کاربردهای might/may as well در زبان انگلیسی - آموزشگاه زبان های خارجی راد تایم
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو

کاربردهای might/may as well در زبان انگلیسی

878 بازدید
کاربردهای might_may as well در زبان انگلیسی

کاربردهای might/may as well در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی، از عبارات “may as well” و “might as well” برای بیان این موضوع استفاده می‌شود که فرد یا چیزی برای انجام کاری انتخاب دیگری ندارد. این عبارات معمولاً با فعل “do” استفاده می‌شوند، اما می‌توان از آنها با سایر افعال نیز استفاده کرد.

به عنوان مثال، می‌توان گفت:

 • “I might as well go to the store since I’m already out.” (از آنجایی که بیرون هستم، ممکن است به فروشگاه بروم.)
 • “You may as well stay home since it’s raining.” (از آنجایی که هوا باران است، ممکن است در خانه بمانی.)

در این جمله‌ها، فرد یا چیزی برای انجام کاری انتخاب دیگری ندارد. در جمله اول، فرد بیرون است و باید به فروشگاه برود تا خرید کند. در جمله دوم، هوا باران است و فرد باید در خانه بماند تا خیس نشود.

در برخی موارد، از عبارات “might as well” و “may as well” برای بیان این موضوع استفاده می‌شود که فرد یا چیزی علاقه زیادی به انجام کاری ندارد، اما به دلیل اینکه انتخاب دیگری ندارد، مجبور به انجام آن است.

به عنوان مثال، می‌توان گفت:

 • “I might as well go to the party even though I don’t want to.” (از آنجایی که نمی‌خواهم بروم، ممکن است به مهمانی بروم.)
 • “You may as well do your homework even though you don’t want to.” (از آنجایی که نمی‌خواهی انجام دهی، ممکن است تکالیف خود را انجام دهی.)

در این جمله‌ها، فرد علاقه زیادی به انجام کاری ندارد، اما به دلیل اینکه انتخاب دیگری ندارد، مجبور به انجام آن است.

در زبان انگلیسی، تفاوتی بین استفاده از عبارات “might as well” و “may as well” وجود ندارد. هر دو اصطلاح معنای یکسانی دارند.

در اینجا چند نکته کلی در مورد استفاده از عبارات “may as well” و “might as well” آورده شده است:

 • این عبارات معمولاً با فعل “do” استفاده می‌شوند، اما می‌توان از آنها با سایر افعال نیز استفاده کرد.
 • این عبارات برای بیان این موضوع استفاده می‌شوند که فرد یا چیزی برای انجام کاری انتخاب دیگری ندارد.
 • در برخی موارد، از این عبارات برای بیان این موضوع استفاده می‌شود که فرد یا چیزی علاقه زیادی به انجام کاری ندارد، اما به دلیل اینکه انتخاب دیگری ندارد، مجبور به انجام آن است.
استفاده از might_may as well
استفاده از might_may as well

فعل مدال چیست؟

افعال مدال (modal verbs) در زبان انگلیسی، افعال خاصی هستند که برای بیان حالت‌ها و موقعیت‌های مختلف استفاده می‌شوند. این افعال معمولاً با یک فعل عادی و معمولی ترکیب می‌شوند و معنای آن فعل را تغییر می‌دهند.

به عنوان مثال، فعل “can” یک فعل مدال است که برای بیان توانایی یا امکان انجام کاری استفاده می‌شود. جمله “I can speak English” به این معناست که من می‌توانم انگلیسی صحبت کنم. در این جمله، فعل “can” حالت توانایی را به فعل “speak” اضافه می‌کند.

افعال مدال دیگری که معمولاً با یک فعل عادی ترکیب می‌شوند عبارتند از:

 • could: بیان امکان در گذشته
 • may: بیان احتمال
 • might: بیان احتمال کم
 • must: بیان اجبار
 • should: بیان توصیه یا پیشنهاد
 • would: بیان تمایل یا ترجیح
 • They must go to school.   آنها باید به مدرسه بروند (اجبار)
 • They can go to school.   آنها می توانند به مدرسه بروند (امکان)
 • They might go to school.   آنها ممکن است به مدرسه بروند (احتمال)

در برخی موارد، افعال مدال می‌توانند به تنهایی نیز استفاده شوند. به عنوان مثال، جمله “I must go now” به این معناست که من باید اکنون بروم. در این جمله، فعل “must” بدون فعل عادی استفاده شده است.

در مجموع، افعال مدال ابزارهای قدرتمندی هستند که می‌توان از آنها برای بیان طیف وسیعی از حالت‌ها و موقعیت‌ها در زبان انگلیسی استفاده کرد.

افعال مدال می توانند اجبار، توصیه، مجوز، پیشنهاد، امکان و آینده را بیان کنند.


بیشتر بخوانید :

کاربرد معنایی take for granted

آموزش گرامر be going to

دانلود رایگان کتاب 501 verbs german

کاربرد Would you mind و Do you mind در انگلیسی

دلتنگی به انگلیسی ،تفاوت I miss you و I missed you 


استفاده از might/may as well زمانی که انتخاب دیگری نداریم

در زبان انگلیسی، از اصطلاحات “might as well” و “may as well” برای بیان این موضوع استفاده می‌شود که فرد یا چیزی برای انجام کاری انتخاب دیگری ندارد. این اصطلاحات معمولاً با فعل “do” استفاده می‌شوند، اما می‌توان از آنها با سایر افعال نیز استفاده کرد.

به عنوان مثال، می‌توان گفت:

 • “I might as well go to the store since I’m already out.” (از آنجایی که بیرون هستم، ممکن است به فروشگاه بروم.)
 • “You may as well stay home since it’s raining.” (از آنجایی که هوا باران است، ممکن است در خانه بمانی.)

در این جمله‌ها، فرد یا چیزی برای انجام کاری انتخاب دیگری ندارد. در جمله اول، فرد بیرون است و باید به فروشگاه برود تا خرید کند. در جمله دوم، هوا باران است و فرد باید در خانه بماند تا خیس نشود.

در برخی موارد، از اصطلاحات “might as well” و “may as well” برای بیان این موضوع استفاده می‌شود که فرد یا چیزی علاقه زیادی به انجام کاری ندارد، اما به دلیل اینکه انتخاب دیگری ندارد، مجبور به انجام آن است.

به عنوان مثال، می‌توان گفت:

 • “I might as well go to the party even though I don’t want to.” (از آنجایی که نمی‌خواهم بروم، ممکن است به مهمانی بروم.)
 • “You may as well do your homework even though you don’t want to.” (از آنجایی که نمی‌خواهی انجام دهی، ممکن است تکالیف خود را انجام دهی.)

در این جمله‌ها، فرد علاقه زیادی به انجام کاری ندارد، اما به دلیل اینکه انتخاب دیگری ندارد، مجبور به انجام آن است.

در زبان انگلیسی، تفاوتی بین استفاده از اصطلاحات “might as well” و “may as well” وجود ندارد. هر دو اصطلاح معنای یکسانی دارند.

بنابراین، در پاسخ به سوال شما، می‌توان از اصطلاحات “might as well” یا “may as well” زمانی که انتخاب دیگری نداریم استفاده کرد. این اصطلاحات نشان می‌دهند که فرد یا چیزی مجبور است کاری را انجام دهد، حتی اگر علاقه زیادی به انجام آن نداشته باشد.

کاربرد Would you mind و Do you mind در انگلیسی
کاربرد Would you mind و Do you mind در انگلیسی

استفاده از might/may as well برای تشبیه دو موقعیت مشابه

می‌توان از اصطلاحات “might as well” و “may as well” برای تشبیه دو موقعیت مشابه استفاده کرد. این اصطلاحات نشان می‌دهند که دو موقعیت از نظر نتیجه یا پیامد مشابه هستند.

به عنوان مثال، می‌توان گفت:

 • “You might as well stay home as go to the party. It’s going to be raining.” (بهتر است در خانه بمانی تا به مهمانی بروی. قرار است باران ببارد.)

در این جمله، دو موقعیت “ماندن در خانه” و “رفتن به مهمانی” از نظر نتیجه مشابه هستند. هر دو موقعیت منجر به خیس شدن فرد می‌شوند.

در اینجا چند مثال دیگر از استفاده از اصطلاحات “might as well” و “may as well” برای تشبیه دو موقعیت مشابه آورده شده است:

 • “You might as well buy a new car as keep repairing your old one.” (بهتر است یک ماشین جدید بخری تا ماشین قدیمی خود را تعمیر کنی.)
 • “You might as well quit your job as stay in a job you hate.” (بهتر است شغل خود را رها کنی تا در شغلی که از آن متنفر هستی بمانی.)

در این جمله‌ها نیز، دو موقعیت از نظر نتیجه یا پیامد مشابه هستند.

بنابراین، اگر می‌خواهید دو موقعیت مشابه را با یکدیگر مقایسه کنید، می‌توانید از اصطلاحات “might as well” یا “may as well” استفاده کنید. این اصطلاحات نشان می‌دهند که دو موقعیت از نظر نتیجه یا پیامد مشابه هستند.

may و might برای بیان امکان، احتمال یا پیش بینی در زمان حال

در زبان انگلیسی، از افعال مدال may و might برای بیان امکان، احتمال یا پیش بینی در زمان حال استفاده می‌شود. با این حال، تفاوت‌هایی بین این دو فعل وجود دارد.

may معمولاً برای بیان امکان یا احتمالی که بیشتر از 50 درصد باشد استفاده می‌شود. به عنوان مثال، می‌توان گفت:

 • “It may rain tomorrow.” (ممکن است فردا باران ببارد.)
 • “I may go to the movies tonight.” (ممکن است امشب به سینما بروم.)

در این جمله‌ها، احتمال وقوع اتفاق مورد نظر بیشتر از 50 درصد است.

might معمولاً برای بیان امکان یا احتمالی که کمتر از 50 درصد باشد استفاده می‌شود. به عنوان مثال، می‌توان گفت:

 • “He might win the lottery.” (شاید او برنده قرعه‌کشی شود.)
 • “I might go to the party, but I’m not sure.” (ممکن است به مهمانی بروم، اما مطمئن نیستم.)

در این جمله‌ها، احتمال وقوع اتفاق مورد نظر کمتر از 50 درصد است.

در برخی موارد، از may و might می‌توان برای بیان احتمال یا پیش بینی در زمان حال به صورت برابر استفاده کرد. به عنوان مثال، می‌توان گفت:

 • “The plane may or might be delayed.” (هواپیما ممکن است یا ممکن است با تاخیر مواجه شود.)
 • “The meeting may or might be canceled.” (جلسه ممکن است یا ممکن است لغو شود.)

در این جمله‌ها، احتمال وقوع اتفاق مورد نظر مشخص نیست و می‌تواند بیشتر یا کمتر از 50 درصد باشد.

در اینجا چند نکته کلی در مورد استفاده از may و might برای بیان امکان، احتمال یا پیش بینی در زمان حال آورده شده است:

 • may معمولاً برای بیان امکان یا احتمالی که بیشتر از 50 درصد باشد استفاده می‌شود.
 • might معمولاً برای بیان امکان یا احتمالی که کمتر از 50 درصد باشد استفاده می‌شود.
 • در برخی موارد، از may و might می‌توان برای بیان احتمال یا پیش بینی در زمان حال به صورت برابر استفاده کرد.
گرامر as if و as though در انگلیسی
گرامر as if و as though در انگلیسی

may و might برای امکان و احتمال در زمان گذشته

برای بیان امکان یا احتمال وقوع چیزی در گذشته، از فرمول have+ قسمت سوم فعل (past participle) استفاده می‌شود. به عنوان مثال، می‌توان گفت:

 • “She might have been late for work.” (شاید او دیر به سر کار رسیده باشد.)
 • “I could have won the game if I had tried harder.” (اگر بیشتر تلاش می‌کردم، می‌توانستم بازی را ببرم.)

در این جمله‌ها، احتمال وقوع اتفاق مورد نظر در گذشته مطرح می‌شود.

در اینجا چند نکته کلی در مورد استفاده از فرمول have+ قسمت سوم فعل (past participle) برای بیان امکان یا احتمال وقوع چیزی در گذشته آورده شده است:

 • از این فرمول می‌توان برای بیان امکان یا احتمالی که بیشتر از 50 درصد باشد استفاده کرد.
 • از این فرمول می‌توان برای بیان امکان یا احتمالی که کمتر از 50 درصد باشد استفاده کرد.
 • در برخی موارد، از این فرمول می‌توان برای بیان احتمال یا پیش بینی در گذشته استفاده کرد.

در اینجا چند مثال دیگر از استفاده از فرمول have+ قسمت سوم فعل (past participle) برای بیان امکان یا احتمال وقوع چیزی در گذشته آورده شده است:

 • “The fire might have started by accident.” (شاید آتش به طور تصادفی شروع شده باشد.)
 • “The plane could have been delayed due to bad weather.” (هواپیما ممکن است به دلیل شرایط بد آب و هوایی با تاخیر مواجه شده باشد.)
 • “The meeting might have been canceled because of the strike.” (جلسه ممکن است به دلیل اعتصاب لغو شده باشد.)
کلاس حضوری آموزش زبان
کلاس حضوری آموزش زبان

اجازه

افعال مدال can و may هر دو برای بیان توانایی استفاده می‌شوند، اما may اغلب برای بیان درخواست یا اجازه استفاده می‌شود. به عنوان مثال، می‌توان گفت:

 • Can I use your phone?” (آیا می‌توانم از تلفن شما استفاده کنم؟)
 • May I go to the bathroom?” (آیا اجازه دارم بروم دستشویی؟)

در این جمله‌ها، از may برای بیان درخواست اجازه استفاده شده است.

may معمولاً برای درخواست‌های مودبانه یا رسمی استفاده می‌شود. به عنوان مثال، می‌توان گفت:

 • “May I come in?” (آیا اجازه می‌دهید وارد شوم؟)
 • “May I ask you a question?” (آیا می‌توانم از شما سؤالی بپرسم؟)

در این جمله‌ها، از may برای بیان درخواست‌های مودبانه استفاده شده است.

در برخی موارد، از can نیز می‌توان برای بیان درخواست اجازه استفاده کرد. به عنوان مثال، می‌توان گفت:

 • Can I borrow your pen?” (آیا می‌توانم از خودکار شما قرض بگیرم؟)
 • Can I ask you a favor?” (آیا می‌توانم از شما یک لطف بخواه؟)

در این جمله‌ها، از can برای بیان درخواست‌های دوستانه یا غیررسمی استفاده شده است.

در اینجا چند نکته کلی در مورد استفاده از may برای بیان درخواست یا اجازه آورده شده است:

 • may معمولاً برای درخواست‌های مودبانه یا رسمی استفاده می‌شود.
 • در برخی موارد، از can نیز می‌توان برای بیان درخواست اجازه استفاده کرد.
 • may معمولاً برای درخواست‌هایی که احتمال موافقت با آن‌ها زیاد است استفاده می‌شود.

نکات مهم استفاده از might/may as well

نکته یک: اصطلاحات “might as well” و “may as well” بیشتر در زبان غیر رسمی و محاوره ای کاربرد دارند. در زبان رسمی، از این اصطلاحات کمتر استفاده می‌شود.

نکته دو: می‌توان با اضافه کردن just بعد از “may” و “might” به این عبارت‌ها تاکید بیشتری اضافه کرد. در این صورت، عبارت به این معناست که انجام کاری منطقی یا عقلانی است، حتی اگر فرد علاقه زیادی به انجام آن نداشته باشد.

نکته سه: تفاوت بین “had better” و کاربرد اولیه “might as well” و “may as well” در این است که “had better” زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که انجام کاری ضروری یا توصیه می‌شود. در حالی که “might as well” و “may as well” زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند که انجام کاری منطقی یا عقلانی است، حتی اگر فرد علاقه زیادی به انجام آن نداشته باشد.

در اینجا چند مثال دیگر از استفاده از اصطلاحات “might as well” و “may as well” آورده شده است:

 • “It’s raining, so I might as well stay home.” (باران می‌بارد، پس ممکن است در خانه بمانم.)
 • “I’m already here, so I might as well go to the party.” (من اینجا هستم، پس ممکن است به مهمانی بروم.)
 • “I don’t like this movie, so I might as well turn it off.” (من از این فیلم خوشم نمی‌آید، پس ممکن است آن را خاموش کنم.)
انگلیسی بزرگسالان
انگلیسی بزرگسالان

سوالات متداول کاربردهای might/may as well در زبان انگلیسی

تفاوت might و may در کاربرد might/may as well چیست؟

در کاربرد might/may as well، تفاوتی بین might و may وجود ندارد. هر دو اصطلاح به معنای “ممکن است هم” یا “بهتر است” هستند.

آیا might/may as well در زبان رسمی استفاده می شود؟

might/may as well بیشتر در زبان غیر رسمی و محاوره ای کاربرد دارند. در زبان رسمی، از این اصطلاحات کمتر استفاده می شود.

آیا می توان just را بعد از might/may as well قرار داد؟

بله، می توان just را بعد از might/may as well قرار داد تا به عبارت تاکید بیشتری اضافه کرد. در این صورت، عبارت به این معناست که انجام کاری منطقی یا عقلانی است، حتی اگر فرد علاقه زیادی به انجام آن نداشته باشد.

تفاوت might/may as well با had better چیست؟

had better زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که انجام کاری ضروری یا توصیه می شود. در حالی که might/may as well زمانی مورد استفاده قرار می گیرند که انجام کاری منطقی یا عقلانی است، حتی اگر فرد علاقه زیادی به انجام آن نداشته باشد.
در اینجا چند مثال از تفاوت بین might/may as well و had better آورده شده است:
“You’d better go to the doctor if you’re feeling sick.” (اگر احساس بیماری می کنی، بهتر است به دکتر بروی.) (انجام این کار ضروری است.)
“I’m already here, so I might as well go to the party.” (من اینجا هستم، پس ممکن است به مهمانی بروم.) (انجام این کار منطقی است، اما ضروری نیست.)

امتیاز شما به این مقاله
https://radtime.org/?p=14052
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد کاربردهای might/may as well در زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.