حروف انگلیسی به ترتیب - آموزشگاه زبان های خارجی راد تایم

حروف انگلیسی به ترتیب

1495 بازدید
یادگیری حروف الفبای انگلیسی

حروف انگلیسی به ترتیب

حروف انگلیسی به ترتیب، یادگیری حروف الفبای انگلیسی یکی از اولین مراحل یادگیری زبان انگلیسی است. برای یادگیری حروف الفبای انگلیسی، می‌توانید از روش‌های مختلف استفاده کنید، از جمله:

۱. خواندن حروف به صوت بلند و تلفظ صحیح آن‌ها را بازتکراری کنید.

۲. نوشتن حروف را بارها و بارها تمرین کنید تا با حروف آشنا شوید و نوشتن آن‌ها به طور خودکار برایتان آسان شود.

۳. استفاده از نرم‌افزارها و برنامه‌های آموزشی برای یادگیری حروف الفبای انگلیسی.

۴. یادگیری حروف با انجام بازی‌های آموزشی مطابق با سطح خود.

۵. تمرین نوشتن و خواندن کلمات ساده و جملات کوتاه با استفاده از حروف الفبای انگلیسی.

توصیه می‌شود که در طول فرایند یادگیری حروف الفبای انگلیسی، به صورت مرتب تمرین کنید و از منابع آموزشی گوناگون بهره بگیرید. همچنین، تمرین مداوم و تکرار کلمات و جملات، به شما کمک می‌کند تا با سرعت بیشتری به زبان انگلیسی تسلط پیدا کنید.

حروف انگلیسی

الفبای انگلیسی از 26 حرف تشکیل شده است که به دو دسته صدادار و بی‌صدا تقسیم می‌شوند.

حروف صدادار

حروف صدادار، حروفی هستند که هنگام تلفظ، صدایی از دهان خارج می‌شود. حروف صدادار انگلیسی عبارتند از:

 • a
 • e
 • i
 • o
 • u
 • y

حروف بی‌صدا

حروف بی‌صدا، حروفی هستند که هنگام تلفظ، صدایی از دهان خارج نمی‌شود. حروف بی‌صدا انگلیسی عبارتند از:

 • b
 • c
 • d
 • f
 • g
 • h
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • v
 • w
 • x
 • z

تلفظ حروف انگلیسی

تلفظ حروف انگلیسی به دو صورت آمریکایی و بریتانیایی است. تلفظ حروف انگلیسی به صورت آمریکایی در ایالات متحده آمریکا و برخی از کشورهای دیگر رایج است. تلفظ حروف انگلیسی به صورت بریتانیایی در انگلستان و برخی از کشورهای دیگر رایج است.

در اینجا تلفظ حروف انگلیسی به صورت آمریکایی و بریتانیایی آورده شده است:

حروف | تلفظ آمریکایی | تلفظ بریتانیایی
------- | -------- | --------
a | æ | ɑ:
e | i: | i:
i | ɪ | ɪ
o | ɑʊ | ɒ
u | u: | u:
y | aɪ | aɪ
b | b | b
c | sɪ | sɪ
d | d | d
f | f | f
g | dʒ | dʒ
h | h | h
j | dʒeɪ | dʒeɪ
k | k | k
l | l | l
m | m | m
n | n | n
p | p | p
q | kjuː | kjuː
r | r | r
s | s | s
t | t | t
v | v | v
w | dʌbljuː | dʌbljuː
x | eks | eks
z | zɪ | zɪ

مثال‌هایی از کاربرد حروف انگلیسی

در اینجا چند مثال از کاربرد حروف انگلیسی آورده شده است:

 • a: cat, hat, map, apple
 • e: he, she, me, tree
 • i: it, in, is, ice
 • o: go, no, to, stop
 • u: us, up, cup, sun
 • y: why, my, fly, sky
 • b: boy, bag, bed, big
 • c: cat, car, cup, can
 • d: dog, day, dad, door
 • f: fish, fun, foot, fast
 • g: girl, go, game, get
 • h: hat, hand, house, hot
 • j: jump, juice, jar, just
 • k: king, key, car, keep
 • l: leg, lip, land, love
 • m: man, mom, milk, mouse
 • n: no, new, net, nose
 • p: pen, pig, pan, play
 • q: queen, quick, quit, quarter
 • r: red, run, rat, rope
 • s: sun, sea, sand, sleep
 • t: top, toy, tree, try
 • v: van, very, vine, voice
 • w: water, wall, watch, win
 • x: box, fox, fix, six
 • z: zoo, zero, zebra, zip

یادگیری حروف انگلیسی اولین قدم در یادگیری زبان انگلیسی است. با یادگیری حروف انگلیسی می‌توانید به راحتی کلمات و عبارات انگلیسی را بخوانید و بنویسید.

الفبای انگلیسی

حروف انگلیسی به ترتیب الفبا به شرح زیر است:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

هر حرف به تنهایی یک حرف الفبای انگلیسی است و به علاوه بر این، برخی از حروف به صورت کوتاه شده یا آکرونیم استفاده می‌شوند. برای مثال، “A” به عنوان کوتاه شده “An” و “The” و “ASAP” به عنوان آکرونیم “As Soon As Possible” استفاده می‌شوند.

حروف الفبای انگلیسی به ترتیب، همراه با تلفظ

نام حروفحروف کوچکحروف بزرگشماره حروف
اِیaA1
بیbB2
سیcC3
دیdD4
ایeE5
اِفfF6
جیgG7
اِیچhH8
آیiI9
جِیjJ10
کِیkK11
اِلlL12
اِمmM13
اِنnN14
اُoO15
پیpP16
کیوqQ17
آرrR18
اِسsS19
تیtT20
یوuU21
ویvV22
دابلیوyW23
اِکسxX24
وایyY25
زِدzZ26

حروف الفبای انگلیسی به همراه تلفظ و مثال

هر یک از حروف الفبا انگلیسی می‌تواند نماینده بیش از یک تلفظ و آوا باشد.

تلفظ و معنیمثالانواع تلفظ حروفحروف
اَپل (سیب) / آرم (بازو)A pple/ Armآ، اَAa
بایسیکِل (دوچرخه)B icycleبBb
سیتیزِن (شهروند)/ کانتری (کشور)C itizen/ Countryس، کCc
دِیت (خرما، تاریخ)D ateدDd
فان (شوخی)F unفFf
جینییِس (نابغه)/گلوبال (جهانی)G enius/ G lobalج، گGg
هُورس (اسب)H orseهHh
ایگنور (نادیده گرفتن)/ آیدِنتیتی (هویت)I gnore/ Identityایی، آیIi
جانگِل (جنگل)J ungleجJj
کینگ (پادشاه)K ingکKk
لاو (عشق)L oveلLl
ماذر (مادر)M otherمMm
نُوِل (رمان)N ovelنNn
بُن (استخوان)/ آکتُبِر (اکتبر)Bone/ Octoberاُ، آOo
پاکِت (جیب)P ocketپPp
کویین (ملکه)Q ueenکQq
رِین (باران)R ainرRr
سان (خورشید)S unس، زSs
تی (چای)T eaتTt
بول (گاو نر)/ آندِر (زیر)/ یونیورسیتی (دانشگاه)Bull/ Under/ Universityاو، آ، یوUu
والیِم (بلندی صدا)V alumeوVv
واتِر (آب)W aterوWw
زایلِفُن (ساز زیلوفون)/ سیکس (شش)/انگزایِتی (دلواپسی)X ylophone/ six/ Anxiety/ز، کس، گزXx
جِم (باشگاه ورزشی)/ بای (به وسیله)Gym/ Byای، ی، آیYy
مازِل (پوزه)MuzzleزZz
معرفی 6 اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی کودکان

نکته: جالب است بدانید هر یک از حروف الفبای انگلیسی می‌تواند نماینده بیش از یک صدا باشد یا یک صدای واحد ممکن است به وسیله حروف مختلفی نمایش داده شود.

1- حروف بزرگ الفبای انگلیسی

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

موارد کاربرد حروف بزرگ در زبان انگلیسی بصورت زیر است:

 • حرف اول در هنگام شروع نوشتن یک جمله یا پس از پایان یافتن جمله ی قبلی با نقطه یا علامت سوال، با حرف بزرگ نوشته می شود.
 • کلمه ی I در اول یا وسط جمله، بصورت حرف بزرگ نوشته می شود.
 • اسامی خاص و عام نیز با حروف بزرگ آغاز می شوند (البته استثناهایی هم در این مورد وجود دارد).
 • حروف مختصر در زبان نیز بصورت بزرگ نوشته می شوند.

2- حروف کوچک الفبای انگلیسی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

گاهی اوقات دو حرف در زبان انگلیسی دارای یک صدا هستند (مانند ph, sh و th) که به آنها دیگراف می گویند. مثال: photo, they, she

چند نکته

 • توجه داشته باشید که تلفظ حروف J (جِی) و G(جی) در انگلیسی متفاوت است.
 • بسیاری از افراد حرف K را بصورت “کا” تلفظ می کنند درحالیکه تلفظ صحیح این حرف بصورت ” کِی” می باشد.
 • تلفظ حرف Z در انگلیسی بریتانیایی ” زِد” و در انگلیسی آمریکایی “زی” می باشد.

حروف صدا دار یا مصوت ها (Vowel letters)

حروف صدا دار یا مصوت ها (Vowel Letters) حروفی هستند که در تلفظشان دهان به صدا در می‌آیند و صدای آن‌ها توسط تغییر شکل دهان و لب‌ها تولید می‌شود. حروف صدادار انگلیسی به شرح زیر است:

A, E, I, O, U

LetterPronunciation
Aاِی
Eایی
Iآی
Oاُ
Uیو

همچنین، در برخی از موارد، حرف‌های Y و W نیز به عنوان حروف صدادار شناخته می‌شوند، به‌طوری که وقتی در ابتدای یک کلمه قرار می‌گیرند، به‌جای حرف صدادار “A” استفاده می‌شوند. به‌عنوان مثال، کلمه “yellow” با حرف صدادار Y در ابتدا شروع می‌شود، اما از حرف صدادار “A” به‌عنوان اولین حرف استفاده می‌شود: “a yellow car”.

یادگیری حروف الفبای انگلیسی- آموزشگاه راد تایم
یادگیری حروف الفبای انگلیسی- آموزشگاه راد تایم

حروف صدا دار بلند و کوتاه

یکی از ویژگی های حروف صدا دار انگلیسی این است که بصورت بلند و کوتاه هستند. حروف صدا دار بلند به اینصورت نوشته می شوند:

/a:/ – /e:/ – /i:/ – /o:/ – /u:/

حرف صدادارتلفط و مثال
/a:/آ کشیده – car
/e:/ای کشیده – keep
/i:/آی – bike
/o:/اُ کشیده – home
/u:/یو – cute

حروف بی صدا انگلیسی (consonant letters)

حروف بی صدا (Consonant Letters) حروفی هستند که در تلفظشان دهان به صدا در نمی‌آیند و صدای آن‌ها توسط لب‌ها، دندان‌ها، حنجره و سایر بخش‌های داخل دهان تولید می‌شود. حروف بی صدا انگلیسی به شرح زیر است:

B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z

حرفتلفظ
Bبی
Cسی
Dدی
Fاف
Gجی
Hاِیچ
Jجِی
Kکِی
Lاِل
Mاِم
Nاِن
Pپی
Qکیو
Rآر
Sاِس
Tتی
Vوی
Wدابلیو
Xاِکس
Yوای
Zزِد

مقابل هر حرف بی صدا، یک حرف صدادار وجود دارد که در تلفظشان دهان به صدا در می‌آیند. به عنوان مثال، حرف صدادار “A” مقابل حرف بی صدا “B” و حرف صدادار “I” مقابل حرف بی صدا “J” است.

دیفتونگ یا صداهای ترکیبی در انگلیسی

دیفتونگ (Diphthongs) یا صداهای ترکیبی در انگلیسی از ترکیب دو حرف صدادار به همراه تغییر شکل دهان و لب‌ها برای تولید صدا ساخته می‌شوند. صداهای ترکیبی در انگلیسی شامل موارد زیر می‌شوند:

 1. /eɪ/ – این صدا با ترکیب حرف صدادار “e” و “a” تولید می‌شود، مانند کلمات “face” و “day”.
 2. /aɪ/ – این صدا با ترکیب حرف صدادار “a” و “i” تولید می‌شود، مانند کلمات “time” و “eye”.
 3. /ɔɪ/ – این صدا با ترکیب حرف صدادار “o” و “i” تولید می‌شود، مانند کلمات “boy” و “noise”.
 4. /aʊ/ – این صدا با ترکیب حرف صدادار “a” و “u” تولید می‌شود، مانند کلمات “house” و “town”.
 5. /oʊ/ – این صدا با ترکیب حرف صدادار “o” و “u” تولید می‌شود، مانند کلمات “boat” و “go”.
 6. /ju:/ – این صدا با ترکیب حرف صدادار “y” و حرف صدادار “u” تولید می‌شود، مانند کلمات “cute” و “music”.

با تمرین و تمرین مداوم، می‌توانید با دیفتونگ‌ها در انگلیسی آشنا شوید و تلفظ صحیح را درک کنید.

دانلود آهنگ برای حفظ کردن الفبای انگلیسی

حروف انگلیسی به ترتیب


حروف انگلیسی به ترتیب الفبا به صورت زیر هستند:

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z

حروف انگلیسی به دو دسته صدادار و بی‌صدا تقسیم می‌شوند. حروف صدادار، حروفی هستند که هنگام تلفظ، صدایی از دهان خارج می‌شود. حروف بی‌صدا، حروفی هستند که هنگام تلفظ، صدایی از دهان خارج نمی‌شود.

حروف صدادار انگلیسی عبارتند از:

 • a
 • e
 • i
 • o
 • u
 • y

حروف بی‌صدا انگلیسی عبارتند از:

 • b
 • c
 • d
 • f
 • g
 • h
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • v
 • w
 • x
 • z

تلفظ حروف انگلیسی به دو صورت آمریکایی و بریتانیایی است. تلفظ حروف انگلیسی به صورت آمریکایی در ایالات متحده آمریکا و برخی از کشورهای دیگر رایج است. تلفظ حروف انگلیسی به صورت بریتانیایی در انگلستان و برخی از کشورهای دیگر رایج است.

در اینجا تلفظ حروف انگلیسی به صورت آمریکایی و بریتانیایی آورده شده است:

حروف | تلفظ آمریکایی | تلفظ بریتانیایی
------- | -------- | --------
a | æ | ɑ:
e | i: | i:
i | ɪ | ɪ
o | ɑʊ | ɒ
u | u: | u:
y | aɪ | aɪ
b | b | b
c | sɪ | sɪ
d | d | d
f | f | f
g | dʒ | dʒ
h | h | h
j | dʒeɪ | dʒeɪ
k | k | k
l | l | l
m | m | m
n | n | n
p | p | p
q | kjuː | kjuː
r | r | r
s | s | s
t | t | t
v | v | v
w | dʌbljuː | dʌbljuː
x | eks | eks
z | zɪ | zɪ

مثال‌هایی از کاربرد حروف انگلیسی:

 • a: cat, hat, map, apple
 • e: he, she, me, tree
 • i: it, in, is, ice
 • o: go, no, to, stop
 • u: us, up, cup, sun
 • y: why, my, fly, sky
 • b: boy, bag, bed, big
 • c: cat, car, cup, can
 • d: dog, day, dad, door
 • f: fish, fun, foot, fast
 • g: girl, go, game, get
 • h: hat, hand, house, hot
 • j: jump, juice, jar, just
 • k: king, key, car, keep
 • l: leg, lip, land, love
 • m: man, mom, milk, mouse
 • n: no, new, net, nose
 • p: pen, pig, pan, play
 • q: queen, quick, quit, quarter
 • r: red, run, rat, rope
 • s: sun, sea, sand, sleep
 • t: top, toy, tree, try
 • v: van, very, vine, voice
 • w: water, wall, watch, win
 • x: box, fox, fix, six
 • z: zoo, zero, zebra, zip

چرا یادگیری حروف الفبای انگلیسی مهم است؟

یادگیری حروف الفبای انگلیسی مهم است به دلایل زیر:

1- یادگیری حروف الفبا انگلیسی، اولین گام در یادگیری زبان انگلیسی است. با یادگیری حروف الفبا، می‌توانید با ساختار زبان انگلیسی آشنا شوید و به راحتی کلمات و جملات را ترجمه کنید.

2- یادگیری حروف الفبا انگلیسی، به شما کمک می‌کند تا کلمات را بهتر بشناسید و در نتیجه مکالماتتان را بهبود بخشید.

3- یادگیری حروف الفبا به شما کمک می‌کند تا در نوشتن و خواندن کتاب‌ها، رسانه‌ها و متون انگلیسی بهتر عمل کنید. با یادگیری تلفظ صحیح حروف الفبا، می‌توانید به راحتی کلمات را تلفظ کنید و درک بهتری از متن انگلیسی داشته باشید.

4- یادگیری حروف الفبا انگلیسی، به شما کمک می‌کند تا با استفاده از منابع مختلف یادگیری زبان انگلیسی، شامل کتاب‌ها، مجلات، مقالات و وب‌سایت‌ها، به صورت مستقل یادگیری زبان انگلیسی را آغاز کنید.

5- یادگیری حروف الفبا انگلیسی، به شما کمک می‌کند تا در سفرهای خارجی و در ارتباط با افراد انگلیسی زبان، به راحتی با آن‌ها ارتباط برقرار کنید و بهتر با آن‌ها ارتباط برقرار کنید.

به شما کمک می کند تا خواندن کلمات را یاد بگیرید

همانطور که می دانید، اولین قدم برای شروع یادگیری زبان، یادگیری حروف و الفبا است. الفبا هسته و اسکلت زبان انگلیسی است و به شما کمک می کند واژگان، کلمات و عبارات مفید را یاد بگیرید و بخوانید. علاوه بر این می توانید فرم های نوشتاری کلمات مختلف را به خاطر بسپارید و بنابراین واژگان را نیز یاد بگیرید!

بیشتر بخوانید :


دوره آموزش زبان انگلیسی کودکان | کلاس آموزش زبان کودک

6 کتاب تصویری مفید برای کودکان

بهترین آموزشگاه زبان کودکان در تهران

معرفی 6 اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی کودکان


به یادگیری تلفظ کمک می کند

یادگیری الفبا و خصوصیات آن (مانند مصوت های کوتاه و بلند، حروف بی صدا، صدا دار و غیره) هم به تلفظ شما کمک زیادی می کند: دانستن اصوات انگلیسی برای یادگیری این زبان بسیار مهم است!

به هجی کردن کلمات کمک می کند

یادگیری الفبا علاوه بر خواندن کلمات به شما کمک می کند تا هجی کردن کلمات یا املای آنها را نیز یاد بگیرید! این روش بسیار خوبی برای افزایش مهارت های املایی است.

دانش عمومی شما در مورد زبان انگلیسی را توسعه می دهد

یادگیری الفبای انگلیسی همراه با ویژگی ها و صداهای آنها، بینش خوبی در مورد زبان انگلیسی به شما می دهد. برای مثال یاد می گیرید که کدام صداهای واکه بلند یا کوتاه هستند و حرف “y” در چه زمانی صدا دار است و در چه مواقعی بی صدا و چرا؟ مواردی مشابه این مثال ها زیاد وجود دارد.

نکات یادگیری سریع الفبای انگلیسی

نکته شماره 2:

آهنگ و ویدیوهای آنلاین زیادی برای یادگیری الفبای انگلیسی وجود دارد. اگر حافظه شنیداری خوبی دارید یا اگر می خواهید همراه با یادگیری الفبا آهنگ بخوانید، می توانید از شعرها و آهنگ های آموزشی مختلف استفاده نمایید.

جملات پانگرام را تمرین کنید

پانگرام یا حروف جمع، جمله ای ست که در آن از تمام حروف الفبای یک زبان استفاده می شود. در جملات پانگرام هر حرف دست کم یکبار دیده می شود بنابراین این جملات می توانند به تقویت مهارت های نوشتاری و حافظه شما کمک کنند. جمله ی زیر معروف ترین پانگرام انگلیسی می باشد:

“The quick brown fox jumps over the lazy dog”

IPA را یاد بگیرید

منظور از IPA (International Phonetic Alphabet)، الفبای آوانگاری بین‌المللی است. IPA یک سامانه نوشتاری و آوانگاری است که بر پایه الفبای لاتینی بوده و برای نشان دادن صداهای ایجاد شده در زبان‌های گوناگون طراحی شده ‌است. بنابراین با استفاده از این سامانه می توانید صداهای الفبای انگلیسی را به خوبی درک کنید.

از فلش کارت استفاده کنید

شما می توانید فلش کارت ها را بخرید یا به راحتی در خانه بسازید. برای ساخت فلش کارت برای یادگیری حروف الفبا، فقط به 26 قطعه کاغذ نیاز دارید. در یک طرف کاغذ حرف الفبا را بنویسید و در طرف دیگر تلفظ آن را یادداشت کنید.

از بازی های مختلف و سرگرم کننده استفاده کنید

وب سایت های زیادی وجود دارند که بازی های سرگرم کننده و ساده ای را برای زبان آموزان در دسترس قرار داده است. برای اینکار می توانید از وب سایت هایی مانند Kahoot ، Quizlet یا BBC learning استفاده کنید و فعالیت های سرگرم کننده ای برای تمرین الفبای انگلیسی پیدا کنید.

از ویدیوها استفاده کنید و به آهنگ های مربوط به حروف الفبا گوش کنید

6 کتاب مصور مفید برای کودکان

آهنگ و ویدیوهای آنلاین زیادی برای یادگیری الفبای انگلیسی وجود دارد. اگر حافظه شنیداری خوبی دارید یا اگر می خواهید همراه با یادگیری الفبا آهنگ بخوانید، می توانید از شعرها و آهنگ های آموزشی مختلف استفاده نمایید.

سوالات متداول یادگیری حروف الفبای انگلیسی

چگونه می‌توانم بهترین روش برای یادگیری حروف الفبا را پیدا کنم؟

بهترین روش برای یادگیری حروف الفبا برای هر فرد ممکن است متفاوت باشد. برای پیدا کردن بهترین روش برای خودتان، می‌توانید از منابع آموزشی مختلفی مانند کتاب‌های زبان انگلیسی، نرم‌افزارهای آموزشی، ویدئوهای آموزشی و کلاس‌های زبان استفاده کنید.

آیا باید حروف الفبای انگلیسی را به ترتیب یاد بگیرم؟

بله، بهترین روش برای یادگیری حروف الفبای انگلیسی، شروع از حرف A و پیشروی به ترتیب الفبا است. این روش به شما کمک می‌کند تا با ساختار زبان انگلیسی آشنا شوید و به راحتی کلمات را بسازید.

۳- آیا باید به تلفظ حروف الفبای انگلیسی توجه کنم؟

پاسخ: بله، تلفظ حروف الفبای انگلیسی بسیار مهم است و باید به آن توجه کنید. تلفظ صحیح حروف الفبای انگلیسی، به شما کمک می‌کند تا به راحتی کلمات را تلفظ کنید و درک بهتری از متن انگلیسی داشته باشید.

آیا باید حروف الفبای انگلیسی را حفظ کنم؟

بله، برای یادگیری حروف الفبای انگلیسی، باید حروف را حفظ کنید. حفظ حروف، به شما کمک می‌کند تا به راحتی کلمات را بسازید و در نوشتن و خواندن متون انگلیسی بهتر عمل کنید.

چه منابع آموزشی می‌تواند در یادگیری حروف الفبای انگلیسی مفید باشد؟

منابع آموزشی مختلفی مانند کتاب‌های زبان انگلیسی، نرم‌افزارهای آموزشی، ویدئوهای آموزشی و کلاس‌های زبان می‌تواند در یادگیری حروف الفبای انگلیسی مفید باشد. همچنین، شنیدن موسیقی به زبان انگلیسی و خواندن متن آن‌ها نیز می‌تواند در یادگیری حروف الفبای انگلیسی کمک کند.

4.7/5 - (13 امتیاز)
https://radtime.org/?p=11925
اشتراک گذاری:

نظرات

4 نظر در مورد حروف انگلیسی به ترتیب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. مقاله خوبی بود ممنون یادگیری حروف الفبای انگلیسی