دانلود رایگان کتاب 504  - آموزشگاه زبان های خارجی راد تایم

دانلود رایگان کتاب 504 

736 بازدید
دانلود رایگان کتاب 504

کتاب 504 واژه انگلیسی چیست؟

کتاب «504 لغت ضروری زبان انگلیسی» (Absolutely Essential Words 504) یکی از کتاب‌های پرطرفدار و پرکاربرد برای یادگیری لغات زبان انگلیسی است. این کتاب شامل 504 لغت ضروری و پرکاربرد زبان انگلیسی است که زبان‌آموزان برای یادگیری زبان انگلیسی باید بر روی آن تسلط خوبی داشته باشند.

کتاب «504 لغت ضروری زبان انگلیسی» توسط دو نویسنده آمریکایی به نام‌های «ریموند تی. لیک» و «آلن مک‌لین» نوشته شده است. این کتاب برای اولین بار در سال 1987 منتشر شد و تاکنون بیش از 6 میلیون نسخه از آن به فروش رفته است.

کتاب «504 لغت ضروری زبان انگلیسی» به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده است و هر درس شامل 10 لغت است. برای هر لغت، معنی فارسی، تلفظ، و مثال‌هایی از کاربرد آن در جمله آورده شده است.

کتاب «504 لغت ضروری زبان انگلیسی» برای زبان‌آموزان در تمام سطوح مناسب است. زبان‌آموزان مبتدی می‌توانند با یادگیری این لغات، پایه‌های لغوی خود را تقویت کنند و زبان‌آموزان پیشرفته می‌توانند با یادگیری این لغات، دایره لغت خود را گسترش دهند.

روش‌های مختلفی برای یادگیری لغات کتاب «504 لغت ضروری زبان انگلیسی» وجود دارد. برخی از زبان‌آموزان ترجیح می‌دهند که لغات را به صورت جداگانه یاد بگیرند. برخی دیگر ترجیح می‌دهند که لغات را در قالب جملات و متن‌های کوتاه یاد بگیرند. همچنین، برخی از زبان‌آموزان ترجیح می‌دهند که لغات را با استفاده از روش‌های تصویرسازی و داستان‌نویسی یاد بگیرند.

در نهایت، بهترین روش یادگیری لغات کتاب «504 لغت ضروری زبان انگلیسی»، روشی است که برای شما موثرتر است.

دانلود کتاب 504 ویرایش جدید

تمام لغات کتاب 504 با ترجمه فارسی

ردیفلغت انگلیسیترجمه فارسیردیفلغت انگلیسیترجمه فارسی
1Abandonترک کردن، رها کردن253Wardenمسئول، نگهبان
2Keenتیز، زیرک254Acknowledgeپذیرفتن، به رسمیت شناختن
3Jealousحسود255Justiceعدالت
4Tactتدبیر256Delinquentبزهکار
5Oathقسم، سوگند خوردن257Rejectنپذیرفتن
6Vacantخالی258Depriveمحروم کردن از
7Hardshipبی‌نوایی259Spouseهمسر
8Gallantشجاع260Vocationحرفه
9Dataاطلاعات، داده‌ها261Unstableناپایدار، متزلزل
10Unaccustomedغیرعادی262Homicideقتل، قاتل
11Bachelorمرد مجرد263Penalizeاجحاف کردن، ظلم کردن
12Qualifyواجد شرایط شدن264Beneficiaryذینفع،‌ بهره مند
13Corpseجنازه، جسد265Reptileجانور خزنده
14Concealپنهان کردن، پوشاندن266Rarelyبه ندرت
15Dismalغمگین267Forbidممنوع کردن
16Frigidخیلی سرد268Logicalمنطقی
17Inhabitساکن شدن269Exhibitبه نمایش گذاشتن
18Numbبی‌حس270Proceedپیش رفتن
19Perilمخاطره، خطر271Precautionاحتیاط
20Reclineتکیه کردن272Extractبیرون کشیدن
21Shriekجیغ کشیدن273Priorقبلی، قبل از
22Sinisterشیطانی274Embraceآغوش، بغل
23Temptوسوسه275Valiantشجاع
24Wagerشرط بندی276Partialنسبی، نا تمام
25Typicalنمونه، معمولی277Fierceخشن و وحشی
26Minimumحداقل278Detestمتنفر بودن
27Scarceکمیاب279Sneerریشخند کردن
28Annualسالی یکبار، سالانه280Scowlاخم کردن
29Persuadeمتقاعد کردن281Encourageتشویق کردن
30Essentialضروری282Considerدرباره چیزی فکر کردن
31Blendمخلوط کردن283Verminآفات جانوری
32Visibleدیدنی284Wailشیون کردن
33Expensiveگران285Symbolنماد
34Talentاستعداد286Authorityقدرت، مقتدر
35Deviseطراحی کردن287Neutralبی‌طرف
36Wholsaleعمده فروشی288Trifleامر جزئی
37Vaporبخار289Architectمعمار
38Eliminateحذف کردن290Matrimonyازدواج
39Villainآدم شرور، مجرم291Baggageاسباب سفر
40Denseفشرده، انبوه292Squanderضایع کردن
41Utilizeبه کار بردن293Abroadبه کشور دیگر، خارج از کشور
42Humidمرطوب294Fugitiveفراری
43Theoryتئوری، نظریه295Calamityمصیبت
44Descendفرود آمدن296Pauperفقیر، مسکین
45Circulateگشتن، دور زدن297Envyحسادت، حسادت ورزیدن
46Enormousعظیم، بزرگ298Collapseفروپاشی، شکست
47Predictپیش بینی کردن299Prosecuteوکالت شاکی را به عهده گرفتن
48Vanishناپدید شدن300Bigamyداشتن دو همسر همزمان
49Traditionسنت301Possibleاحتمال، ‌امکان
50Ruralروستایی302Compelمجبور کردن
51Burdenمسئولیت سنگین303Awkwardدست و پا چلفتی، شرمسارانه
52Campusمحوطه دانشگاه یا مدرسه304Ventureبه خطر انداختن، جرات کردن
53Majorityاکثریت305Awesomeترسناک، عالی
54Assembleتجمع، مونتاژ کردن306Guideراهنما
55Exploreبررسی کردن307Quenchخاموش کردن، عطش را فرو نشاندن
56Topicموضوع308Betrayنارو زدن، لو دادن
57Debateبحث309Utterبر زبان آوردن
58Evadeشانه خالی کردن، فرار کردن310Pacifyآرام کردن
59Probeجستجو311Respondپاسخ دادن، واکنش نشان دادن
60Reformاصلاح کردن312Beckonبا اشاره فرا خواندن
61Approachنزدیک شدن313Despiteبر خلاف، با وجود اینکه
62Detectمتوجه شدن، کشف کردن314Disruptمتلاشی کردن
63Defectنقص315Rashجوش، عجولانه
64Employeeکارمند316Rapidسریع
65Neglectغفلت کردن از317Exhaustتا ته مصرف کردن، خسته کردن
66Deceiveفریب دادن318Severityشدت
67Undoubtedlyبی‌تردید319Feebleضعیف
68Popularعامه پسند320Uniteمتحد کردن، یکی کردن
69Thoroughتمام عیار321Ceaseمتوقف کردن
70Clientموکل، مشتری322Thriftyصرفه‌جو
71Comprehensiveجامع، مفصل323Miserlyخسیس
72Defraudپول گرفتن324Monarchفرمانروای مطلق
73Postponeبه تعویق انداختن325Outlawقانون شکن
74Consentرضایت دادن326Promoteترفیع دادن، ایجاد کردن
75Massiveحجیم327Undernourishedسوء تغذیه
76Capsuleکپسول328Illustrateبا مثال توضیح دادن
77Preserveمحافظت کردن329Discloseفاش کردن
78Denounceمحکوم کردن، انتقاد کردن330Excessiveبیش از حد
79Uniqueمنحصر به فرد331Disasterفاجعه
80Torrentسیلاب332Censorسانسورچی، سانسور کردن
81Resentرنجیدن از333Culpritمجرم
82Molestآسیب رساندن، حمله کردن334Juvenileنوجوان
83Gloomyتیره تار، تاریکی335Baitطعمه
84Unforeseenغیر مترقبه336Insistتاکید کردن، اصرار کردن
85Exaggerateمبالغه کردن337Toilزحمت
86Amateurآماتور، ناشی338Blunderاشتباه بزرگ، اشتباه کردن
87Mediocreمعمولی339Dazeمبهوت کردن
88Varietyگوناگونی، تنوع340Mournسوگواری کردن
89Validمعتبر،‌ قانونی341Subsideفروکشی کردن
90Surviveجان سالم به در بردن342Maimعلیل کردن
91Weirdعجیب و غریب،‌ مرموز343Comprehendقهمیدن
92Prominentمشهور، برجسته344Commendتحسین کردن
93Securityامنیت، تضمین345Finalنهایی، قطعی
94Bulkyتنومند، چاق346Exemptمعاف کردن، معاف
95Reluctantناراضی347Vainمغرور، بیهوده
96Obviousآشکار، واضح348Repetitionتکرار
97Vicinityنزدیکی، محله349Depictتصویر کردن، شرح دادن
98Centuryقرن350Mortalفناپذیر، مهلک
99Rageخشم351Novelنوین، جدید، رمان
100Documentسند352Occupantساکن، مقیم
101Concludeپایان دادن، به نتیجه رسیدن353Appointمنصوب کردن، مقرر کردن
102Undeniableغیر قابل انکار354Quarterمحل سکونت، اسکان دادن
103Resistمقاومت کردن در برابر355Siteمحل
104Lackنیاز، نداشتن356Quoteنقل قول کردن، قیمت دادن
105Ignoreنادیده گرفتن357Verseآیه، بیت
106Challengeبه مبارزه طلبیدن358Moralityاخلاقیات
107Miniatureمینیاتور، ریز359Roamپرسه زدن
108Sourceمنشا، منبع360Attractجذب کردن
109Excelبی نظیر بودن361Commuterمسافر هر روزه
110Feminineزنانه362Confineمحبوس کردن
111Mountسوار شدن، بالا رفتن363Idleبیکار، تنبل
112Competeرقابت کردن364Idolبت، محبوب
113Dreadهراس، وحشت365Jestشوخی کردن، شوخی
114Masculineمردانه366Patrioticمیهنی، میهن پرستانه
115Menaceتهدید، خطر367Disputeمخالفت، جر و بحث
116Tendencyتمایل، گرایش368Valorشجاعت
117Underestimateکمتر  از حد برآورد کردن369Lunaticاحمق
118Victoriousفاتح، پیروزمندانه370Veinسیاهرگ، رگه
119Numerousمتعدد371Uneventfulبی حادثه، بدون رویداد مهم
120Flexibleانعطاف پذیر372Fertileبارور شده، حاصلخیز
121Evidenceشهادت، گواه373Referاشاره کردن، ارجاع کردن
122Solitaryآدم گوشه گیر،‌ تنها374Distressدرماندگی،‌ مخمصه
123Visionدید، خیال375Diminishکاهش دادن، تضعیف کردن
124Frequentمکرر376Maximumحداکثر
125Glimpseنظر اجمالی377Fleeفرار کردن
126Recentاخیر378Vulnerableآسیب پذیر، حساس
127Decadeدهه، دوره ده ساله379Signifyمعنی دادن، مهم بودن
128Hesitateمکث کردن، اکراه داشتن380Mythologyاسطوره شناسی
129Absurdپوچ381Colleagueهمکار
130Conflictاختلاف382Tormentدرد و رنج، عذاب دادن
131Minorityاقلیت، گروه اقلیت383Provideتامین کردن
132Fictionافسانه، خیال384Loyaltyوفاداری
133Igniteآتش گرفتن385Volunteerداوطلب
134Abolishلغو کردن386Prejudiceپیش داوری، لطمه
135Urbanشهری387Shrillگوش خراش
136Populationجمعیت388Jollyشاد، خوش
137Frankرک و راست389Wittyشوخ
138Polluteآلوده کردن390Hinderبه تاخیر انداختن
139Revealآشکار کردن391Lectureتدریس، نصیحت
140Prohibitقدغن کردن392Abuseخشونت کردن، سوء استفاده کردن
141Urgentفوری393Mumbleمن من کردن
142Adequateکافی394Muteخاموش، بی صدا
143Decreaseکاهش دادن395Wadگلوله پنبه، دسته
144Audibleقابل شنیدن، رسا396Retainحفظ کردن، وکیل گرفتن
145Journalistروزنامه نگار397Candidateکاندیدا، نامزد
146Famineقحطی398Precedeمقدم بودن‌بر
147Reviveنیروی تازه گرفتن399Adolescentنوجوان
148Commenceشروع کردن400Coeducationalمدرسه یا دانشگاه مختلط
149Observantتیز بین401Radicalریشه ای، افراطی، تندرو
150Identifyنشان دادن هویت402Spontaneousخودبخود،‌خودجوش
151Migrateمهاجرت کردن403Skimاز روی چیزی گذشتن
152Vesselکشتی، ظرف، آوند404Vaccinateواکسن زدن
153Persistاصرار کردن405Untidyنامرتب
154Hazyمه رقیق، مه آلود406Utensilابزار
155Gleamنور ضعیف407Sensitiveحساس، زود رنج
156Editorویراستار408Temperateمعتدل
157Unrulyعنان گسیخته، سرکش409Vagueمبهم، دو پهلو
158Rivalرقیب410Elevateبلند کردن، ارتقاع دادن
159Violentخشن411Lotteryبخت آزمایی
160Brutalوحشیانه412Financeامور مالی
161Opponentحریف، رقیب413Obtainبه دست آوردن
162Brawlکتک کاری414Cinemaسینما
163Duplicateکپی کردن415Eventاتفاق، مسابقه
164Viciousوحشی، وحشیانه416Discardدور انداختن
165Whirlingچرخش، چرخیدن417Soarاوج گرفتن
166Underdogآدم بازنده، توسری خور418Subsequentبعدی
167Thrustحمله کردن419Relateگفتن، ربط دادن
168Bewilderedسردرگم کردن420Stationaryثابت
169Expandگسترش دادن421Promptباعث شدن
170Alterاصلاح کردن422Hastyشتاب‌زده،‌ عجول
171Matureبالغ423Scorchجای سوختگی
172Sacredمقدس، مذهبی424Tempestتوفان
173Reviseتجدید نظر کردن، اصلاح کردن425Sootheآرام کردن، تسکین دادن
174Pledgeتعهد426Sympatheticهمدرد
175Casualاتفاقی427Redeemباز خریدن، جبران کردن
176Pursueتعقیب کردن428Resumeاز سر گرفتن
177Unanimousهم عقیده429Harmonyسازگار
178Fortunateخوش شانس430Refrainبرگردان، خودداری کردن
179Pioneerپیشگام431Illegalبر خلاف قانون
180Innovativeابتکاری432Narcoticماده مخدر
181Slenderلاغر، کم و اندک433Heirوارث
182Surpassسبقت گرفتن از434Majesticبا عظمت
183Vastوسیع435Dwindleبه تدریج ضعیف شدن
184Doubtتردید کردن436Surplusمازاد
185Capacityگنجایش، ظرفیت437Traitorخائن
186Penetrateنفوذ کردن438Deliberateتعمق کردن
187Pierceسوراخ کردن439Vandalآدم خرابکار
188Accurateصحیح، درست440Droughtخشکسالی
189Microscopeمیکروسکوپ441Abideتحمل کردن
190Gratefulسپاسگزار442Unifyبا هم متحد شدن
191Cautiousمحتاط443Summitاوج، قله
192Confidentمطمئن444Heedتوجه کردن به
193Appealعلاقه445Biographyشرح حال
194Addictمعتاد446Drenchخیس کردن
195Waryمراقب447Swarmگله
196Awareآگاه، دانا448Wobbleلرزیدن، لرزش
197Misfortuneبدشانس449Tumultغوغا
198Avoidاجتناب کردن450Kneelزانو زدن
199Wretchedفلاکت بار451Dejectedافسرده
200Kegبشکه کوچک452Obedientمطیع
201Nourishتغذیه کردن453Recedeعقب رفتن
202Harshتند454Tyrantظالم
203Quantityمقدار455Charityصدقه، بخشش، خیریه
204Optانتخاب کردن456Verdictرای، عقیده
205Tragedyتراژدی457Unearthاز زیر خاک بیرون کشیدن
206Pedestrianعابر پیاده458Departترک کردن، فوت کردن
207Glanceنگاه گذرا، نگاهی انداختن459Coincideهمزمان بودن
208Budgetبودجه460Cancelباطل کردن
209Nimbleچابک، فرز461Debtorبدهکار
210Manipulateدستکاری کردن462Legibleخوانا
211Recklessبی‌احتیاط463Placardپلاکارد
212Horridترسناک، مهیب464Contagiousمسری، واگیر
213Raveهذیان گفتن465Clergyروحانیت
214Economicalمقرون به صرفه466Customaryمرسوم،‌ رایج
215Lubricateروغن کاری کردن467Transparentواضح،‌ شفاف
216Ingeniousمبتکر468Scaldسوزاندن، سوختگی
217Harvestدرو کردن469Epidemicهمه‌گیر
218Abundantفراوان470Obesityفربهی، چاقی
219Uneasyناراحت471Magnifyبزرگ کردن
220Calculateمحاسبه کردن472Chiropractorپزشک متخصص دست یا پا
221Absorbجذب کردن رطوبت یا آب473Obstacleمانع
222Estimateمحاسبه کردن، قضاوت474Ventilateتهویه
223Morselلقمه475Jeopardizeبه خطر انداختن
224Quotaسهمیه476Negativeمنفی
225Threatتهدید، خطر477Pensionمستمری، حقوق بازنشستگی
226Banمنع کردن، ممنوع کردن478Vitalضروری، حیاتی
227Panicسراسیمگی، هول479Municipalمربوط به شهرداری، شهری
228Appropriateمناسب، درست480Oralشفاهی، دهانی
229Emergeبیرون آمدن481Complacentاز خود راضی
230Jaggedدندانه دار482Waspزنبور بدون عسل
231Lingerباقی ماندن، طول کشیدن483Rehabilitateتوان بخشیدن،‌ بازسازی کردن
232Ambushشبیخون زدن484Paroleآزادی مشروط، قول شرف
233Craftyماهر، حرفه ای485Verticalعمودی
234Defiantنافرمان486Multitudeفراوانی، جمعیت
235Vigorقدرت، توان487Nominateنامزد مقامی کردن
236Perishهلاک شدن488Potentialبالقوه
237Fragileشکستنی489Morgueسردخانه
238Captiveاسیر جنگی، محبوس490Preoccupiedمشغول و نگران
239Prosperرونق گرفتن491Upholsteryرویه
240Devourبلعیدن، از چیزی مملو بودن492Indifferenceبی‌توجهی
241Pleaتقاضا493Maintainحفظ کردن، تامین کردن
242Wearyخسته494Snubبی اعتنایی کردن
243Collideتصادف کردن495Endureتحمل کردن، دوام آوردن
244Confirmتایید کردن496Wrathخشم
245Verifyدرباره‌ی صحت چیزی تحقیق کردن497Exposeفاش کردن
246Anticipateانتظار داشتن498Legendافسانه،‌ اسطوره
247Dilemmaدوراهی، تنگنا499Ponderبه فکر فرو رفتن
248Detourراه انحرافی500Resignاستعفا دادن، تسلیم شدن
249Meritشایستگی501Drasticاساسی، بنیادی
250Transmitانتقال دادن502Wharfاسکله
251Relieveتسکین دادن درد503Amendاصلاح کردن
252Baffleسر در گم کردن504ballotبرگه رای

چند نکته برای یادگیری لغات کتاب «504 لغت ضروری زبان انگلیسی»

 • لغات را به صورت منظم و مستمر یاد بگیرید.
 • از روش‌های مختلف برای یادگیری لغات استفاده کنید.
 • لغات را در قالب جملات و متن‌های کوتاه یاد بگیرید.
 • از لغات یادگرفته شده در مکالمات و نوشتن استفاده کنید.

با یادگیری لغات کتاب «504 لغت ضروری زبان انگلیسی»، می‌توانید مهارت‌های لغوی خود را به طور قابل توجهی بهبود بخشید و به سطح بالاتری از زبان انگلیسی برسید.


بیشتر بخوانید :

دوره فرزند دو زبانه رایگان

رنگ ها به انگلیسی

بنفش به انگلیسی

بهترین آموزشگاه آیلتس تهران

آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان | کلاس زبان بزرگسال


ویژگی‌ها و نقاط قوت کتاب 504 لغت:

کتاب «504 لغت ضروری زبان انگلیسی» دارای ویژگی‌ها و نقاط قوت متعددی است که آن را به یکی از محبوب‌ترین کتاب‌های یادگیری لغات زبان انگلیسی تبدیل کرده است. این ویژگی‌ها عبارتند از:

 • تمرکز بر لغات ضروری و پرکاربرد: لغات موجود در کتاب «504 لغت ضروری زبان انگلیسی» به دقت انتخاب شده‌اند تا بیشترین کاربرد را در مکالمات، نوشتن، و خواندن داشته باشند. این لغات در کتاب‌ها، مقالات، و فیلم‌های انگلیسی‌زبان به طور مکرر استفاده می‌شوند.
 • ارائه اطلاعات کامل و جامع: برای هر لغت در کتاب «504 لغت ضروری زبان انگلیسی»، اطلاعات کامل و جامعی ارائه شده است. این اطلاعات شامل معنی فارسی، تلفظ، و مثال‌هایی از کاربرد آن در جمله می‌شود. این اطلاعات به زبان‌آموزان کمک می‌کند تا لغات را به طور کامل و دقیق یاد بگیرند.
 • ساختار منظم و منطقی: کتاب «504 لغت ضروری زبان انگلیسی» به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده است. این ساختار منظم و منطقی به زبان‌آموزان کمک می‌کند تا لغات را به راحتی یاد بگیرند و به خاطر بسپارند.
 • قابلیت استفاده برای زبان‌آموزان در تمام سطوح: کتاب «504 لغت ضروری زبان انگلیسی» برای زبان‌آموزان در تمام سطوح مناسب است. زبان‌آموزان مبتدی می‌توانند با یادگیری این لغات، پایه‌های لغوی خود را تقویت کنند و زبان‌آموزان پیشرفته می‌توانند با یادگیری این لغات، دایره لغت خود را گسترش دهند.
آموزش آنلاین آیلتس​
آموزش آنلاین آیلتس​

در اینجا برخی از نقاط قوت کتاب «504 لغت ضروری زبان انگلیسی» به طور خلاصه آورده شده است:

 • لغات ضروری و پرکاربرد
 • اطلاعات کامل و جامع
 • ساختار منظم و منطقی
 • قابلیت استفاده برای زبان‌آموزان در تمام سطوح

با توجه به این ویژگی‌ها و نقاط قوت، کتاب «504 لغت ضروری زبان انگلیسی» یک منبع ارزشمند برای یادگیری لغات زبان انگلیسی است. این کتاب می‌تواند به زبان‌آموزان در تمام سطوح کمک کند تا مهارت‌های لغوی خود را به طور قابل توجهی بهبود بخشند.

اهمیت یادگیری لغت های جدید در زبان انگلیسی

یادگیری لغت های جدید در زبان انگلیسی بسیار مهم است. لغات ابزار اصلی ارتباط هستند و بدون دانش کافی از لغات، نمی توان به طور موثر به زبان انگلیسی صحبت کرد، نوشت، یا خواند.

یادگیری لغت های جدید به شما کمک می کند تا:

 • ارتباطات خود را بهبود بخشید: با یادگیری لغات جدید، می توانید ایده های خود را دقیق تر و واضح تر بیان کنید. همچنین می توانید جزئیات بیشتری را در مکالمات و نوشته های خود ارائه دهید.
 • درک زبان را بهبود بخشید: با یادگیری لغات جدید، می توانید متن های انگلیسی را بهتر درک کنید. این امر به شما کمک می کند تا از اخبار، مقالات، و کتاب ها بیشتر بهره ببرید.
 • دامنه لغت خود را گسترش دهید: هرچه لغات بیشتری بدانید، می توانید در طیف وسیع تری از موضوعات صحبت کنید و بنویسید. این امر به شما کمک می کند تا مهارت های خود را در زمینه های مختلف بهبود بخشید.

یادگیری لغت های جدید یک فرآیند مداوم است. هرچه بیشتر در معرض زبان انگلیسی باشید، لغات جدیدتری یاد خواهید گرفت. با این حال، می توانید با انجام برخی کارهای خاص، یادگیری لغت های جدید را برای خود آسان تر کنید.

در اینجا چند نکته برای یادگیری لغت های جدید آورده شده است:

 • لغات را در زمینه یاد بگیرید: لغات را به صورت جداگانه یاد نگیرید. سعی کنید آنها را در قالب جملات و متن های کوتاه یاد بگیرید. این امر به شما کمک می کند تا معنی و کاربرد آنها را بهتر درک کنید.
 • از روش های مختلف برای یادگیری لغات استفاده کنید: از روش های مختلف برای یادگیری لغات استفاده کنید تا آنها را بهتر به خاطر بسپارید. برخی از روش های موثر عبارتند از:
  • رسم کردن لغات: لغات را روی کاغذ بکشید تا آنها را بهتر به خاطر بسپارید.
  • ساختن داستان: داستان هایی با استفاده از لغات جدید بسازید.
  • بازی کردن با لغات: بازی هایی برای یادگیری لغات ایجاد کنید.
 • از لغات یادگرفته شده در مکالمات و نوشته های خود استفاده کنید: هرچه بیشتر از لغات یادگرفته شده خود استفاده کنید، آنها را بهتر به خاطر بسپارید.

با یادگیری لغت های جدید، می توانید مهارت های زبان انگلیسی خود را به طور قابل توجهی بهبود بخشید و از زبان انگلیسی به طور موثرتری استفاده کنید.

دانلود ویرایش سوم کتاب های American English File

چگونه از کتاب 504 استفاده کنیم؟

کتاب «504 لغت ضروری زبان انگلیسی» یک منبع ارزشمند برای یادگیری لغات زبان انگلیسی است. این کتاب می‌تواند به زبان‌آموزان در تمام سطوح کمک کند تا مهارت‌های لغوی خود را به طور قابل توجهی بهبود بخشند.

برای استفاده از کتاب «504 لغت ضروری زبان انگلیسی»، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

 1. لغات را به صورت منظم و مستمر یاد بگیرید. یادگیری لغات یک فرآیند مداوم است. هرچه بیشتر در معرض لغات باشید، آنها را بهتر به خاطر بسپارید. سعی کنید هر روز چند لغت جدید یاد بگیرید و آنها را تمرین کنید.
 2. از روش‌های مختلف برای یادگیری لغات استفاده کنید. هر کس روش یادگیری متفاوتی دارد. برخی از زبان‌آموزان ترجیح می‌دهند که لغات را به صورت جداگانه یاد بگیرند. برخی دیگر ترجیح می‌دهند که لغات را در قالب جملات و متن‌های کوتاه یاد بگیرند. همچنین، برخی از زبان‌آموزان ترجیح می‌دهند که لغات را با استفاده از روش‌های تصویرسازی و داستان‌نویسی یاد بگیرند.
 3. لغات را در قالب جملات و متن‌های کوتاه یاد بگیرید. لغات را به صورت جداگانه یاد نگیرید. سعی کنید آنها را در قالب جملات و متن‌های کوتاه یاد بگیرید. این امر به شما کمک می‌کند تا معنی و کاربرد آنها را بهتر درک کنید.
 4. از لغات یادگرفته شده در مکالمات و نوشتن خود استفاده کنید. هرچه بیشتر از لغات یادگرفته شده خود استفاده کنید، آنها را بهتر به خاطر بسپارید. سعی کنید در مکالمات و نوشته‌های خود از لغات جدید استفاده کنید.

در اینجا چند نکته خاص برای استفاده از کتاب «504 لغت ضروری زبان انگلیسی» آورده شده است:

 • ابتدا، لغات را به ترتیب حروف الفبا یاد بگیرید. این کار به شما کمک می‌کند تا با لغات آشنا شوید و آنها را به خاطر بسپارید.
 • سپس، لغات را در قالب جملات و متن‌های کوتاه یاد بگیرید. برای این کار می‌توانید از خودتان سوال بپرسید، لغات را در جمله‌های خود به کار ببرید، یا داستان‌هایی با استفاده از لغات جدید بسازید.
 • در نهایت، لغات را در مکالمات و نوشتن خود استفاده کنید. برای این کار می‌توانید با یک دوست یا معلم زبان انگلیسی صحبت کنید، یا متن‌هایی با استفاده از لغات جدید بنویسید.

با پیروی از این نکات، می‌توانید از کتاب «504 لغت ضروری زبان انگلیسی» به طور موثری استفاده کنید و مهارت‌های لغوی خود را به طور قابل توجهی بهبود بخشید.


بیشتر بخوانید :

دانلود ویرایش دوم کتاب های Family and Friends

زیبا به انگلیسی

خوبی به انگلیسی

معایب کتاب 504

کتاب 504 یک منبع ارزشمند برای یادگیری لغات زبان انگلیسی است. با این حال، این کتاب نیز دارای برخی معایب است که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم:

 • کتاب 504 مبتنی بر سطح دشواری لغات نیست. این بدان معناست که لغات با سطح دشواری مختلف در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. این امر می‌تواند برای زبان‌آموزان مبتدی که در حال یادگیری لغات پایه هستند، دشوار باشد.
 • کتاب 504 کاربرد لغات را به طور کامل توضیح نمی‌دهد. این امر می‌تواند برای زبان‌آموزانی که به دنبال یادگیری کاربرد دقیق لغات هستند، دشوار باشد.
 • کتاب 504 شامل لغات تخصصی نیست. این امر می‌تواند برای زبان‌آموزانی که قصد دارند در زمینه‌های تخصصی فعالیت کنند، کافی نباشد.

در اینجا برخی از راه‌هایی که می‌توانید با استفاده از آنها معایب کتاب 504 را برطرف کنید، آورده شده است:

 • از منابع دیگری برای یادگیری لغات پایه استفاده کنید. منابع مختلفی برای یادگیری لغات پایه وجود دارند که می‌توانند به شما در یادگیری لغات پایه کمک کنند.
 • از منابع دیگری برای یادگیری کاربرد لغات استفاده کنید. منابع مختلفی برای یادگیری کاربرد لغات وجود دارند که می‌توانند به شما در یادگیری کاربرد دقیق لغات کمک کنند.
 • از منابع دیگری برای یادگیری لغات تخصصی استفاده کنید. منابع مختلفی برای یادگیری لغات تخصصی وجود دارند که می‌توانند به شما در یادگیری لغات تخصصی کمک کنند.

نحوه یادگیری لغات کتاب 504 واژه کاملا ضروری

کتاب «504 واژه کاملا ضروری» یکی از محبوب‌ترین کتاب‌های یادگیری لغات زبان انگلیسی است. این کتاب شامل 504 لغت ضروری و پرکاربرد زبان انگلیسی است که زبان‌آموزان برای یادگیری زبان انگلیسی باید بر روی آن تسلط خوبی داشته باشند.

برای یادگیری لغات کتاب «504 واژه کاملا ضروری»، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

 1. لغات را به صورت منظم و مستمر یاد بگیرید. یادگیری لغات یک فرآیند مداوم است. هرچه بیشتر در معرض لغات باشید، آنها را بهتر به خاطر بسپارید. سعی کنید هر روز چند لغت جدید یاد بگیرید و آنها را تمرین کنید.
 2. از روش‌های مختلف برای یادگیری لغات استفاده کنید. هر کس روش یادگیری متفاوتی دارد. برخی از زبان‌آموزان ترجیح می‌دهند که لغات را به صورت جداگانه یاد بگیرند. برخی دیگر ترجیح می‌دهند که لغات را در قالب جملات و متن‌های کوتاه یاد بگیرند. همچنین، برخی از زبان‌آموزان ترجیح می‌دهند که لغات را با استفاده از روش‌های تصویرسازی و داستان‌نویسی یاد بگیرند.
 3. لغات را در قالب جملات و متن‌های کوتاه یاد بگیرید. لغات را به صورت جداگانه یاد نگیرید. سعی کنید آنها را در قالب جملات و متن‌های کوتاه یاد بگیرید. این امر به شما کمک می‌کند تا معنی و کاربرد آنها را بهتر درک کنید.
 4. از لغات یادگرفته شده در مکالمات و نوشتن خود استفاده کنید. هرچه بیشتر از لغات یادگرفته شده خود استفاده کنید، آنها را بهتر به خاطر بسپارید. سعی کنید در مکالمات و نوشته‌های خود از لغات جدید استفاده کنید.

در اینجا چند نکته خاص برای یادگیری لغات کتاب «504 واژه کاملا ضروری» آورده شده است:

 • ابتدا، لغات را به ترتیب حروف الفبا یاد بگیرید. این کار به شما کمک می‌کند تا با لغات آشنا شوید و آنها را به خاطر بسپارید.
 • سپس، لغات را در قالب جملات و متن‌های کوتاه یاد بگیرید. برای این کار می‌توانید از خودتان سوال بپرسید، لغات را در جمله‌های خود به کار ببرید، یا داستان‌هایی با استفاده از لغات جدید بسازید.
 • در نهایت، لغات را در مکالمات و نوشتن خود استفاده کنید. برای این کار می‌توانید با یک دوست یا معلم زبان انگلیسی صحبت کنید، یا متن‌هایی با استفاده از لغات جدید بنویسید.

در ادامه، چند روش خاص برای یادگیری لغات کتاب «504 واژه کاملا ضروری» آورده شده است:

روش 1: استفاده از فلش کارت

فلش کارت‌ها یکی از روش‌های موثر برای یادگیری لغات هستند. شما می‌توانید فلش کارت‌های خود را به صورت دستی بسازید یا از فلش کارت‌های آماده استفاده کنید. برای استفاده از فلش کارت‌ها، لغت را در یک طرف کارت و معنی آن را در طرف دیگر کارت بنویسید. سپس، فلش کارت‌ها را به صورت تصادفی جلوی خود قرار دهید و به خودتان امتحان دهید.

روش 2: استفاده از نرم‌افزارهای یادگیری لغت

امروزه، نرم‌افزارهای یادگیری لغت زیادی وجود دارند که می‌توانند به شما در یادگیری لغات کمک کنند. این نرم‌افزارها معمولاً شامل ویژگی‌های مختلفی مانند بازی‌ها، تمرین‌ها، و آزمون‌ها هستند که می‌توانند یادگیری لغات را برای شما جذاب و سرگرم‌کننده کنند.

روش 3: استفاده از روش‌های تصویرسازی و داستان‌نویسی

روش‌های تصویرسازی و داستان‌نویسی می‌توانند به شما کمک کنند تا لغات را به صورت موثرتری به خاطر بسپارید. برای این کار، سعی کنید یک تصویر یا داستان برای هر لغت ایجاد کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا معنی و کاربرد لغت را بهتر درک کنید.

روش 4: استفاده از روش‌های تکرار و مرور

تکرار و مرور یکی از مهم‌ترین عوامل در یادگیری لغات است. سعی کنید هر روز لغات جدید را مرور کنید تا آنها را فراموش نکنید. برای این کار، می‌توانید از فلش کارت‌ها، نرم‌افزارهای یادگیری لغت، یا روش‌های دیگر استفاده کنید.

بهترین آموزشگاه آیلتس تهران
بهترین آموزشگاه آیلتس تهران

کتاب 504 بیشتر مناسب چه کسانی است؟

کتاب «504 واژه کاملا ضروری» برای زبان‌آموزان در تمام سطوح مناسب است. زبان‌آموزان مبتدی می‌توانند با یادگیری این لغات، پایه‌های لغوی خود را تقویت کنند و زبان‌آموزان پیشرفته می‌توانند با یادگیری این لغات، دایره لغت خود را گسترش دهند.

با این حال، این کتاب بیشتر برای زبان‌آموزانی مناسب است که قصد دارند مهارت‌های لغوی خود را به طور جدی بهبود بخشند. این کتاب شامل لغات ضروری و پرکاربرد زبان انگلیسی است که در مکالمات، نوشتن، و خواندن به طور مکرر استفاده می‌شوند.

اگر قصد دارید مهارت‌های لغوی خود را به طور موثری بهبود بخشید، کتاب «504 واژه کاملا ضروری» یک منبع ارزشمند برای شما است.

در اینجا برخی از گروه‌های زبان‌آموزی که می‌توانند از کتاب «504 واژه کاملا ضروری» بهره‌مند شوند، آورده شده است:

 • زبان‌آموزان مبتدی: زبان‌آموزان مبتدی می‌توانند با یادگیری لغات کتاب «504 واژه کاملا ضروری»، پایه‌های لغوی خود را تقویت کنند و مهارت‌های مکالمه و نوشتن خود را بهبود بخشند.
 • زبان‌آموزان پیشرفته: زبان‌آموزان پیشرفته می‌توانند با یادگیری لغات کتاب «504 واژه کاملا ضروری»، دایره لغت خود را گسترش دهند و مهارت‌های خواندن و نوشتن خود را بهبود بخشند.
 • دانشجویان: دانشجویانی که قصد دارند در آزمون‌های زبان انگلیسی مانند TOEFL یا IELTS شرکت کنند، می‌توانند با یادگیری لغات کتاب «504 واژه کاملا ضروری»، شانس خود را برای موفقیت در این آزمون‌ها افزایش دهند.
 • کارمندان: کارمندانی که در محیط کاری خود با زبان انگلیسی سروکار دارند، می‌توانند با یادگیری لغات کتاب «504 واژه کاملا ضروری»، ارتباطات خود را بهبود بخشند و بهره‌وری خود را افزایش دهند.

در نهایت، تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا کتاب «504 واژه کاملا ضروری» برای شما مناسب است یا خیر، به اهداف و نیازهای شما بستگی دارد. اگر قصد دارید مهارت‌های لغوی خود را به طور جدی بهبود بخشید، این کتاب یک منبع ارزشمند برای شما است.

دانلود رایگان کتاب 504
دانلود رایگان کتاب 504

خرید کتاب 504 با ترجمه فارسی

شما می‌توانید این کتاب را از معتبر‌ترین فروشگاه‌های اینترنتی کشور سفارش دهید.اما در لینک زیر ما کتاب را به صورت رایگان در اختیار شما قرار داده ایم

دانلود لغات 504 با ترجمه فارسی pdf

دانلود pdf کتاب 504 با ترجمه فارسی

دانلود کتاب 504 رایگان + فایل صوتی

نکاتی برای آموزش بهتر و سریع تر لغات 504

کتاب «504 واژه کاملا ضروری» یکی از محبوب‌ترین کتاب‌های یادگیری لغات زبان انگلیسی است. این کتاب شامل 504 لغت ضروری و پرکاربرد زبان انگلیسی است که زبان‌آموزان برای یادگیری زبان انگلیسی باید بر روی آن تسلط خوبی داشته باشند.

برای آموزش بهتر و سریع‌تر لغات 504، می‌توانید نکات زیر را در نظر بگیرید:

 • لغات را به صورت منظم و مستمر یاد بگیرید. یادگیری لغات یک فرآیند مداوم است. هرچه بیشتر در معرض لغات باشید، آنها را بهتر به خاطر بسپارید. سعی کنید هر روز چند لغت جدید یاد بگیرید و آنها را تمرین کنید.
 • از روش‌های مختلف برای یادگیری لغات استفاده کنید. هر کس روش یادگیری متفاوتی دارد. برخی از زبان‌آموزان ترجیح می‌دهند که لغات را به صورت جداگانه یاد بگیرند. برخی دیگر ترجیح می‌دهند که لغات را در قالب جملات و متن‌های کوتاه یاد بگیرند. همچنین، برخی از زبان‌آموزان ترجیح می‌دهند که لغات را با استفاده از روش‌های تصویرسازی و داستان‌نویسی یاد بگیرند.
 • لغات را در قالب جملات و متن‌های کوتاه یاد بگیرید. لغات را به صورت جداگانه یاد نگیرید. سعی کنید آنها را در قالب جملات و متن‌های کوتاه یاد بگیرید. این امر به شما کمک می‌کند تا معنی و کاربرد آنها را بهتر درک کنید.
 • از لغات یادگرفته شده در مکالمات و نوشته‌های خود استفاده کنید. هرچه بیشتر از لغات یادگرفته شده خود استفاده کنید، آنها را بهتر به خاطر بسپارید. سعی کنید در مکالمات و نوشته‌های خود از لغات جدید استفاده کنید.

در ادامه، چند روش خاص برای آموزش بهتر و سریع‌تر لغات 504 آورده شده است:

روش 1: استفاده از فلش کارت

فلش کارت‌ها یکی از روش‌های موثر برای یادگیری لغات هستند. شما می‌توانید فلش کارت‌های خود را به صورت دستی بسازید یا از فلش کارت‌های آماده استفاده کنید. برای استفاده از فلش کارت‌ها، لغت را در یک طرف کارت و معنی آن را در طرف دیگر کارت بنویسید. سپس، فلش کارت‌ها را به صورت تصادفی جلوی خود قرار دهید و به خودتان امتحان دهید.

روش 2: استفاده از نرم‌افزارهای یادگیری لغت

امروزه، نرم‌افزارهای یادگیری لغت زیادی وجود دارند که می‌توانند به شما در یادگیری لغات کمک کنند. این نرم‌افزارها معمولاً شامل ویژگی‌های مختلفی مانند بازی‌ها، تمرین‌ها، و آزمون‌ها هستند که می‌توانند یادگیری لغات را برای شما جذاب و سرگرم‌کننده کنند.

روش 3: استفاده از روش‌های تصویرسازی و داستان‌نویسی

روش‌های تصویرسازی و داستان‌نویسی می‌توانند به شما کمک کنند تا لغات را به صورت موثرتری به خاطر بسپارید. برای این کار، سعی کنید یک تصویر یا داستان برای هر لغت ایجاد کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا معنی و کاربرد لغت را بهتر درک کنید.

روش 4: استفاده از روش‌های تکرار و مرور

تکرار و مرور یکی از مهم‌ترین عوامل در یادگیری لغات است. سعی کنید هر روز لغات جدید را مرور کنید تا آنها را فراموش نکنید. برای این کار، می‌توانید از فلش کارت‌ها، نرم‌افزارهای یادگیری لغت، یا روش‌های دیگر استفاده کنید.

در نهایت، با پیروی از این نکات و روش‌ها، می‌توانید یادگیری لغات 504 را برای خود آسان‌تر و سریع‌تر کنید.

آموزش خصوصی آیلتس​
آموزش خصوصی آیلتس​

سوالات متداول در رابطه با کتاب 504:

کتاب 504 شامل چه لغاتی است؟

کتاب 504 شامل 504 لغت ضروری و پرکاربرد زبان انگلیسی است که در مکالمات، نوشتن، و خواندن به طور مکرر استفاده می‌شوند. این لغات از نظر سطح دشواری از مبتدی تا پیشرفته طبقه‌بندی شده‌اند.

کتاب 504 برای چه کسانی مناسب است؟

کتاب 504 برای زبان‌آموزان در تمام سطوح مناسب است. زبان‌آموزان مبتدی می‌توانند با یادگیری این لغات، پایه‌های لغوی خود را تقویت کنند و زبان‌آموزان پیشرفته می‌توانند با یادگیری این لغات، دایره لغت خود را گسترش دهند.

چگونه از کتاب 504 استفاده کنیم؟

برای استفاده از کتاب 504، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:
لغات را به صورت منظم و مستمر یاد بگیرید.
از روش‌های مختلف برای یادگیری لغات استفاده کنید.
لغات را در قالب جملات و متن‌های کوتاه یاد بگیرید.
از لغات یادگرفته شده در مکالمات و نوشته‌های خود استفاده کنید.
در ادامه، چند روش خاص برای استفاده از کتاب 504 آورده شده است:
روش 1: استفاده از فلش کارت
فلش کارت‌ها یکی از روش‌های موثر برای یادگیری لغات هستند. شما می‌توانید فلش کارت‌های خود را به صورت دستی بسازید یا از فلش کارت‌های آماده استفاده کنید. برای استفاده از فلش کارت‌ها، لغت را در یک طرف کارت و معنی آن را در طرف دیگر کارت بنویسید. سپس، فلش کارت‌ها را به صورت تصادفی جلوی خود قرار دهید و به خودتان امتحان دهید.
روش 2: استفاده از نرم‌افزارهای یادگیری لغت
امروزه، نرم‌افزارهای یادگیری لغت زیادی وجود دارند که می‌توانند به شما در یادگیری لغات کمک کنند. این نرم‌افزارها معمولاً شامل ویژگی‌های مختلفی مانند بازی‌ها، تمرین‌ها، و آزمون‌ها هستند که می‌توانند یادگیری لغات را برای شما جذاب و سرگرم‌کننده کنند.
روش 3: استفاده از روش‌های تصویرسازی و داستان‌نویسی
روش‌های تصویرسازی و داستان‌نویسی می‌توانند به شما کمک کنند تا لغات را به صورت موثرتری به خاطر بسپارید. برای این کار، سعی کنید یک تصویر یا داستان برای هر لغت ایجاد کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا معنی و کاربرد لغت را بهتر درک کنید.
روش 4: استفاده از روش‌های تکرار و مرور
تکرار و مرور یکی از مهم‌ترین عوامل در یادگیری لغات است. سعی کنید هر روز لغات جدید را مرور کنید تا آنها را فراموش نکنید. برای این کار، می‌توانید از فلش کارت‌ها، نرم‌افزارهای یادگیری لغت، یا روش‌های دیگر استفاده کنید.

بهترین روش برای یادگیری لغات 504 چیست؟

بهترین روش برای یادگیری لغات 504، روشی است که متناسب با سبک یادگیری شما باشد. برخی از زبان‌آموزان ترجیح می‌دهند که لغات را به صورت جداگانه یاد بگیرند. برخی دیگر ترجیح می‌دهند که لغات را در قالب جملات و متن‌های کوتاه یاد بگیرند. همچنین، برخی از زبان‌آموزان ترجیح می‌دهند که لغات را با استفاده از روش‌های تصویرسازی و داستان‌نویسی یاد بگیرند.

آیا کتاب 504 برای آزمون‌های زبان انگلیسی مانند TOEFL یا IELTS کافی است؟

کتاب 504 شامل بسیاری از لغاتی است که در آزمون‌های زبان انگلیسی مانند TOEFL یا IELTS مورد استفاده قرار می‌گیرند. با این حال، برای موفقیت در این آزمون‌ها، باید لغات بیشتری را یاد بگیرید.
برای موفقیت در آزمون‌های زبان انگلیسی، توصیه می‌شود که علاوه بر کتاب 504، لغات دیگری را نیز یاد بگیرید. منابع مختلفی برای یادگیری لغات برای آزمون‌های زبان انگلیسی وجود دارند. شما می‌توانید از این منابع برای یادگیری لغات جدید استفاده کنید.

امتیاز شما به این مقاله
https://radtime.org/?p=13641
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود رایگان کتاب 504 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.