روز پدر به انگلیسی - آموزشگاه زبان های خارجی راد تایم
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو

روز پدر به انگلیسی

846 بازدید
روز پدر به انگلیسی

روز پدر به انگلیسی

پدران ما همیشه برای ما بوده اند، چه در زمان های خوب و چه در زمان های بد. آنها ما را دوست دارند و از ما حمایت می کنند. آنها به ما کمک می کنند تا بزرگ شویم و تبدیل به افرادی موفق شویم.

در روز پدر، بیایید از پدران خود قدردانی کنیم و به آنها بگوییم که چقدر دوستشان داریم. بیایید به آنها نشان دهیم که چقدر برای ما مهم هستند.


Happy Father’s day to the best Dad in the world!

روز پدر به بهترین پدر دنیا مبارک.


Dad, you gave me the best things in life without me even asking for them Your unconditional love is the reason I am who I am today Happy Father’s Day

تو بهترین ها را در زندگی به من دادی، بدون این که آن ها را از تو درخواست کنم. عشق بی قید و شرط تو باعث شده است که امروز در این جایگاه بایستم و به خودم افتخار کنم.


Thanks Dad for everything you do for us. Happy Father’s Day.

بابا جون به خاطر تمام زحماتی که برای ما می کشی ازت ممنونم. روزت مبارک.


Happy Father’s day to the coolest Dad ever!

روز پدر به باحال ترین بابای دنیا مبارک.


Happy Father’s day to my wonderful Daddy. Thanks for always being there for us. I love you to the moon… and back!

روز پدر به بابای فوق العاده خودم مبارک. ممنون که همیشه کنارمون هستی. خیلی خیلی دوستت دارم.


Out of all the dads in the world I think we got the best one! Happy Father’s day.

به نظرم از بین پدرهای دنیا، بهترین پدر نصیب ما شده. روزت مبارک بابا جون.


Thanks for all the fun times we’ve shared together, you’re such an amazing Daddy! Happy Father’s day!

به خاطر تمام لحظات شادی که با هم داشتیم ازت ممنونم. تو یک پدر فوق العاده هستی. روزت مبارک.


Dad, you know that I like Batman, and Superman’s cool too, but I don’t really need them as long as I have you! Happy Father’s day to my super Dad!

بابا جون، میدونی که از بتمن و سوپرمن خوشم میاد، اما تا وقتی تو کنارم هستی به هیچکدوم نیاز ندارم. روز پدر به پدر قهرمان خودم مبارک.

تبریک روز پدر به انگلیسی
تبریک روز پدر به انگلیسی

I’m so grateful for all your guidance and wisdom, you really are the best! Happy Father’s day!

به خاطر تمام راهنمایی ها و نصیحت هایت ازت ممنون. بدون شک تو بهترینی. روز پدر مبارک.


Sending you all my love and I wish I could be there to give you a big bear hug. Happy Father’s day!

خیلی دوستت دارم و کاش می تونستم یه بغل بزرگ بهت بدم. روزت مبارک بابا جون.


I am so lucky to have you you as my dad. Thanks for being so wonderful!

من خیلی خوش شانسم که شما پدر من هستی. مرسی که اینقدر فوق العاده ای.


The smile that comes upon your face on seeing me – makes me feel so cherished and adored

Happy Father’s Day

لبخندی که هنگام دیدن من روی صورتت می نشیند، به من احساس ارزش و قدردانی می دهد

روز پدر مبارک


Thanks for giving me so much love, attention, and care. You truly are the best Daddy! Happy Father’s day.

به خاطر عشق و توجه و اهمیت بی شماری که بهم میدی ازت ممنونم. بدون شک تو بهترینی. روزت مبارک پدر عزیزم.


Thank you for all the sacrifices you make for our family and all the joy and love you bring into our lives. We couldn’t have asked for a better Dad! Happy Father’s day.

ممنون به خاطر تمام فداکاری هایی که برای ما میکنی و تمام شادی و عشقی که به زندگی ما می دهی. پدری بهتر از تو نمی تونستیم داشته باشیم. روزت مبارک.


“Happy Father’s Day to the most amazing dad in the world! Your love and guidance mean everything to me.”

تبریک روز پدر به بهترین پدر دنیا! عشق و راهنمایی شما برای من همه چیز است.


“Dad, you’re my hero and role model. Wishing you a fantastic Father’s Day filled with joy and laughter!” پدر، شما قهرمان و الگوی من هستید. آرزو دارم روز پدر فوق‌العاده‌ای پر از شادی و خنده داشته باشید!


“On this special day, I want to express my gratitude for all the love and sacrifices you’ve made for our family. Happy Father’s Day!”

در این روز ویژه، می‌خواهم از شما بابت همه عشق و تضحیاتی که برای خانواده‌مان کرده‌اید، سپاسگزاری کنم. روز پدر مبارک!


“Dad, you’re the anchor of our family ship, guiding us through the storms of life. Happy Father’s Day to the captain of our hearts!”

پدر، شما لنگر کشتی خانواده‌مان هستید، ما را در طوفان‌های زندگی هدایت می‌کنید. روز پدر مبارک به کاپیتان قلب‌های ما!


“Wishing a wonderful Father’s Day to the man who taught me how to dream and supported me every step of the way. I love you, Dad!”

آرزو دارم روز پدر فوق‌العاده‌ای برای مردی که به من یاد داد چگونه رویا بپردازم و در هر گام از راهم حمایتم کرد. عشقتان را دارم، پدر!


“To the world, you may just be one person, but to me, you are the world. Happy Father’s Day, Dad!”

به نظر دنیا، شما فقط یک نفر ممکن است باشید، اما برای من، شما دنیای کلیدی هستید. روز پدر مبارک، پدر!


“Dad, your wisdom and kindness have shaped my world. Thank you for being the incredible father that you are. Happy Father’s Day!”

پدر، حکمت و مهربانی شما دنیای من را شکل داده‌اند. از شما که پدر فوق‌العاده‌ای هستید، سپاسگزارم. روز پدر مبارک!


“Happy Father’s Day to the man who always lifts me up, believes in me, and shows me the true meaning of unconditional love. I’m grateful to have you as my dad.”

تبریک روز پدر به مردی که همیشه مرا بالا می‌اندازد، به من اعتماد دارد و معنای واقعی عشق بی‌قید و شرط را به من نشان می‌دهد. از داشتن شما به عنوان پدرم سپاسگزارم.


“Dad, your strength and courage inspire me every day. Wishing you a Father’s Day filled with all the happiness you deserve.”

پدر، قدرت و شجاعت شما هر روز من را الهام می‌دهد. آرزو دارم روز پدری پر از تمام شادی‌هایی که لایق آن هستید داشته باشید.


“To the first man I ever loved, Happy Father’s Day! Your love is the foundation of my world.”

به اولین مردی که عاشقش شدم، روز پدر مبارک! عشق شما اساس دنیای من است.


Thank you for working as hard as you do every day to provide for us. You always make time for me when you’re home from work and I love hanging out with you. I hope you have a fabulous Father’s day.

از اینکه هر روز به خاطر ما سخت کار می کنی ازت ممنونم. تو همیشه بعد از کار برام وقت میذاری و من عاشق وقت گذراندن با شما هستم. امیدوارم روز پدر معرکه ای داشته باشی.

آموزش گرامر زبان انگلیسی
آموزش گرامر زبان انگلیسی

Dad, You mean the world to me. There’s no one else on earth like you. You care so completely, and love so deeply. As the years pass, I realize more and more just how lucky I am to have a Dad as wonderful as you. Happy father’s day!

پدر عزیزم. تو برای من یک دنیا ارزش داری. هیچکس در دنیا شبیه تو نیست. تو به من کاملاً توجه می کنی و عشقی عمیق می دهی. هر قدر که می گذرد، بیشتر متوجه می شوم چقدر خوشبخت هستم که پدر فوق العاده ای مثل تو دارم. روزت مبارک.


To my dearest Dad: You are my compass. Thanks for always showing me the right path and for guiding me in the right direction. Happy father’s day, I love you.

تقدیم به پدر عزیزم: تو راهنمای من هستی. ممنون که همیشه راه درست را به من نشان می دهی و مرا به راه راست هدایت می کنی. روزت مبارک. دوستت دارم.


Thank you for everything that you have given me. You’ve always been there for me as a dad and best friend as well. There is no other bond like ours. I love you dad!

ممنون به خاطر تمام چیزهایی که بهم دادی. هر زمان که بهت نیاز داشتم همیشه به عنوان یک پدر و یک دوست خوب کنارم بودی. هیچ پیوندی شبیه پیوند ما وجود نداره. دوستت دارم بابا.


When people say, ‘the apple doesn’t fall far from the tree,’ I tell them that’s the best compliment I could ever get. Someday, I hope to grow as strong and wise as you. Have a great father’s day!

ضرب المثل “پسر کو ندارد نشان از پدر” بهترین ضرب المثلیه که تا به حال شنیدم. امیدوارم یک روز مثل تو قوی و عاقل بشم. روز پدر خوبی داشته باشی.


Whenever I would fail, you were there to pick me up and put me back on right path. Without you, I wouldn’t be where I am today. Happy father’s day Dad, thanks for everything.

هر زمان که شکست خوردم، تو کنارم بودی تا بلندم کنی و مرا در مسیر درست قرار دهی. بدون تو، امکان نداشت به جایی برسم که اکنون هستم. روزت مبارک بابا جون. ممنون به خاطر همه چیز.


“I extend a warm thank you to my dearest dad who has given me all the love and support…. Thank you and Happy Father’s Day.”

از بهترین پدر که تمام عشق و حمایتش را به من داده است، بسیار سپاسگزارم. ممنون و روزت مبارک.


“With a dad like you who has always been there for you, to help me achieve my dreams… I thank you with all my heart and I wish you Happy Father’s Day.”

پدری مثل شما که همیشه هوامو داره و بهم کمک می کنه  تا به آرزوهام برسم. با تمام وجودم ازت ممنونم و امیدوارم روز پدر خوبی داشته باشی.


“No dream seems impossible, no challenges seem invincible when you are there by my side…. Happy Father’s Day to you and a warm thank you for everything!!!”

وقتی تو در کنار من هستی، هیچ رویایی غیر ممکن و هیچ چالشی شکست ناپذیر نیست. روزت مبارک بابا جون و به خاطر همه چیز ازت ممنونم.


“Thanks dad for giving me such a wonderful upbringing and a life full of beautiful memories…. Happy Father’s Day to you.”

از پدرم ممنونم که مرا این چنین فوق العاده تربیت کرده و یک زندگی مملو از خاطرات خوش به من داده است. روزت مبارک پدر عزیزم.

پیام تبریک روز پدر از طرف دختر

Every girl dreams about living the life of a princess. I have never dreamed of that because I have always been treated like a princess by you. I love you Dad. Happy Fathers day.

هر دختری آرزو داره که باهاش مثل یک پرنسس رفتار بشه. اما من هیچوقت این آرزو رو نداشتم، چون تو همیشه باهام مثل یک پرنسس رفتار می کردی. دوستت دارم بابا جون. روزت مبارک.


Happy Father’s Day from your little princess. I love you Dad!

روز پدر مبارک. از طرف پرنسس کوچولوت. دوستت دارم بابا.

پیام تبریک روز پدر از طرف دختر
پیام تبریک روز پدر از طرف دختر

All my life, I’ve been lucky to have the best dad. Now, I count myself doubly lucky, since my child gets to have the best granddad. Happy fathers day dad, we love you!

در تمام عمرم خوشبخت بوده ام که بهترین پدر را دارم. الان این خوشبختی دو برابر شده، چون بچه های من بهترین پدربزرگ را دارند. روزت مبارک بابا جون. دوستت داریم.


Someday I will find my Prince but my Daddy will always be my King.

یک روز شاهزاده ام را پیدا می کنم، اما پدرم همیشه پادشاه من خواهد بود.


A daughter needs a dad to be the standard against which she will judge all men.

یک دختر به یک پدر نیاز دارد تا معیاری باشد برای قضاوت سایر مردان.


A father’s job isn’t to teach his daughter how to be a lady, it’s to teach her how a lady should be treated.

وظیفه یک پدر این نیست که به دخترش بیاموزد چگونه یک خانم باشد، بلکه این است که به او بیاموزد که با یک خانم چگونه باید رفتار شود.


A father holds his daughter’s hand for a short while but he holds her heart forever.

یک پدر دست دخترش را برای مدتی نگه می ‌دارد، اما قلب او را برای همیشه نگه می ‌دارد.


A daughter may outgrow your lap but she’ll never outgrow your heart.

شاید یک دختر دامان شما را ترک کند، اما هرگز قلب شما را ترک نمی کند.


There’s nothing like being a father to a little girl. A daughter can turn the hardest man into the world’s biggest softy.

هیچ چیز شبیه پدر یک دختر بچه بودن نیست. یک دختر می تواند سخت ترین مرد را به نرم ترین مرد در جهان تبدیل کند.


Every daughter deserves a father like you who stands by you, who supports you to chase your dreams…. Thank you lots and warm wishes on Father’s Day to you dad.

هر دختر به پدری مثل شما نیاز دارد تا همیشه کنارش باشد و او را در دنبال کردن آرزوهایش حمایت کند. بسیار ممنونم و در روز پدر آرزوهای خوبی برایت دارم.


Life has been very fair to me and God has been really generous to me… They gave me a dad like you who has made this life so special for me…. Thank you dad… Happy Father’s Day!!!

زندگی با من خوب تا کرده است و خدا نیز واقعاً به من لطف داشته است. آن ها به من پدری مثل تو داده اند؛ کسی كه این زندگی را برای من بسیار خاص كرده است. ممنونم بابا جون. روزت مبارک.


It is the magic of your love and trust that I have grown up to be a girl who can make her dad proud…. Wishing a very Happy Father’s Day to you and a great thank you!!!

این حاصل عشق و اعتماد شماست که من به دختری تبدیل شده ام تا باعث افتخار پدرش باشد. امیدوارم روز پدر شادی داشته باشی و بسیار ممنونم.


بیشتر بخوانید :

ماه های سال به انگلیسی

تولدت مبارک به انگلیسی

دانلود کتاب های Grammar in Use | دانلود کتاب گرامر


پیام تبریک روز پدر از طرف پسر

Dad, you’re someone to look up to no matter how tall I’ve grown. Thanks for being such a great mentor and buddy. Happy Father’s day!

بابا جون، تو کسی هستی که هرچقدر هم بزرگ شده باشم، بازهم سراغش میرم. ممنون از اینکه یک مربی و دوست عالی هستی. روزت مبارک.


Some people call their fathers superheroes. But superheroes tend to disappear, and you’ve always been there for me. If you ask me, my dad isn’t a superhero, he is a Super Dad! Have a great Father’s day!

برخی افراد پدرشان رو ابرقهرمان صدا می زنند. اما هر ابرقهرمانی یک روز ناپدید میشه، درصورتی که تو همیشه کنار ما هستی. اگر از من بپرسی، پدر من یک ابرقهرمان نیست، او یک پدر فوق العاده است. روز پدر خوبی داشته باشی.


You always told me that I can do the impossible, if only I tried hard enough. That’s why I can live the amazing life I do. You inspire me to be brave enough to achieve my goals. Happy fathers day dad, and thank you for everything you do!

تو همیشه به من می گفتی اگه به اندازه کافی تلاش کنم، می تونم غیر ممکن ها رو ممکن کنم. به همین دلیل است که می توانم یک زندگی عالی داشته باشم. تو اینقدر به من شجاعت دادی تا به اهدافم برسم. روزت مبارک بابا. ممنون به خاطر همه کارهات.


Dad, you’re the first person I phone when I have a question about something or when I need some good advice. Thanks for always being there for me!

پدر عزیزم، تو اولین کسی هستی که هر وقت سوال یا به راهنمایی خوب نیاز داشته باشم بهش زنگ میزنم. ممنون که همیشه هوامو داری.


Now I’m a father myself, I admire you all the more! Thanks for being such a great dad and role model, and now a wonderful grandfather too! Have a great day!

الان که خودم پدر شدم، بیشتر ازهمیشه قدرتو می دونم. ممنون از اینکه یک پدر و الگوی فوق العاده بودی و الان یک پدربزرگ معرکه هستی. روز خوبی داشته باشی.


A father is someone who wants to catch you before you fall but instead picks you up, brushes you off, and lets you try again.

پدر کسی است که می خواهد شما را قبل از افتادن بگیرد، اما در عوض بلندتان می کند، تمیزتان می کند و اجازه می دهد دوباره امتحان کنید.

تدریس گروهی بهتر است یا تدریس خصوصی؟
تدریس گروهی بهتر است یا تدریس خصوصی؟

پیام تبریک روز پدر از طرف همسر

Happy Father’s Day to my dear husband, the father of our beautiful children and the love of my life.

روز پدر به همسر عزیزم، پدر فرزندان زیبایم و عشق زندگی ام مبارک.


Thank you for everything you do each day for our family, we are so lucky to have you!

ممنون به خاطر تمام کارهایی که همیشه برای خانواده ات انجام می دهید. ما خیلی خوشبختیم که تو را داریم.


We love you so much, you’re the best daddy and the best husband! Happy Father’s day.

همه ما عاشقتیم. تو بهترین پدر و همسر هستی. روزت مبارک.


Our kids think you’re superman. And they’re absolutely right about that. Happy Father’s day!

بچه هامون فکر می کنند که تو سوپرمن هستی و کاملاً درست فکر می کنند. روز پدر مبارک.


May all the love you give to our family come back to you on this special day. Happy Father’s day!

آرزو دارم تمام عشقی که به ما دادی، در این روز خاص به تو بازگردد. روزت مبارک.


It takes a man of gentleness, patience, strength, and compassion to set the fine example of fatherhood that you have. Happy father’s day to my handsome Husband and the sweet Father of my children.

یک مرد به مهربانی، صبر، قدرت و دلسوزی نیاز دارد تا به یک نمونه عالی از پدری که تو هستی تبدیل شود. روز پدر به شوهر جذاب و پدر عزیز بچه هام مبارک.


Happy fathers day to the coolest dad, most loving husband, and most amazing person in the world! You never stop making us smile. Every day is a better with you in it. Thank you for all the fun!

روز پدر به باحال ترین پدر، دوست داشتنی ترین همسر و شگفت انگیزترین فرد روی زمین مبارک. هیچوقت دست از شاد کردن ما برنمیداری و هر روز در کنار تو بهتر می شود. ممنون به خاطر تمام شادی ها.


Happy father’s day to my husband, the father of my children. Thanks for devoting your life to our happiness and wellbeing.

روز پدر به همسرم و پدر فرزندانم مبارک. ممنون از اینکه زندگی خود را وقف شادی و خوشبختی ما کردی.


The only thing better than having you as my husband is our children having you as their dad. Happy fathers day Love!

تنها چیزی که بهتر از همسر من بودن است، این است که فرزندانمان پدری مثل تو دارند. روزت مبارک عشقم.


A big thank you to my wonderful husband on Father’s Day because he has been a great dad to our children!!

یک تشکر بزرگ از همسر فوق‌العاده ام در روز پدر، چون او بهترین پدر برای فرزندانمان است.


On the occasion of Father’s Day, I thank you my dearest husband for being such a loving, caring and affectionate father to our kids.

به مناسبت روز پدر از همسر عزیزم تشکر می کنم که چنین پدر مهربان، دلسوز و با محبتی نسبت به فرزندانمان است.


پیام تبریک روز پدر به پدر شوهر/ پدر زن

God has blessed me more than everyone else by giving me the world’s best father in law who is more like my own dad…. Thanks a lot daddy for treating me like your own daughter and making me feel home…. Happy Father’s Day to you.

خدا با من خیلی مهربان بوده که بهترین پدر شوهر دنیا را به من داده است، کسی که بسیار شبیه پدر خودم است. بابا بسیار ممنونم که با من مثل دختر خودت رفتار می کنی و باعث میشی احساس غریبی نکنم. روزت مبارک بابا جون.


When I look at you, I see the most amazing Father in law, who is just like a father, who takes care of his daughter, loves her, protects her and pampers her…. Sending my best wishes on Father’s Day.

وقتی به شما نگاه می کنم، شگفت انگیزترین پدر شوهر را می بینم که دقیقاً مانند یک پدر از دختر خودش مراقبت می کند، او را دوست دارد، از او محافظت می کند و او را لوس می کند. در روز پدر برایتان آرزوی بهترین ها را دارم.


Since the day I got married, you never made me feel like I have come from a different family… You welcomed me with open arms and loved me like my dad did…. Thanks for everything and wish you Happy Father’s Day.

از وقتی ازدواج کردم، هیچوقت احساس نکردم که از یک خانواده دیگر آمده ام. شما با آغوش باز از من استقبال کردید و مرا همانند پدر خودم دوست دارید. ممنون به خاطر همه چیز و روزتان مبارک.


Years pass and things change but you have not changed a bit…. You are still as loving, as wonderful and as caring as you always were…. Cheers to our bond of love and Happy Father’s Day to you dad.

با گذشت سال ها همه چیز عوض می شود، اما شما یک ذره هم عوض نشده اید. شما هنوز هم مانند قبل دوست داشتنی، شگفت انگیز و دلسوز هستید. به سلامتی این پیوند احساسی. روزت مبارک پدر عزیزم.


When I look at you, I see no difference between a father and a father in law because you never differentiated between a daughter and a daughter in law….. Million thanks to you….. Best wishes on Father’s Day daddy.

زمانی که به شما نگاه می کنم، هیچ تفاوتی بین یک پدر و یک پدر شوهر نمی بینم، زیرا شما هیچوقت بین دختر و عروس فرق نگذاشته اید. خیلی خیلی ممنونم. با آرزوی بهترین ها در روز پدر.


بیشتر بخوانید :

در جواب can I call you later چه بگوییم؟

جمله واره در انگلیسی

تدریس گروهی بهتر است یا تدریس خصوصی؟

مزایای آموزش آنلاین زبان انگلیسی

نحوه نوشتن رزومه انگلیسی (CV)


I am so glad that I married your son because otherwise I would have missed finding such an amazing dad…. Thanks for coming into my life and bringing so many beautiful memories along…. Happy Father’s Day to you.

من بسیار خوشحالم که با پسر شما ازدواج کردم، زیرا در غیر این صورت نمی توانستم چنین پدر فوق العاده ای پیدا کنم. ممنون که به زندگی من آمدید و لحظاتی بسیار زیبایی برای من به ارمغان آوردید. روز پدر بر شما مبارک.


There is no one else in the world who can take your place in my life because you are such an amazing and impressive man…. I really wish that my sons also grow up to be just like you…. Happy Father’s Day daddy.

هیچکس دیگری در دنیا وجود ندارد که بتواند جای شما را در زندگی من بگیرد، زیرا شما یک مرد بسیار فوق العاده و عالی هستید. خیلی دلم می خواهد که وقتی پسرم بزرگ شد دقیقاً شبیه شما شود. روزت مبارک بابا جون.


تعیین سطح آنلاین
تعیین سطح آنلاین

پیام های خنده دار روز پدر

I’m so lucky to have you as my father… I’m sure no one else would have put up with me this long. Happy Father’s Day!

من خیلی خوش شانسم که شما پدر من هستید. مطمئنم هیچ کس دیگه ای نمی توانست من رو این همه مدت تحمل کنه. روزت مبارک


To the world’s greatest Dad from the world’s greatest kids, hope you have an amazing Father’s day!

تقدیم به بهترین پدر دنیا از طرف بهترین فرزند دنیا. امیدورام روز پدر عالی داشته باشی.


Dad, you’ve always been the coolest. Like all those times you said “yes” when mom said “no.” Happy Father’s day, Cool Dad!

بابا، تو همیشه باحال ترین بودی. مثل وقت هایی که می گفتی “باشه” و مامان می گفت “نه”. روزت مبارک بابای باحال.


Wish I could be there to hang out with you on fathers day. But, on the bright side, you finally get some peace and quiet! Miss you and love you, Dad.

کاش پیشت بودم تا در روز پدر باهات وقت بگذرونم. اما از شانس خوبت یک مقدار از دستم راحت شدی. دلم برات تنگ شده و دوستت دارم بابا.


پیام روز پدر برای پدر مرحوم تان

Shinning like a bright star in the sky, I know you are there looking after me every day…. Happy Father’s Day dad.

مانند یک ستاره درخشان در آسمان می درخشی. می دانم که از آن جا هر روز مراقب من هستی. روزت مبارک پدر عزیزم.


You have left me alone in this world but thanks for leaving me with such beautiful memories to cherish… Warm wishes on Father’s Day to you.

پدرم، تو مرا در این دنیا تنها گذاشتی، اما ممنون که چنین خاطرات زیبایی برای من به یادگار گذاشتی. آرزوی بهترین ها در روز پدر.


To my dearest dad, who will always live happy and smiling in my heart, who will always be remembered with love and respect…. Happy Father’s Day.

به سلامتی پدرم که همیشه در قلب من شاد و خندان زنده است و همیشه با عشق و احترام به یاد خواهد ماند. روزت مبارک.


I feel very sad that I cannot hug you and wish you Happy Father’s Day because you have left me for your heavenly abode… Missing you papa!!!

خیلی ناراحتم که نمی توانم بغلت کنم و روز پدر را بهت تبریک بگویم. زیرا ما را به منزلگاهت در بهشت ترک کرده ای. دلتنگتم بابا.

روز مادر به انگلیسی
روز مادر به انگلیسی

Dad, I am sorry that I could not give you my time and attention when you were here…. Miss you day and night…. Warm wishes for you on Father’s Day.

بابا جون، متاسفم که وقتی بودی نتوانستم به اندازه کافی بهت وقت و توجه بدهم. شب و روز دلتنگتم. با آرزوی بهترین ها در روز پدر.


Though you are no longer here but I promise to keep wishing you every year on Father’s Day because I know my wishes are going to reach to you.

اگرچه دیگر پیش ما نیستی اما قول می دهم که هر سال در روز پدر برایت آرزوی بهترین ها کنم، چون می دانم که آرزوهایم به دستت می رسند.


پیام تبریک روز پدر به رئیس

You are the most inspirational leader we have seen in our career who motivates us all to perform better and better…. Happy Father’s Day to you boss.

شما الهام بخش ترین رهبری هستید که ما تا به حال در حرفه خود داشته ایم و به همه ما انگیزه می دهد تا بهتر و بهتر عمل کنیم. روز پدر مبارک رئیس.


With a boss like you, I have find a mentor and a fatherly figure in you who is so caring and supportive…. Warm wishes on Father’s Day to you.

من یک مربی و یک شخصیت پدرانه در رئیسی مانند شما پیدا کردم که بسیار دلسوز و پشتیبان است. با آرزوی بهترین ها در روز پدر برای شما.


You are not just my boss but you are also like a father to me who has always been there for me…. Wishing a very Happy Father’s Day.

شما تنها رئیس من نیستید، بلکه مانند پدری هستید که همیشه هوایم را داشته است. روز پدر بسیار مبارک.


To the boss who is more like a father to me, I wish the best of success and happiness to you on the occasion of Father’s Day.

تقدیم به رئیسی که بیشتر شبیه پدرم است. به مناسبت روز پدر برای شما آرزوی موفقیت و سعادت دارم.


On this Father’s Day, I want to thank you for all your guidance like a boss and affection like a father…. Happy Father’s Day.

در روز پدر می خواهم از شما به خاطر تمام راهنمایی هایی که به عنوان رئیس و محبتی که به عنوان پدر به من داشتید، تشکر کنم. روزتان مبارک.


پیام تبریک روز پدر به رئیس و همکاران

With your support and assistance, reaching out to my goals became a lot simpler…. Wishing a very Happy Father’s Day to my coworkers.

با کمک و حمایت شما، بسیار ساده‌تر به اهدافم رسیدم. روز پدر به شما همکاران عزیز مبارک.


Coworkers and boss are like family at work who are there for you, there with you all the times… Happy Father’s Day to you sir.

همکاران و رئیس مانند خانواده خود فرد در محل کار هستند. آن ها همیشه هواتو دارند و در کنارت هستند. روز پدر مبارک قربان.


A warm thanks to you for inspiring me to face the challenges at work with strength and faith…. Wishing a very Happy Father’s Day to you.

یک تشکر ویژه از شما که با ایمان و قدرت، الهام بخش من برای مقابله با سختی های کار هستید. روز پدر بر شما بسیار مبارک.


ولنتاین به انگلیسی
ولنتاین به انگلیسی

پیام تبریک روز پدر به کارمندان

The dedication and focus that you exhibit at work explains how much you love your children…. Warm wishes on Father’s Day to you.

با فداکاری و تمرکزی که در محل کار داری، نشان می دهی که چقدر عاشق فرزندانت هستی. روز پدر بر شما مبارک.


On the occasion of Father’s Day, we wish you beautiful moments of happiness and goodness with your children and family.

به مناسبت روز پدر، لحظاتی خوب و خوش در کنار خانواده و فرزندانت آرزومندم.


It is not easy to ulfill the roles and responsibilities of a father but seeing you meet every expectation at work makes us believe that you are a wonderful dad…. Happy Father’s Day.

انجام وظایف و مسئولیت های پدری چندان آسان نیست، اما با دیدن مسئولیت پذیری شما در محل کار باور پیدا کردیم که یک پدر فوق العاده هستی. روزت مبارک.


Your kids always look up to you…. So always work hard to set a strong and impressive example for them as a father…. Wishing a very Happy Father’s Day to our employees.

فرزندانت همیشه از تو الگو می گیرند، پس سعی کن همیشه یک الگوی قدرتمتد و تاثیرگذار برای آن ها به عنوان پدر باشی. روز پدر بر کارمندانم مبارک.


Children make you a father but it is up to you what kind of a father you wish to become for your kids…. Happy Father’s Day.

فرزندانت تو را به عنوان پدر می شناسند، اما این به تو بستگی دارد که بخواهی چه پدری برای آن ها باشی. روزت مبارک.


Fathers are the strong rocks on which the children can find support and protection…. Happy Father’s Day to all our employees for being the strongest rocks!!!

پدران صخره های محکمی هستند که فرزندان می توانند به آن ها تکیه کنند. روز پدر به تمام کارمندانم که مانند کوه محکم هستند مبارک.


نقل قول های مخصوص روز پدر از طرف افراد سرشناس

My father gave me the greatest gift anyone could give another person, he believed in me.

~ Jim Valvano

پدرم ارزشمندترین هدیه ای را به من داد که هرکس می تواند به دیگری بدهد. او به من ایمان داشت.


Everyone can be a father, but it takes a lot to be a dad.

~ Wade Boggs

هرکسی می تواند پدر باشد، اما خیلی طول می کشد تا بابا شود.


FATHER: a son’s first hero… and a daughter’s first love.

~ Unknown

پدر: اولین قهرمان یک پسر و اولین عشق یک دختر.


When you need real understanding, When you need someone to care, When you need someone to guide you… A father’s always there.

~ Thomas J. Langley

زمانی که نیاز دارید واقعاً درک شوید، زمانی که به کسی احتیاج دارید که به شما اهمیت دهد، و وقتی به کسی نیاز دارید تا راهنمایی تان کند، یک پدر همیشه کنارتان است.

دلتنگی به انگلیسی
دلتنگی به انگلیسی

Dads are most ordinary men turned by love into heroes adventurers, story-tellers, singers of songs.

~ Pam Brown

پدران معمولی ترین مردانی هستند که با عشق به قهرمانانی ماجراجو، قصه گو و خواننده تبدیل شده اند.


A father is neither an anchor to hold us back, nor a sail to take us there, but a guiding light whose love shows us the way.

~ Unknown

پدر نه یک لنگر برای نگه داشتن ماست و نه باد که ما را به جلو حرکت دهد. او چراغ هدایتگری است که با عشق خود راه را به ما نشان می دهد.


I cannot think of any need in childhood as strong as the need for a father’s protection.

~ Sigmund Freud

هیچ نیازی در کودکی نمی شناسم که به اندازه حمایت یک پدر قوی باشد.


It was my father who taught me to value myself. He told me that I was uncommonly beautiful and that I was the most precious thing in his life.

~ Dawn French

این پدرم بود که به من یاد داد برای خودم ارزش قائل شوم. او به من گفت که فوق العاده زیبا و ارزشمندترین چیز در زندگی او هستم.


It is admirable for a man to take his son fishing, but there is a special place in heaven for the father who takes his daughter shopping.

~ John Sinor

مردی که پسرش را با خود به ماهیگیری می برد قابل تحسین است، اما برای پدری که دخترش را با خود به خرید می برد، یک جایگاه ویژه در بهشت وجود دارد.


Every father should remember that one day his son will follow his example instead of his advice.

~ Charles F Kettering

هر پدری باید بداند که روزی پسرش بجای پیروی از توصیه هایش،  او را سرمشق قرار خواهد داد.


Every son’s first superhero is his father, and it was the same for me. For me, he was Superman and Batman combined.

~ Tiger Shroff

اولین ابرقهرمان هر پسری پدرش است و برای من هم همینطور بود.پدرم برای من ترکیبی سوپرمن و بتمن در ترکیب بود.


My father didn’t tell me how to live; he lived, and let me watch him do it.

~ Clarence B. Kelland

پدرم هیچگاه به من نگفت که چطور زندگی کنم. او زندگی کرد و به من اجازه داد که ببینم که چطور زندگی می کند.


A man never stands as tall as when he kneels to help a child.

~ Knights of Pythagoras

قد یک مرد هیچ گاه به بلندی زمانی نیست که برای کمک به فرزندش زانو می زند.


A man’s worth is measured by how he parents his children. What he gives them, the lessons he teaches and the lessons he allows them to learn on their own.

~ Lisa Rogers

ارزش یک مرد با نقشی که برای فرزندانش به عنوان پدر دارد سنجیده می شود. اینکه چه چیزهایی به آن ها می دهد، درس هایی که به آن ها می آموزد و درس هایی که اجازه می دهد خودشان تجربه کنند.


The greatest thing a father can do for his children is love their mother.

~ Anjaneth Garcia Untalan

بزرگترین کاری که یک پدر می تواند برای فرزندانش انجام دهد این است که عاشق مادرشان باشد.


I think my mom put it best. She said, ‘Little girls soften their daddy’s hearts.  

~Paul Walker

به نظرم مادرم بهترین حرف را زده است. او گفت: دختر بچه ها قلب پدرشان را نرم می کنند.


I love my father as the stars—he’s a bright shining example and a happy twinkling in my heart.

~ Terri Guillemets

من پدرم را مانند ستاره ها دوست دارم. او یک مثال درخشان و چشمک زن شاد در قلب من است.


Daddies don’t just love their children every now and then, it’s a love without end.

~ George Strait

باباها تنها بعضی وقت ها فرزندانشان را دوس ندارند. بلکه این یک عشق بی پایان است.


On behalf of every man looking out for every girl, you are the God and the weight of her world.

~ John Mayer

به نمایندگی از تمام مردانی که از یک دختر مراقبت می کنند. شما خدا و ارزشمندترین چیز در دنیای او هستید.


When my father didn’t have my hand, he had my back.

~ Linda Poindexter

زمانی که پدرم دستم را نگرفته بود، هوایم را داشت.


A father is a man who expects his children to be as good as he meant to be.

 ~ Carol Coats

یک پدر مردی است که انتظار دارد فرزندانش به همان اندازه ای خوب باشند که در سرنوشتشان است.


Any fool can have a child. That doesn’t make you a father. It’s the courage to raise a child that makes you a father.

~ Barack Obama

هر احمقی می‌تواند بچه دار شود. اما این باعث نمی‌ شود که پدر شود. چیزی که یک فرد را به یک پدر تبدیل می کند، شجاعت بزرگ کردن فرزند است.


“A father is neither an anchor to hold us back nor a sail to take us there, but a guiding light whose love shows us the way.”

“پدر نه لنگری است که ما را به عقب نگه دارد و نه بادبانی که ما را به آنجا ببرد، بلکه یک نور راهنمایی است که عشقش راه را به ما نشان می‌دهد.”


“Any man can be a father, but it takes someone special to be a dad.”

ترجمه: “هر مردی می‌تواند پدر باشد، اما برای بودن پدر ویژه نیاز به کسی خاص است.”


“My father gave me the greatest gift anyone could give another person: he believed in me.

“”پدرم به من بزرگترین هدیه‌ای را داد که هر کس می‌تواند به یک دیگر بدهد: اعتقاد به من.”


“A father’s love is forever imprinted on his child’s heart.

” “عشق پدر همیشه بر دل فرزندش حک شده است.”


“Dads are like chocolate chip cookies; they may have chips or be totally nutty, but they are sweet and make the world a better place.”

“پدرها مانند کلوچه‌های شکلاتی هستند؛ ممکن است شکلات داشته باشند یا کاملاً گرد و غرقه باشند، اما شیرین و دنیا را بهتر می‌کنند.”


“A father is someone you look up to, no matter how tall you grow.”

“پدر کسی است که به او نگاه می‌کنید، مهم نیست چقدر بلند بشوید.”

انگلیسی بزرگسالان
انگلیسی بزرگسالان

“The quality of a father can be seen in the goals, dreams, and aspirations he sets not only for himself but for his family.”

“کیفیت یک پدر در اهداف، رویاها و آرزوهایی که نه تنها برای خودش بلکه برای خانواده‌اش مشخص می‌شود.”


“A father carries pictures where his money used to be.”

“پدر تصاویر را در جاهایی نگه می‌دارد که پول‌هایش قبلاً بوده است.”


“Dad, you are someone to look up to no matter how tall I’ve grown.”

“پدر، شما کسی هستید که مهم نیست من چقدر بلند شده‌ام، به شما نگاه کنم.”


“A father doesn’t tell you he loves you; he shows you.”

“پدر به شما عشق خود را نمی‌گوید؛ بلکه نشان می‌دهد.”


پاسخ پدر به پیام های تبریک شما

Your wishes have touched my heart and moved my soul…. A big thanks to you for sending me these beautiful wishes on Father’s Day.

پیام های تو قلب مرا لمس کرد و روحم را تکان داد. از اینکه چنین پیام های زیبایی در روز پدر برایم فرستادی بسیار ممنونم.


You have truly made my day with your wonderful Father’s Day wishes…. Thank you so much for making me feel so special.

به راستی که با پیام های فوق العاده ات روز من را ساختی. خیلی ممنون که باعث شدی احساس خاص بودن کنم.


You are not only the blessed one to have me but I am also a very blessed one to have you as my child…. A big thank you for your warm wishes.

تو تنها کسی نیستی که سپاسگزار است، بلکه من نیز شاکرم که فرزندی مثل تو دارم. از پیام های زیبایت بسیار ممنونم.


انشا در مورد روز پدر به انگلیسی

Certainly! Here’s a sample essay about Father’s Day in English:

Title: A Celebration of Fatherhood on Father’s Day

Father’s Day is a special occasion dedicated to honoring and appreciating the remarkable role that fathers play in our lives. Celebrated annually on the third Sunday of June in many countries, this day serves as a heartfelt tribute to the unsung heroes who selflessly contribute to the well-being and growth of their families.

The significance of Father’s Day goes beyond the exchange of gifts and cards; it is a moment to reflect on the invaluable impact fathers have on shaping the character and future of their children. Fathers serve as mentors, providers, and pillars of strength, offering guidance through life’s challenges.

One of the unique aspects of Father’s Day is the opportunity it provides for children and families to express gratitude and love to their fathers. It is a day to recognize the sacrifices made, the lessons taught, and the unwavering support given. From teaching us to ride a bike to imparting invaluable life lessons, fathers leave an indelible mark on our journey.

On this special day, families come together to celebrate the man who wears many hats – the provider, the protector, and the eternal source of love. Whether through a heartfelt message, a thoughtful gift, or a simple gesture of appreciation, expressing love on Father’s Day becomes a tradition that strengthens the bond between fathers and their children.

Fatherhood comes with its challenges and responsibilities, yet fathers embrace them with dedication and love. This day is an acknowledgment of the sacrifices made in the name of fatherhood, the late-night soothing of childhood nightmares, the encouragement during academic pursuits, and the constant reassurance that a father’s love is unwavering.

In conclusion, Father’s Day is a day to honor the men who have shaped our lives with their wisdom, kindness, and love. It is a time to express gratitude for the lessons learned, the support given, and the countless memories created. May this day be a celebration of fatherhood – a celebration of the extraordinary individuals who have left an indelible mark on our hearts. Happy Father’s Day to all the amazing fathers around the world!

بهترین پدر دنیا به انگلیسی چی میشه

عبارت “بهترین پدر دنیا” به انگلیسی معادل “The best father in the world” است.

کپشن عاشقانه انگلیسی اینستاگرام
کپشن عاشقانه انگلیسی اینستاگرام
امتیاز شما به این مقاله
https://radtime.org/?p=14454
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد روز پدر به انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.