سلام و احوالپرسی به زبان فرانسه  - آموزشگاه زبان های خارجی راد تایم

سلام و احوالپرسی به زبان فرانسه 

210 بازدید
سلام و احوالپرسی به زبان فرانسه

سلام و احوالپرسی به زبان فرانسه 

سلام و احوالپرسی به زبان فرانسه ،فرانسوی‌ها به آداب و رسوم و احترام در روابط اجتماعی اهمیت می‌دهند. احوالپرسی اولین قدم برای ایجاد ارتباط با آنها است و آشنایی با نحوه صحیح آن، نشان دهنده احترام شما به فرهنگ آنها خواهد بود.

سلام به زبان فرانسه:

 • Bonjour: این رایج ترین روش برای سلام کردن در زبان فرانسه است و در هر موقعیتی می توان از آن استفاده کرد.
 • Salut: این روش غیر رسمی تر برای سلام کردن است و بیشتر بین دوستان و افراد هم سن و سال استفاده می شود.
 • Coucou: این روش بسیار غیر رسمی است و بیشتر بین اعضای خانواده و دوستان صمیمی استفاده می شود.
 • Allô: این روش برای پاسخ به تلفن استفاده می شود.
سلام به انگلیسی
سلام به انگلیسی

احوالپرسی به زبان فرانسه:

 • Ça va? : این روش رایج برای پرسیدن حال شخص مقابل است.
 • Comment allez-vous? : این روش رسمی تر برای پرسیدن حال شخص مقابل است.
 • Comment ça va? : این روش غیر رسمی تر برای پرسیدن حال شخص مقابل است.
 • Tu vas bien? : این روش برای پرسیدن حال شخص مقابل به صورت دوستانه است.

پاسخ به احوالپرسی به زبان فرانسه:

 • Ça va bien. : من خوبم.
 • Très bien, merci. : خیلی خوبم، ممنون.
 • Pas mal. : بد نیست.
 • Comme ci, comme ça. : یه جوریه.

عبارات دیگر:

 • Enchanté(e). : از آشنایی با شما خوشبختم. (به شخص جدید)
 • Ravi(e) de vous revoir. : خوشحالم که دوباره شما را می بینم.
 • A bientôt. : تا به زودی.
 • Au revoir. : خداحافظ.
 • Bonne journée. : روز خوبی داشته باشید.
 • Bonne soirée. : شب خوبی داشته باشید.

نکات:

 • در زبان فرانسه، هنگام سلام و احوالپرسی، معمولاً دست می دهیم و به چشمان یکدیگر نگاه می کنیم.
 • اگر با کسی برای اولین بار ملاقات می کنید، می توانید از عبارت “Enchanté(e)” استفاده کنید.
 • برای خداحافظی می توانید از “Au revoir” یا “Salut” استفاده کنید.
 • برای آرزوی روز یا شب خوب می توانید از “Bonne journée” یا “Bonne soirée” استفاده کنید.
احوالپرسی به زبان فرانسه_
احوالپرسی به زبان فرانسه_

اصطلاحات کاربردی در زبان فرانسه برای سلام و احوالپرسی

موقعیتسلاماحوالپرسیپاسخخداحافظی
رسمیBonjourComment allez-vous ?Ça va bien, merci.Au revoir.
غیر رسمیSalutÇa va ?Ça va bien.Salut.
دوستانهCoucouTu vas bien ?Oui, et toi ?À bientôt.
تلفنیAllôBonjour, c’est qui ?C’est (نام شما).Au revoir.

نکات:

 • در زبان فرانسه، هنگام سلام و احوالپرسی، معمولاً دست می دهیم و به چشمان یکدیگر نگاه می کنیم.
 • اگر با کسی برای اولین بار ملاقات می کنید، می توانید از عبارت “Enchanté(e)” استفاده کنید.
 • برای خداحافظی می توانید از “Au revoir” یا “Salut” استفاده کنید.
 • برای آرزوی روز یا شب خوب می توانید از “Bonne journée” یا “Bonne soirée” استفاده کنید.
 • برای احوالپرسی با افراد مسن یا مقامات رسمی، از عبارات رسمی تر استفاده کنید.
 • برای احوالپرسی با دوستان و افراد صمیمی، از عبارات غیر رسمی تر استفاده کنید.

عبارات دیگر:

 • Enchanté(e). : از آشنایی با شما خوشبختم. (به شخص جدید)
 • Ravi(e) de vous revoir. : خوشحالم که دوباره شما را می بینم.
 • Bonne journée. : روز خوبی داشته باشید.
 • Bonne soirée. : شب خوبی داشته باشید.

سلام:

 • Bonjour: رایج ترین روش برای سلام کردن در هر موقعیتی
 • Salut: غیر رسمی تر، بیشتر بین دوستان و هم سن و سالان
 • Coucou: بسیار غیر رسمی، بین اعضای خانواده و دوستان صمیمی
 • Allô: برای پاسخ به تلفن

احوالپرسی:

 • Ça va? : رایج ترین روش برای پرسیدن حال شخص مقابل
 • Comment allez-vous? : رسمی تر
 • Comment ça va? : غیر رسمی تر
 • Tu vas bien? : دوستانه
آموزش زبان فرانسه
آموزش زبان فرانسه

پاسخ به احوالپرسی:

 • Ça va bien. : من خوبم.
 • Très bien, merci. : خیلی خوبم، ممنون.
 • Pas mal. : بد نیست.
 • Comme ci, comme ça. : یه جوریه.

عبارات دیگر:

 • Enchanté(e). : از آشنایی با شما خوشبختم. (به شخص جدید)
 • Ravi(e) de vous revoir. : خوشحالم که دوباره شما را می بینم.
 • A bientôt. : تا به زودی.
 • Au revoir. : خداحافظ.
 • Bonne journée. : روز خوبی داشته باشید.
 • Bonne soirée. : شب خوبی داشته باشید.
آموزش الفبای زبان فرانسه
آموزش الفبای زبان فرانسه

اصطلاحات کاربردی در زبان فرانسه برای سلام و احوالپرسی

موقعیتزمانسلاماحوالپرسیپاسخخداحافظی
رسمیصبحBonjourComment allez-vous ?Ça va bien, merci.Au revoir.
رسمیعصرBonsoirComment allez-vous ?Ça va bien, merci.Au revoir.
غیر رسمیهر زمانSalutÇa va ?Ça va bien.Salut.
دوستانههر زمانCoucouTu vas bien ?Oui, et toi ?À bientôt.
تلفنیهر زمانAllôBonjour, c’est qui ?C’est (نام شما).Au revoir.

واژگان سلام و احوالپرسی به زبان فرانسه

موقعیت رسمی / صبح
ترجمهعبارت
سلام آقا.Bonjour Monsieur.
سلام خانم.Bonjour Madame.
سلام «پل»، حال شما خوب است؟Bonjour Paul, comment allez-vous?
سلام خانم «ژرارد» حال شما خوب است؟Bonjour Madame Girard, comment allez-vous?
موقعیت رسمی / عصر
عصر به‌خیر آقا.Bonsoir Monsieur.
عصر به‌خیر خانم.Bonsoir Madame.
عصر به‌خیر خانم «ژرارد» حال شما خوب است؟Bonsoir Madame Girard, comment allez-vous?
موقعیت رسمی / خداحافظی
روز شما به‌خیر.Bonne journée!
عصر شما به‌خیر.Bonne soirée!
بعدازظهر شما به‌خیر.Bonne après-midi!
خدانگهدار.Au revoir.
به امید دیدار.À bientôt.
موقعیت رسمی/ تشکر
متشکرم..Merci
بسیار متشکرم.Merci beaucoup.
از شما تشکر می‌کنم.Je vous remercie.
موقعیت غیررسمی / صبح، ظهر یا شب
سلام، خوبی؟Salut, tu vas bien?
سلام.Bonjour.
سلام، چطوری؟Salut, ça va?
سلام، روبه‌راهی؟Salut, comment ça va?
موقعیت غیررسمی / خداحافظی
خداحافظAu revoir!
فعلاًSalut!
تا بعدÀ plus!
خداحافظCiao!
تا بعدÀ bientôt!
موقعیت غیررسمی / تشکر
ممنونmerci
خیلی ممنونmerci beaucoup
سلام و احوال پرسی به ترکی استانبولی
سلام و احوال پرسی به ترکی استانبولی

سلام های غیررسمی و رسمی فرانسوی

 1. Bonjour

اگر میخواهید بدانید چگونه به فرانسوی بگویید “صبح بخیر”؟ می‌توانید از Bonjour وقتی برای اولین بار در روز کسی را می‌بینید برای گفتن «صبح بخیر» یا «سلام» استفاده کنید.

 1. Enchanté(e)

در یک محیط رسمی تر، مؤدبانه است که نشان دهید از ملاقات با کسی پس از معرفی خود خوشحال هستید، و این عبارت بهترین راه برای انجام این کار است. این نشان می دهد که شما واقعاً از ملاقات با شخص جدید خوشحال هستید. چه کسی می داند؟ این می تواند به یک دوستی زیبا در آینده منجر شود.

 1. Bonsoir

این عبارت برای “عصر بخیر” در فرانسه در موقعیت های مشابه به عنوان bonjour استفاده می شود اما برای عصر می باشد.

 1. Salut

این عبارت به عنوان یکی از عبارات برای احوالپرسی ‌های غیررسمی در زبان فرانسوی، وقتی بعداً در روز دوباره شخصی را می‌ بینید، مناسب است.

 1. Coucou

دوستان صمیمی، اغلب از این سلام گاه به گاه استفاده می کنند. شما می توانید سلام Bonjour رسمی را کنار بگذارید و هنگام دیدن رفقای نزدیک از این کلمه یا حتی ciao استفاده کنید.

 1. Ça fait longtemps, dis donc

یک سلام معمولی بین دوستان قدیمی، جوانان فرانسوی معمولاً از این عبارت استفاده می کنند. این عبارت به معنی خیلی همدیگر را ندیدم است.

 1. Âllo

این سلام فرانسوی منحصراً برای مکالمات تلفنی استفاده می شود.

 1. Ça va?

یک راه بسیار ساده برای پرسیدن حال افراد این است که بگویید Ça va? این عبارت فشرده سؤال Comment ça va است؟ و به معنی حال شما چطور است؟ می باشد.

 1. Tu vas bien?

ترجمه تحت اللفظی این عبارت “آیا شما خوب هستید؟” می باشد. این یک روش مودبانه برای پرسیدن وضعیت افراد در زمانی است که منتظر پاسخ مثبت هستید.

 1. Quoi de neuf?

این یک گزینه بسیار معمولی و غیررسمی برای سلام کردن به فرانسوی و به معنی چه خبر؟ است، بنابراین توصیه می کنیم فقط با دوستان نزدیک از آن استفاده کنید. افراد غریبه یا حتی دوستان دوستان ممکن است از یک سوال غیررسمی مانند این از کسی که نمی ‌شناسند احساس ناراحتی کنند.

حروف صدا دار و بی‌ صدا در زبان فرانسه
حروف صدا دار و بی‌ صدا در زبان فرانسه

احوالپرسی های غیررسمی و رسمی فرانسوی:

صبح بخیر:

 • Bonjour: اگر میخواهید بدانید چگونه به فرانسوی بگویید “صبح بخیر”؟ می‌توانید از Bonjour وقتی برای اولین بار در روز کسی را می‌بینید برای گفتن «صبح بخیر» یا «سلام» استفاده کنید.

عصر بخیر:

 • Bonsoir: این عبارت برای “عصر بخیر” در فرانسه در موقعیت های مشابه به عنوان bonjour استفاده می شود اما برای عصر می باشد.

معرفی:

 • Enchanté(e): در یک محیط رسمی تر، مؤدبانه است که نشان دهید از ملاقات با کسی پس از معرفی خود خوشحال هستید، و این عبارت بهترین راه برای انجام این کار است. این نشان می دهد که شما واقعاً از ملاقات با شخص جدید خوشحال هستید. چه کسی می داند؟ این می تواند به یک دوستی زیبا در آینده منجر شود.

ملاقات مجدد:

 • Salut: این عبارت به عنوان یکی از عبارات برای احوالپرسی ‌های غیررسمی در زبان فرانسوی، وقتی بعداً در روز دوباره شخصی را می‌ بینید، مناسب است.

دوستان صمیمی:

 • Coucou: دوستان صمیمی، اغلب از این سلام گاه به گاه استفاده می کنند. شما می توانید سلام Bonjour رسمی را کنار بگذارید و هنگام دیدن رفقای نزدیک از این کلمه یا حتی ciao استفاده کنید.

دوستان قدیمی:

 • Ça fait longtemps, dis donc: یک سلام معمولی بین دوستان قدیمی، جوانان فرانسوی معمولاً از این عبارت استفاده می کنند. این عبارت به معنی خیلی همدیگر را ندیدم است.

مکالمات تلفنی:

 • Âllo: این سلام فرانسوی منحصراً برای مکالمات تلفنی استفاده می شود.

پرسیدن حال:

 • Ça va?: یک راه بسیار ساده برای پرسیدن حال افراد این است که بگویید Ça va? این عبارت فشرده سؤال Comment ça va است؟ و به معنی حال شما چطور است؟ می باشد.
 • Tu vas bien?: ترجمه تحت اللفظی این عبارت “آیا شما خوب هستید؟” می باشد. این یک روش مودبانه برای پرسیدن وضعیت افراد در زمانی است که منتظر پاسخ مثبت هستید.
آموزش زبان فرانسه از مبتدی تا پیشرفته
آموزش زبان فرانسه از مبتدی تا پیشرفته

5 حالت سلام کردن فرانسوی

1. Bonjour! (سلام!)

 • سلام اولیه فرانسوی است و در هر شرایطی، چه رسمی و چه غیررسمی استفاده می‌شود.
 • برای صبح و ظهر مناسب است.
 • برای احوالپرسی با افراد ناآشنا و یا در موقعیت های رسمی مناسب است.

2. Bonsoir! (عصر بخیر!)

 • برای بعد از ظهر و شب مناسب است.
 • برای احوالپرسی با افراد ناآشنا و یا در موقعیت های رسمی مناسب است.

3. Salut! (سلام!)

 • یک احوال‌پرسی غیررسمی است.
 • برای افراد آشنا و یا در موقعیت های غیررسمی مناسب است.

4. Coucou! (هی!)

 • یک روش بسیار غیررسمی برای احوالپرسی است.
 • فقط برای دوستان نزدیک و خانواده استفاده می‌شود.

5. Quoi de neuf? (چه خبر؟)

 • یک احوالپرسی غیررسمی است.
 • برای شروع گفتگو با دوستان مناسب است.

6. Allô! (سلام!)

 • فقط در پشت تلفن استفاده می‌شود.
 • برای احوالپرسی با افراد در خیابان مناسب نیست.
اصطلاحات و عبارات پرکاربرد زبان فرانسه
اصطلاحات و عبارات پرکاربرد زبان فرانسه

5 عبارت مفید فرانسوی برای خداحافظی

1. Au revoir (خداحافظ)

 • این عبارت مانند bonjour، یکی دیگر از عبارات استاندارد است که تقریباً در هر موقعیتی قابل استفاده است.
 • استفاده نکردن از این عبارت در ملاء عام و همچنین از طریق تلفن، درست قبل از قطع کردن تلفن، بی ادبانه تلقی می شود.
 • بسیاری از فرانسوی‌ها تمایل دارند این دو کلمه را با هم تلفظ کنند، مانند “ohrvwar”.

2. Salut (خداحافظ)

 • از Salut می توان هم برای سلام و هم برای خداحافظی استفاده کرد.
 • خداحافظی با این عبارت کاملا غیر رسمی است.

3. Je suis désolé(e), mais je dois y aller (متاسفم، اما باید بروم)

 • این عبارت نقطه خاصی در دو طرف مقیاس رسمی/غیررسمی ندارد.
 • ایده اصلی این عبارت احساس فوریت است.
 • Je dois y aller به معنی “من باید بروم” است.
 • Je suis désolé(e) به معنی “متاسفم” است.
 • توجه داشته باشید که وقتی گوینده زن است، یک “e” اضافی در پایان مورد نیاز است.

4. À plus tard (تا بعد)

 • این عبارت برای زمانی است که می دانید یک نفر را دوباره خواهید دید، اما مطمئن نیستید که چه زمانی خواهد بود.
 • نه رسمی و نه غیررسمی است.
 • تلفظ بسته به عبارتی که استفاده می کنید متفاوت است.

5. À tout à l’heure (تا به زودی)

 • اگر در حال جدایی با دوستانی هستید که مطمئناً بعداً دوباره آنها را خواهید دید، این عبارت عالی را استفاده کنید.
یادگیری-زبان-فرانسه-در-منزل-با-Bonjour-de-France-1024x683.jpg
یادگیری-زبان-فرانسه-در-منزل-با-Bonjour-de-France-1024×683.jpg

بایدها و نبایدها برای نحوه سلام کردن به فرانسوی

سلام و احوالپرسی اولین قدم برای ایجاد ارتباط با افراد در هر فرهنگی است. در زبان فرانسه، آداب و رسوم خاصی برای سلام کردن وجود دارد که باید به آنها توجه کنید. در اینجا به برخی از بایدها و نبایدها برای نحوه سلام کردن به فرانسوی اشاره می‌کنیم:

بایدها:

 • استفاده از کلمات مناسب: متناسب با موقعیت و سطح رسمیتی که با شخص مقابل دارید، از کلمات مناسب برای سلام کردن استفاده کنید.
 • لحن مناسب: لحن صدای خود را متناسب با موقعیت تنظیم کنید.
 • تماس چشمی: هنگام سلام کردن، به چشمان شخص مقابل نگاه کنید.
 • لبخند زدن: لبخند زدن نشان دهنده خوشرویی و صمیمیت شما است.
 • دست دادن: در موقعیت‌های رسمی، دست دادن رایج است.
 • بوسیدن گونه‌ها: در بین دوستان و اعضای خانواده، بوسیدن گونه‌ها (معمولاً دو بار) رایج است.

نبایدها:

 • استفاده از کلمات نامناسب: از کلمات عامیانه یا توهین‌آمیز برای سلام کردن استفاده نکنید.
 • صحبت کردن با صدای بلند: از صحبت کردن با صدای بلند خودداری کنید.
 • تماس فیزیکی نامناسب: از لمس کردن بیش از حد شخص مقابل خودداری کنید.
 • بی‌توجهی: به شخص مقابل بی‌توجهی نکنید و با او احوالپرسی کنید.
 • فراموش کردن تشکر: در صورت دریافت هدیه یا لطف از شخص مقابل، از او تشکر کنید.

نکاتی برای سلام کردن به فرانسوی:

 • در موقعیت‌های رسمی: از “Bonjour” (سلام) یا “Bonsoir” (عصر بخیر) استفاده کنید.
 • در موقعیت‌های غیررسمی: از “Salut” (سلام) یا “Coucou” (سلام) استفاده کنید.
 • برای احوالپرسی: از “Ça va?” (حالت چطوره؟) یا “Comment allez-vous?” (حالتان چطور است؟) استفاده کنید.
 • برای معرفی خود: از “Je m’appelle…” (اسم من …) استفاده کنید.
 • برای خوشامدگویی: از “Enchante(e) de vous rencontrer” (از آشنایی با شما خوشبختم) استفاده کنید.
آزمون DELF دلف و امتحان DALF
آزمون DELF دلف و امتحان DALF، دارای اعتبار دائمی هستند که یعنی با یک بار شرکت در این آزمون، برای همیشه اعتبار آن را دارید

سوالات متداول سلام و احوالپرسی به زبان فرانسه

چه زمانی باید از “Bonjour” و چه زمانی از “Salut” استفاده کرد؟

“Bonjour” یک سلام رسمی است که در هر موقعیتی می‌توان از آن استفاده کرد.
“Salut” یک سلام غیررسمی است که بین دوستان، اعضای خانواده و افراد هم سن و سال استفاده می‌شود.

چه زمانی باید از “Comment allez-vous?” و چه زمانی از “Ça va?” استفاده کرد؟

“Comment allez-vous?” یک سوال رسمی برای احوالپرسی است.
“Ça va?” یک سوال غیررسمی برای احوالپرسی است.

چگونه به “Comment allez-vous?” پاسخ دهیم؟

می‌توانید به سادگی بگویید “Ça va, merci” (خوبم، ممنون) یا “Très bien, merci” (خیلی خوبم، ممنون).
همچنین می‌توانید از “Et vous?” (شما چطور؟) استفاده کنید تا از حال شخص مقابل نیز بپرسید.

چگونه به “Ça va?” پاسخ دهیم؟

می‌توانید به سادگی بگویید “Oui, ça va” (بله، خوبم) یا “Très bien” (خیلی خوب).
همچنین می‌توانید از “Et toi?” (تو چطور؟) استفاده کنید تا از حال شخص مقابل نیز بپرسید.

چگونه خود را به زبان فرانسه معرفی کنیم؟

می‌توانید بگویید “Je m’appelle…” (اسم من …) و سپس نام خود را بگویید.
همچنین می‌توانید بگویید “Enchanté(e) de vous rencontrer” (از آشنایی با شما خوشبختم).

چگونه از کسی خداحافظی کنیم؟

در موقعیت‌های رسمی، می‌توانید از “Au revoir” (خداحافظ) استفاده کنید.
در موقعیت‌های غیررسمی، می‌توانید از “Salut” (سلام) یا “À bientôt” (تا به زودی) استفاده کنید.

چگونه به کسی خوشامد بگوییم؟

می‌توانید بگویید “Bienvenue” (خوش آمدید).
همچنین می‌توانید بگویید “Ravi(e) de vous voir” (از دیدن شما خوشحالم).

چگونه برای تشکر از کسی استفاده کنیم؟

می‌توانید بگویید “Merci” (ممنون).
همچنین می‌توانید بگویید “Merci beaucoup” (خیلی ممنون).

چگونه برای عذرخواهی از کسی استفاده کنیم؟

می‌توانید بگویید “Excusez-moi” (معذرت می‌خواهم).
همچنین می‌توانید بگویید “Je suis désolé(e)” (متاسفم).

امتیاز شما به این مقاله
https://radtime.org/?p=14963
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد سلام و احوالپرسی به زبان فرانسه 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.