زمان حال استمراری در انگلیسی

زمان حال استمراری در انگلیسی

165 بازدید
زمان حال استمراری در انگلیسی

حال استمراری در انگلیسی چیست؟

زمان حال استمراری در انگلیسی، حال استمراری یا Present Continuous یکی از زمان‌های پرکاربرد در زبان انگلیسی است که برای بیان فعالیت‌هایی که در حال انجام هستند به کار می‌رود.این زمان با استفاده از فعل “to be” به عنوان فعل کمکی و فعل با ing به صورت جمله سازی می‌شود.

ساختار زمان حال استمراری به صورت زیر است:

Subject + to be (am/is/are) + verb-ing + object

برای ساختن جملات حال استمراری، از فعل be (am, is, are) به همراه صورت ing-دار فعل استفاده می‌شود.

مثال:

 • I am eating an apple. (من دارم سیب می‌خورم.)
 • She is reading a book. (او دارد کتاب می‌خواند.)
 • They are playing football. (آنها دارند فوتبال بازی می‌کنند.)

در این مثال‌ها، فعل اصلی “to be” در زمان حال (am/is/are) همراه با فعل ing به کار رفته است تا عملی که در حال انجام است را بیان کند.

از زمان حال استمراری برای بیان عملی استفاده می‌شود که در حال انجام است و در آینده ادامه خواهد داشت، همچنین می‌تواند برای بیان نارسایی در حالی که کاری انجام نمی‌شود (مثلاً I am not studying right now. من در حال حاضر درس نمی‌خوانم.) مورد استفاده قرار گیرد.

کاربرد گرامر Present Continuous، ساختار گرامر حال استمراری

گرامر Present Continuous یا حال استمراری برای بیان عملی که در حال انجام است، استفاده می‌شود. این زمان در زبان انگلیسی با استفاده از فعل “to be” به عنوان فعل اصلی و فعل با ing به صورت جمله سازی می‌شود.

ساختار این گرامر به صورت زیر است:

Subject + to be (am/is/are) + verb-ing + object

برای مثال:

 • I am studying English. (من در حال مطالعه زبان انگلیسی هستم.)
 • She is running in the park. (او در پارک دویدن می‌کند.)
 • They are watching a movie. (آنها در حال تماشای فیلم هستند.)

در این مثال‌ها، فعل اصلی “to be” در زمان حال (am/is/are) همراه با فعل ing به کار رفته است تا عملی که در حال انجام است را بیان کند.

از این زمان برای بیان عملی استفاده می‌شود که در حال انجام است و در آینده ادامه خواهد داشت، همچنین برای بیان نارسایی در حالی که کاری انجام نمی‌شود (مثلاً I am not studying right now. من در حال حاضر درس نمی‌خوانم.) نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نحوه ساخت حال استمراری مثبت

ساختار حال استمراری (Present Continuous) برای جملات مثبت به صورت زیر استفاده می‌شود:

Subject + to be (am/is/are) + verb-ing + object

در این ساختار، فعل اصلی “to be” در زمان حال (am/is/are) به عنوان فعل کمکی و فعل با ing به عنوان فعل اصلی به کار می‌رود. برای ساخت جمله، به ترتیب فاعل، فعل کمکی و فعل با ing و سپس شیء قرار می‌گیرند. برای مثال:

 • I am studying English. (من در حال مطالعه زبان انگلیسی هستم.)
 • She is running in the park. (او در پارک دویدن می‌کند.)
 • They are watching a movie. (آنها در حال تماشای فیلم هستند.)

در این مثال‌ها، فعل اصلی “to be” به عنوان فعل کمکی با فعل با ing به کار رفته است تا عملی که در حال انجام است را بیان کند.

نحوه ساخت حال استمراری منفی

ساختار حال استمراری (Present Continuous) برای جملات منفی به صورت زیر استفاده می‌شود:

Subject + to be (am/is/are) + not + verb-ing + object

در این ساختار، فعل اصلی “to be” در زمان حال (am/is/are) به عنوان فعل کمکی و “not” به عنوان منفی‌کننده و فعل با ing به عنوان فعل اصلی به کار می‌رود. برای ساخت جمله، به ترتیب فاعل، فعل کمکی، “not”، فعل با ing و سپس شیء قرار می‌گیرند. برای مثال:

 • I am not studying English. (من در حال حاضر درس نمی‌خوانم.)
 • She is not running in the park. (او در پارک دویدن نمی‌کند.)
 • They are not watching a movie. (آنها در حال حاضر فیلم نمی‌بینند.)

در این مثال‌ها، فعل اصلی “to be” به عنوان فعل کمکی با “not” و فعل با ing به کار رفته است تا بیان کند که عملی که نمی‌افتد در حال حاضر اتفاق نمی‌افتد.

ساخت سوال بله/ خیر با حال استمراری

برای ساخت سوال بله/خیر با حال استمراری، از ساختار زیر استفاده می‌شود:

Am/Is/Are + subject + verb-ing + object?

برای مثال:

 • Are you studying English? (آیا شما در حال مطالعه زبان انگلیسی هستید؟)
 • Is she running in the park? (آیا او در پارک دویدن است؟)
 • Are they watching a movie? (آیا آنها در حال تماشای فیلم هستند؟)

در این ساختار، فعل کمکی “am/is/are” در ابتدای جمله قرار می‌گیرد و سپس فاعل و فعل با ing و در نهایت شیء می‌آید. این ساختار برای پرسیدن درباره فعلی که در حال انجام است، استفاده می‌شود.

ساخت سوال wh- با حال استمراری

برای ساخت سوال wh- با حال استمراری (Present Continuous)، از ساختار زیر استفاده می‌شود:

Wh- word + to be (am/is/are) + subject + verb-ing + object?

در این ساختار، Wh- word شامل کلماتی مانند what، where، when، why، how و غیره است. فعل کمکی “to be” در زمان حال (am/is/are) در ابتدای جمله قرار می‌گیرد و سپس فاعل، فعل با ing و در نهایت شیء می‌آید. برای مثال:

 • What are you studying? (چه چیزی را شما در حال مطالعه هستید؟)
 • Where is she running? (او در کجا دویدن می‌کند؟)
 • Why are they watching a movie? (آنها چرا در حال تماشای فیلم هستند؟)

در این مثال‌ها، Wh- word در ابتدای جمله قرار گرفته و سپس فعل کمکی “to be” در زمان حال (am/is/are) و سپس فاعل، فعل با ing و در نهایت شیء قرار داده شده‌اند. این ساختار برای پرسیدن درباره فعلی که در حال انجام است، با تمرکز بر روی جزئیات مربوط به دلیل، مکان، زمان، شیوه و غیره، استفاده می‌شود.

قیدهای زمان پرکاربرد با حال استمراری

قیدهای زمانی که با حال استمراری (Present Continuous) در زبان انگلیسی معمولاً به کار می‌روند، شامل موارد زیر هستند:

1- Now: به معنای “اکنون”، به عنوان قید زمانی پرکاربرد در جملات حال استمراری استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

 • I am now studying English. (من اکنون در حال مطالعه انگلیسی هستم.)

2- At the moment: به معنای “در حال حاضر”، در جملات حال استمراری به عنوان قید زمانی استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

 • She is not available at the moment. (او در حال حاضر در دسترس نیست.)

3- Currently: به معنای “در حال حاضر”، به عنوان قید زمانی در جملات حال استمراری به کار می‌رود. به عنوان مثال:

 • Currently, I am working on a new project. (در حال حاضر، من در حال کار بر روی یک پروژه جدید هستم.)

4- Right now: به معنای “در این لحظه”، به عنوان قید زمانی در جملات حال استمراری به کار می‌رود. به عنوان مثال:

 • He is right now cooking dinner. (او در این لحظه در حال آماده کردن شام است.)

5- Today: به معنای “امروز”، به عنوان قید زمانی در جملات حال استمراری استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

 • We are today celebrating our anniversary. (ما امروز سالگردمان را جشن می‌گیریم.)

6- This week/month/year: به معنای “این هفته/ماه/سال”، به عنوان قید زمانی در جملات حال استمراری به کار می‌رود. به عنوان مثال:

 • They are this month visiting their grandparents. (آنها در این ماه به بازدید از پدر و مادربزرگشان می‌روند.)

در کل، این قیدهای زمانی در جملات حال استمراری برای بیان عملی روزمره در حال انجام در زمان حال به کار می‌روند.

چه زمانی از حال استمراری در انگلیسی استفاده می کنیم؟

از حال استمراری (Present Continuous) در زبان انگلیسی برای بیان عملی که در حال انجام است و در حالی که در حال صحبت کردن هستیم، اتفاق می‌افتد، استفاده می‌شود. این زمان توصیفی از فعل است که نشان می‌دهد که یک عمل در حال انجام است و به طور معمول با عملی پیوسته در زمان حال مرتبط است.

برای مثال، اگر شما در حال حاضر در حال صحبت کردن با من هستید، می‌توانید بگویید:

 • I am talking to you. (من با شما صحبت می‌کنم.)

به علاوه، حال استمراری برای بیان عملی استفاده می‌شود که در حال انجام است و در آینده ادامه خواهد داشت. به عنوان مثال، اگر شما از دوستتان بپرسید که فردا چه کاری دارید، او ممکن است بگوید:

 • I am studying for my exams tomorrow. (من برای آزمون‌های فردا در حال مطالعه هستم.)

در کل، حال استمراری برای بیان عملی استفاده می‌شود که در حال انجام است، در آینده ادامه خواهد داشت، یا برای بیان نارسایی در حالی که کاری انجام نمی‌شود.

1- برای توضیح دادن درباره عملی که در حال حاضر و دقیقا همین الان اتفاق می افتد یا نمی افتد

 • am reading.  من دارم مطالعه می کنم
 • She isn’t going.   او الان نمی رود
 • They are running the race.  آنها الان دارند مسابقه می دهند
 • He isn’t working.  او الان کار نمی کند
 • Are you listening?   داری گوش می کنی

2- برای توصیف کاری که این روزها در حال انجامش هستید

در زبان انگلیسی، وقتی در مورد کارهایی که در حال انجام آنها هستیم صحبت می کنیم، آنها را مثل زمان حال یا “اکنون” بیان می کنیم. مثلا ممکن است یک ماه، یک سال، یک قرن یا حتی یک ثانیه در حال انجام آن کار باشیم، ولی تا زمانی که وسط انجام آن کار باشیم از زمان حال استمراری استفاده می کنیم.

یادتان باشد حتی اگر در همان لحظه آن کار را نمی کنید، باز هم باید از حال استمراری استفاده کنید. مثلا اگر یک ماه است که کتاب می خوانید، حتی اگر همین لحظه مشغول کتاب خواندن نباشید موقع توضیح دادن این کار می توانید زمان حال استمراری را به کار ببرید.

مثالهای زیر را بخوانید تا منظور ما را متوجه شوید:

 • am studying to be a surgeon.  من در حال تحصیل برای جراح شدن هستم

همه میدانیم که تبدیل شدن به یک جراح به سالها آموزش و تمرین نیاز دارد؛ ولی چون شما در این بازه زمانی از زندگی تان در حال تحصیل هستید، موقع صحبت کردن درباره اش از زمان حال استمراری استفاده می کنید.

علاوه بر این، وقتی شخصی در حال تحصیل در رشته جراحی باشد، لازم نیست همان لحظه مشغول درس خواندن تا بتواند از زمان حال استمراری استفاده کند؛ بلکه چون این کار را به صورت مستمر دارد انجام می دهد این زمان را برای توصیفش استفاده می کند.

 • am reading War and Peace.  من دارم کتاب جنگ و صلح را می خوانم

“جنگ و صلح” نام رمانی بسیار طولانیست که خواندنش ساعت ها زمان می برد (حتی ممکن است بعضی ها آن را در عرض چند سال بخوانند، چون واقعا این کتاب خیلی طولانی و بلند است!). ممکن است وقتی به انگلیسی می گویید من دارم کتاب جنگ و صلح را می خوانم، در کافه ای نشسته باشید و اصلا هم کتاب دستتان نباشد! اما چون این روزها یا حتی این سالها به طور مستمر مشغول خواندن این کتاب هستید از زمان حال استمراری برای بیان کردنش استفاده می کنید.

 • They are restructuring their infrastructure.  آنها زیرساخت هایشان را بازسازی می کنند
 • Joe is working on a new project.  جو مشغول کار روی پروژه جدیدی است
 • She is building a new network.  او در حال ساخت شبکه جدیدی است

3- بیان چیزی که در آینده نزدیک اتفاق می افتد (یا نمی افتد)، به خصوص برای صحبت درباره برنامه هایی که برای آینده داریم

 • I’m driving to the concert later.  بعدا با ماشین به کنسرت می روم
 • We’re watching the Super Bowl tonight.  امشب فیلم Super Bowl را تماشا می کنیم
 • They’re running in the race later today.  آنها امروز در مسابقه شرکت می کنند

4- ابراز ناراحتی

برای بیان ناراحتی از موضوعی، از زمان حال استمراری به همراه کلماتی مثل “always” یا “constantly” به معنای “همیشه” یا “دائما” استفاده می شود.

 • She is always talking during movies.  او همیشه موقع فیلم دیدن حرف می زند
 • He is constantly begging me to go on a date.  او مدام به من التماس می کند که با او قرار ملاقات بگذارم
 • They are always complaining about the lack of resources for the department.  آنها همیشه از کمبود منابع برای این بخش شکایت دارند

چه زمانی نباید از حال استمراری استفاده کرد؟

استفاده از حال استمراری (Present Continuous) در زبان انگلیسی باید با توجه به موقعیت و شرایط صحبت کننده تعیین شود و در برخی موارد نباید از آن استفاده کرد. به طور کلی، در موارد زیر نباید از حال استمراری استفاده کرد:

1- برای بیان عادت‌های روزانه یا فعالیت‌هایی که به صورت مرتب انجام می‌شوند، به جای حال استمراری، از زمان حال ساده استفاده کنید. به عنوان مثال:

 • I go to the gym every morning. (من هر روز صبح به باشگاه می‌روم.)

2- در مواردی که عملی که قرار است در آینده انجام شود، برنامه‌ریزی شده است، بهتر است از زمان آینده ساده یا آینده استمراری استفاده کرد. به عنوان مثال:

 • I am meeting my friend at 6 PM tomorrow. (من فردا ساعت ۶ با دوستم ملاقات می‌کنم.) (نباید از حال استمراری استفاده کرد زیرا این عمل برنامه‌ریزی شده است.)
 • I will be studying for my exams all day tomorrow. (من فردا تمام روز برای آزمون‌هایم در حال مطالعه خواهم بود.) (استفاده از آینده استمراری مناسب است زیرا فعالیت در آینده برای یک مدت طولانی انجام می‌شود.)

3- در مواردی که فعلی در حال استفاده از حال کامل (Present Perfect) است، نباید از حال استمراری استفاده کنید. به عنوان مثال:

 • I have been to the gym three times this week. (من در این هفته سه بار به باشگاه رفته‌ام.) (در اینجا از حال کامل استفاده شده است و استفاده از حال استمراری نامناسب است.)

به طور کلی، باید به شرایط و موقعیت‌های صحبت کننده توجه کنید و با توجه به آنها، از زمان متناسب استفاده کنید.

موارد استثنا در اضافه کردن ing به فعل

اضافه کردن ing به فعل برای تبدیل آن به حال استمراری در بیشتر موارد استفاده می‌شود، اما در برخی موارد، باید قواعد دیگری را در نظر گرفت. برخی از موارد استثنا عبارتند از:

1- فعل‌هایی که با حرف e ختم می‌شوند: در این حالت، برای اضافه کردن ing به این فعل‌ها، باید حرف e را حذف کنیم. به عنوان مثال:

 • make → making
 • write → writing
 • come → coming

2- فعل‌هایی که با حرف ie ختم می‌شوند: در این حالت، برای اضافه کردن ing به این فعل‌ها، باید حرف ie را به ea تغییر دهیم. به عنوان مثال:

 • lie → lying
 • die → dying
 • tie → tying

3- فعل‌هایی که با یک حرف تمام می‌شوند: در این موارد، قبل از اضافه کردن ing به فعل، باید آن حرف را دوبار تکرار کنیم. به عنوان مثال:

 • run → running
 • swim → swimming
 • sit → sitting

4- فعل‌هایی که با دو حرف تمام می‌شوند: در این موارد، معمولاً ing به فعل اضافه می‌شود. به عنوان مثال:

 • play → playing
 • read → reading
 • sleep → sleeping

5- فعل‌های ناقص: برخی فعل‌ها از نظر گرامری ناقص هستند و نمی‌توان به آن‌ها ing اضافه کرد. به عنوان مثال:

 • want → wanting
 • need → needing
 • like → liking

در کل، برای اضافه کردن ing به فعل، باید قواعد زبان انگلیسی را رعایت کرده و در برخی موارد، مانند موارد استثنا فوق، قواعد خاصی را در نظر گرفت.

تبدیل حال ساده به حال استمراری

برای تبدیل حال ساده (Present Simple) به حال استمراری (Present Continuous)، باید از فعل “to be” در حال استمراری به علاوه فعل به شکل ing استفاده کنیم. مثال زیر این تبدیل را نشان می‌دهد:

 • She studies English. (او انگلیسی می‌خواند.) → She is studying English. (او در حال خواندن انگلیسی است.)

در این مثال، فعل “study” به شکل “studying” تغییر کرده است و فعل “to be” در حال استمراری (is) قبل از فعل جدید به کار رفته است.

در صورتی که فعل با حرف بزرگ شروع شود، باید ing را به فعل اضافه کرده و به دنبال آن فعل “to be” را در حال استمراری قرار دهیم. به عنوان مثال:

 • They Eat breakfast. (آنها صبحانه می‌خورند.) → They are eating breakfast. (آنها در حال صبحانه خوردن هستند.)

در اینجا، فعل “eat” به شکل “eating” تغییر کرده و فعل “to be” در حال استمراری (are) قبل از این فعل جدید قرار گرفته است.

در کل، برای تبدیل حال ساده به حال استمراری، فعل “to be” را در حال استمراری به علاوه فعل به شکل ing قرار داده و در اینجا فعل جدید را برای نشان دادن عملی در حال انجام در زمان حال به کار می‌بریم.

سوالات متداول گرامر زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

1- زمان حال استمراری در زبان انگلیسی به چه صورتی تشکیل می‌شود؟

زمان حال استمراری در زبان انگلیسی با استفاده از فعل “to be” در حال استمراری به علاوه فعل به شکل ing تشکیل می‌شود. به عنوان مثال: “I am studying” یا “He is working”.

زمان حال استمراری برای چه زمانی استفاده می‌شود؟

زمان حال استمراری برای بیان عملی روزمره در حال انجام در زمان حال استفاده می‌شود. به عنوان مثال: “I am reading a book” به معنای “در حال خواندن یک کتاب هستم”.

چگونه زمان حال استمراری را در جملات منفی تشکیل دهیم؟

برای تشکیل جملات منفی در زمان حال استمراری، فعل “to be” در حال منفی به علاوه فعل به شکل ing وجود دارد. به عنوان مثال: “I am not studying” یا “He is not working”.

چگونه زمان حال استمراری را در جملات سوالی تشکیل دهیم؟

جواب: برای تشکیل جملات سوالی در زمان حال استمراری، فعل “to be” در حال سوالی به علاوه فاعل و فعل به شکل ing وجود دارد. به عنوان مثال: “Are you studying?” یا “Is he working?”

زمان حال استمراری با چه قیدهایی استفاده می‌شود؟

جواب: زمان حال استمراری با قیدهای زمانی مختلفی استفاده می‌شود، از جمله: now، at the moment، currently، right now، today، this week/month/year و غیره. به عنوان مثال: “I am currently working on a new project” یا “He is right now cooking dinner”.

امتیاز شما به این مقاله
https://radtime.org/?p=11682
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد زمان حال استمراری در انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

برچسب ها: