ضمایر در زبان انگلیسی
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو

ضمایر در زبان انگلیسی

790 بازدید
ضمایر شخصی

ضمایر در زبان انگلیسی

ضمایر کلماتی هستند که به جای اسم‌ها استفاده می‌شوند. ضمایر می‌توانند نقش‌های مختلفی در جمله داشته باشند، مانند فاعل، مفعول، مسند، متمم قیدی و غیره.

نکات مهم در مورد ضمایر

 • ضمایر می‌توانند به جای اسم‌ها استفاده شوند.
 • ضمایر می‌توانند نقش‌های مختلفی در جمله داشته باشند.
 • ضمایر می‌توانند به صورت مفرد یا جمع باشند.
 • ضمایر می‌توانند به صورت فاعلی یا مفعولی باشند.

ضمیر چیست؟

ضمیر به کلماتی گفته می‌شود که به جای اسم یا افعال می‌آیند تا تکرار استفاده از اسم یا فعل را جلوگیری کنند. ضمایر به اشخاص، اشیاء، مکان‌ها، زمان‌ها و وصف‌ها اشاره می‌کنند. به عنوان مثال: “او”، “آنها”، “این”، “آن”، “خود” و غیره.

ضمایر شخصی

ضمایر شخصی
ضمایر شخصی

ما از ضمایر شخصی برای جایگزین کردن نام افراد و اشیاء استفاده می کنیم که می توانند ضمیر فاعلی یا مفعولی باشند. ضمیر فاعلی به شخصی که کار را انجام می دهد ( فعل ) اشاره می کند، در حالی که ضمیر مفعولی کار روی آن انجام می شود، پس در کنار یک فعل یا یک حرف اضافه قرار دارد. مثلا:

 • John teaches Sara. = He teaches her. (فاعل + فعل + مفعول)
 • You work with me. (فاعل + فعل + حرفه اضافه + مفعول)

ضمایر شخصی عبارتند از:

فاعلیمفعولی
I (من)Me (من را)
You (تو)You (تو را)
He (او (مذکر))Him (او را)
She (او (مونث))Her (او را)
It (این)It (این شی را)
We (ما)Us (ما را)
You (شما)You (شما را)
They (آنها)Them (آنها را )

مثال:

 • I am a student. (من یک دانشجو هستم.)
 • We are going to the park. (ما به پارک می‌رویم.)
 • You are very kind. (تو خیلی مهربان هستی.)
 • He is a doctor. (او یک دکتر است.)
 • She is a teacher. (او یک معلم است.)
 • It is a dog. (آن یک سگ است.)
 • They saw me at the store. (آنها مرا در فروشگاه دیدند.)
 • We invited you to our party. (ما شما را به مهمانی‌مان دعوت کردیم.)
 • He hit him with a baseball bat. (او او را با چوب بیسبال زد.)
 • She called her mother. (او مادرش را صدا زد.)
 • It bit me. (آن مرا گاز گرفت.)
 • This is my book. (این کتاب من است.)
 • These are our toys. (اینها اسباب‌بازی‌های ما هستند.)
 • That is your car. (آن ماشین تو است.)
 • Those are your friends. (آنها دوستان تو هستند.)
 • His house is very big. (خانه او خیلی بزرگ است.)
 • Their children are very cute. (بچه‌های آنها خیلی بامزه هستند.)

نکات مهم در مورد ضمایر شخصی

 • در زبان انگلیسی، ضمایر فاعلی و مفعولی در سوم شخص مفرد جنسیت دارند. ضمیر he به افراد مذکر، ضمیر she به افراد مونث و ضمیر it به اشیا و حیوانات اشاره می‌کند.
 • در زبان انگلیسی، ضمایر مفعولی معمولاً بعد از فعل قرار می‌گیرند.
 • ضمایر ملکی برای نشان دادن مالکیت یک اسم استفاده می‌شوند.

ضمایر ملکی

ضمایر ملکی
ضمایر ملکی

ضمایر ملکی در زبان انگلیسی به جای اسم‌هایی که مالکیت یک چیز یا شخص دیگری را نشان می‌دهند، استفاده می‌شوند.

ضمایر ملکی عبارتند از:

صفت ملکیضمیر ملکی
My (ما من)Mine (برای من)
Your (مال تو)Yours (برای تو)
His (مال او مذکر)His (برای او مذکر)
Her (مال او مونث)Hers (برای او مونث)
Its (ما این شی)
Our (مال ما)Ours (برای ما)
Your (مال شما)Yours (برای شما)
Their (مال آنها)Theirs (برای آنها)

نکات مهم در مورد ضمایر ملکی

 • ضمایر ملکی در زبان انگلیسی می‌توانند به جای اسم‌های قابل شمارش و غیرقابل شمارش استفاده شوند.
 • ضمایر ملکی معمولاً بعد از اسم‌هایی که مالکیت آنها را نشان می‌دهند، قرار می‌گیرند.
 • در زبان انگلیسی، ضمایر ملکی مفرد با حرف اضافه of نیز می‌توانند استفاده شوند.
 • “it” هیچ ضمیر ملکی ندارد، زیرا معلوم نیست منظور چه چیزی بوده است.

مثال:

 • This is my book. (این کتاب من است.)
 • That is your car. (آن ماشین تو است.)
 • His house is very big. (خانه او خیلی بزرگ است.)
 • Her dog is very cute. (سگ او خیلی بامزه است.)
 • The cat is playing with its toy. (گربه با اسباب‌بازی‌اش بازی می‌کند.)
 • These are our toys. (اینها اسباب‌بازی‌های ما هستند.)
 • Those are your friends. (آنها دوستان شما هستند.)
 • Their children are very cute. (بچه‌های آنها خیلی بامزه هستند.)
 • This is my book. (این کتاب من است.)
 • This is the book of my friend. (این کتاب مال دوست من است.)
 • That is your car. (آن ماشین تو است.)
 • That is the car of your friend. (آن ماشین مال دوست تو است.)

ضمیر انعکاسی reflexive pronouns

ضمیر انعکاسی reflexive pronouns
ضمیر انعکاسی reflexive pronouns

ضمایر انعکاسی reflexive pronouns در زبان انگلیسی به جای فاعل جمله می‌آیند و نشان می‌دهند که عمل فعل به خود فاعل برمی‌گردد.

ضمایر انعکاسی عبارتند از:

ضمیر فاعلیضمیر انعکاسی
IMyself (خودم)
YouYourself (خودت)
HeHimself (خودش مذکر)
SheHerself (خودش مونث)
ItItself (خودش شی)
WeOurselves (خودمان)
YouYourselves (خودتان)
TheyThemselves (خودشان)

مثال:

 • I cut myself while shaving. (من هنگام اصلاح خودم را بریدم.)
 • She dressed herself for the party. (او برای مهمانی خودش را لباس‌آرایی کرد.)
 • He hurt himself while playing football. (او هنگام بازی فوتبال خودش را مجروح کرد.)
 • She enjoyed herself at the concert. (او از کنسرت لذت برد.)
 • The cat washed itself. (گربه خودش را شست.)
 • We introduced ourselves to the new neighbors. (ما خودمان را به همسایگان جدید معرفی کردیم.)
 • You should behave yourselves in public. (شما باید در جمع رفتار کنید.)
 • The children played by themselves. (کودکان خودشان با هم بازی کردند.)

نکات مهم در مورد ضمایر انعکاسی

 • ضمایر انعکاسی معمولاً بعد از فعل قرار می‌گیرند.
 • ضمایر انعکاسی می‌توانند به جای فاعل جمله در جملات گذرا (transitive sentences) استفاده شوند.
 • ضمایر انعکاسی می‌توانند برای تاکید بر انجام یک عمل توسط خود فاعل استفاده شوند.
 • افعال خاصی در انگلیسی هستند که با ضمایر انعکاسی استفاده می شوند، مثل (لذت بردن) enjoy، (بریدن) cut، (صدمه زدن) hurt، (معرفی کردن) introduce، (آموزش دادن) teach، (بیان کردن) express، help (کمک کردن)، blame (مقصر دانستن).

ضمایر نسبی relative pronouns

ضمایر نسبی relative pronouns
ضمایر نسبی relative pronouns

ضمایر نسبی در زبان انگلیسی برای پیوند دادن دو جمله به یکدیگر استفاده می‌شوند. این ضمایر معمولاً جایگزین یک اسم یا ضمیر می‌شوند و می‌توانند نقش‌های مختلفی در جمله داشته باشند. ضمایر نسبی در زبان انگلیسی به پنج دسته تقسیم می‌شوند:

 • ضمایر نسبی فاعلی (Subject Relative Pronouns)
 • ضمایر نسبی مفعولی (Object Relative Pronouns)
 • ضمایر نسبی ملکی (Possessive Relative Pronouns)
 • ضمایر نسبی اشاره‌ای (Demonstrative Relative Pronouns)
 • ضمایر نسبی پرسشی (Interrogative Relative Pronouns)
 • who – به معنای ” کسی که ” و برای انسان کاربرد دارد.
 • which – به معنای ” چیزی که ” و برای اشیا کاربرد دارد.
 • that – به معنای ” چیزی که، کسی که ” و هم برای اشیا و هم برای انسان کاربرد دارد.
 • where – به معنای “جایی که” و برای مکان کاربرد دارد.

ضمایر نسبی فاعلی

ضمایر نسبی فاعلی به جای فاعل جمله قبل از خودشان می‌آیند و نشان می‌دهند که جمله دوم در مورد فاعل جمله اول است. ضمایر نسبی فاعلی در زبان انگلیسی عبارتند از:

 • who
 • which

مثال:

 • The man who is wearing a hat is my father. (مردی که کلاه بر سر دارد پدر من است.)
 • The house which is on the hill is very old. (خانه‌ای که روی تپه است بسیار قدیمی است.)

ضمایر نسبی مفعولی

ضمایر نسبی مفعولی به جای مفعول جمله قبل از خودشان می‌آیند و نشان می‌دهند که جمله دوم در مورد مفعول جمله اول است. ضمایر نسبی مفعولی در زبان انگلیسی عبارتند از:

 • whom
 • which

مثال:

 • I saw the man whom you were talking to. (مردی را دیدم که با او صحبت می‌کردید.)
 • The book which I read was very interesting. (کتاب‌هایی که خواندم خیلی جالب بودند.)
ضمایر
ضمایر

ضمایر نسبی ملکی

ضمایر نسبی ملکی به جای اسمی که مالکیت را نشان می‌دهد می‌آیند و نشان می‌دهند که جمله دوم در مورد مالکیت آن اسم است. ضمایر نسبی ملکی در زبان انگلیسی عبارتند از:

 • whose

مثال:

 • The woman whose dog is barking is my neighbor. (زن صاحب سگ پارس‌کنه همسایه من است.)

ضمایر نسبی اشاره‌ای

ضمایر نسبی اشاره‌ای به جای اسمی که قبلاً در جمله ذکر شده است می‌آیند و نشان می‌دهند که جمله دوم در مورد آن اسم است. ضمایر نسبی اشاره‌ای در زبان انگلیسی عبارتند از:

 • that
 • which

مثال:

 • The car that is parked in front of my house is red. (ماشینی که جلوی خانه من پارک شده است قرمز است.)
 • The book which you gave me is very interesting. (کتاب‌هایی که به من دادی خیلی جالب هستند.)

ضمایر نسبی پرسشی

ضمایر نسبی پرسشی برای پرسیدن در مورد یک شخص یا شیء استفاده می‌شوند. ضمایر نسبی پرسشی در زبان انگلیسی عبارتند از:

 • who
 • which

مثال:

 • Who is the man who is wearing a hat? (مردی که کلاه بر سر دارد کیست؟)
 • Which is the house which is on the hill? (خانه‌ای که روی تپه است کدام است؟)

نکات مهم در مورد ضمایر نسبی

 • ضمایر نسبی معمولاً بعد از اسمی که قبل از خودشان قرار دارد می‌آیند.
 • ضمایر نسبی می‌توانند نقش‌های مختلفی در جمله داشته باشند، مانند فاعل، مفعول، مسند، متمم قیدی و غیره.
 • ضمایر نسبی می‌توانند با حرف اضافه نیز استفاده شوند.

مثال:

 • The man who is wearing a hat in the park is my father. (مردی که کلاه بر سر دارد در پارک پدر من است.)

ضمایر نامعین یا indefinite pronouns

ضمایر نامعین یا indefinite pronouns
ضمایر نامعین یا indefinite pronouns

ضمایر نامعین یا indefinite pronouns در زبان انگلیسی به جای اسم‌هایی که به شخص، چیز یا مکان مشخصی اشاره نمی‌کنند، استفاده می‌شوند. از این ضمایر معمولاً برای اشاره کلی به انسان‌ها، اشیا، مکان‌ها و غیره استفاده می‌کنیم.

ضمایر نامعین در زبان انگلیسی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

 • ضمایر نامعین مفرد (Singular Indefinite Pronouns)
 • ضمایر نامعین جمع (Plural Indefinite Pronouns)

ضمایر نامعین مفرد

ضمیر نامعینترجمه فارسی
somebodyکسی
someoneکسی
somethingچیزی
nobodyهیچ کس
no oneهیچ کس
nothingهیچ چیز

مثال:

 • I saw someone in the park. (کسی را در پارک دیدم.)
 • I have something to tell you. (چیزی برای گفتن به تو دارم.)
 • There is nothing wrong with my car. (با ماشین من هیچ مشکلی نیست.)

ضمایر نامعین جمع

ضمیر نامعینترجمه فارسی
anybodyهر کسی
anyoneهر کسی
anythingهر چیزی
everybodyهمه
everyoneهمه
everythingهمه چیز

مثال:

 • Can anyone help me? (آیا کسی می‌تواند کمکم کند؟)
 • I have everything I need. (همه چیزهایی را که نیاز دارم دارم.)

نکات مهم در مورد ضمایر نامعین

 • ضمایر نامعین معمولاً به جای اسم‌هایی که قابل شمارش هستند، استفاده می‌شوند.
 • ضمایر نامعین می‌توانند نقش‌های مختلفی در جمله داشته باشند، مانند فاعل، مفعول، مسند، متمم قیدی و غیره.
 • ضمایر نامعین در برخی موارد با حرف اضافه نیز استفاده می‌شوند.
ضمایر ملکی در زبان انگلیسی و تفاوت آن با صفات ملکی
ضمایر ملکی در زبان انگلیسی و تفاوت آن با صفات ملکی

مثال:

 • I saw something in the park. (چیزی را در پارک دیدم.)
 • I have nothing to do. (کاری ندارم.)
 • I talked to someone at the store. (با کسی در فروشگاه صحبت کردم.)

کاربردهای خاص ضمایر نامعین

 • ضمایر somebody، someone، something و anything می‌توانند برای اشاره به افراد یا چیزهای نامشخص استفاده شوند.
 • ضمایر nobody، no one و nothing می‌توانند برای اشاره به افراد یا چیزهای ناموجود یا غیرممکن استفاده شوند.
 • ضمایر everybody، everyone و everything می‌توانند برای اشاره به همه افراد یا چیزها استفاده شوند.

مثال:

 • I saw someone in the park. (کسی را در پارک دیدم.)
 • I have nothing to do. (کاری ندارم.)
 • I talked to someone at the store. (با کسی در فروشگاه صحبت کردم.)

ضمایر نامعین در جملات پرسشی

ضمایر نامعین می‌توانند در جملات پرسشی نیز استفاده شوند. در این حالت، از آنها برای پرسیدن در مورد یک شخص یا شیء نامشخص استفاده می‌شود.

مثال:

 • Is anyone home? (آیا کسی در خانه است؟)
 • Do you have anything to eat? (آیا چیزی برای خوردن داری؟)

ضمایر نامعین در جملات شرطی

ضمایر نامعین می‌توانند در جملات شرطی نیز استفاده شوند. در این حالت، از آنها برای اشاره به یک شخص یا شیء نامشخص استفاده می‌شود که ممکن است وجود داشته باشد یا نداشته باشد.

مثال:

 • If anyone calls, tell them I’ll be back later. (اگر کسی زنگ زد، بگو بعداً برمی‌گردم.)
 • If anything happens, call me. (اگر اتفاقی افتاد، با من تماس بگیر.)

ضمایر اشاره یا demonstrative pronouns

ضمایر اشاره یا demonstrative pronouns
ضمایر اشاره یا demonstrative pronouns
 • This is my book. (این کتاب من است.)
 • These are my friends. (این‌ها دوستان من هستند.)

ضمایر اشاره دور

ضمایر اشاره دور به یک شخص، شیء، مکان یا زمان دور اشاره می‌کنند. ضمایر اشاره دور در زبان انگلیسی عبارتند از:

ضمیر اشارهترجمه فارسی
thatآن
thoseآن‌ها

مثال:

 • That is your car. (آن ماشین تو است.)
 • Those are your friends. (آن‌ها دوستان تو هستند.)

ضمایر اشاره تعمیم‌یافته

ضمایر اشاره تعمیم‌یافته به یک شخص، شیء، مکان یا زمان خاص اشاره نمی‌کنند، بلکه به طور کلی اشاره می‌کنند. ضمایر اشاره تعمیم‌یافته در زبان انگلیسی عبارتند از:

ضمیر اشارهترجمه فارسی
itآن
theyآنها

مثال:

 • It is raining. (باران می‌آید.)
 • They are playing football. (آنها فوتبال بازی می‌کنند.)

نکات مهم در مورد ضمایر اشاره

 • ضمایر اشاره معمولاً بعد از اسمی که اشاره می‌کنند می‌آیند.
 • ضمایر اشاره می‌توانند نقش‌های مختلفی در جمله داشته باشند، مانند فاعل، مفعول، مسند، متمم قیدی و غیره.
 • ضمایر اشاره در برخی موارد با حرف اضافه نیز استفاده می‌شوند.

مثال:

 • I saw that man in the park. (من آن مرد را در پارک دیدم.)
 • I am going to buy these books. (من این کتاب‌ها را می‌خرم.)
 • It is raining in the park. (باران در پارک می‌آید.)

ضمایر پرسشی یا interrogative pronouns

ضمایر پرسشی یا interrogative pronouns (1)
ضمایر پرسشی یا interrogative pronouns (1)

ضمایر پرسشی یا interrogative pronouns در زبان انگلیسی برای پرسیدن در مورد یک شخص، شیء، مکان یا زمان استفاده می‌شوند. این ضمایر در زبان انگلیسی به پنج دسته تقسیم می‌شوند:

 • ضمایر پرسشی فاعلی (Subject Interrogative Pronouns)
 • ضمایر پرسشی مفعولی (Object Interrogative Pronouns)
 • ضمایر پرسشی ملکی (Possessive Interrogative Pronouns)
 • ضمایر پرسشی اشاره‌ای (Demonstrative Interrogative Pronouns)
 • ضمایر پرسشی نوعی (Wh-Interrogative Pronouns)

ضمایر پرسشی فاعلی

ضمایر پرسشی فاعلی برای پرسیدن در مورد فاعل جمله استفاده می‌شوند. ضمایر پرسشی فاعلی در زبان انگلیسی عبارتند از:

ضمیر پرسشیترجمه فارسی
whoچه کسی
whatچه چیزی

مثال:

 • Who is knocking at the door? (چه کسی در را می‌زند؟)
 • What is your name? (نام شما چیست؟)

ضمایر پرسشی مفعولی

ضمایر پرسشی مفعولی برای پرسیدن در مورد مفعول جمله استفاده می‌شوند. ضمایر پرسشی مفعولی در زبان انگلیسی عبارتند از:

ضمیر پرسشیترجمه فارسی
whomچه کسی را
whatچه چیزی را

مثال:

 • Whom did you see at the store? (چه کسی را در فروشگاه دیدی؟)
 • What did you buy at the store? (چه چیزی را در فروشگاه خریدی؟)

ضمایر پرسشی ملکی

ضمایر پرسشی ملکی برای پرسیدن در مورد مالکیت یک شخص یا شیء استفاده می‌شوند. ضمایر پرسشی ملکی در زبان انگلیسی عبارتند از:

ضمیر پرسشیترجمه فارسی
whoseمال چه کسی

مثال:

 • Whose car is this? (این ماشین مال چه کسی است؟)

ضمایر پرسشی اشاره‌ای

ضمایر پرسشی اشاره‌ای برای پرسیدن در مورد یک شخص، شیء، مکان یا زمان مشخص استفاده می‌شوند. ضمایر پرسشی اشاره‌ای در زبان انگلیسی عبارتند از:

ضمیر پرسشیترجمه فارسی
whichکدام
whatچه چیزی

بیشتر بخوانید:

آموزش آیلتس

آموزش گرامر Was و Were

تفاوت بین سه کلمه rise ،raise و arise

کاربردهای might/may as well در زبان انگلیسی

کاربرد معنایی take for granted

آموزش گرامر be going to


مثال:

 • Which book do you want? (کدام کتاب را می‌خواهی؟)
 • What is that? (آن چیست؟)

ضمایر پرسشی نوعی

ضمایر پرسشی نوعی برای پرسیدن در مورد نوع یا ماهیت یک شخص، شیء، مکان یا زمان استفاده می‌شوند. ضمایر پرسشی نوعی در زبان انگلیسی عبارتند از:

ضمیر پرسشیترجمه فارسی
whatچه
howچگونه
whereکجا
whenچه زمانی
whyچرا

مثال:

 • What is your favorite color? (رنگ مورد علاقه شما چیست؟)
 • How do you get to the train station? (چگونه به ایستگاه قطار می‌رسی؟)
 • Where is the library? (کتابخانه کجاست؟)
 • When is the party? (مهمانی چه زمانی است؟)
 • Why are you late? (چرا دیر کردی؟)

نکات مهم در مورد ضمایر پرسشی

 • ضمایر پرسشی معمولاً در ابتدای جمله قرار می‌گیرند.
 • ضمایر پرسشی می‌توانند نقش‌های مختلفی در جمله داشته باشند، مانند فاعل، مفعول، مسند، متمم قیدی و غیره.
 • ضمایر پرسشی در برخی موارد با حرف اضافه نیز استفاده می‌شوند.

مثال:

 • What is that? (آن چیست؟)
 • I saw whom you were talking to. (من کسی را که با او صحبت می‌کردید، دیدم.)
 • I am going to where you are going. (من به جایی که شما می‌روید، می‌روم.)

ضمایر متقابل یا reciprocal pronouns

ضمایر متقابل یا reciprocal pronouns در زبان انگلیسی برای نشان دادن اینکه دو نفر یا دو چیز با یکدیگر عمل متقابل انجام می‌دهند، استفاده می‌شوند. ضمایر متقابل در زبان انگلیسی تنها دو مورد هستند:

ضمیر متقابلمعنی
Each otherیک‌دیگر، هم‌دیگر
One anotherیک‌دیگر، هم‌دیگر

مثال:

 • They love each other. (آنها یکدیگر را دوست دارند.)
 • The children help each other with their homework. (کودکان با یکدیگر در انجام تکالیف خود کمک می‌کنند.)
 • The friends helped each other. (دوستان یکدیگر را کمک کردند.)
 • The two boys fought each other. (دو پسر با یکدیگر جنگیدند.)

نکات مهم در مورد ضمایر متقابل

 • ضمایر متقابل معمولاً به عنوان فاعل یا مفعول استفاده می‌شوند.
 • ضمایر متقابل می‌توانند به جای اسم‌های جمع نیز استفاده شوند.

تفاوت بین each other و one another

در زبان انگلیسی، معمولاً از ضمایر each other استفاده می‌شود. ضمایر one another معمولاً در زبان رسمی‌تر و ادبی‌تر استفاده می‌شوند.

ضمایر ساختگی یا dummy pronouns

ضمایر ساختگی یا dummy pronouns در زبان انگلیسی ضمایر it و there هستند که به تنهایی معنای خاصی ندارند، اما برای تکمیل ساختار جمله ضروری هستند.

ضمیر it

ضمیر it برای اشاره به یک شیء، مکان، زمان یا مفهوم غیرشخصی استفاده می‌شود.

مثال:

 • It is raining. (باران می‌آید.)
 • The meeting is at it. (جلسه در آن است.)
 • I don’t know it. (من آن را نمی‌دانم.)

ضمیر there

ضمیر there برای اشاره به یک شیء، مکان، زمان یا مفهوم غیرشخصی در جمله استفاده می‌شود.

مثال:

 • There is a book on the table. (یک کتاب روی میز است.)
 • There are many people in the park. (مردم زیادی در پارک هستند.)
 • There was a time when I was young. (زمانی بود که من جوان بودم.)

نکات مهم در مورد ضمایر ساختگی

 • ضمایر ساختگی به تنهایی نقش خاصی در جمله ندارند.
 • ضمایر ساختگی معمولاً با فعل جمله همخوانی دارند.
 • ضمایر ساختگی می‌توانند با حرف اضافه نیز استفاده شوند.

مثال:

 • It is there. (آن آنجا است.)
 • I saw it there. (من آن را آنجا دیدم.)
 • There is a book on the table. (یک کتاب روی میز است.)

کاربردهای خاص ضمایر ساختگی

 • ضمیر it می‌تواند برای اشاره به یک جمله یا عبارت نیز استفاده شود.

مثال:

 • It is important to be honest. (مهم است که صادق باشی.)
 • I think it is a good idea. (من فکر می‌کنم این یک ایده خوب است.)
 • ضمیر there می‌تواند برای ایجاد یک جمله جدید استفاده شود.

مثال:

 • There is a book on the table. (یک کتاب روی میز است.)
 • There are many people in the park. (مردم زیادی در پارک هستند.)

ضمایر ساختگی در جملات پرسشی

ضمایر ساختگی می‌توانند در جملات پرسشی نیز استفاده شوند. در این حالت، نقش آنها مشابه نقش آنها در جملات خبری است.

مثال:

 • What is it? (آن چیست؟)
 • Who is there? (چه کسی آنجاست؟)
 • Where is it? (آن کجاست؟)

نکات مهم در مورد ضمایر انگلیسی

 • ضمایر می‌توانند به جای اسم‌ها استفاده شوند.
 • ضمایر می‌توانند نقش‌های مختلفی در جمله داشته باشند، مانند فاعل، مفعول، مسند، متمم قیدی و غیره.
 • ضمایر می‌توانند به صورت مفرد یا جمع باشند.
 • ضمایر می‌توانند به صورت فاعلی یا مفعولی باشند.
 • ضمایر می‌توانند به صورت اشاره‌ای یا پرسشی باشند.

ضمایر در زبان انگلیسی به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند، از جمله:

 • ضمایر شخصی
 • ضمایر ملکی
 • ضمایر اشاره‌ای
 • ضمایر پرسشی
 • ضمایر نسبی
 • ضمایر متقابل
 • ضمایر ساختگی

درک و استفاده صحیح از ضمایر در زبان انگلیسی برای برقراری ارتباط موثر ضروری است.

استفاده از تخصیص‌گرها به جای ضمایر

تخصیص‌گرها یا Descriptors در زبان انگلیسی کلماتی هستند که برای توصیف یا مشخص کردن یک اسم استفاده می‌شوند. تخصیص‌گرها می‌توانند صفت، قید، اسم یا عبارت باشند.

استفاده از تخصیص‌گرها به جای ضمایر می‌تواند در برخی موارد باعث بهبود وضوح و سادگی جمله شود. به عنوان مثال، به جای اینکه از ضمیر it برای اشاره به یک شیء یا مفهوم استفاده کنیم، می‌توانیم از تخصیص‌گرهای مناسب استفاده کنیم.

در اینجا چند مثال از استفاده از تخصیص‌گرها به جای ضمایر آورده شده است:

 • The blue car is parked in front of the house. (ماشین آبی در جلوی خانه پارک شده است.)
 • The man with the red hat is my friend. (مرد با کلاه قرمز دوست من است.)
 • The dog that barked at me is a poodle. (سگی که به من پارس کرد یک پودل است.)

در این مثال‌ها، استفاده از تخصیص‌گرها باعث می‌شود که جمله واضح‌تر و قابل فهم‌تر شود.

در برخی موارد، استفاده از تخصیص‌گرها به جای ضمایر می‌تواند باعث کاهش تکرار شود. به عنوان مثال، به جای اینکه از ضمیر it دو بار در یک جمله استفاده کنیم، می‌توانیم از تخصیص‌گر مناسب استفاده کنیم.

در اینجا یک مثال از کاهش تکرار با استفاده از تخصیص‌گرها آورده شده است:

 • I saw it in the park. It was beautiful.
 • **I saw the beautiful flower in the park.

در این مثال، استفاده از تخصیص‌گر beautiful باعث می‌شود که جمله واضح‌تر و قابل فهم‌تر شود و تکرار نیز کاهش یابد.

البته، استفاده از تخصیص‌گرها به جای ضمایر همیشه ضروری نیست. در برخی موارد، استفاده از ضمایر می‌تواند باعث روانی و طبیعی‌تر شدن جمله شود.

خلاصه مقاله

PronounsfunctionType of pronoun
I/me, you/you he/him, she/her, it/it, we/us, you/ you, they/themبه اشخاص، چیزها، مکان‌ها و غیره اشاره دارد و به دو گروه ضمایر شخصی فاعلی و مفعولی تقسیم می‌شود.Personal شخصی
Mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirsمالکیت چیزی را نشان می‌دهد.Possessive ملکی
Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselvesدر جایگاه مفعول قرار گرفته و انعکاس‌دهنده فاعل جمله است.Reflexive انعکاسی
Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselvesبرای تاکید بیش‌تر روی فاعل جمله به‌کار می‌رود.Intensive تاکیدی
Who, whom, whose, which, that, what, where, when, howبرای وصل کردن یک جمله‌واره وابسه و مستقل به‌کار می‌رود.Relative موصولی
Some, someone, somebody, something, somewhere, any, anyone, anybody, anything, anywhere, every, each, all, everyone, everybody, everything, everywhere, none, no one, nobody, nothing, nowhere, other, the other, another, others, many, few, fewer, much, little, less, neither, either, both, one, several, such, enoughبه شخص، چیز و یا جای مشخصی اشاره نداشته و به‌طور کلی یا خاص در مورد هر همه یا هیچ فرد، چیزی یا مکانی صحبت می‎کند.Indefinite نامعین
This, that, these, thoseبرای اشاره به به چیزهای خاص و مشخص به‌کار می‌رودDemonstrative اشاره
Who, whom, whose, which, what, where, when, hoبرای پرسش درمورد اشخاص، چیزها، مکان، زمان و غیره به‌کار می‌رود.Interrogative پرسشی
each other/each other’s, one another/one another’sبرای بیان رابطه یا اعمال متقابل و دوطرفه مورد استفاده قرار می‎‌گیرد.Reciprocal متقابل یا دوسویه
It, thereبرای صحبت در مورد آب‌وهوا، بیان موجودیت چیزی و یا تاکید بر عناصر خاصی در جمله به‌کار می‌رود.Dummy ساختگی
آموزش گرامر زبان انگلیسی
آموزش گرامر زبان انگلیسی

سوالات متداول ضمایر در زبان انگلیسی

ضمایر چیست؟

ضمایر کلماتی هستند که به جای اسم‌ها استفاده می‌شوند. ضمایر می‌توانند نقش‌های مختلفی در جمله داشته باشند، مانند فاعل، مفعول، مسند، متمم قیدی و غیره.

انواع ضمایر در زبان انگلیسی کدامند؟

ضمایر در زبان انگلیسی به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند، از جمله:
ضمایر شخصی
ضمایر ملکی
ضمایر اشاره‌ای
ضمایر پرسشی
ضمایر نسبی
ضمایر متقابل
ضمایر ساختگی

کاربرد ضمایر شخصی در زبان انگلیسی چیست؟

ضمایر شخصی برای اشاره به افراد، اشیا، مکان‌ها یا زمان‌ها استفاده می‌شوند. ضمایر شخصی می‌توانند به صورت مفرد یا جمع، فاعلی یا مفعولی، نزدیک یا دور باشند.

کاربرد ضمایر ملکی در زبان انگلیسی چیست؟

ضمایر ملکی برای نشان دادن مالکیت استفاده می‌شوند. ضمایر ملکی می‌توانند به صورت مفرد یا جمع باشند.

کاربرد ضمایر اشاره‌ای در زبان انگلیسی چیست؟

ضمایر اشاره‌ای برای اشاره به یک شخص، شیء، مکان یا زمان خاص استفاده می‌شوند. ضمایر اشاره‌ای می‌توانند به صورت مفرد یا جمع، نزدیک یا دور باشند.

کاربرد ضمایر پرسشی در زبان انگلیسی چیست؟

ضمایر پرسشی برای پرسیدن در مورد یک شخص، شیء، مکان یا زمان استفاده می‌شوند. ضمایر پرسشی می‌توانند به صورت فاعلی، مفعولی، ملکی، اشاره‌ای یا نوعی باشند.

کاربرد ضمایر نسبی در زبان انگلیسی چیست؟

ضمایر نسبی برای پیوند دادن دو جمله یا عبارت استفاده می‌شوند. ضمایر نسبی می‌توانند به صورت فاعلی، مفعولی، ملکی، اشاره‌ای یا نوعی باشند.

کاربرد ضمایر متقابل در زبان انگلیسی چیست؟

ضمایر متقابل برای نشان دادن اینکه دو نفر یا دو چیز با یکدیگر عمل متقابل انجام می‌دهند، استفاده می‌شوند. ضمایر متقابل می‌توانند به صورت مفرد یا جمع باشند.

کاربرد ضمایر ساختگی در زبان انگلیسی چیست؟

ضمایر ساختگی برای تکمیل ساختار جمله استفاده می‌شوند. ضمایر ساختگی می‌توانند به صورت مفرد یا جمع باشند.

5/5 - (1 امتیاز)
https://radtime.org/?p=14260
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد ضمایر در زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

برچسب ها: