی عموماً زمان را ذکر می کنیم.

A few weeks ago a woman called to report a robbery at her house.

اگر که زمان شناخته شده باشد نیازی به ذکر کردن زمان نیست.

How did the burglar break in without anybody hearing him? (در ماجرایی که تازه توصیف شده و زمان آن مشخص است)

2- برای سخن گفتن از یک سری اتفاقات که پشت سر هم رخ داده است به ترتیبی که آنها اتفاق افتاده اند از گذشته ساده استفاده می نماییم.

The burglar came in through the front door, picked up the woman’s handbag, emptied it out and stole her purse.

نکته: ما اغلب برای نشان دادن توالی رخ دادها از واژه هایی مانند then و next استفاده می نماییم:

Then, the burglar went into the front room, opened all the cupboards and took a valuable collection of CDs.

3- برای سخن گفتن درباره اعمال تکراری در گذشته، از گذشته ساده (simple past) استفاده می شود.

When her son got older he often went out to visit his friends after school.

نکته: به خاطر داشته باشید در مورد آیتم بالا (یعنی اعمال تکراری) از used to و would نیز استفاده می شود.

4- برای سخن گفتن در مورد یک وضعیت طولانی مدت در گذشته که الآن صدق نمی کند، از گذشته ساده (present simple) استفاده می شود.

Ocean Hellman worked for Microsoft for over 17 years.

(نکته: در این مورد نیز از used to می توان استفاده نمود)

ب) زمان گذشته استمراری (past continuous)

در جدول زیر ساختارهای منفی، مثبت و پرسشی زمان گذشته استمراری (past continuous) زبان انگلیسی به تصویر کشیده شده است:

حالت ساختار مثال
مثبت was/were + فعل + ing He was playing football.
منفی was/were not + فعل + ing They weren’t playing football.
پرسشی؟ was/were …. + فعل + هدل Were you playing football?

موارد استفاده از گذشته استمراری

1- برای به تصویر کشدن صحنه یک رخداد یا یک عمل در زمان گشته از گذشته استمراری (past continuous) استفاده می شود. عموماً در اینگونه جملات از واژه هایی مانند while, when و as استفاده می شود.

The robbery happened at 2 pm while she was reading a book.

He was doing his homework in his bedroom when the burglar came into the house.

نکته: به خاطر داشته باشید در زمان به تصویر کشیدن یک صحنه که در گذشته رخ داده است، امکان دارد چندین عمل در یک زمان انجام شده باشد.

He was listening to music and working on his computer.

2- زمانی که بخواهیم توجه خود را به یک فعالیت معطوف کنیم، بدون تمرکز بر اینکه آن فعالیت پایان یافته و یا خیر، از گذشته استمراری (past continuous) استفاده می نماییم.

در جدول زیر دوجمله که در آن فعالیتی در گذشته صورت پذیرفته، در دو حالت: پایان یافته و نامعلوم باهم مقایسه شده است:

فعالیت پایان یافته/تکمیل شده فعالیت با پایان/تکمل نامعلوم
Last year I worked at the cinema, studied fur my degree and wrote a column for the local newspaper. For a while last year I was working at the cinema, studying for my degree and writing a column for the local newspaper.
جمله نشان می دهد که همه کارها اکنون کامل شده و احتمالاً به همین ترتیب پشت سر هم اتفاق افتاده است. ما در این جمله درنمی یابیم که آیا اعمال که در حال انجام شدن بوده است پایان یافته و یا خیر. و همچنین نمی دانیم که در هم زمان انجام شده و یا خیر.

در ادامه این مطلب به آموزش used to و would می پردازیم.

ج) used to و would

در جدول زیر ساختارهای منفی، مثبت و سوالی would و used to نگاشته شده است:

حالت ساختار مثال
مثبت used to/would + مصدر She used to/ would lock the door.
منفی did not + used to + مصدر(شکل ساده فعل) I didn’t use to lock the door.
سوالی؟ did …. used to + حالت ساده فعل؟ Did they use to lock the door?

موارد استفاده از used to و would

1- ما از used to + مصدر فعل یا would + مصدر فعل (would فرم کوتاه شده اش آپاستروف d است) برای سخن گفتن درباره یک عمل تکراری در گذشته، استفاده می کنیم:

She used to keep the front door locked. (ولی این مساله الآن دیگر صدق نمی کند)

She would leave the door unlocked whenever she was at home.

فرم سوالی و منفی would

شاید برایتان این پرسش مطرح شده باشد که چرا در جدول بالا در فرم منفی و پرسشی فقط از used to استفاده شده است و نه would ؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که استفاده از would در حالت منفی و حالت سوالی تک جوابه (yes یا no) غیر معمول است .

2- ما از used to + مصدر فعل برای سخن گفتن در مورد شرایطی ثابت و دائمی که معمولاً دیگر وجود خارجی ندارد و در حال حاضر صدق نمی کند استفاده می نماییم.

Bill Murphy used to work for the police force. (ولی الآن دیگر برای پلیس کار نمی کند)

not Bill Murphy would work for the police force.

نکته: توجه داشته باشید در متن بالا اگر بخواهیم در مورد اینکه چقدر وضعیت گفته شده به طول انجامیده است سخن بگوییم، از used to استفاده نمی کنیم.

جمله صحیح : Ocean Hellman worked for Microsoft for over 17 years

جمله ناصحیح: Ocean Hellman used to work for Microsoft for over 17 years.

نکته: همراه با افعال حالت (state verbs) از would استفاده نمی شود.

 

حمایت از خدمات رایگان رادتایماگر آموزش های این مقاله را دوست داشتید، برای حمایت از خدمات آموزشی رایگان راد تایم، کلیک کنید و در گوگل به ما رای دهید و نظرتون بنویسید.

 

سوالات متداول:

گذشته ساده (past simple) چسیت؟

حالت فعل مورد استفاده برای توصیف عملی که قبل از زمان حال اتفاق افتاده است و دیگر اتفاق نمی افتد. معمولاً با اضافه کردن -ed ساخته می شود ولی بسیاری از افعال بی قاعده هستند و ed نمی گیرند.

زمان گذشته استمراری (past continuous) چیست؟

زمان past continuous ، که به عنوان زمانpast progressive نیز شناخته می شود، به یک عمل یا حالت ادامه دار اشاره دارد که در نقطه ای از گذشته اتفاق افتاده است.

تفاوت would و used to با گذشته ساده چیست؟

همیشه می توان از گذشته ساده نیز برای اشاره به موقعیت ها و فعالیت های تکراری گذشته استفاده کرد. تنها تفاوتی که باعث می شود در بسیاری از موارد would و used to گزینه بهتری باشند این است که گذشته ساده چندان بر استمراری و تکراری بودن فعالیت ها در گذشته تاکید نمی کند؛ علاوه بر این، گذشته ساده دقیقا مشخص نمی کند که فعالیت و شرایط مورد نظر در گذشته پایان یافته و به زمان حال نرسیده است.

هم اکنون می توانید برای شرکت در کلاس های موسسه زبان های خارجی رادتایم، با ما تماس گرفته و از خدمات مشاوره و تعیین سطح رایگان بهره مند شوید.

4.9/5 - (10 امتیاز)
https://radtime.org/?p=8656
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد گرامر زمان گذشته [ past simple, past continuous used to و would ] | آشنایی با گرامر زمان گذشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

برچسب ها: