ضمایر ملکی در زبان انگلیسی و تفاوت آن با صفات ملکی

ضمایر ملکی در زبان انگلیسی و تفاوت آن با صفات ملکی

722 بازدید
ضمایر ملکی در زبان انگلیسی و تفاوت آن با صفات ملکی

ضمایر ملکی در زبان انگلیسی و تفاوت آن با صفات ملکی

ضمایر ملکی در زبان انگلیسی و تفاوت آن با صفات ملکی، در زبان انگلیسی ضمایر ملکی ضمایری هستند که مالکیت را نشان می‌دهند. تفاوت ضمایر ملکی با صفات ملکی در این است که صفت، همیشه قبل از اسم می‌آید ولی ضمیر ملکی به تنهایی جانشین اسم می‌شود و دیگر لازم نیست بعد از آن یک اسم بیاید.

مقایسه ضمایر ملکی و صفات ملکی به طور خلاصه

کاربرد

ضمایر ملکی جایگزین اسم و عبارت اسمی میشن.

صفات ملکی اسم‌ها و عبارت اسمی رو توصیف می‌کنن (از نظر مالکیت).

لیست کلمات

ضمایر ملکی در انگلیسی mine، yours، his، hers، its، ours و theirs هستن.

صفات ملکی در انگلیسی my، your، his، her، its، our و their هستن.

نقش

ضمایر ملکی به‌عنوان فاعل یا مفعول جمله استفاده میشن.

صفات ملکی به‌عنوان توصیف‌کننده “modifier” استفاده میشن.

اسم

بعد از ضمایر ملکی اسم نمیاد.

بعد از صفات ملکی اسم میاد.

مقایسه ضمایر ملکی و صفات ملکی به طور خلاصه
مقایسه ضمایر ملکی و صفات ملکی به طور خلاصه

گرامر ضمایر ملکی در زبان انگلیسی Possessive Pronouns

ضمایر ملکی در زبان انگلیسی، ضمایری هستند که مالکیت را نشان می‌دهند. آنها به تنهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند و دیگر لازم نیست بعد از آنها یک اسم بیاید.

ضمایر ملکی در زبان انگلیسی به دو گروه تقسیم می‌شوند:

 • ضمایر ملکی فاعلی (Possessive Pronouns)ضمیر ملکی فاعلی
 • ضمایر ملکی مفعولی (Possessive Pronouns)ضمیر ملکی مفعولی

ضمیر ملکی فاعلی

ضمایر ملکی فاعلی در جمله به عنوان فاعل یا یکی از اجزای فاعلی جمله قرار می‌گیرند. آنها به صورت زیر هستند:

 • My (مال من)
 • Your (مال تو)
 • His (مال او)
 • Her (مال او)
 • Its (مال آن)
 • Our (مال ما)
 • Their (مال آنها)

مثال

 • Imy book. (من کتاب خودم را می‌خوانم.)
 • Youyour keys. (تو کلیدهای خودت را پیدا کن.)
 • Hehis car. (او ماشین خودش را رانندگی می‌کند.)
 • Sheher house. (او خانه خودش را تمیز می‌کند.)
 • Itits tail. (آن دم خودش را تکان می‌دهد.)
 • Weour dog. (ما سگ خودمان را دوست داریم.)
 • Theytheir children. (آنها بچه‌های خود را دوست دارند.)

ضمیر ملکی مفعولی

ضمایر ملکی مفعولی در جمله به عنوان مفعول یا یکی از اجزای مفعولی جمله قرار می‌گیرند. آنها به صورت زیر هستند:

 • Me (من)
 • You (تو)
 • Him (او)
 • Her (او)
 • It (آن)
 • Us (ما)
 • Them (آنها)

مثال

 • Ilovemy mother. (من مادر خودم را دوست دارم.)
 • Do youknowyour teacher? (آیا معلم خودت را می‌شناسی؟)
 • Hesawhis friend. (او دوست خود را دید.)
 • Shehelpedher sister. (او به خواهر خود کمک کرد.)
 • Itbitits tail. (آن دم خود را گاز گرفت.)
 • Wehelpour friends. (ما به دوستان خود کمک می‌کنیم.)
 • Theylovetheir children. (آنها بچه‌های خود را دوست دارند.)

تفاوت ضمایر ملکی با صفات ملکی

ضمایر ملکی و صفات ملکی هر دو برای نشان دادن مالکیت استفاده می‌شوند، اما تفاوت‌هایی بین آنها وجود دارد.

ضمایر ملکی

 • به تنهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند و دیگر لازم نیست بعد از آنها یک اسم بیاید.
 • می‌توانند به عنوان فاعل یا یکی از اجزای فاعلی جمله قرار بگیرند.
 • در برخی از موارد می‌توانند به عنوان مفعول یا یکی از اجزای مفعولی جمله قرار بگیرند.

صفات ملکی

 • همیشه قبل از اسم قرار می‌گیرند.
 • نقش صفت دارند و باید با اسمی که قبل از آنها قرار می‌گیرد مطابقت داشته باشند.
 • نمی‌توانند به عنوان فاعل یا یکی از اجزای فاعلی جمله قرار بگیرند.

مثال

 • This is my book. (این کتاب من است.)
 • This is your book. (این کتاب تو است.)
 • The boy’s book is on the table.** (کتاب پسر روی میز است.)
 • The girl’s book is on the chair.** (کتاب دختر روی صندلی است.)

در مثال اول، ضمیر ملکی my به تنهایی مورد استفاده قرار گرفته است و هیچ اسمی بعد از آن نمی‌آید. در مثال دوم، ضمیر ملکی your قبل از اسم book قرار گرفته است و نقش صفت را دارد.

کلاس آنلاین آموزش زبان
کلاس آنلاین آموزش زبان

در زبان انگلیسی Possessive مالکیت

برای نشان دادن مالکیت در زبان انگلیسی می‌توانیم از s مالکیت استفاده کنیم. s مالکیت با حرف s انتهای اسم ترکیب می‌شود و نشان می‌دهد که اسم متعلق به شخصی یا چیزی دیگر است.

برای تشکیل s مالکیت، باید به موارد زیر توجه کنیم:

 • اگر اسم مفرد به حرف s ختم شود، فقط یک apostrophe (‘) اضافه می‌کنیم.
 • اگر اسم مفرد به حرف s ختم نشود، یک apostrophe (‘) و حرف s اضافه می‌کنیم. ب
 • اگر اسم جمع باشد، فقط یک apostrophe (‘) اضافه می‌کنیم. ب
 • اگر اسم با حرف اضافه‌ای مانند of شروع شود، s مالکیت را بعد از حرف اضافه اضافه می‌کنیم.
 • اگر اسم با حرف اضافه‌ای مانند to یا for شروع شود، s مالکیت را قبل از حرف اضافه اضافه می‌کنیم.

در اینجا چند مثال از s مالکیت آورده شده است:

 • The dog’s tail is wagging. (دم سگ تکان می‌خورد.)
 • The girl’s book is on the table. (کتاب دختر روی میز است.)
 • The cats’ food is in the bowl. (غذای گربه‌ها در کاسه است.)
 • The children’s toys are scattered all over the room. (اسباب‌بازی‌های بچه‌ها در همه جای اتاق پخش شده‌اند.**
 • The man to whom you gave the book is my friend. (مردی که کتاب را به او دادی دوست من است.)
 • The house for which I paid a lot of money is very beautiful. (خانه‌ای که برای آن مقدار زیادی پول پرداخت کردم بسیار زیباست.)

گرامر ضمایر ملکی در زبان انگلیسی Possessives pronouns

صفات ملکی در زبان انگلیسی کلماتی هستند که قبل از اسم قرار می‌گیرند و مالکیت را نشان می‌دهند. آنها با اسمی که قبل از آنها قرار می‌گیرند مطابقت می‌یابند.

صفات ملکی در زبان انگلیسی به صورت زیر هستند:

 • My (مال من)
 • Your (مال تو)
 • His (مال او)
 • Her (مال او)
 • Its (مال آن)
 • Our (مال ما)
 • Their (مال آنها)

برای جلوگیری از تکرار می‌توان عبارت ملکی را (صفت ملکی و اسم همراهش) با ضمایر ملکی mine، yours، his، hers، its، ours و theirs جایگزین کرد.

SingularPlural
mineours
yoursyours
his, hers, itstheirs

برای استفاده از صفات ملکی، باید به موارد زیر توجه کنیم:

 • صفات ملکی همیشه قبل از اسم قرار می‌گیرند.
 • صفات ملکی باید با اسمی که قبل از آنها قرار می‌گیرند مطابقت داشته باشند.

در اینجا چند مثال از استفاده از صفات ملکی آورده شده است:

 • My book is on the table. (کتاب من روی میز است.)
 • Your keys are on the counter. (کلیدهای تو روی پیشخوان هستند.)
 • His car is parked in the driveway. (ماشین او در پارکینگ پارک شده است.)
 • Her house is very beautiful. (خانه او بسیار زیبا است.)
 • Its tail is wagging. (دم آن تکان می‌خورد.)
 • Our children are playing in the park. (بچه‌های ما در پارک بازی می‌کنند.)
 • Their dog is barking. (سگ آنها پارس می‌کند.)

صفات ملکی را می‌توان در انواع مختلف جمله از جمله جمله‌های خبری، پرسشی، امری و شرطی استفاده کرد.


بیشتر بخوانید :

یادگیری زبان انگلیسی در خانه

the brothers karamazov

بهترین اپلیکیشن برای یادگیری گرامر زبان انگلیسی

۱۵ تا از نکات مهم گرامری آزمون آیلتس که بیشترین تکرار را دارند


تفاوت ضمایر ملکی با صفات ملکی در انگلیسی

تعریف صفات ملکی نیز مشابه ضمایر ملکی می‌باشد. علت این‌که در نامگذاری آنها به جای ضمیر از صفت استفاده شده است این است که قبل از اسم قرار می‌گیرند و لذا نقش صفت دارند.باید توجه داشت ضمایر ملکی به تنهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند در حالی‌که صفات ملکی به همراه اسم به‌کار می‌روند.

ضمایر ملکی و صفات ملکی هر دو برای نشان دادن مالکیت استفاده می‌شوند، اما تفاوت‌هایی بین آنها وجود دارد:

ضمایر ملکی

 • به تنهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند و دیگر لازم نیست بعد از آنها یک اسم بیاید.
 • می‌توانند به عنوان فاعل یا یکی از اجزای فاعلی جمله قرار بگیرند.
 • در برخی از موارد می‌توانند به عنوان مفعول یا یکی از اجزای مفعولی جمله قرار بگیرند.

صفات ملکی

 • همیشه قبل از اسم قرار می‌گیرند.
 • نقش صفت دارند و باید با اسمی که قبل از آنها قرار می‌گیرد مطابقت داشته باشند.
 • نمی‌توانند به عنوان فاعل یا یکی از اجزای فاعلی جمله قرار بگیرند.

در اینجا چند مثال از تفاوت ضمایر ملکی و صفات ملکی آورده شده است:

 • This is my book. (این کتاب من است.) (ضمایر ملکی)
 • The boy’s book is on the table.** (کتاب پسر روی میز است.) (صفات ملکی)

در مثال اول، ضمیر ملکی my به تنهایی مورد استفاده قرار گرفته است و هیچ اسمی بعد از آن نمی‌آید. در مثال دوم، صفت ملکی boy’s قبل از اسم book قرار گرفته است و نشان می‌دهد که کتاب متعلق به پسر است.

در اینجا چند نکته دیگر در مورد تفاوت ضمایر ملکی و صفات ملکی آورده شده است:

 • ضمایر ملکی می‌توانند در انتهای جمله نیز قرار بگیرند، اما صفات ملکی نمی‌توانند.
 • ضمایر ملکی می‌توانند به عنوان مفعول مستقیم یا غیر مستقیم نیز استفاده شوند، اما صفات ملکی نمی‌توانند.

در نهایت، باید توجه داشت که انتخاب بین ضمایر ملکی و صفات ملکی به معنای جمله و ساختار آن بستگی دارد.

آموزش زبان انگلیسی کودکان - راد تایم
آموزش زبان انگلیسی کودکان – راد تایم

یک اشتباه رایج در مورد its و it’s

یکی از اشتباهات رایج در زبان انگلیسی استفاده از علامت آپاستروف (‘) در ضمیر ملکی its است. این اشتباه به این دلیل رخ می‌دهد که برخی از افراد تصور می‌کنند که its شکل کوتاهی از it’s است. در واقع، its شکل کوتاهی از it is نیست و هیچ علامت آپاستروفی ندارد.

در اینجا چند جمله مقایسه‌ای آورده شده است که تفاوت بین its و it’s را نشان می‌دهد:

its

 • The cat its tail is wagging. (دم گربه تکان می‌خورد.)
 • The car its engine is broken. (موتور ماشین خراب است.)

it’s

 • It’s a beautiful day. (امروز روز زیبایی است.)
 • I think it’s going to rain. (فکر می‌کنم قرار است باران ببارد.)

در جمله اول، its ضمیر ملکی است و نشان می‌دهد که دم متعلق به گربه است. در جمله دوم، its نیز ضمیر ملکی است و نشان می‌دهد که موتور متعلق به ماشین است.

در جمله سوم، it’s فرم کوتاه it is است و به معنای “آن است” است. در جمله چهارم، it’s نیز فرم کوتاه it is است و به معنای “قرار است” است.

بنابراین، برای جلوگیری از اشتباه در استفاده از its و it’s، باید به این نکته توجه داشته باشیم که its هرگز علامت آپاستروف ندارد و فقط در صورتی که به معنای “مال آن شئ” باشد استفاده می‌شود.

ضمیر ملکی چیست؟ ضمایر ملکی “possessive pronouns”

ضمیر ملکی در زبان انگلیسی، ضمایری هستند که مالکیت را نشان می‌دهند. آنها به تنهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند و دیگر لازم نیست بعد از آنها یک اسم بیاید.

ضمایر ملکی در زبان انگلیسی به دو گروه تقسیم می‌شوند:

 • ضمایر ملکی فاعلی (Possessive Pronouns)
 • ضمایر ملکی مفعولی (Possessive Pronouns)

ضمایر ملکی فاعلی

ضمایر ملکی فاعلی در جمله به عنوان فاعل یا یکی از اجزای فاعلی جمله قرار می‌گیرند. آنها به صورت زیر هستند:

 • My (مال من)
 • Your (مال تو)
 • His (مال او)
 • Her (مال او)
 • Its (مال آن)
 • Our (مال ما)
 • Their (مال آنها)

مثال

 • Imy book. (من کتاب خودم را می‌خوانم.)
 • Youyour keys. (تو کلیدهای خودت را پیدا کن.)
 • Hehis car. (او ماشین خودش را رانندگی می‌کند.)
 • Sheher house. (او خانه خودش را تمیز می‌کند.)
 • Itits tail. (آن دم خودش را تکان می‌دهد.)
 • Weour dog. (ما سگ خودمان را دوست داریم.)
 • Theytheir children. (آنها بچه‌های خود را دوست دارند.)

ضمایر ملکی مفعولی

ضمایر ملکی مفعولی در جمله به عنوان مفعول یا یکی از اجزای مفعولی جمله قرار می‌گیرند. آنها به صورت زیر هستند:

 • Me (من)
 • You (تو)
 • Him (او)
 • Her (او)
 • It (آن)
 • Us (ما)
 • Them (آنها)

مثال

 • Ilovemy mother. (من مادر خودم را دوست دارم.)
 • Do youknowyour teacher? (آیا معلم خودت را می‌شناسی؟)
 • Hesawhis friend. (او دوست خود را دید.)
 • Shehelpedher sister. (او به خواهر خود کمک کرد.)
 • Itbitits tail. (آن دم خود را گاز گرفت.)
 • Wehelpour friends. (ما به دوستان خود کمک می‌کنیم.)
 • Theylovetheir children. (آنها بچه‌های خود را دوست دارند.)

صفت ملکی چیست؟ صفت ملکی “possessive adjective” 

صفت ملکی در زبان انگلیسی، صفتی است که مالکیت را نشان می‌دهد. آنها همیشه قبل از اسم قرار می‌گیرند و با اسمی که قبل از آنها قرار می‌گیرند مطابقت دارند.

صفت‌های ملکی در زبان انگلیسی به صورت زیر هستند:

 • My (مال من)
 • Your (مال تو)
 • His (مال او)
 • Her (مال او)
 • Its (مال آن)
 • Our (مال ما)
 • Their (مال آنها)

برای استفاده از صفات ملکی، باید به موارد زیر توجه کنیم:

 • صفات ملکی همیشه قبل از اسم قرار می‌گیرند.
 • صفات ملکی باید با اسمی که قبل از آنها قرار می‌گیرند مطابقت داشته باشند.

در اینجا چند مثال از استفاده از صفات ملکی آورده شده است:

 • Mybook is on the table.** (کتاب من روی میز است.)
 • Yourkeys are on the counter.** (کلیدهای تو روی پیشخوان هستند.)
 • Hiscar is parked in the driveway.** (ماشین او در پارکینگ پارک شده است.)
 • Herhouse is very beautiful.** (خانه او بسیار زیبا است.)
 • Itstail is wagging.** (دم آن تکان می‌خورد.)
 • Ourchildren are playing in the park.** (بچه‌های ما در پارک بازی می‌کنند.)
 • Theirdog is barking.** (سگ آنها پارس می‌کند.)

صفات ملکی را می‌توان در انواع مختلف جمله از جمله جمله‌های خبری، پرسشی، امری و شرطی استفاده کرد.

تفاوت صفات ملکی با ضمایر ملکی

ضمایر ملکی و صفات ملکی هر دو برای نشان دادن مالکیت استفاده می‌شوند، اما تفاوت‌هایی بین آنها وجود دارد:

ضمایر ملکی

 • به تنهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند و دیگر لازم نیست بعد از آنها یک اسم بیاید.
 • می‌توانند به عنوان فاعل یا یکی از اجزای فاعلی جمله قرار بگیرند.
 • در برخی از موارد می‌توانند به عنوان مفعول یا یکی از اجزای مفعولی جمله قرار بگیرند.

صفات ملکی

 • همیشه قبل از اسم قرار می‌گیرند.
 • نقش صفت دارند و باید با اسمی که قبل از آنها قرار می‌گیرند مطابقت داشته باشند.
 • نمی‌توانند به عنوان فاعل یا یکی از اجزای فاعلی جمله قرار بگیرند.

در اینجا چند نکته دیگر در مورد تفاوت ضمایر ملکی و صفات ملکی آورده شده است:

 • ضمایر ملکی می‌توانند در انتهای جمله نیز قرار بگیرند، اما صفات ملکی نمی‌توانند.
 • ضمایر ملکی می‌توانند به عنوان مفعول مستقیم یا غیر مستقیم نیز استفاده شوند، اما صفات ملکی نمی‌توانند.

در نهایت، باید توجه داشت که انتخاب بین ضمایر ملکی و صفات ملکی به معنای جمله و ساختار آن بستگی دارد.


بیشتربخوانید :

اهمیت گرامر در زبان انگلیسی | نقش گرامر در یادگیری زبان انگلیسی

گرامر should در انگلیسی | فعل should و کاربردهای آن

تقویت گرامر زبان انگلیسی | راه های تقویت گرامر زبان انگلیسی

parts of speech در آیلتس | گرامر parts of speech

دانلود کتاب های Grammar in Use | دانلود کتاب گرامر

فرق اصلی ضمیر ملکی و صفت ملکی

در زبان انگلیسی هم صفات ملکی و هم ضمایر ملکی مفهوم مالکیت و متعلق بودن رو می‌رسونن برای همین ممکنه باهم اشتباه گرفته بشن. صفات ملکی مالکیت اسمی که بعد از خودشون میاد رو بیان می‌کنن و توضیح میدن. ضمایر ملکی جایگزین اون اسمی میشن که مالکیتش رو بیان می‌کنن. این نکته تفاوت اصلی بین ضمایر و صفات ملکیه.

صفات ملکی و ضمایر ملکی هر دو برای نشان دادن مالکیت استفاده می‌شوند، اما تفاوت‌های مهمی بین آنها وجود دارد.

صفات ملکی همیشه قبل از اسم قرار می‌گیرند و با اسمی که قبل از آنها قرار می‌گیرند مطابقت دارند. آنها نقش صفت دارند و نشان می‌دهند که اسم متعلق به چه کسی یا چه چیزی است.

ضمایر ملکی به تنهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند و دیگر لازم نیست بعد از آنها یک اسم بیاید. آنها می‌توانند به عنوان فاعل یا یکی از اجزای فاعلی جمله قرار بگیرند. در برخی از موارد می‌توانند به عنوان مفعول یا یکی از اجزای مفعولی جمله قرار بگیرند.

در اینجا چند مثال از استفاده از صفات ملکی و ضمایر ملکی آورده شده است:

صفات ملکی

 • Mybook is on the table.** (کتاب من روی میز است.)
 • Yourkeys are on the counter.** (کلیدهای تو روی پیشخوان هستند.)
 • Hiscar is parked in the driveway.** (ماشین او در پارکینگ پارک شده است.)
 • Herhouse is very beautiful.** (خانه او بسیار زیبا است.)
 • Itstail is wagging.** (دم آن تکان می‌خورد.)
 • Ourchildren are playing in the park.** (بچه‌های ما در پارک بازی می‌کنند.)
 • Theirdog is barking.** (سگ آنها پارس می‌کند.)

ضمایر ملکی

 • This is my book. (این کتاب من است.)
 • Do you know your teacher? (آیا معلم خودت را می‌شناسی؟)
 • He saw his friend. (او دوست خود را دید.)
 • She helped her sister. (او به خواهر خود کمک کرد.)
 • It bit its tail. (آن دم خود را گاز گرفت.)
 • We help our friends. (ما به دوستان خود کمک می‌کنیم.)
 • They love their children. (آنها بچه‌های خود را دوست دارند.)

در مثال‌های بالا، صفات ملکی قبل از اسم قرار گرفته‌اند و نشان می‌دهند که اسم متعلق به چه کسی یا چه چیزی است. در مثال‌های دوم، ضمایر ملکی به تنهایی مورد استفاده قرار گرفته‌اند و نشان می‌دهند که اسم قبلی متعلق به چه کسی یا چه چیزی است.

هزینه آزمون آیلتس2023
هزینه آزمون آیلتس2023

It’s و its

بعضی ضمایر ملکی و صفات ملکی کاملا یکسان هستن (مثل its). تو این موارد چه‌جوری تشخیص بدیم که کلمه استفاده شده صفته یا ضمیر؟ تو این مورد هم راه تشخیص توجه به ساختار جمله هست.

برخی از ضمایر ملکی و صفات ملکی کاملاً یکسان هستند، مانند its. در این موارد، راه تشخیص اینکه کلمه استفاده شده صفت است یا ضمیر، توجه به ساختار جمله است.

صفت ملکی همیشه قبل از اسم قرار می‌گیرد و با اسمی که قبل از آن قرار می‌گیرد مطابقت دارد. ضمیر ملکی به تنهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد و دیگر لازم نیست بعد از آن یک اسم بیاید.

در مورد its، اگر its قبل از اسم قرار بگیرد، صفت ملکی است. در این صورت، نشان می‌دهد که اسم متعلق به چه کسی یا چه چیزی است.

 • The cat its tail is wagging. (دم گربه تکان می‌خورد.)

در این جمله، its صفت ملکی است و نشان می‌دهد که دم متعلق به گربه است.

اما اگر its به تنهایی مورد استفاده قرار بگیرد، ضمیر ملکی است. در این صورت، جایگزین اسمی می‌شود که مالکیتش را بیان می‌کند.

 • It its tail is wagging. (دم آن تکان می‌خورد.)

در این جمله، its ضمیر ملکی است و جایگزین اسم cat شده است.

در اینجا چند مثال دیگر آورده شده است:

صفات ملکی

 • The dog’s tail is wagging. (دم سگ تکان می‌خورد.)
 • The girl’s book is on the table. (کتاب دختر روی میز است.)
 • The car’s engine is broken. (موتور ماشین خراب است.)

ضمایر ملکی

 • It its tail is wagging. (دم آن تکان می‌خورد.)
 • It its book is on the table. (کتاب آن روی میز است.)
 • It its engine is broken. (موتور آن خراب است.)

با توجه به این نکات، می‌توان به راحتی تشخیص داد که کلمه its در جمله مورد نظر صفت ملکی است یا ضمیر ملکی.

سوالات متداول ضمایر ملکی در زبان انگلیسی و تفاوت آن با صفات ملکی

ضمایر ملکی و صفات ملکی چه تفاوتی با هم دارند؟

ضمایر ملکی و صفات ملکی هر دو برای نشان دادن مالکیت استفاده می‌شوند، اما تفاوت‌های مهمی بین آنها وجود دارد.
صفات ملکی همیشه قبل از اسم قرار می‌گیرند و با اسمی که قبل از آنها قرار می‌گیرند مطابقت دارند. آنها نقش صفت دارند و نشان می‌دهند که اسم متعلق به چه کسی یا چه چیزی است.
ضمایر ملکی به تنهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند و دیگر لازم نیست بعد از آنها یک اسم بیاید. آنها می‌توانند به عنوان فاعل یا یکی از اجزای فاعلی جمله قرار بگیرند. در برخی از موارد می‌توانند به عنوان مفعول یا یکی از اجزای مفعولی جمله قرار بگیرند.
در اینجا چند مثال از تفاوت ضمایر ملکی و صفات ملکی آورده شده است:
صفات ملکی
My book is on the table.** (کتاب من روی میز است.)
Your keys are on the counter.** (کلیدهای تو روی پیشخوان هستند.)
His car is parked in the driveway.** (ماشین او در پارکینگ پارک شده است.)
Her house is very beautiful.** (خانه او بسیار زیبا است.)
Its tail is wagging.** (دم آن تکان می‌خورد.)
Our children are playing in the park.** (بچه‌های ما در پارک بازی می‌کنند.)
Their dog is barking.** (سگ آنها پارس می‌کند.)
ضمایر ملکی
This is my book. (این کتاب من است.)
Do you know your teacher? (آیا معلم خودت را می‌شناسی؟)
He saw his friend. (او دوست خود را دید.)
She helped her sister. (او به خواهر خود کمک کرد.)
It bit its tail. (آن دم خود را گاز گرفت.)
We help our friends. (ما به دوستان خود کمک می‌کنیم.)
They love their children. (آنها بچه‌های خود را دوست دارند.)
در مثال‌های بالا، صفات ملکی قبل از اسم قرار گرفته‌اند و نشان می‌دهند که اسم متعلق به چه کسی یا چه چیزی است. در مثال‌های دوم، ضمایر ملکی به تنهایی مورد استفاده قرار گرفته‌اند و نشان می‌دهند که اسم قبلی متعلق به چه کسی یا چه چیزی است.

چگونه می‌توان تشخیص داد که یک کلمه صفت ملکی است یا ضمیر ملکی؟

در برخی موارد، تشخیص اینکه یک کلمه صفت ملکی است یا ضمیر ملکی دشوار است. در این موارد، راه تشخیص توجه به ساختار جمله است.
صفت ملکی همیشه قبل از اسم قرار می‌گیرد و با اسمی که قبل از آن قرار می‌گیرد مطابقت دارد. ضمیر ملکی به تنهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد و دیگر لازم نیست بعد از آن یک اسم بیاید.
بنابراین، اگر کلمه مورد نظر قبل از اسم قرار بگیرد، صفت ملکی است. اگر کلمه مورد نظر به تنهایی مورد استفاده قرار بگیرد، ضمیر ملکی است.
در اینجا چند مثال آورده شده است:
The cat’s tail is wagging. (دم گربه تکان می‌خورد.)
در این جمله، cat’s صفت ملکی است و نشان می‌دهد که دم متعلق به گربه است.
It its tail is wagging. (دم آن تکان می‌خورد.)
در این جمله، its ضمیر ملکی است و جایگزین اسم cat شده است.

آیا در زبان انگلیسی ضمایر ملکی فاعلی وجود دارد؟

بله، در زبان انگلیسی ضمایر ملکی فاعلی وجود دارد. ضمایر ملکی فاعلی به تنهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند و نشان می‌دهند که فاعل جمله چه کسی یا چه چیزی است.
در اینجا چند مثال از ضمایر ملکی فاعلی آورده شده است:
I am going to the store. (من می‌روم به فروشگاه.)
You are my friend. (تو دوست من هستی.)

5/5 - (8 امتیاز)
https://radtime.org/?p=13705
اشتراک گذاری:

نظرات

1 نظر در مورد ضمایر ملکی در زبان انگلیسی و تفاوت آن با صفات ملکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. ضمایر ملکی در زبان انگلیسی و تفاوت آن با صفات ملکی خیلی کاربردی بود عالی