آموزش الفبای زبان فرانسه

آموزش الفبای زبان فرانسه

211 بازدید
آموزش الفبای زبان فرانسه

الفبای زبان فرانسه

آموزش الفبای زبان فرانسه، زبان فرانسه از الفبای لاتین با 26 حرف تشکیل شده است. تلفظ برخی از حروف فرانسوی با انگلیسی متفاوت است.زبان فرانسه یکی از زبان‌های پرکاربرد در جهان است که در بسیاری از کشورهای مختلف به عنوان زبان رسمی یا زبان دوم استفاده می‌شود.

جدول الفبای فرانسوی:

حرفنامتلفظ تقریبی
Aaآ
Bبِ
Cسِ
Dدِ
Eeاِ
Feffeاِف
Gژِ
Hhacheاَش
Iiای
Jjoteژُت
Kkaکَ
Lelleاِل
Memmeاِم
Nenneاِن
Ooاُ
Pپِ
Qquکُ
Rerreاِر
Sesseاِس
Tتِ
Uuاُ
Vوِ
Wdouble véدوبل وِ
Xixeایکس
Yygrecایگرِک
Zzèdeزِد
الفبای زبان فرانسه با تلفظ فارسی

نکات:

 • حروف “c” و “g” قبل از “e” و “i” به ترتیب مانند “س” و “ژ” تلفظ می‌شوند.
 • حرف “h” در فرانسوی بی‌صدا است.
 • حرف “u” در فرانسوی مانند “او” در فارسی تلفظ می‌شود.
 • حرف “w” در فرانسوی فقط در کلمات خارجی استفاده می‌شود.
 • علامت‌های “ç” و “à” و “é” و “è” و “ê” و “ï” و “ô” و “ù” و “û” و “ÿ” نیز در الفبای فرانسوی وجود دارند که تلفظ‌های خاص خود را دارند.

تلفظ صحیح حروف فرانسوی

تلفظ صحیح حروف فرانسوی یکی از پایه‌های یادگیری این زبان است. در اینجا چند نکته برای تلفظ صحیح حروف فرانسوی ارائه می‌شود:

حروف صدادار در زبان فرانسه

در زبان فرانسه، شش حرف صدادار وجود دارد: a، e، i، o، u، y.

تلفظ حروف صدادار:

 • a: مانند “آ” در فارسی تلفظ می‌شود.
 • e: مانند “اِ” در فارسی تلفظ می‌شود.
 • i: مانند “ای” در فارسی تلفظ می‌شود.
 • o: مانند “او” در فارسی تلفظ می‌شود.
 • u: مانند “او” در فارسی تلفظ می‌شود.
 • y: مانند “ای” در فارسی تلفظ می‌شود.
حروف صدا دار و بی‌ صدا در زبان فرانسه
حروف صدا دار و بی‌ صدا در زبان فرانسه

تلفظ حروف صدادار در انتهای کلمات:

 • حروف صدادار در انتهای کلمات فرانسوی معمولاً تلفظ می‌شوند.
 • استثنائات:
  • e در انتهای کلمات معمولاً تلفظ نمی‌شود.
  • a در انتهای کلمات گاهی تلفظ نمی‌شود.

حروف بی‌صدا در زبان فرانسه

زبان فرانسه دارای 20 تا 22 حرف بی‌صدا است که مهم‌ترین آنها شامل موارد زیر است:

[b]، [d]، [f]، [g]، [k]، [l]، [m]، [n]، [p]، [r]، [s]، [t]، [v]، [w]، [x]، [y]، [z]، [ʒ]، [ʃ]، [ɲ]، [ʁ]، [ɥ]

ExemplesLes consonnes
Porte, apprendre[p]
Banc, tableau, bombe[b]
Temps, attendre[t]
Dur, adulte, fade[d]
Kilo[k]
Grand, aigre, fatigue[g]
Feu, affaire, chauffe[f]
vous, cave[v]
Assis, glace[s]
Zinc, peser, mise[z]
Gnaf, agneau, vigne[ɲ]
Rue, arrive, pour[ʁ]
Chat, tache[ʃ]
Je, agir[ʒ]
Huile, muet[ɥ]
Hier, nier[j]
Oui, souhaiter[w]

حروف شبه صدادار فرانسه

حروف/ ترکیب حروف سازنده این صدانحوه تلفظIPA
oi, ouمشابه واو در زبان عربی[w]
uiواو عربی + ای[ɥ]
ill, yمشابه حرف بی صدای “ی”[j]

لهجه و نقش آن در الفبای فرانسه

در زبان فرانسه، 5 علامت نگارشی وجود دارد که به آنها “اکسان” می‌گویند. این علائم نقش مهمی در تلفظ صحیح حروف و کلمات دارند.

نقش اکسان‌ها:

 • تغییر آوای حروف: اکسان‌ها می‌توانند تلفظ حروف را تغییر دهند. به عنوان مثال، حرف “e” بدون اکسان مانند “اِ” در فارسی تلفظ می‌شود، اما با اکسان aigu (é) مانند “اِی” تلفظ می‌شود.
 • تمییز بین کلمات: دو کلمه که به شکل یکسان نوشته می‌شوند، با وجود اکسان می‌توانند تلفظ و معنای کاملاً متفاوتی داشته باشند. به عنوان مثال، “le” (مقاله) و “lé” (گذشته ساده فعل lever).

انواع اکسان‌ها:

 1. اکسان اِگو (aigu): این اکسان به شکل é می‌آید و تلفظ حروف را تغییر می‌دهد. به عنوان مثال، “é” مانند “اِی” تلفظ می‌شود.
 2. اکسان گِقو (grave): این اکسان به شکل è، à، ù می‌آید و تلفظ حروف را تغییر می‌دهد. به عنوان مثال، “è” مانند “اِ” تلفظ می‌شود.
 3. اکسان سیقکنفلکس (circonflexe): این اکسان به شکل â، ê، î، ô، û می‌آید و تلفظ حروف را تغییر می‌دهد. به عنوان مثال، “ê” مانند “اِ” بلند تلفظ می‌شود.
 4. اکسان دیاقسیس (tréma): این اکسان به شکل ë، ï، ü، ÿ می‌آید و دو حرف را از هم جدا می‌کند. به عنوان مثال، “ë” مانند “ی” در “یاس” تلفظ می‌شود.
 5. اکسان سدی (cédille): این اکسان به شکل ç می‌آید و تلفظ حرف “c” را مانند “س” می‌کند.

اهمیت یادگیری اکسان‌ها:

یادگیری تلفظ صحیح اکسان‌ها برای تلفظ صحیح کلمات فرانسوی ضروری است. اشتباه در تلفظ اکسان‌ها می‌تواند معنای کلمه را تغییر دهد و باعث سوءتفاهم شود.

اعداد زبان فرانسه
اعداد زبان فرانسه

اجزاء کلام در زبان فرانسه

اجزاء کلام در زبان فرانسه، واحدهای سازنده‌ی زبان هستند که به ما در بیان منظورمان کمک می‌کنند. این اجزاء به طور کلی به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند:

1. اسم (Nom):

 • به کلماتی که برای نامیدن اشخاص، مکان‌ها، اشیاء و مفاهیم به کار می‌روند، اسم می‌گویند.
 • مثال: chien (سگ)، Paris (پاریس)، amour (عشق)

2. صفت (Adjectif):

 • کلماتی هستند که برای توصیف و مشخص کردن اسم به کار می‌روند.
 • مثال: grand (بزرگ)، rouge (قرمز)، beau (زیبا)

3. ضمیر (Pronom):

 • کلماتی هستند که به جای اسم به کار می‌روند.
 • مثال: je (من)، tu (تو)، il (او)

4. فعل (Verbe):

 • کلماتی هستند که بیانگر عمل، حالت یا رویداد هستند.
 • مثال: parler (صحبت کردن)، dormir (خوابیدن)، être (بودن)

5. قید (Adverbe):

 • کلماتی هستند که برای توصیف فعل، صفت یا قید دیگر به کار می‌روند.
 • مثال: bien (خوب)، vite (سریع)، souvent (اغلب)

6. حرف اضافه (Préposition):

 • کلماتی هستند که رابطه بین اسم یا ضمیر و سایر اجزای جمله را نشان می‌دهند.
 • مثال: à (به)، dans (در)، sur (بر)

7. حرف ربط (Conjonction):

 • کلماتی هستند که برای پیوند دادن دو جمله یا دو عبارت به کار می‌روند.
 • مثال: et (و)، mais (اما)، car (زیرا)

8. حرف ندا (Interjection):

 • کلماتی هستند که برای بیان احساسات و عواطف به کار می‌روند.
 • مثال: oh! (اوه!)، ah! (آه!)، ouf! (اوف!)

نوشتار زبان فرانسه

زبان فرانسه برای اولین بار در سال 842 میلادی، در سوگندهای استراسبورگ به صورت نوشتاری ظاهر شد. پیش از آن، لاتین زبانِ مورد استفاده در ادبیات در سراسر اروپا بود. در طول قرن‌های 10 و 11، زبان فرانسوی در تعدادی از اسناد و نوشته‌های مذهبی به کار رفت. با این حال، ادبیات فرانسه تا اواخر قرن دوازدهم / اوایل قرن سیزدهم رونق نگرفت. اولین اثر بزرگ ادبیات فرانسه «آواز رولان» بود که در حدود سال 1200 منتشر شد.

الفبای زبان فرانسه
الفبای زبان فرانسه

تاریخچه نوشتار زبان فرانسه:

 • اولین نمونه‌های نوشتاری زبان فرانسه به قرن نهم میلادی بازمی‌گردد.
 • در طول قرن‌ها، زبان فرانسه تحت تأثیر زبان‌های لاتین، ایتالیایی و آلمانی قرار گرفته است.
 • الفبای فرانسوی بر اساس الفبای لاتین است و 26 حرف دارد.

ویژگی‌های نوشتار زبان فرانسه:

 • حروف صامت: بسیاری از حروف صامت در زبان فرانسه تلفظ نمی‌شوند.
 • حروف مرکب: برخی از حروف در کنار هم قرار می‌گیرند و یک آوا را تشکیل می‌دهند.
 • تلفظ: تلفظ کلمات فرانسوی همیشه با نگارش آنها مطابقت ندارد.
 • علامت‌گذاری: زبان فرانسه از علامت‌های نگارشی مختلفی مانند نقطه، ویرگول، علامت تعجب و علامت سؤال استفاده می‌کند.

تفاوت‌های الفبای فرانسوی و انگلیسی:

 • حروف اضافی: الفبای فرانسوی دارای 4 حرف اضافی است که در انگلیسی وجود ندارند: ç، é، à، ù.
 • تلفظ: تلفظ حروف در زبان فرانسوی با انگلیسی متفاوت است. برای مثال، حرف “u” در فرانسوی مانند “او” در فارسی تلفظ می‌شود، و حرف “h” در فرانسوی بی‌صدا است.
 • ترکیبات حروف: در زبان فرانسوی، برخی از ترکیب‌های حروف مانند “ch”، “gn”، “ou” و “ph” صداهای خاصی دارند که در انگلیسی وجود ندارند.

چرا باید الفبای فرانسوی را یاد بگیریم؟

1. اولین قدم برای یادگیری زبان فرانسه:

 • الفبا پایه و اساس هر زبانی است.
 • با یادگیری الفبا، می‌توانید کلمات و جملات فرانسوی را بخوانید و بنویسید.
 • این امر به شما در یادگیری سریع‌تر زبان فرانسه کمک می‌کند.

2. بهبود لهجه فرانسوی:

 • تلفظ صحیح حروف فرانسوی برای داشتن لهجه خوب ضروری است.
 • با یادگیری الفبا، می‌توانید تلفظ صحیح حروف را یاد بگیرید و لهجه فرانسوی خود را ارتقا دهید.

3. نوشتن آسان‌تر کلمات فرانسوی:

 • آشنایی با حروف و تلفظ آنها، نوشتن کلمات فرانسوی را برای شما آسان‌تر می‌کند.
 • دیگر نیازی به حدس زدن تلفظ حروف و هجی کردن کلمات ندارید.

4. افزایش اعتماد به نفس:

 • تسلط بر الفبا به شما اعتماد به نفس می‌دهد تا به یادگیری زبان فرانسه ادامه دهید.
 • شما می‌دانید که پایه و اساس زبان را یاد گرفته‌اید و می‌توانید به راحتی پیشرفت کنید.

5. دسترسی به منابع آموزشی:

 • بسیاری از منابع آموزشی زبان فرانسه، مانند کتاب‌ها، وب‌سایت‌ها و نرم‌افزارها، بر اساس الفبا هستند.
 • با یادگیری الفبا، می‌توانید از این منابع به طور موثرتر استفاده کنید.
آموزشگاه زبان فرانسوی در غرب تهران
آموزشگاه زبان فرانسوی در غرب تهران

نکات کاربردی ساختار زبان فرانسه

زبان فرانسه، به عنوان یک زبان لاتینی، دارای ویژگی‌ها و قواعد خاص خود است.

در اینجا 8 نکته کاربردی درباره ساختار زبان فرانسه آورده شده است:

1. نقش حروف مشخص در جمله:

 • حروف مشخص در زبان فرانسه به دو نوع معین و نامعین تقسیم می‌شوند.
 • حروف معین: le, la, les
 • حروف نامعین: un, une, des

2. تشکیل جملات:

 • جملات فرانسوی از فاعل، فعل و مفعول تشکیل می‌شوند.
 • ترتیب کلمات در جمله نیز معمولاً SVO (فاعل، فعل، مفعول) است.

3. حروف اشاره:

 • حروف اشاره در زبان فرانسه ce, cet, cette, ces هستند.
 • ce برای نشان‌دادن این (مفرد مذکر)
 • cet برای نشان‌دادن این (مفرد مذکر) قبل از اسم‌هایی که با مصوت یا حرف h بی‌صدا شروع می‌شوند.
 • cette برای نشان‌دادن این (مفرد مؤنث)
 • ces برای نشان‌دادن این‌ها (جمع)

4. صفات و ترتیب صفات:

 • صفات در زبان فرانسه به عنوان ترکیب‌هایی از حروف اشاره و صفت اصلی تشکیل می‌شوند.
 • ترتیب صفات معمولاً به شکل حروف اشاره، صفت هویت، صفت توضیحی می‌باشد.

5. صفات مقایسه‌ای:

 • برای مقایسه صفات در فرانسه از کلمات plus (بیشتر) و moins (کمتر) برای مثبت و aussi (همانند) برای مقایسه برابر استفاده می‌شود.

6. صفات جدا:

 • برخی از صفات در فرانسه بعد از فعل قرار می‌گیرند، نه پیش از اسم.
 • به عنوان مثال: Il est facile à comprendre (آسان برای درک است).

7. زمان‌های گذشته و حال:

 • در زبان فرانسه، زمان‌های گذشته و حال به شکل واحد و پیشرفته وجود دارند.
 • برای مثال: j’ai mangé (من خوردم) در گذشته و je mange (من می‌خورم) در حال.

8. صحبت کردن در زمان آینده:

 • برای بیان افعال آینده در فرانسه از aller + infinitif استفاده می‌شود.
 • به عنوان مثال: Je vais manger (من می‌خورم).
اصطلاحات و عبارات پرکاربرد زبان فرانسه
اصطلاحات و عبارات پرکاربرد زبان فرانسه

کشورهایی که زبان فرانسه زبان رسمی آنها است:

 • بلژیک
 • بنین
 • بورکینافاسو
 • بوروندی
 • کامرون
 • کانادا (در کنار انگلیسی)
 • جمهوری آفریقای مرکزی
 • چاد
 • کومور
 • ساحل عاج
 • جمهوری دموکراتیک کنگو
 • جیبوتی
 • گینه استوایی
 • فرانسه
 • گابن
 • گینه
 • هائیتی
 • لوکزامبورگ
 • ماداگاسکار
 • مالی
 • موناکو
 • نیجر
 • جمهوری کنگو
 • رواندا
 • سنگال
 • سیشل
 • سوئیس
 • توگو
 • وانواتو
آموزش زبان فرانسه
آموزش زبان فرانسه

کشورهایی که اقلیت‌های فرانسوی‌زبان قابل توجهی دارند:

 • الجزایر
 • کامبوج
 • لائوس
 • لبنان
 • مراکش
 • موریس
 • موریتانی
 • تونس
 • گویان فرانسه
 • پلی‌نزی فرانسه
 • گوادلوپ
 • گرنزی
 • جرسی
 • مارتینیک
 • مایوت
 • کالدونیای جدید
 • سنت بارتلمی
 • سن مارتین
 • سنت‌پیر و میکلون
 • ویتنام
 • والیس و فوتونا
 • بخش‌هایی از ایالات متحده (به ویژه لوئیزیانا)

نقش بین‌المللی زبان فرانسه:

 • زبان فرانسه از قرن هفدهم تا اواسط قرن بیستم به طور گسترده به عنوان زبان دیپلماتیک مورد استفاده قرار می‌گرفت.
 • امروزه، زبان انگلیسی جایگزین زبان فرانسه به عنوان زبان دیپلماتیک غالب شده است.
 • با این حال، زبان فرانسه هنوز هم در بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی مانند ناتو، سازمان ملل متحد، نهادهای اتحادیه اروپا و سازمان تجارت جهانی استفاده می‌شود.

دلایل اهمیت زبان فرانسه:

1. زبان بین‌المللی:

 • زبان فرانسه در بیش از 29 کشور جهان به عنوان زبان رسمی شناخته می‌شود.
 • زبان رسمی سازمان‌های بین‌المللی مانند اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و صلیب سرخ است.
 • در بسیاری از کشورهای جهان، زبان فرانسه به عنوان زبان دوم یا سوم تدریس می‌شود.

2. زبان فرهنگ و هنر:

 • فرانسه مهد بسیاری از هنرمندان، نویسندگان و فلاسفه مشهور جهان است.
 • بسیاری از آثار ادبی و هنری برجسته جهان به زبان فرانسه خلق شده‌اند.
 • یادگیری زبان فرانسه به شما امکان می‌دهد تا به این آثار به طور مستقیم و بدون نیاز به ترجمه دسترسی داشته باشید.

3. زبان تجارت و اقتصاد:

 • فرانسه یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان است.
 • بسیاری از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در فرانسه فعالیت می‌کنند.
 • یادگیری زبان فرانسه می‌تواند فرصت‌های شغلی جدیدی را برای شما در زمینه تجارت و اقتصاد فراهم کند.

4. زبان علم و دانش:

 • فرانسه یکی از قطب‌های علمی جهان است.
 • بسیاری از دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی برتر جهان در فرانسه قرار دارند.
 • یادگیری زبان فرانسه به شما امکان می‌دهد تا به منابع علمی و تحقیقاتی به روز به زبان فرانسوی دسترسی داشته باشید.

5. زبان عشق و رومانس:

 • زبان فرانسه به عنوان زبان عشق و رومانس شناخته می‌شود.
 • یادگیری زبان فرانسه می‌تواند به شما در برقراری ارتباط بهتر با افراد در سطحی عمیق‌تر کمک کند.
آموزش حروف زبان فرانسه
آموزش حروف زبان فرانسه

یادگیری زبان فرانسه و فرصت‌های جدید

یادگیری زبان فرانسه می‌تواند دریچه‌ای به سوی فرصت‌های جدید در زمینه‌های مختلف باشد.

در اینجا به چند نمونه از این فرصت‌ها اشاره می‌کنیم:

1. شغلی:

 • تسلط به زبان فرانسه می‌تواند در پیدا کردن شغل در شرکت‌های بین‌المللی، سازمان‌های بین‌المللی و یا سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها به شما کمک کند.
 • همچنین، در بسیاری از مشاغل مرتبط با گردشگری، هتلداری، ترجمه و آموزش، تسلط به زبان فرانسه یک مزیت محسوب می‌شود.

2. تحصیلی:

 • با یادگیری زبان فرانسه می‌توانید در دانشگاه‌های برتر فرانسه و سایر کشورهای فرانسوی‌زبان تحصیل کنید.
 • همچنین، می‌توانید از بورسیه‌های تحصیلی متعددی که برای دانشجویان بین‌المللی ارائه می‌شود، استفاده کنید.

3. فرهنگی:

 • یادگیری زبان فرانسه به شما امکان می‌دهد تا با فرهنگ و تاریخ غنی فرانسه و سایر کشورهای فرانسوی‌زبان آشنا شوید.
 • همچنین، می‌توانید به طور مستقیم به آثار ادبی و هنری برجسته این کشورها دسترسی داشته باشید.

4. سفر:

 • تسلط به زبان فرانسه می‌تواند سفر شما به کشورهای فرانسوی‌زبان را لذت‌بخش‌تر کند.
 • شما می‌توانید با مردم محلی به راحتی ارتباط برقرار کنید و از جاذبه‌های گردشگری این کشورها به طور کامل استفاده کنید.

5. شخصی:

 • یادگیری زبان فرانسه می‌تواند به شما در ارتقای اعتماد به نفس و مهارت‌های ارتباطی‌تان کمک کند.
 • همچنین، می‌تواند به شما در یادگیری زبان‌های دیگر نیز کمک کند.
آموزش زبان فرانسه آنلاین
آموزش زبان فرانسه آنلاین

خط فرانسوی چگونه است

خط فرانسوی، که به écriture française یا écriture manuscrite معروف است، نوعی خط شکسته است که در فرانسه و دیگر کشورهای فرانسوی‌زبان به طور گسترده استفاده می‌شود. این خط دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است که آن را از سایر خطوط متمایز می‌کند.

در اینجا به برخی از ویژگی‌های خط فرانسوی اشاره می‌کنیم:

 • اتصال حروف: حروف در خط فرانسوی به یکدیگر متصل می‌شوند و به ندرت از هم جدا می‌شوند.
 • حرکات روان: خط فرانسوی با حرکات روان و سیال نوشته می‌شود.
 • حروف زینتی: برخی از حروف در خط فرانسوی دارای زوائد و تزئینات هستند.
 • شیب: خط فرانسوی معمولاً با شیب به سمت راست نوشته می‌شود.

یادگیری خط فرانسوی مزایای متعددی دارد، از جمله:

 • بهبود مهارت خواندن و درک متون فرانسوی: با یادگیری خط فرانسوی، شما قادر خواهید بود متون دست‌نویس فرانسوی را به راحتی بخوانید و درک کنید.
 • دسترسی به منابع فرهنگی: خط فرانسوی به شما امکان دسترسی به انبوهی از منابع فرهنگی، مانند اسناد باستانی، مکاتبات شخصی و آثار ادبی را می‌دهد.
 • افزایش مهارت‌های نوشتاری: یادگیری خط فرانسوی به شما کمک می‌کند تا مهارت‌های نوشتاری خود را در زبان فرانسه ارتقا دهید.
 • نشان دادن تعهد به زبان و فرهنگ فرانسوی: تسلط بر خط فرانسوی نشان‌دهنده تعهد شما به یادگیری زبان و فرهنگ فرانسوی است.

بهترین اپلیکیشن و سایت یادگیری زبان فرانسه در خانه
بهترین اپلیکیشن و سایت یادگیری زبان فرانسه در خانه

مکالمه برای آشنایی با الفبای زبان فرانسه

شخص اول: Bonjour, je suis [نام شما]. Je suis en train d’apprendre le français. Pouvez-vous m’aider à apprendre l’alphabet français ? سلام، من [نام شما] هستم. من در حال یادگیری زبان فرانسه هستم. می‌توانید به من در یادگیری الفبای زبان فرانسه کمک کنید؟

شخص دوم: Bien sûr, je peux vous aider. L’alphabet français est composé de 26 lettres.بله، حتماً می‌توانم به شما کمک کنم. الفبای زبان فرانسه از 26 حرف تشکیل شده است.

شخص اول: Quelles sont les voyelles ?حروف صدادار کدامند؟

شخص دوم: Les voyelles sont a, e, i, o, u.حروف صدادار a، e، i، o، u هستند.

شخص اول: Et les consonnes ?و حروف بی‌صدا؟

شخص دوم: Les consonnes sont b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z.حروف بی‌صدا b، c، d، f، g، h، j، k، l، m، n، p، q، r، s، t، v، w، x، y، z هستند.

شخص اول: Comment prononce-t-on les lettres ?چگونه حروف را تلفظ می‌کنیم؟

شخص دوم: La prononciation des lettres françaises est différente de la prononciation des lettres anglaises. Il est important de pratiquer la prononciation des lettres pour bien parler français.تلفظ حروف فرانسوی با تلفظ حروف انگلیسی متفاوت است. برای صحبت کردن خوب به زبان فرانسه، مهم است که تلفظ حروف را تمرین کنید.

شخص اول: Merci beaucoup pour votre aide.خیلی ممنون از کمکتان.

شخص دوم: De rien. Je suis content de vous aider.خواهش می‌کنم. خوشحالم که به شما کمک کردم.

در اینجا چند عبارت دیگر برای مکالمه درباره الفبای زبان فرانسه آورده شده است:

 • Pouvez-vous répéter, s’il vous plaît ? (لطفاً می‌توانید تکرار کنید؟)
 • Je ne comprends pas. (من متوجه نشدم.)
 • Pouvez-vous me donner un exemple ? (می‌توانید یک مثال به من بدهید؟)
 • C’est très intéressant. (خیلی جالب است.)
 • J’apprends beaucoup. (من خیلی چیزها یاد می‌گیرم.)
آموزش زبان فرانسه از مبتدی تا پیشرفته
آموزش زبان فرانسه از مبتدی تا پیشرفته

سلام و احوالپرسی به زبان فرانسه با تلفظ

در اینجا چند روش رایج برای سلام و احوالپرسی به زبان فرانسه با تلفظ آورده شده است:

1. احوالپرسی‌های رسمی:

 • Bonjour (بُن ژُور): سلام (تلفظ “ژ” مانند “ژ” در کلمه “ژاندارک”)
 • Comment allez-vous ? (کُمان تالِه وو): حالت چطوره؟ (تلفظ “وو” مانند “و” در کلمه “وطن”)
 • Enchanté(e) (اَن شانتِه/اَن شانتِ): خوشبختم (برای خانم‌ها “اَن شانتِه” و برای آقایان “اَن شانتِ”)
 • Ravi(e) de vous rencontrer (راوی/راوی دِ وو رِکُنترِه): خوشحالم که شما را ملاقات می‌کنم (برای خانم‌ها “راوی” و برای آقایان “راوی”)

2. احوالپرسی‌های غیررسمی:

 • Salut (سَلو): سلام (تلفظ “س” مانند “س” در کلمه “سلام”)
 • Ça va ? (سَ وَا): چطوری؟
 • Comment vas-tu ? (کُمان وَا تُ): حالت چطوره؟
 • Quoi de neuf ? (کوا دِ نُف): چه خبر؟

3. پاسخ به احوالپرسی:

 • Très bien, merci (تْرِه بْیَن، مِرسی): خیلی خوب، ممنون
 • Ça va bien, merci (سَ وَا بْیَن، مِرسی): خوبم، ممنون
 • Pas mal, merci (پَا مَل، مِرسی): بد نیست، ممنون
 • Et vous ? (اِ وو): شما چطور؟

حروف الفبای فرانسوی با تلفظ فارسی

در اینجا حروف الفبای فرانسوی با تلفظ فارسی آورده شده است:

حرفتلفظ فارسی
Aآ
Bبِ
Cسِ (مانند “س” در کلمه “سلام”)
Dدِ
Eاِ
Fاِف
Gژِ (مانند “ژ” در کلمه “ژاندارک”)
Hاَش
Iای
Jژِ (مانند “ژ” در کلمه “ژاندارک”)
Kکِ
Lاِل
Mاِم
Nاِن
Oاُ
Pپِ
Qکُ
Rاِر
Sسِ (مانند “س” در کلمه “سلام”)
Tتِ
Uاُ
Vوَ
Wدوبل وَ
Xاِکس
Yای
Zزِ
مؤثر ترین روش یادگیری زبان فرانسه در منزل
مؤثر ترین روش یادگیری زبان فرانسه در منزل

نکاتی برای تلفظ صحیح:

 • به لب‌ها و دهان خود در هنگام تلفظ کلمات دقت کنید.
 • به صدای ضبط شده افراد فرانسوی‌زبان گوش دهید و سعی کنید تلفظ آنها را تقلید کنید.
 • از نرم‌افزارها یا وب‌سایت‌های آموزش تلفظ زبان فرانسه استفاده کنید.

سوالات متداول الفبای زبان فرانسه

الفبای زبان فرانسه چه تفاوتی با الفبای انگلیسی دارد؟

الفبای زبان فرانسه 4 حرف بیشتر از الفبای انگلیسی دارد: à, ç, é, è.
تلفظ بسیاری از حروف در زبان فرانسه با تلفظ آنها در زبان انگلیسی متفاوت است.

چگونه می‌توان تلفظ حروف فرانسوی را یاد گرفت؟

منابع مختلفی برای یادگیری تلفظ حروف فرانسوی وجود دارد، مانند کتاب‌های آموزشی، وب‌سایت‌ها و نرم‌افزارهای آموزشی.
همچنین، می‌توانید از یک معلم زبان فرانسه کمک بگیرید.

آیا حروف بی‌صدا در زبان فرانسه همیشه تلفظ نمی‌شوند؟

بله، برخی از حروف بی‌صدا در زبان فرانسه در برخی از کلمات تلفظ نمی‌شوند.
قواعد مربوط به تلفظ حروف بی‌صدا در زبان فرانسه پیچیده است و نیاز به تمرین دارد.

بهترین روش برای یادگیری الفبای زبان فرانسه چیست؟

بهترین روش برای یادگیری الفبای زبان فرانسه، تمرین و تکرار است.
می‌توانید از فلش‌کارت، بازی‌های آموزشی و سایر ابزارهای کمک‌آموزشی برای یادگیری الفبا استفاده کنید.

حروف صدادار و بی‌صدا در زبان فرانسه چیست؟

حروف صدادار و بی‌صدا در زبان فرانسه
حروف صدادار (voyelles):
a، e، i، o، u، y
حروف بی‌صدا (consonnes):
b، c، d، f، g، h، j، k، l، m، n، p، q، r، s، t، v، w، x، z
حروف صدادار به تنهایی می‌توانند صدا تولید کنند، اما حروف بی‌صدا به تنهایی صدا تولید نمی‌کنند و برای تولید صدا به حروف صدادار نیاز دارند.
در زبان فرانسه:
6 حرف صدادار وجود دارد.
20 حرف بی‌صدا وجود دارد.
تلفظ حروف به موقعیت آنها در کلمه و حروف اطراف آنها بستگی دارد.
چند نمونه از تلفظ حروف:
حرف “c” می‌تواند مانند “س” در کلمه “سلام” یا “ک” در کلمه “کتاب” تلفظ شود.
حرف “g” می‌تواند مانند “ژ” در کلمه “ژاندارک” یا “گ” در کلمه “گربه” تلفظ شود.
حرف “h” در ابتدای کلمات بی‌صدا است.

اکسان در زبان فرانسه چیست؟

اکسان در زبان فرانسه چیست؟
اکسان (Accent) علامتی است که روی برخی از حروف در زبان فرانسه قرار می‌گیرد و تلفظ آن حرف را تغییر می‌دهد.
سه نوع اکسان در زبان فرانسه وجود دارد:
Accent aigu (اکسان تیز): مانند علامت فتحه در فارسی (´).
Accent grave (اکسان گِراو): مانند علامت کسره در فارسی (`).
Accent circonflexe (اکسان خمیده): مانند علامت ضمه در فارسی (^).
هر نوع اکسان، تلفظ خاصی را به حرف می‌دهد:
Accent aigu: معمولاً باعث می‌شود که حرف “e” مانند “اِ” تلفظ شود.
Accent grave: معمولاً باعث می‌شود که حرف “e” مانند “اِ” تلفظ شود، اما کمی کشیده‌تر.
Accent circonflexe: باعث می‌شود که تلفظ حرف تغییر کند، به عنوان مثال، حرف “â” مانند “اَ” تلفظ می‌شود.
اکسان در زبان فرانسه اهمیت زیادی دارد و می‌تواند معنی کلمه را تغییر دهد. به عنوان مثال، کلمه “” (با اکسان) به معنی “آنجا” است، اما کلمه “la” (بدون اکسان) به معنی “ماده” (اسم مونث) است.

امتیاز شما به این مقاله
https://radtime.org/?p=14952
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد آموزش الفبای زبان فرانسه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.