اعداد به زبان فرانسه

اعداد به زبان فرانسه

209 بازدید
اعداد به زبان فرانسه

اعداد به زبان فرانسه

اعداد به زبان فرانسه، یادگیری اعداد فرانسوی یکی از اولین قدم‌های ضروری برای ورود به دنیای زبان فرانسه است.

اعداد فرانسوی 1-10:

بیایید با اصول اولیه شروع کنیم. شمردن از یک تا ده در زبان فرانسوی نسبتاً ساده است. اعداد فرانسوی تا 10 به شرح زیر است.

اعداد اصلی:

عدد فارسیعدد فرانسویتلفظ
0zéroزِرو
1unاَن
2deuxدُو
3troisتْروا
4quatreکاتْر
5cinqسَنْک
6sixسیس
7septسِت
8huitاُیت
9neufنُف
10dixدیز

نکات:

 • اعداد 1 تا 60 به جز 21، 31، 41، 51 و 61، در حالت جمع تغییر می‌کنند.
 • اعداد ترتیبی با اضافه کردن -ième به اعداد اصلی ساخته می‌شوند.

مثال:

 • un livre (اَنْ لیْوْر): یک کتاب
 • deux livres (دُو لیْوْر): دو کتاب
 • le premier livre (لِ پْرِمْیِهْ لیْوْر): اولین کتاب
 • le deuxième livre (لِ دُوْزْیِمْ لیْوْر): دومین کتاب

اعداد فرانسوی 11 تا 20:

عدد فارسیعدد فرانسویتلفظ
11onzeاُنز
12douzeدُوز
13treizeتْرِز
14quatorzeکاتُورْز
15quinzeکَنْز
16seizeسِز
17dix-septدیز-سِت
18dix-huitدیز-اُیت
19dix-neufدیز-نُف
20vingtوَنْت

نکات:

 • برای ساخت اعداد 21 تا 29، به عدد 20 (vingt) “et” و سپس عدد یکان (1 تا 9) را اضافه کنید.

مثال:

 • 21: vingt et un (وَنْت اِت اَن) – تلفظ: /vɛ̃ e t‿œ̃/
 • 22: vingt-deux (وَنْت-دُو) – تلفظ: /vɛ̃ dø/
آموزش زبان فرانسه
آموزش زبان فرانسه

اعداد فرانسوی 31 تا 40:

عدد فارسیعدد فرانسویتلفظ
31trente et unتْرانت اِت اَن
32trente-deuxتْرانت-دُو
33trente-troisتْرانت-تْروا
34trente-quatreتْرانت-کاتْر
35trente-cinqتْرانت-سَنْک
36trente-sixتْرانت-سِز
37trente-septتْرانت-سِت
38trente-huitتْرانت-اُیت
39trente-neufتْرانت-نُف
40quaranteکاتْرانت

نکات:

 • برای ساخت اعداد 31 تا 39، به عدد 30 (trente) “et” و سپس عدد یکان (1 تا 9) را اضافه کنید.
 • به همین ترتیب می‌توانید اعداد 41 تا 49 را با اضافه کردن “et” و سپس عدد یکان (1 تا 9) به عدد 40 (quarante) بسازید.

اعداد فرانسوی 41 تا 50:

عدد فارسیعدد فرانسویتلفظ
41quarante et unکاتْرانت اِت اَن
42quarante-deuxکاتْرانت-دُو
43quarante-troisکاتْرانت-تْروا
44quarante-quatreکاتْرانت-کاتْر
45quarante-cinqکاتْرانت-سَنْک
46quarante-sixکاتْرانت-سِز
47quarante-septکاتْرانت-سِت
48quarante-huitکاتْرانت-اُیت
49quarante-neufکاتْرانت-نُف
50cinquanteسَنْکانت

نکات:

 • برای ساخت اعداد 41 تا 49، به عدد 40 (quarante) “et” و سپس عدد یکان (1 تا 9) را اضافه کنید.
 • به همین ترتیب می‌توانید اعداد 51 تا 59 را با اضافه کردن “et” و سپس عدد یکان (1 تا 9) به عدد 50 (cinquante) بسازید.

اعداد فرانسوی 51 تا 60 :

عدد فارسیعدد فرانسویتلفظ
51cinquante et unسَنْکانت اِت اَن
52cinquante-deuxسَنْکانت-دُو
53cinquante-troisسَنْکانت-تْروا
54cinquante-quatreسَنْکانت-کاتْر
55cinquante-cinqسَنْکانت-سَنْک
56cinquante-sixسَنْکانت-سِز
57cinquante-septسَنْکانت-سِت
58cinquante-huitسَنْکانت-اُیت
59cinquante-neufسَنْکانت-نُف
60soixanteسُآسانت

نکات:

 • برای ساخت اعداد 51 تا 59، به عدد 50 (cinquante) “et” و سپس عدد یکان (1 تا 9) را اضافه کنید.
 • به همین ترتیب می‌توانید اعداد 61 تا 69 را با اضافه کردن “et” و سپس عدد یکان (1 تا 9) به عدد 60 (soixante) بسازید.
الفبای زبان فرانسه
الفبای زبان فرانسه

اعداد فرانسوی 61 تا 70:

عدد فارسیعدد فرانسویتلفظ
61soixante et unسُآسانت اِت اَن
62soixante-deuxسُآسانت-دُو
63soixante-troisسُآسانت-تْروا
64soixante-quatreسُآسانت-کاتْر
65soixante-cinqسُآسانت-سَنْک
66soixante-sixسُآسانت-سِز
67soixante-septسُآسانت-سِت
68soixante-huitسُآسانت-اُیت
69soixante-neufسُآسانت-نُف
70soixante-dixسُآسانت-دیز

نکات:

 • برای ساخت اعداد 61 تا 69، به عدد 60 (soixante) “et” و سپس عدد یکان (1 تا 9) را اضافه کنید.
 • برای ساخت اعداد 71 تا 79، به عدد 70 (soixante-dix) “et” و سپس عدد یکان (1 تا 9) را اضافه کنید.

اعداد فرانسوی 71 تا 80:

عدد فارسیعدد فرانسویتلفظ
71soixante et onzeسُآسانت اِت اُنز
72soixante-douzeسُآسانت-دُوز
73soixante-treizeسُآسانت-تْرِز
74soixante-quatorzeسُآسانت-کاتُورْز
75soixante-quinzeسُآسانت-کَنْز
76soixante-seizeسُآسانت-سِز
77soixante-dix-septسُآسانت-دیز-سِت
78soixante-dix-huitسُآسانت-دیز-اُیت
79soixante-dix-neufسُآسانت-دیز-نُف
80quatre-vingtsکاتْر-وَنْت

اعداد فرانسوی 81 تا 90 :

عدد فارسیعدد فرانسویتلفظ
81quatre-vingt-unکاتْر-وَنْت اَن
82quatre-vingt-deuxکاتْر-وَنْت-دُو
83quatre-vingt-troisکاتْر-وَنْت-تْروا
84quatre-vingt-quatreکاتْر-وَنْت-کاتْر
85quatre-vingt-cinqکاتْر-وَنْت-سَنْک
86quatre-vingt-sixکاتْر-وَنْت-سِز
87quatre-vingt-septکاتْر-وَنْت-سِت
88quatre-vingt-huitکاتْر-وَنْت-اُیت
89quatre-vingt-neufکاتْر-وَنْت-نُف
90quatre-vingt-dixکاتْر-وَنْت-دیز

نکات:

 • برای ساخت اعداد 81 تا 89، به عدد 80 (quatre-vingts) “et” و سپس عدد یکان (1 تا 9) را اضافه کنید.
 • برای ساخت اعداد 91 تا 99، به عدد 90 (quatre-vingt-dix) “et” و سپس عدد یکان (1 تا 9) را اضافه کنید.
سلام و احوالپرسی به زبان فرانسه
سلام و احوالپرسی به زبان فرانسه

اعداد فرانسوی 91 تا 100:

عدد فارسیعدد فرانسویتلفظ
91quatre-vingt-onzeکاتْر-وَنْت-اُنز
92quatre-vingt-douzeکاتْر-وَنْت-دُوز
93quatre-vingt-treizeکاتْر-وَنْت-تْرِز
94quatre-vingt-quatorzeکاتْر-وَنْت-کاتُورْز
95quatre-vingt-quinzeکاتْر-وَنْت-کَنْز
96quatre-vingt-seizeکاتْر-وَنْت-سِز
97quatre-vingt-dix-septکاتْر-وَنْت-دیز-سِت
98quatre-vingt-dix-huitکاتْر-وَنْت-دیز-اُیت
99quatre-vingt-dix-neufکاتْر-وَنْت-دیز-نُف
100centسَنْ

نکات:

 • برای ساخت اعداد 91 تا 99، به عدد 90 (quatre-vingt-dix) “et” و سپس عدد یکان (1 تا 9) را اضافه کنید.
 • عدد 100 (cent) یک استثنا است و تلفظ خاص خود را دارد.

اعداد فرانسوی 11 تا 100 :

عدد فارسیعدد فرانسویتلفظ
11onzeاُنز
12douzeدُوز
13treizeتْرِز
14quatorzeکاتُورْز
15quinzeکَنْز
16seizeسِز
17dix-septدیز-سِت
18dix-huitدیز-اُیت
19dix-neufدیز-نُف
20vingtوَنْت
21vingt et unوَنْت اِت اَن
22vingt-deuxوَنْت-دُو
30trenteتْرانت
40quaranteکاتْرانت
50cinquanteسَنْکانت
60soixanteسُآسانت
61soixante et unسُآسانت اِت اَن
62soixante-deuxسُآسانت-دُو
70soixante-dixسُآسانت-دیز
80quatre-vingtsکاتْر-وَنْت
90quatre-vingt-dixکاتْر-وَنْت-دیز
91quatre-vingt-onzeکاتْر-وَنْت-اُنز
92quatre-vingt-douzeکاتْر-وَنْت-دُوز
100centسَن

نکات:

 • برای ساخت اعداد 23 تا 29، به عدد 20 (vingt) “et” و سپس عدد یکان (3 تا 9) را اضافه کنید.
 • برای ساخت اعداد 31 تا 39، به عدد 30 (trente) “et” و سپس عدد یکان (1 تا 9) را اضافه کنید.
 • به همین ترتیب می‌توانید اعداد 41 تا 49، 51 تا 59، 61 تا 69، 71 تا 79، 81 تا 89 و 91 تا 99 را بسازید.
آموزش زبان فرانسه
آموزش زبان فرانسه

اعداد فرانسوی 101 تا 1000:

عدد فارسیعدد فرانسویتلفظ
101cent unسَنْ اَن
102cent deuxسَنْ دُو
103cent troisسَنْ تْروا
104cent quatreسَنْ کاتْر
105cent cinqسَنْ سَنْک
106cent sixسَنْ سِز
107cent septسَنْ سِت
108cent huitسَنْ اُیت
109cent neufسَنْ نُف
110cent dixسَنْ دیز
200deux centsدُو سَنْ
300trois centsتْروا سَنْ
400quatre centsکاتْر سَنْ
500cinq centsسَنْ سَنْ
600six centsسِز سَنْ
700sept centsسِت سَنْ
800huit centsاُیت سَنْ
900neuf centsنُف سَنْ
1000milleمیل

نکات:

 • برای ساخت اعداد 101 تا 199، به عدد 100 (cent) “et” و سپس عدد یکان (1 تا 9) یا دو رقمی (10 تا 99) را اضافه کنید.
 • برای ساخت اعداد 200 تا 900، از اعداد 2 تا 9 (deux تا neuf) به عنوان ضریب “cent” استفاده کنید.
 • عدد 1000 (mille) یک استثنا است و تلفظ خاص خود را دارد.

اعداد بالای ۱۰۰۰ فرانسوی :

ساختار اعداد:

 • برای ساخت اعداد 1001 تا 1999، از “mille” به همراه “et” و سپس عدد یکان (1 تا 9) یا دو رقمی (10 تا 99) استفاده کنید.
 • برای ساخت اعداد 2000 تا 9999، از اعداد 2 تا 9 (deux تا neuf) به عنوان ضریب “mille” و سپس “et” و عدد یکان (1 تا 9) یا دو رقمی (10 تا 99) استفاده کنید.
 • برای ساخت اعداد 10000 به بالا، از اعداد 10 تا 99 (dix تا quatre-vingt-dix-neuf) به عنوان ضریب “mille” استفاده کنید.

نکات:

 • اعداد 1 میلیون (un million) و 1 میلیارد (un milliard) استثنا هستند و تلفظ خاص خود را دارند.
 • برای اعداد بزرگتر از 1 میلیارد، از “milliard” به عنوان واحد پایه و اعداد 2 تا 9 (deux تا neuf) به عنوان ضریب استفاده کنید.

جدول اعداد:

عدد فارسیعدد فرانسویتلفظ
1001mille unمیل اَن
1002mille deuxمیل دُو
1003mille troisمیل تْروا
2000deux milleدُو میل
3000trois milleتْروا میل
4000quatre milleکاتْر میل
10000dix milleدیز میل
20000vingt milleوَنز میل
30000trente milleتْرانت میل
100000cent milleسَنْ میل
200000deux cent milleدُو سَنْ میل
300000trois cent milleتْروا سَنْ میل
1000000un millionاَن میلیُن
2000000deux millionsدُو میلیُن
3000000trois millionsتْروا میلیُن
1000000000un milliardاَن میلیار
2000000000deux milliardsدُو میلیار
3000000000trois milliardsتْروا میلیار
بهترین اپلیکیشن آموزش زبان فرانسه
بهترین اپلیکیشن آموزش زبان فرانسه

اعداد ترتیبی در زبان فرانسه

اعداد ترتیبی در زبان فرانسه برای ترتیب اشیاء یا افراد به کار می‌روند. برای مثال، “premier” به معنی “اولین” و “deuxième” به معنی “دومین” است.

قواعد کلی:

 • اعداد ترتیبی از 1 تا 19:
  • برای اعداد 1 تا 6، جنسیت اسمی که بعد از آنها می‌آید مهم است. برای اسم‌های مونث، “-e” به آخر عدد اضافه می‌شود.
  • برای اعداد 7 تا 19، “-ième” به آخر عدد اضافه می‌شود.
عددمونثمذکر
1premièrepremier
2deuxièmedeuxième
3troisièmetroisième
4quatrièmequatrième
5cinquièmecinquième
6sixièmesixième
7septièmeseptième
8huitièmehuitième
9neuvièmeneuvième
10dixièmedixième
11onzièmeonzième
12douzièmedouzième
13treizièmetreizième
14quatorzièmequatorzième
15quinzièmequinzième
16seizièmeseizième
17dix-septièmedix-septième
18dix-huitièmedix-huitième
19dix-neuvièmedix-neuvième
اعداد زبان فرانسه
اعداد زبان فرانسه
 • اعداد 20 تا 69:
  • برای اعداد 20 تا 60، “-ième” به آخر عدد اضافه می‌شود.
  • برای اعداد 61 تا 69، “soixante-” به عدد اضافه می‌شود و “-et-unième” برای 61، “-deuxième” برای 62، “-troisième” برای 63 و … به آن اضافه می‌شود.
عددمونثمذکر
20vingtièmevingtième
30trentièmetrentième
40quarantièmequarantième
50cinquantièmecinquantième
60soixantièmesoixantième
61soixante et unièmesoixante et unième
62soixante-deuxièmesoixante-deuxième
63soixante-troisièmesoixante-troisième
 • اعداد 70 تا 99:
  • برای اعداد 70 تا 90، “soixante-“، “quatre-vingt-” یا “quatre-vingt-dix-” به عدد اضافه می‌شود و “-ième” به آن اضافه می‌شود.
  • برای اعداد 71 تا 99، “-et-un” برای 71، “-deux” برای 72، “-trois” برای 73 و … به عدد اضافه می‌شود.
عددمونثمذکر
70soixante-dixièmesoixante-dixième
80quatre-vingtièmequatre-vingtième
90quatre-vingt-dixièmequatre-vingt-dixième
71soixante et onzesoixante et onze
72soixante-douzesoixante-douze
73soixante-treizesoixante-treize
 • اعداد 100 و بالاتر:
  • برای اعداد 100 و بالاتر، از اعداد اصلی به همراه “-ième” استفاده می‌شود.
عددمونثمذکر
100centièmecentième
1000millièmemillième
1000000millionièmemillionième

نکات:

 • premier و dernier (آخرین) جنسیت اسمی که بعد از آنها می‌آید را دنبال می‌کنند.
 • unième (اولین) فقط برای 1 به کار می‌رود.
 • Première برای حالت مونث و premier برای حالت مذکر استفاده می شود.

آموزش اعداد فرانسه به کودکان

آموزش اعداد فرانسه به کودکان
آموزش اعداد فرانسه به کودکان

آموزش اعداد فرانسه به کودکان می‌تواند یک فرایند سرگرم‌کننده و جذاب باشد.

نکاتی برای آموزش اعداد فرانسه به کودکان:

 • از بازی و فعالیت‌های سرگرم‌کننده استفاده کنید:
  • بازی‌های انگشتی
  • آهنگ‌های اعداد
  • بازی‌های شمارش
  • پازل‌های اعداد
 • از تصاویر و رنگ‌های جذاب استفاده کنید:
  • فلش‌کارت‌های اعداد
  • کتاب‌های مصور
  • ویدئوهای آموزشی
 • از حرکات و زبان بدن استفاده کنید:
  • حرکات مربوط به اعداد
  • حالات چهره
 • با صبر و حوصله آموزش دهید:
  • هر کودکی سرعت یادگیری خاص خود را دارد
  • تشویق و تمجید را فراموش نکنید

منابع مفید برای آموزش اعداد فرانسه به کودکان:

 • کانال‌های یوتیوب:
  • French for kids
  • Little Fox
  • Learn French with Alexa
 • اپلیکیشن‌های موبایل:
  • DragonBox Numbers
  • Montessori Numbers
  • Lingokids
 • وب‌سایت‌ها:
  • French language for kids
  • French numbers
  • Activities for teaching French numbers

چند نمونه فعالیت برای آموزش اعداد فرانسه به کودکان:

 • شمارش اشیاء: اشیاء مختلف را در کلاس یا خانه جمع‌آوری کنید و با کودک آنها را به زبان فرانسه بشمارید.
 • بازی حافظه: تعدادی کارت با اعداد فرانسوی تهیه کنید و بازی حافظه انجام دهید.
 • آواز خواندن: آهنگ‌های اعداد فرانسوی را با کودک بخوانید و حرکات مربوط به اعداد را انجام دهید.
 • بازی Simon Says: با استفاده از اعداد فرانسوی دستورات بازی Simon Says را به کودک بدهید.
 • کتاب‌های مصور: کتاب‌های مصور داستانی با اعداد فرانسوی برای کودک بخوانید.
حروف صدا دار و بی‌ صدا در زبان فرانسه
حروف صدا دار و بی‌ صدا در زبان فرانسه

سوالات متداول اعداد به زبان فرانسه

چند نمونه از کاربرد اعداد در زبان فرانسه را بنویسید.

J’ai vingt ans. (من 20 سال دارم.)
Le premier étage. (طبقه اول)
C’est le sixième arrondissement. (این ششمین ناحیه است.)
Le train arrive à dix heures et demie. (قطار ساعت 10:30 می‌رسد.)
Je suis né en mille neuf cent quatre-vingt-dix. (من در سال 1990 متولد شدم.)

شمارش اعداد ترتیبی در فرانسه چگونه است؟

فرمول شمارش اعداد ترتیبی در فرانسه به جز اولین و دومین که از قاعده خاصی پیروی می‌کنند، درمورد باقی اعداد به زبان فرانسه، به این صورت است:
1. عدد اصلی + ième
مثال:
troisième (سومین)
cinquième (پنجمین)
vingtième (بیستمین)
centième (صدمین)
2. قاعده اول و دوم:
premier (اولین)
deuxième (دومین)
نکات:
premier و dernier (آخرین) جنسیت اسمی که بعد از آنها می‌آید را دنبال می‌کنند.
unième (اولین) فقط برای 1 به کار می‌رود.
millième (هزارمین) و millionième (میلیونمین) استثنا هستند و به جای ième از ième استفاده می‌شود.
مثال:
la première page (صفحه اول)
le dernier jour (آخرین روز)
le millième anniversaire (هزارمین سالگرد)
3. اعداد ترتیبی مرکب:
برای اعداد ترتیبی مرکب، از et بین اعداد استفاده می‌شود.
مثال:
vingt et unième (بیست و یکمین)
cent et unième (صد و یکمین)
4. اعداد ترتیبی با ممیز:
برای اعداد ترتیبی با ممیز، از virgule (ویرگول) بین عدد و ième استفاده می‌شود.
مثال:
cinquième virgule deux (پنجم و دو دهم)
vingtième virgule un (بیستم و یک دهم)

امتیاز شما به این مقاله
https://radtime.org/?p=14968
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد اعداد به زبان فرانسه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.