آموزش گرامر Was و Were
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو

آموزش گرامر Was و Were

861 بازدید
آموزش گرامر Was و Were

گرامر فعل was در زبان انگلیسی

فعل was به معنای «وجود داشتن یا بودن» زمانی استفاده می‌شود که بخواهیم همراه آن یک ضمیر مفرد به کار بریم.

فعل was یکی از فعل های کمکی در زبان انگلیسی است که برای بیان زمان گذشته ساده (Simple Past Tense) استفاده می شود. این فعل برای فاعل های مفرد اول شخص (I) و سوم شخص مفرد (he/she/it) استفاده می شود.

شکل was

شکل was از فعل to be گرفته شده است. شکل پایه این فعل be است. برای ساختن شکل was، به شکل پایه فعل be، -s اضافه می کنیم.

کاربرد was

was برای بیان اینکه کاری در گذشته انجام شده است، استفاده می شود. این فعل می تواند برای بیان وقایع گذشته، عادات گذشته و اتفاقات یکباره در گذشته استفاده شود.

نمونه جملات

 • I was at home yesterday. (من دیروز در خانه بودم.)
 • She was happy to see me. (او خوشحال بود که مرا دید.)
 • They were playing basketball in the park. (آنها در پارک بسکتبال بازی می کردند.)

سوال با was

برای سوال کردن با was، باید فعل was را به ابتدای جمله بیاوریم.

نمونه جملات

 • Was I at home yesterday? (آیا دیروز در خانه بودم؟)
 • Was she happy to see me? (آیا او خوشحال بود که مرا دید؟)
 • Were they playing basketball in the park? (آیا آنها در پارک بسکتبال بازی می کردند؟)

منفی با was

برای منفی کردن با was، باید فعل was را به ابتدای جمله بیاوریم و not را به آن اضافه کنیم.

نمونه جملات

 • I was not at home yesterday. (من دیروز در خانه نبودم.)
 • She was not happy to see me. (او خوشحال نبود که مرا دید.)
 • They were not playing basketball in the park. (آنها در پارک بسکتبال بازی نمی کردند.)
آموزش صفر تا صد زبان انگلیسی

گرامر Were در زبان انگلیسی

فعل were یکی از فعل های کمکی در زبان انگلیسی است که برای بیان زمان گذشته ساده (Simple Past Tense) استفاده می شود. این فعل برای فاعل های دوم شخص (you) و سوم شخص جمع (they) استفاده می شود.

شکل were

شکل were از فعل to be گرفته شده است. شکل پایه این فعل be است. برای ساختن شکل were، به شکل پایه فعل be، -re اضافه می کنیم.

کاربرد were

were برای بیان اینکه کاری در گذشته انجام شده است، استفاده می شود. این فعل می تواند برای بیان وقایع گذشته، عادات گذشته و اتفاقات یکباره در گذشته استفاده شود.

تفاوت و گرامر “although, though, even though”
تفاوت و گرامر “although, though, even though”

نمونه جملات

 • Were you at home yesterday? (آیا دیروز در خانه بودی؟)
 • Were they happy to see me? (آیا آنها خوشحال بودند که مرا دیدند؟)
 • Were they playing basketball in the park? (آیا آنها در پارک بسکتبال بازی می کردند؟)

سوال با were

برای سوال کردن با were، باید فعل were را به ابتدای جمله بیاوریم.

منفی با were

برای منفی کردن با were، باید فعل were را به ابتدای جمله بیاوریم و not را به آن اضافه کنیم.

نمونه جملات

 • Were you not at home yesterday? (آیا دیروز در خانه نبودی؟)
 • Were they not happy to see me? (آیا آنها خوشحال نبودند که مرا دیدند؟)
 • Were they not playing basketball in the park? (آیا آنها در پارک بسکتبال بازی نمی کردند؟)

تمرین

برای تمرین گرامر فعل were، می توانید جملات زیر را تکمیل کنید:

 • Were you __________________ at home yesterday?
 • Were they __________________ happy to see me?
 • Were they __________________ playing basketball in the park?

پاسخ ها:

 • Were you at home yesterday?
 • Were they happy to see me?
 • Were they playing basketball in the park?

تفاوت was و were

تفاوت اصلی بین was و were در این است که was برای فاعل های مفرد اول شخص (I) و سوم شخص مفرد (he/she/it) استفاده می شود، در حالی که were برای فاعل های دوم شخص (you) و سوم شخص جمع (they) استفاده می شود.

در برخی موارد، was و were می توانند معنای متفاوتی داشته باشند. به عنوان مثال، در جمله I was a student.، was به معنای “بودم” است. در حالی که در جمله I was happy to see you.، was به معنای “احساس خوشحالی می کردم” است.

در این موارد، برای درک معنای was و were باید به کل جمله توجه کنیم.

خلاصه

 • was و were دو فعل کمکی در زبان انگلیسی هستند که برای بیان زمان گذشته ساده (Simple Past Tense) استفاده می شوند.
 • was برای فاعل های مفرد اول شخص (I) و سوم شخص مفرد (he/she/it) استفاده می شود.
 • were برای فاعل های دوم شخص (you) و سوم شخص جمع (they) استفاده می شود.
1000 کلمه پرکاربرد در زبان انگلیسی
1000 کلمه پرکاربرد در زبان انگلیسی

تفاوت افعال was و were

یکی از نکات مهم در یادگیری و درک زبان انگلیسی، درک صحیح فعل to be و زمان‌های مختلف آن است. زمانی که در ابتدای راه یادگیری زبان انگلیسی هستید، to be پایه اصلی است که بتوانید با کمک آن تفاوت بین جملات در زمان حال و گذشته را‌ درک کنید. ابتدا اجازه دهید حالات مختلف فعل to be را معرفی کنیم:

حالات مختلف to be

حال سادهam, is, are
گذشته ساده was, were
حال استمراریam being, is being, are being
حال کاملhave been, has been
آیندهwill be
آینده کاملwill have been
گذشته استمراریwas being, were being
گذشته کاملhad been

در زبان انگلیسی فعل to be در زمان حال (Am / is / are / be) به معنای بودن است، در حالی که وقتی زمان به گذشته تغییر می‌کند از  was و were استفاده می‌کنیم. تفاوت این دو در ضمایری که همراه آن‌ها در جمله ذکر می‌شوند:

 • از WAS برای ضمایر مفرد استفاده می‌شود: I، HE، SHE و IT
 • از WERE برای ضمایر جمع استفاده می‌شود: WE, They, YOU

در جدول زیر می‌توانید فعل متناسب با هر ضمیر را مشاهده کنید:

ضمیرزمان حالزمان گذشته
IAmWas
HE/SHE/ITIsWas
WeAreWere
TheyAreWere
YouAreWere

برای درک بهتر کاربرد آن‌ها، به مثال‌های جدول زیر دقت کنید:

حال سادهگذشته ساده
I am in Berlin.
من در برلین هستم
I was in Berlin.
من در برلین بودم
It is raining.
باران می بارد
.It was raining
باران می بارید
They are quiet.
آن‌ها ساکت هستند
They were quiet.
آن‌ها ساکت بودند

آموزش گرامر Was و Were در زمان گذشته ساده

از was/were به عنوان شکل‌های گذشته ساده افعال to be استفاده می‌کنیم. از was برای برای فاعل‌های مفرد I/he/she/it و از were برای فاعل‌های جمع you/we/they استفاده می‌کنیم.

Was و Were دو فعل کمکی هستند که برای بیان زمان گذشته ساده (Simple Past Tense) استفاده می شوند. این افعال برای نشان دادن اینکه کاری در گذشته انجام شده است، استفاده می شوند.

Was برای فاعل های مفرد اول شخص (I) و سوم شخص مفرد (he/she/it) استفاده می شود.

Were برای فاعل های دوم شخص (you) و سوم شخص جمع (they) استفاده می شود.

نمونه جملات

 • I was at home yesterday. (من دیروز در خانه بودم.)
 • She was happy to see me. (او خوشحال بود که مرا دید.)
 • They were playing basketball in the park. (آنها در پارک بسکتبال بازی می کردند.)

سوال کردن با Was و Were

برای سوال کردن با Was و Were، باید فعل کمکی را به ابتدای جمله بیاوریم.

 • Was I at home yesterday? (آیا دیروز در خانه بودم؟)
 • Was she happy to see me? (آیا او خوشحال بود که مرا دید؟)
 • Were they playing basketball in the park? (آیا آنها در پارک بسکتبال بازی می کردند؟)

منفی کردن با Was و Were

برای منفی کردن با Was و Were، باید فعل کمکی را به ابتدای جمله بیاوریم و not را به آن اضافه کنیم.

 • I wasn’t at home yesterday. (من دیروز در خانه نبودم.)
 • She wasn’t happy to see me. (او خوشحال نبود که مرا دید.)
 • They weren’t playing basketball in the park. (آنها در پارک بسکتبال بازی نمی کردند.)

استفاده از Was و Were در جملات مرکب

در جملات مرکب، زمان جمله اصلی تعیین کننده زمان جمله فرعی است. اگر جمله اصلی در زمان گذشته ساده باشد، جمله فرعی نیز باید در زمان گذشته ساده باشد.

 • I was at home because I was tired. (من در خانه بودم چون خسته بودم.)
 • She was happy to see me after she got home. (او خوشحال بود که مرا دید بعد از اینکه به خانه رسید.)
 • They were playing basketball in the park until it got dark. (آنها در پارک بسکتبال بازی می کردند تا هوا تاریک شد.)

تفاوت Was و Were

تفاوت اصلی بین Was و Were در این است که Was برای فاعل های مفرد اول شخص (I) و سوم شخص مفرد (he/she/it) استفاده می شود، در حالی که Were برای فاعل های دوم شخص (you) و سوم شخص جمع (they) استفاده می شود.

در برخی موارد، Was و Were می توانند معنای متفاوتی داشته باشند. به عنوان مثال، در جمله I was a student.، Was به معنای “بودم” است. در حالی که در جمله I was happy to see you.، Was به معنای “احساس خوشحالی می کردم” است.

تعیین سطح آنلاین
تعیین سطح آنلاین

آموزش گرامر was و were به صورت منفی

برای منفی کردن جمله های حاوی Was یا Were، باید فعل کمکی را به ابتدای جمله بیاوریم و not را به آن اضافه کنیم.

سادهمخفف
I was notI wasn’t
You were notYou weren’t
He was notHe wasn’t
She was notShe wasn’t
It was notIt wasn’t
We were notWe weren’t
You were notYou weren’t
They were notThey weren’t

نمونه جملات

 • I was at home yesterday. (من دیروز در خانه بودم.)
 • She was happy to see me. (او خوشحال بود که مرا دید.)
 • They were playing basketball in the park. (آنها در پارک بسکتبال بازی می کردند.)

منفی

 • I wasn’t at home yesterday. (من دیروز در خانه نبودم.)
 • She wasn’t happy to see me. (او خوشحال نبود که مرا دید.)
 • They weren’t playing basketball in the park. (آنها در پارک بسکتبال بازی نمی کردند.)

قوانین منفی کردن Was و Were

 • برای فاعل های مفرد اول شخص (I) و سوم شخص مفرد (he/she/it)، باید از wasn’t استفاده کنیم.
 • برای فاعل های دوم شخص (you) و سوم شخص جمع (they)، باید از weren’t استفاده کنیم.
آموزش گرامر was و were به صورت منفی
آموزش گرامر was و were به صورت منفی

استفاده از Was و Were به صورت منفی در جملات مرکب

در جملات مرکب، زمان جمله اصلی تعیین کننده زمان جمله فرعی است. اگر جمله اصلی در زمان گذشته ساده باشد، جمله فرعی نیز باید در زمان گذشته ساده باشد.

نمونه جملات

 • wasn’t at home because I was tired. (من در خانه نبودم چون خسته بودم.)
 • She wasn’t happy to see me after she got home. (او خوشحال نبود که مرا دید بعد از اینکه به خانه رسید.)
 • They weren’t playing basketball in the park until it got dark. (آنها در پارک بسکتبال بازی نمی کردند تا هوا تاریک شد.)

مثال

جمله: I was at home yesterday. (من دیروز در خانه بودم.)

منفی: I wasn’t at home yesterday. (من دیروز در خانه نبودم.)

گرامر was و were در سوالی کردن جملات

برای ساخت سوال، از Was برای فاعل‌های مفرد و از Were برای فاعل‌های جمع استفاده می‌شود.

سوالپاسخ کوتاه
Was I at home?من در خانه بودم؟Yes, I was / No, I wasn’t.
Were you at work?سر کار بودی؟Yes, you were / No, you weren’t.
Was he Canadian?او کانادایی بود؟Yes, he was / No, he wasn’t.
Was she a doctor?او دکتر بود؟Yes, she was / No, she wasn’t.
Was it sleeping?خواب بود؟Yes, it was / No, it wasn’t.
Were we there?ما آنجا بودیم؟Yes, we were / No, we weren’t.
Were you ready?آماده بودید؟Yes, you were / No, you weren’t.
Were they studying?درس می خواندند؟Yes, they were / No, they weren’t.

برای سوالی کردن جملات حاوی Was یا Were، باید فعل کمکی را به ابتدای جمله بیاوریم و ؟ را به انتهای جمله اضافه کنیم.

نمونه جملات

 • I was at home yesterday. (من دیروز در خانه بودم.)
 • She was happy to see me. (او خوشحال بود که مرا دید.)
 • They were playing basketball in the park. (آنها در پارک بسکتبال بازی می کردند.)

سوال

 • Were you at home yesterday? (آیا دیروز در خانه بودی؟)
 • Was she happy to see me? (آیا او خوشحال بود که مرا دید؟)
 • Were they playing basketball in the park? (آیا آنها در پارک بسکتبال بازی می کردند؟)

قوانین سوالی کردن Was و Were

 • برای فاعل های مفرد اول شخص (I) و سوم شخص مفرد (he/she/it)، باید از was استفاده کنیم.
 • برای فاعل های دوم شخص (you) و سوم شخص جمع (they)، باید از were استفاده کنیم.

استفاده از Was و Were در سوالی کردن جملات مرکب

در جملات مرکب، زمان جمله اصلی تعیین کننده زمان جمله فرعی است. اگر جمله اصلی در زمان گذشته ساده باشد، جمله فرعی نیز باید در زمان گذشته ساده باشد.

نمونه جملات

 • Were you at home because you were tired? (آیا در خانه بودی چون خسته بودی؟)
 • Was she happy to see me after she got home? (آیا او خوشحال بود که مرا دید بعد از اینکه به خانه رسید؟)
 • Were they playing basketball in the park until it got dark? (آیا آنها در پارک بسکتبال بازی می کردند تا هوا تاریک شد؟)

مثال

جمله: I was at home yesterday. (من دیروز در خانه بودم.)

سوال: Were you at home yesterday? (آیا دیروز در خانه بودی؟)

تفاوت بین سه کلمه rise ،raise و arise
تفاوت بین سه کلمه rise ،raise و arise

نحوه سوالی کردن wh- با “to be”

برای سوالی کردن wh- با “to be” در زبان انگلیسی، باید فعل کمکی “to be” را به ابتدای جمله بیاوریم و wh-word را در ابتدای جمله قرار دهیم.

-Wh word+ was/were + subject + …?

نمونه جملات

 • I am a student. (من یک دانش آموز هستم.)
 • She is happy. (او خوشحال است.)
 • They are playing basketball. (آنها در حال بازی بسکتبال هستند.)

سوال

 • What are you? (تو چی هستی؟)
 • Where is she? (او کجاست؟)
 • Who are they playing basketball with? (آنها با چه کسی در حال بازی بسکتبال هستند؟)

قوانین سوالی کردن wh- با “to be”

 • فعل کمکی “to be” را به ابتدای جمله بیاوریم.
 • wh-word را در ابتدای جمله قرار دهیم.
 • بقیه جمله را به همان شکل حفظ کنیم.

استفاده از wh-words در سوالی کردن با “to be”

wh-words کلماتی هستند که برای پرسیدن سوال استفاده می شوند. برخی از wh-words رایج عبارتند از:

 • what – چه چیزی؟
 • where – کجا؟
 • when – چه زمانی؟
 • who – چه کسی؟
 • why – چرا؟
 • how – چگونه؟

مثال

جمله: I am a student. (من یک دانش آموز هستم.)

سوال: What are you? (تو چی هستی؟)

تلفظ صحیح was و were

تلفظ صحیح was و were به صورت زیر است:

Was: /wɒz/
Were: /wɜːr/


بیشتر بخوانید :

آهنگ HE WONT GO از Adele با متن و ترجمه

آموزش زبان فرانسه از مبتدی تا پیشرفته

جملات انگلیسی پرکاربرد بازی های کامپیوتری

معنی get to the top of the maze tower to start this mission ؟

تفاوت بین سه کلمه rise ،raise و arise

گرامر so as to و in order to و so that و in order that


گرامر زمان گذشته‌ ساده (Simple Past Tense)

زمان گذشته‌ ساده (Simple Past Tense) برای بیان کاری که در گذشته انجام شده است، استفاده می شود. این زمان دستوری برای بیان وقایع گذشته، عادات گذشته و اتفاقات یکباره در گذشته استفاده می شود.

ساختن جملات در زمان گذشته‌ ساده

برای ساختن جملات در زمان گذشته‌ ساده، باید فعل جمله را به شکل گذشته‌ ساده در بیاوریم. برای انجام این کار، باید به شکل پایه فعل اضافه کنیم:

 • افعال منظم

افعال منظم به افعال گفته می شود که در شکل گذشته‌ ساده خود، -ed یا -d اضافه می کنند. به عنوان مثال:

فعل پایهگذشته‌ ساده
walkwalked
talktalked
playplayed
 • افعال نامنظم

افعال نامنظم به افعال گفته می شود که در شکل گذشته‌ ساده خود، شکل متفاوتی نسبت به شکل پایه خود دارند. این افعال را باید به صورت جداگانه حفظ کرد. به عنوان مثال:

فعل پایهگذشته‌ ساده
bewas/were
gowent
havehad

افعال کمکی

در برخی از جملات، از افعال کمکی do، does یا did برای ساختن زمان گذشته‌ ساده استفاده می شود. این افعال معمولاً برای بیان جملات سوالی، منفی یا با فاعل معلوم استفاده می شوند.

فعل کمکیکاربرد
doبرای فاعل اول شخص مفرد (I) و سوم شخص مفرد (he/she/it)
doesبرای فاعل دوم شخص مفرد (you) و سوم شخص جمع (they)
didبرای همه فاعل ها در گذشته

نمونه جملات

 • I walked to the store yesterday. (من دیروز به فروشگاه رفتم.)
 • She talked to her friend on the phone. (او با دوستش تلفنی صحبت کرد.)
 • They played basketball in the park. (آنها در پارک بسکتبال بازی کردند.)

سوال کردن در زمان گذشته‌ ساده

برای سوال کردن در زمان گذشته‌ ساده، باید فعل کمکی do، does یا did را به ابتدای جمله بیاوریم.

 • Did you walk to the store yesterday? (آیا دیروز به فروشگاه رفتی؟)
 • Did she talk to her friend on the phone? (آیا او با دوستش تلفنی صحبت کرد؟)
 • Did they play basketball in the park? (آیا آنها در پارک بسکتبال بازی کردند؟)

منفی کردن در زمان گذشته‌ ساده

برای منفی کردن در زمان گذشته‌ ساده، باید فعل کمکی do، does یا did را به ابتدای جمله بیاوریم و not را به آن اضافه کنیم.

 • I didn’t walk to the store yesterday. (من دیروز به فروشگاه نرفتم.)
 • She didn’t talk to her friend on the phone. (او با دوستش تلفنی صحبت نکرد.)
 • They didn’t play basketball in the park. (آنها در پارک بسکتبال بازی نکردند.)

استفاده از زمان گذشته‌ ساده در جملات مرکب

در جملات مرکب، زمان جمله اصلی تعیین کننده زمان جمله فرعی است. اگر جمله اصلی در زمان گذشته‌ ساده باشد، جمله فرعی نیز باید در زمان گذشته‌ ساده باشد.

 • I went to the store because I needed some milk. (من به فروشگاه رفتم چون به شیر نیاز داشتم.)
 • She called me after she got home. (او بعد از اینکه به خانه رسید با من تماس گرفت.)
 • They played basketball until it got dark. (آنها بسکتبال بازی کردند تا هوا تاریک شد.)
اصطلاحات سرماخوردگی به انگلیسی
اصطلاحات سرماخوردگی به انگلیسی

استفاده از فعل were برای وجه التزامی

وجه التزامی در زبان انگلیسی برای بیان آرزو، میل، شرط، احتمال و تردید استفاده می شود. در این سبک جملات، از فعل were استفاده می شود، حتی اگر فاعل جمله مفرد باشد.

در اینجا چند نمونه از کاربرد وجه التزامی در زبان انگلیسی آورده شده است:

 • آرزو: I wish I were rich. (کاش ثروتمند بودم.)
 • میل: I would like to be a doctor. (دوست دارم پزشک شوم.)
 • شرط: If I were you, I would go to the doctor. (اگر من جای تو بودم، به دکتر می رفتم.)
 • احتمال: It would be nice if it were sunny tomorrow. (امروز اگر هوا آفتابی بود، خیلی خوب بود.)
 • تردید: I wonder if he were telling the truth. (نمی دانم آیا او راست می گوید یا نه.)

در این جملات، فعل were به جای فعل was استفاده می شود. این به این دلیل است که وجه التزامی یک شکل غیرواقعی از فعل است. در این حالت، گوینده یا نویسنده در حال بیان یک آرزو، میل، شرط، احتمال یا تردید است.

همچنین، در جملات وجه التزامی، اغلب از کلمات if، as if و though استفاده می شود. این کلمات به روشن شدن معنای جمله کمک می کنند.

در اینجا چند نمونه از کاربرد if، as if و though در جملات وجه التزامی آورده شده است:

 • If I were you, I would go to the doctor. (اگر من جای تو بودم، به دکتر می رفتم.)
 • He acted as if he were a king. (او طوری رفتار می کرد که انگار پادشاه است.)
 • I think he is a good person, though he has made some mistakes. (فکر می کنم او آدم خوبی است، با این حال اشتباهاتی هم مرتکب شده است.)

استفاده از was و were همراه با There

در زبان انگلیسی، از was و were همراه با there برای بیان وجود چیزی یا کسی در گذشته استفاده می شود. در این حالت، was برای اسامی مفرد و غیر قابل شمارش و were برای اسامی جمع استفاده می شود.

در اینجا چند نمونه از کاربرد was و were همراه با there آورده شده است:

 • There was a book on the table. (روی میز یک کتاب بود.)
 • There was a lot of noise in the street. (در خیابان سر و صدای زیادی بود.)
 • There were many people in the park. (در پارک افراد زیادی بودند.)

همچنین، می توان از was و were همراه با there برای بیان عدم وجود چیزی یا کسی در گذشته استفاده کرد. در این حالت، از was برای اسامی مفرد و were برای اسامی جمع استفاده می شود.

در اینجا چند نمونه از کاربرد was و were همراه با there برای بیان عدم وجود چیزی یا کسی در گذشته آورده شده است:

 • There was no one at home. (در خانه کسی نبود.)
 • There were no cars on the road. (در جاده ماشینی نبود.)

با تمرین و تکرار، می توان کاربرد was و were همراه با there را در زبان انگلیسی به خوبی یاد گرفت.

در اینجا چند نکته مهم در مورد کاربرد was و were همراه با there آورده شده است:

 • در جملات مثبت، was یا were قبل از there قرار می گیرد.
 • در جملات منفی، was یا were قبل از not قرار می گیرد.
 • در جملات سوالی، was یا were به ابتدای جمله منتقل می شود.

در اینجا چند مثال از کاربرد was و were همراه با there در جملات مثبت، منفی و سوالی آورده شده است:

جملات مثبت

 • There was a book on the table.
 • There were many people in the park.

جملات منفی

 • There was no one at home.
 • There were no cars on the road.

جملات سوالی

 • Was there a book on the table?
 • Were there many people in the park?

آیا was و were قابل تعویض هستند؟

خیر، was و were قابل تعویض نیستند. was برای فاعل های مفرد اول شخص (I) و سوم شخص مفرد (he/she/it) استفاده می شود، در حالی که were برای فاعل های دوم شخص (you) و سوم شخص جمع (they) استفاده می شود.

در اینجا چند مثال از کاربرد صحیح was و were آورده شده است:

 • I was at home yesterday.
 • She was happy to see me.
 • They were playing basketball in the park.

در این جملات، was برای فاعل های مفرد اول شخص (I) و سوم شخص مفرد (she) استفاده شده است.

 • Were you at home yesterday?**
 • Were they happy to see me?**
 • Were they playing basketball in the park?**

در این جملات، were برای فاعل های دوم شخص (you) و سوم شخص جمع (they) استفاده شده است.

اگر was و were را به اشتباه تعویض کنیم، جمله معنای خود را از دست می دهد.

به عنوان مثال، جمله I were at home yesterday. با استفاده از were برای فاعل مفرد اول شخص (I) معنای “من در خانه بودم” را می دهد. اما این جمله اشتباه است، زیرا were برای فاعل های مفرد اول شخص استفاده نمی شود. جمله صحیح این است: I was at home yesterday.

تمرینات Was و Were

در اینجا چند تمرین برای تمرین کاربرد was و were آورده شده است:

تمرین 1

جملات زیر را با was یا were کامل کنید:

 • I __________________ at home yesterday.
 • She __________________ happy to see me.
 • They __________________ playing basketball in the park.

پاسخ:

 • I was at home yesterday.
 • She was happy to see me.
 • They were playing basketball in the park.

تمرین 2

جملات زیر را به صورت سوالی درآورید:

 • I was at home yesterday.
 • She was happy to see me.
 • They were playing basketball in the park.

پاسخ:

 • Were you at home yesterday?
 • Were you happy to see me?
 • Were they playing basketball in the park?

تمرین 3

جملات زیر را به صورت منفی درآورید:

 • I was at home yesterday.
 • She was happy to see me.
 • They were playing basketball in the park.

پاسخ:

 • I was not at home yesterday.
 • She was not happy to see me.
 • They were not playing basketball in the park.

تمرین 4

جملات زیر را با there و was یا were کامل کنید:

 • There __________________ a book on the table.
 • There __________________ many people in the park.
 • There __________________ no one at home.
 • There __________________ no cars on the road.

پاسخ:

 • There was a book on the table.
 • There were many people in the park.
 • There was no one at home.
 • There were no cars on the road.
دوره های تافل TOEFL
دوره های تافل TOEFL

سوالات متداول آموزش گرامر Was و Were

was و were چه تفاوتی با هم دارند؟

was و were دو فعل کمکی در زبان انگلیسی هستند که برای بیان زمان گذشته ساده (Simple Past Tense) استفاده می شوند. was برای فاعل های مفرد اول شخص (I) و سوم شخص مفرد (he/she/it) استفاده می شود، در حالی که were برای فاعل های دوم شخص (you) و سوم شخص جمع (they) استفاده می شود.

آیا was و were قابل تعویض هستند؟

خیر، was و were قابل تعویض نیستند. was برای فاعل های مفرد اول شخص (I) و سوم شخص مفرد (he/she/it) استفاده می شود، در حالی که were برای فاعل های دوم شخص (you) و سوم شخص جمع (they) استفاده می شود.

کاربرد was و were در جملات منفی و سوالی چیست؟

در جملات منفی و سوالی، was و were به ترتیب به was not و were not تبدیل می شوند.

کاربرد was و were همراه با There چیست؟

در زبان انگلیسی، از was و were همراه با there برای بیان وجود چیزی یا کسی در گذشته استفاده می شود. در این حالت، was برای اسامی مفرد و غیر قابل شمارش و were برای اسامی جمع استفاده می شود.

همچنین، می توان از was و were همراه با there برای بیان عدم وجود چیزی یا کسی در گذشته استفاده کرد. در این حالت، از was برای اسامی مفرد و were برای اسامی جمع استفاده می شود.

منظور از وجه التزامی در گرامر انگلیسی چیست؟

وجه التزامی در گرامر انگلیسی برای بیان آرزو، میل، شرط، احتمال و تردید استفاده می شود. در این سبک جملات، از فعل were استفاده می شود، حتی اگر فاعل جمله مفرد باشد.

4.6/5 - (5 امتیاز)
https://radtime.org/?p=14170
اشتراک گذاری:

نظرات

1 نظر در مورد آموزش گرامر Was و Were

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *