انواع اسم در زبان انگلیسی (nouns)
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو

انواع اسم در زبان انگلیسی (nouns)

770 بازدید
انواع اسم در زبان انگلیسی (nouns)

اسم (noun) چیست؟

اسم کلمه‌ای است که از آن برای اشاره یه چیزی مثلا فرد، مکان، شیء یا ایده استفاده می‌کنند. در یک جمله، اسم‌ها می‌توانند در جایگاه فاعل، مفعول مستقیم، مفعول غیرمستقیم، متمم فاعل، متمم مفعول، عطف بیان یا صفت قرار بگیرد.

اسم در زبان انگلیسی

یک اسم می‌تواند به عنوان فاعل یا مفعول یک جمله عمل کند. فاعل یک جمله، انجام‌دهنده عمل فعل جمله است. مفعول یک جمله، کسی یا چیزی است که عمل فعل جمله بر آن انجام می‌شود.

مثلا:

article + noun + verb + preposition + article + noun

The cat sat on the mat.

(subject + verb + object)

در ضمن اسم‌ها را می توان با صفت‌ها تغییر داد. 

 The fat cat sat on the red mat.

در اینجا چند مثال دیگر از استفاده اسم به عنوان فاعل یا مفعول جمله آورده شده است:

فاعل:

 • The dog ate the bone.
 • The children played in the park.
 • The teacher explained the lesson.

مفعول:

 • I saw the movie.
 • I gave the book to my friend.
 • The cat caught the mouse.

البته، یک اسم می‌تواند نقش‌های دیگری در جمله نیز داشته باشد، مانند:

 • متمم: I went to the store to buy milk.
 • قید: The cat ran quickly.
 • مسند: The weather is hot.
کلاس حضوری آموزش زبان
کلاس حضوری آموزش زبان

دستور زبان اسم در زبان انگلیسی

Regular plurals (جمع با قاعده) 

جمع با قاعده در زبان انگلیسی به معنای اضافه کردن پسوند «-s» یا «-es» به انتهای اسم مفرد برای تبدیل آن به جمع است.در کلماتی که به “s” ختم می شوند، تلفظ /s/ است (مثلاً Books )، اما کلماتی که به “rs” ختم می‌شوند  / z /  تلفظ می‌شوند

قواعد جمع با قاعده:

 • اکثر اسم‌های مفرد انگلیسی با اضافه کردن پسوند «-s» به انتهای خود جمع می‌شوند.
 • اگر اسم مفرد به «-s»، «-ss»، «-sh»، «-ch»، «-x»، یا «-z» ختم شود، برای جمع شدن، پسوند «-es» اضافه می‌شود.
 • اگر اسم مفرد به «-o» ختم شود، برای جمع شدن، دو پسوند «-es» اضافه می‌شود.
 • اگر اسم مفرد به «-y» ختم شود که قبل از آن یک صامت قرار دارد، برای جمع شدن، پسوند «-ies» اضافه می‌شود.
 • اگر اسم مفرد به «-y» ختم شود که قبل از آن یک مصوت قرار دارد، برای جمع شدن، پسوند «-s» اضافه می‌شود.

نمونه‌هایی از جمع با قاعده:

* اسم مفرداسم جمع
dogdogs
catcats
househouses
carcars
boxboxes
shoeshoes
boyboys
girlgirls

استثناهای جمع با قاعده:

در زبان انگلیسی برخی از اسم‌ها هستند که به قواعد جمع با قاعده پیروی نمی‌کنند و برای جمع شدن، شکل‌های دیگری دارند. این اسامی به نام «اسامی جمع بی‌قاعده» شناخته می‌شوند. برخی از این اسامی عبارتند از:

* اسم مفرداسم جمع
manmen
womanwomen
childchildren
footfeet
toothteeth
mousemice
goosegeese
oxoxen

2. Irregular plurals (جمع بی قاعده) 

جمع بی‌قاعده در زبان انگلیسی به معنای تغییر شکل اسم مفرد برای تبدیل آن به جمع به روشی غیر از اضافه کردن پسوند «-s» یا «-es» است.

انواع جمع بی‌قاعده:

اسامی جمع بی‌قاعده در زبان انگلیسی به چند دسته تقسیم می‌شوند:

 • اسامی جمع با تغییر صدا: در این نوع اسامی، شکل جمع با تغییر صدا در یکی یا چند حرف در مقایسه با شکل مفرد ایجاد می‌شود.
 • اسامی جمع با تغییر شکل کلی: در این نوع اسامی، شکل جمع با تغییر شکل کلی کلمه در مقایسه با شکل مفرد ایجاد می‌شود.
 • اسامی جمع با حفظ شکل مفرد: در این نوع اسامی، شکل جمع با حفظ شکل مفرد کلمه ایجاد می‌شود.

نمونه‌هایی از جمع بی‌قاعده با تغییر صدا:

* اسم مفرداسم جمع
footfeet
toothteeth
mousemice
goosegeese
manmen
womanwomen
childchildren

نمونه‌هایی از جمع بی‌قاعده با تغییر شکل کلی:

* اسم مفرداسم جمع
oxoxen
personpeople
fishfishes
sheepsheep
deerdeer

نمونه‌هایی از جمع بی‌قاعده با حفظ شکل مفرد:

* اسم مفرداسم جمع
seriesseries
datumdata
criterioncriteria
genusgenera
mediummedia

یادگیری اسامی جمع بی‌قاعده یکی از چالش‌های یادگیری زبان انگلیسی است. بهترین راه برای یادگیری این اسامی این است که آنها را به خاطر بسپارید یا از فرهنگ لغت استفاده کنید.

چند نکته برای یادگیری اسامی جمع بی‌قاعده:

 • سعی کنید در هنگام مطالعه، اسامی جمع بی‌قاعده را با شکل مفرد آنها به خاطر بسپارید.
 • برای اینکه اسامی جمع بی‌قاعده را به خاطر بسپارید، آنها را به گروه‌های کوچک تقسیم کنید.
 • از فرهنگ لغت برای یادگیری اسامی جمع بی‌قاعده استفاده کنید.
 • برای تمرین، اسامی جمع بی‌قاعده را در جمله‌های مختلف قرار دهید.

Collective nouns 

اسم collective به گروهی از افراد، حیوانات یا اشیا اشاره دارد. برخی از نمونه‌های اسم collective عبارتند از:

 • گروه افراد:
  • army
  • audience
  • band
  • class
  • family
  • flock
  • herd
  • jury
  • team
 • گروه حیوانات:
  • flock
  • herd
  • pack
  • school
  • swarm
 • گروه اشیا:
  • assembly
  • collection
  • fleet
  • group
  • herd
  • library
  • set

اسم collective را می‌توان به عنوان یک اسم مفرد یا جمع در یک جمله در نظر گرفت. این به نحوه‌ی نگاه ما به گروهی که اسم collective به آن اشاره می‌کند بستگی دارد.

 • اگر گروه به عنوان یک واحد واحد در نظر گرفته شود، اسم collective به عنوان یک اسم مفرد استفاده می‌شود. به عنوان مثال:
  • The herd of elephants crossed the river.
  • The committee is meeting tomorrow.
 • اگر گروه به عنوان مجموعه‌ای از افراد یا اشیا جداگانه در نظر گرفته شود، اسم collective به عنوان یک اسم جمع استفاده می‌شود. به عنوان مثال:
  • The flock of birds were flying overhead.
  • The audience applauded the performance.

در برخی موارد، ممکن است هر دو استفاده از اسم collective به عنوان یک اسم مفرد و جمع صحیح باشد. به عنوان مثال:

 • The family is going on vacation. (اسم collective به عنوان یک اسم مفرد استفاده شده است زیرا خانواده به عنوان یک واحد واحد در نظر گرفته شده است.)
 • The family members are all going on vacation. (اسم collective به عنوان یک اسم جمع استفاده شده است زیرا اعضای خانواده به عنوان افراد جداگانه در نظر گرفته شده‌اند.)

در نهایت، انتخاب اینکه از اسم collective به عنوان یک اسم مفرد یا جمع استفاده کنیم به نظر نویسنده یا گوینده بستگی دارد

ضمایر شخصی
ضمایر شخصی

Abstract nouns (اسم‌های انتزاعی) 

اسم‌های انتزاعی نام حالت‌ها، احساسات یا کیفیت‌ها هستند. این اسامی به چیزهای ملموس اشاره ندارند و نمی‌توان آنها را با حواس پنج‌گانه حس کرد. برخی از نمونه‌های اسم‌های انتزاعی عبارتند از:

 • حالت‌ها:
  • happiness
  • sadness
  • anger
  • fear
  • love
  • hate
 • احساسات:
  • pain
  • pleasure
  • joy
  • sorrow
  • frustration
  • excitement
 • کیفیت‌ها:
  • beauty
  • ugliness
  • goodness
  • badness
  • kindness
  • cruelty

اسم‌های انتزاعی معمولاً با پسوندهای «-ness»، «-ity»، «-ship»، «-ion»، یا «-ment» ساخته می‌شوند. به عنوان مثال:

 • happiness از کلمه «happy» با پسوند «-ness» ساخته شده است.
 • beauty از کلمه «beautiful» با پسوند «-ty» ساخته شده است.
 • kindness از کلمه «kind» با پسوند «-ness» ساخته شده است.

اسم‌های انتزاعی می‌توانند در جمله به عنوان فاعل، مفعول، متمم، یا قید استفاده شوند. به عنوان مثال:

 • Happiness is a state of mind.
 • feel sadness.
 • give kindness to others.
 • The beauty of the sunset is breathtaking.

اسم‌های انتزاعی در زبان انگلیسی بسیار رایج هستند و در بسیاری از جمله‌ها استفاده می‌شوند.


بیشتر بخوانید :

زمان ها در زبان انگلیسی

آموزش آیلتس

آموزش گرامر Was و Were

تفاوت بین سه کلمه rise ،raise و arise


Proper nouns (اسامی خاص) 

اسم خاص نام شخص، مکان، یا چیز خاصی است. این اسامی معمولاً به افراد، مکان‌ها، یا چیزهایی اشاره دارند که فقط یک نمونه از آنها وجود دارد. به عنوان مثال، «John»، «Paris»، و «the Eiffel Tower» همگی اسم‌های خاص هستند.

اسم‌های خاص همیشه با حرف بزرگ نوشته می‌شوند. این به این دلیل است که اسم‌های خاص نام‌های منحصربه‌فردی هستند که باید از سایر اسامی متمایز شوند.

در اینجا چند نمونه دیگر از اسم‌های خاص آورده شده است:

 • نام افراد:
  • Mary
  • John
  • Obama
  • Trump
 • نام مکان‌ها:
  • Paris
  • London
  • New York City
  • The Eiffel Tower
 • نام چیزها:
  • The Mona Lisa
  • The Bible
  • The United States of America

اسم‌های خاص می‌توانند در جمله به عنوان فاعل، مفعول، متمم، یا قید استفاده شوند. به عنوان مثال:

 • John is my friend.
 • I went to Paris last summer.
 • I saw the Eiffel Tower in Paris.

Compound nouns (اسم مرکب) 

اسم مرکب از دو یا چند کلمه تشکیل می‌شود که به عنوان یک کلمه عمل می‌کنند. اسم‌های مرکب در زبان انگلیسی بسیار رایج هستند و در بسیاری از جمله‌ها استفاده می‌شوند.

اسم‌های مرکب را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

 • اسم‌های مرکبی که به هم متصل می‌شوند: در این نوع اسم‌ها، کلمات با یک فاصله از هم جدا نمی‌شوند. به عنوان مثال:
  • blackboard
  • bedroom
  • firefighter
 • اسم‌های مرکبی که به صورت دو کلمه‌ای نوشته می‌شوند: در این نوع اسم‌ها، کلمات با یک فاصله از هم جدا می‌شوند. به عنوان مثال:
  • red rose
  • big dog
  • new car
 • اسم‌های مرکبی که با خط فاصله نوشته می‌شوند: در این نوع اسم‌ها، کلمات با یک خط فاصله از هم جدا می‌شوند. به عنوان مثال:
  • mother-in-law
  • self-service
  • high-school

برای تعیین اینکه یک اسم مرکب چگونه نوشته می‌شود، باید به فرهنگ لغت مراجعه کرد.

در اینجا چند نکته برای استفاده از اسم‌های مرکب آورده شده است:

 • اسم‌های مرکب را می‌توان به عنوان فاعل، مفعول، متمم، یا قید استفاده کرد. به عنوان مثال:
  • The blackboard is in the classroom.
  • I bought a red rose for my mother.**
  • The firefighter put out the fire.
  • I am going to the new car dealership.**
 • اسم‌های مرکب را می‌توان با صفت‌ها توصیف کرد. به عنوان مثال:
  • The big red rose is beautiful.
  • The new blue car is parked in the driveway.
 • اسم‌های مرکب را می‌توان با حروف اضافه ترکیب کرد. به عنوان مثال:
  • I went to the mother-in-law’s house.
  • I bought a self-service car wash.
  • I went to high school in New York City.
آموزش گرامر زبان انگلیسی
آموزش گرامر زبان انگلیسی

اسم‌ها در جایگاه فاعل

در زبان انگلیسی هر جمله باید فاعل داشته باشد. فاعل یک جمله کسی یا چیزی است که فعل را انجام می‌دهد.

فاعل معمولاً در ابتدای جمله قرار می‌گیرد، اما ممکن است در انتهای جمله یا در وسط جمله نیز قرار گیرد.

فاعل می‌تواند به عنوان اسم مفرد، اسم جمع، اسم خاص، اسم انتزاعی، اسم مرکب، یا اسم جمعی استفاده شود.

در اینجا چند نمونه از جمله‌هایی که فاعل دارند آورده شده است:

 • The cat is playing with the ball.
 • The children are playing in the park.
 • John is a doctor.
 • Love is a powerful emotion.
 • The blackboard is in the classroom.
 • The mother-in-law is visiting us.

اسم‌ها در جایگاه مفعول

اسم‌ها می‌توانند در جایگاه مفعول هم در جمله قرار بگیرند. مفعول کسی یا چیزی است که فعل بر روی آن انجام می‌شود.

مفعول مستقیم کسی یا چیزی است که فعل به طور مستقیم بر روی آن انجام می‌شود. به عنوان مثال، در جمله «I ate the apple»، «apple» مفعول مستقیم است زیرا فعل «ate» به طور مستقیم بر روی آن انجام می‌شود.

مفعول غیرمستقیم کسی یا چیزی است که فعل به طور غیرمستقیم بر روی آن انجام می‌شود. به عنوان مثال، در جمله «I gave the apple to my friend»، «friend» مفعول غیرمستقیم است زیرا فعل «gave» به طور غیرمستقیم بر روی آن انجام می‌شود.

مفعول می‌تواند به عنوان اسم مفرد، اسم جمع، اسم خاص، اسم انتزاعی، اسم مرکب، یا اسم جمعی استفاده شود.

در اینجا چند نمونه از جمله‌هایی که مفعول دارند آورده شده است:

 • I ate the apple. (مفعول مستقیم)
 • I gave the apple to my friend. (مفعول مستقیم و غیرمستقیم)
 • The children are playing football. (مفعول مستقیم)
 • I love my mother. (مفعول مستقیم)
 • The blackboard is in the classroom. (مفعول مستقیم)
 • The mother-in-law is visiting us. (مفعول غیرمستقیم)

اسم‌ها در جایگاه متمم مفعول و فاعل

اسم‌ها می‌توانند در جایگاه متمم فاعل هم در جمله قرار بگیرند. متمم فاعل کسی یا چیزی است که فاعل جمله را توصیف می‌کند.

در مثالی که شما ارائه کردید، کلمه‌ی «teacher» متمم فاعل است زیرا فاعل جمله «I» را توصیف می‌کند. در این جمله، «I» یک معلم است.

متمم فاعل می‌تواند به عنوان اسم مفرد، اسم جمع، اسم خاص، اسم انتزاعی، اسم مرکب، یا اسم جمعی استفاده شود.

در اینجا چند نمونه از جمله‌هایی که متمم فاعل دارند آورده شده است:

 • The teacher is smart.
 • The students are hardworking.
 • John is kind.
 • Love is powerful.
 • **The blackboard is in the classroom.
 • **The mother-in-law is visiting us.

متمم فاعل در جمله نقش مهمی دارد و باید به درستی استفاده شود.

در اینجا چند نکته برای استفاده از متمم فاعل آورده شده است:

 • متمم فاعل معمولاً بعد از فعل ربطی می‌آید.
 • متمم فاعل می‌تواند صفت، اسم، یا قید باشد.

در مثالی که شما ارائه کردید، متمم فاعل یک اسم است.

اسامی Appositive یا عطف بیان و اسم در جایگاه modifier یا اصلاح‌کننده

اسم‌های appositive یا عطف بیان، اسم‌هایی هستند که بلافاصله به دنبال یک اسم دیگر می‌آیند تا آن را بیشتر تعریف کنند یا توضیح بیشتری در مورد آن بدهند. این اسامی معمولاً با کاما از اسمی که توضیح می‌دهند جدا می‌شوند.

در مثالی که شما ارائه کردید، کلمه‌ی «Ms. Smith» عطف بیان است و اسم «teacher» را تعریف می‌کند. در این جمله، «teacher» به یک شخص خاص اشاره دارد و «Ms. Smith» نام آن شخص است.

در اینجا چند نمونه دیگر از جمله‌هایی که اسم appositive دارند آورده شده است:

 • The dog, Barley, is very playful.
 • The city, Paris, is the capital of France.
 • The teacher, Mr. Jones, is very strict.

در این جمله‌ها، اسم‌های «Barley»، «Paris»، و «Mr. Jones» همگی عطف بیان هستند و اسم‌های «dog»، «city»، و «teacher» را تعریف می‌کنند.

اسم‌های appositive را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

 • عطف بیان توضیحی: این اسامی اطلاعات اضافی در مورد اسمی که توضیح می‌دهند ارائه می‌دهند. به عنوان مثال، در جمله‌ی «The dogBarley, is very playful»، اسم «Barley» نام خاص سگ است و اطلاعات اضافی در مورد سگ ارائه می‌دهد.
 • عطف بیان توصیفی: این اسامی اسمی که توضیح می‌دهند را توصیف می‌کنند. به عنوان مثال، در جمله‌ی «The cityParis, is the capital of France»، اسم «Paris» نام خاص شهر است و اسم «city» را توصیف می‌کند.
اسم ها​
اسم ها​

اسامی قابل‌شمارش و غیرقابل‌شمارش

اسامی قابل شمارش اسم‌هایی هستند که می‌توان تعداد آن‌ها را بشمرد و با عددی بیان کرد. این اسامی معمولاً با اعداد، a/an ، حرف تعریف the ، قیدهایی مثل some، any، a few و many استفاده می‌شوند.

در اینجا چند نمونه از اسامی قابل شمارش آورده شده است:

 • people
 • books
 • cars
 • houses
 • dogs
 • cats
 • tables
 • chairs
 • pens

اسامی قابل شمارش می‌توانند مفرد یا جمع باشند.

در حالت مفرد، اسامی قابل شمارش با a یا an همراه می‌شوند.

در حالت جمع، اسامی قابل شمارش با s یا es همراه می‌شوند.

در اینجا چند نمونه از اسامی قابل شمارش در حالت مفرد و جمع آورده شده است:

 • person (مفرد) – people (جمع)
 • book (مفرد) – books (جمع)
 • car (مفرد) – cars (جمع)
 • house (مفرد) – houses (جمع)
 • dog (مفرد) – dogs (جمع)
 • cat (مفرد) – cats (جمع)
 • table (مفرد) – tables (جمع)
 • chair (مفرد) – chairs (جمع)
 • pen (مفرد) – pens (جمع)

اسامی غیرقابل شمارش اسم‌هایی هستند که نمی‌توان تعداد آن‌ها را بشمرد. این اسامی معمولاً با a/an یا حرف تعریف the استفاده نمی‌شوند.

در اینجا چند نمونه از اسامی غیرقابل شمارش آورده شده است:

 • water
 • air
 • love
 • happiness
 • anger
 • information
 • furniture
 • clothing
 • money

اسامی غیرقابل شمارش معمولاً با قیدهایی مثل much، many، little، a little، a lot of، plenty of، enough، و so much استفاده می‌شوند.

در اینجا چند نمونه از اسامی غیرقابل شمارش با قید آورده شده است:

 • much water
 • many people
 • little information
 • a little love
 • a lot of money
 • plenty of furniture
 • enough clothing

اسم‌های ملکی (Possessive nouns)

اسم‌های ملکی اسم‌هایی هستند که مالکیت یک چیز را نشان می‌دهند.

برای ساختن اسم‌های ملکی در زبان انگلیسی، به طور کلی دو روش وجود دارد:

 • روش اول: به اسم مورد نظر علامت آپاستروف (’) و حرف s اضافه می‌شود.
 • روش دوم: اگر اسم مورد نظر به حرف s یا z ختم شود، فقط علامت آپاستروف (’) به آن اضافه می‌شود.

در اینجا چند نمونه از اسم‌های ملکی ساخته شده با روش اول آورده شده است:

 • book → book’s
 • cat → cat’s
 • dog → dog’s
 • girl → girl’s
 • man → man’s

در اینجا چند نمونه از اسم‌های ملکی ساخته شده با روش دوم آورده شده است:

 • kiss → kiss’
 • bus → bus’
 • jazz → jazz’
 • quiz → quiz’
 • box → box’

در برخی موارد، اسم‌های ملکی می‌توانند به صورت ترکیبی ساخته شوند. به عنوان مثال:

 • the cat’s food → غذای گربه
 • the man’s hat → کلاه مرد
 • the girl’s school → مدرسه دختر

اسم مصدر (Gerunds)

اسم مصدر افعالی هستند که عملکرد اسم را دارند. این بدان معناست که می‌توانند در جایگاه اسم در جمله قرار بگیرند.

اسم مصدر‌ها با اضافه کردن پسوند -ing به ریشه فعل ساخته می‌شوند. به عنوان مثال:

 • play → playing
 • eat → eating
 • walk → walking

اسم مصدر‌ها می‌توانند در جمله در نقش‌های مختلفی ظاهر شوند، از جمله:

 • فاعل
 • مفعول
 • متمم فاعل
 • مبتدا
 • قید

در اینجا چند نمونه از جمله‌هایی که اسم مصدر در آن‌ها در نقش‌های مختلف ظاهر شده است آورده شده است:

 • Playing the guitar is my hobby. (فاعل)
 • I enjoy eating ice cream.(مفعول)
 • I am good at dancing. (متمم فاعل)
 • Walking in the park is a great way to relax. (مبتدا)
 • Singing loudly is annoying. (قید)

اسم مصدر‌ها می‌توانند با حرف اضافه نیز استفاده شوند. به عنوان مثال:

 • I am thinking about going to the movies.
 • I am tired of waiting.
 • I am afraid of spiders.
انواع صفت در زبان انگلیسی
انواع صفت در زبان انگلیسی

سوالات رایج انواع اسم در زبان انگلیسی (nouns)

اسم چیست؟

اسم کلمه‌ای است که برای نامیدن شخص، مکان، شیء، یا مفهوم استفاده می‌شود.

انواع اسم در زبان انگلیسی کدامند؟

اسم‌ها در زبان انگلیسی به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند، از جمله:
اسم عام: اسمی است که به یک گروه از افراد، مکان‌ها، یا چیزها اشاره می‌کند. به عنوان مثال: person، place، thing
اسم خاص: اسمی است که به یک فرد، مکان، یا چیز خاص اشاره می‌کند. به عنوان مثال: John، Paris، the book
اسم قابل شمارش: اسمی است که می‌توان تعداد آن را بشمرد. به عنوان مثال: people، books، cars
اسم غیرقابل شمارش: اسمی است که نمی‌توان تعداد آن را بشمرد. به عنوان مثال: water، air، love
اسم جمع: اسمی است که بیش از یک نفر، مکان، یا چیز را نشان می‌دهد. به عنوان مثال: people، books، cars
اسم مفرد: اسمی است که یک نفر، مکان، یا چیز را نشان می‌دهد. به عنوان مثال: person، book، car
اسم ملکی: اسمی است که مالکیت یک چیز را نشان می‌دهد. به عنوان مثال: John’s book، the car’s engine
اسم مصدر: اسمی است که از فعل ساخته شده است و مانند اسم عمل می‌کند. به عنوان مثال: playing، eating، walking

اسم‌ها در جمله چه نقشی دارند؟

فاعل: اسمی است که کاری را انجام می‌دهد یا در مورد آن صحبت می‌شود. به عنوان مثال: The cat is playing with the ball.
مفعول: اسمی است که کاری بر روی آن انجام می‌شود. به عنوان مثال: I like books.
متمم فاعل: اسمی است که توضیحی در مورد فاعل جمله می‌دهد. به عنوان مثال: The teacher is smart.
متمم مفعول: اسمی است که توضیحی در مورد مفعول جمله می‌دهد. به عنوان مثال: I gave the book to my friend.
مبتدا: اسمی است که جمله را شروع می‌کند. به عنوان مثال: The dog is running.
قید: اسمی است که جمله را توصیف می‌کند. به عنوان مثال: I walked slowly to the store.

چگونه می‌توان تشخیص داد که یک کلمه اسم است؟

کلمه می‌تواند به عنوان فاعل یا مفعول در جمله استفاده شود.
کلمه می‌تواند با حروف تعریف the یا a/an استفاده شود.
کلمه می‌تواند با اعداد یا صفت‌ها همراه شود.

تفاوت بین اسم عام و اسم خاص چیست؟

تفاوت اصلی بین اسم عام و اسم خاص این است که اسم عام به یک گروه از افراد، مکان‌ها، یا چیزها اشاره می‌کند، در حالی که اسم خاص به یک فرد، مکان، یا چیز خاص اشاره می‌کند.

تفاوت بین اسم قابل شمارش و اسم غیرقابل شمارش چیست؟

تفاوت اصلی بین اسم قابل شمارش و اسم غیرقابل شمارش این است که اسم قابل شمارش را می‌توان با اعداد شمارش کرد، در حالی که اسم غیرقابل شمارش را نمی‌توان با اعداد شمارش کرد

امتیاز شما به این مقاله
https://radtime.org/?p=14286
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد انواع اسم در زبان انگلیسی (nouns)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

برچسب ها: