کپشن عاشقانه انگلیسی - آموزشگاه زبان های خارجی راد تایم

کپشن عاشقانه انگلیسی

284 بازدید
کپشن عاشقانه انگلیسی

کپشن عاشقانه انگلیسی اینستاگرام

کپشن عاشقانه انگلیسی ، کپشنی است که احساسات و عواطف عاشقانه شما را به طور موثر بیان می کند و شریک زندگی شما را تحت تأثیر قرار می دهد. این کپشن باید از کلمات و عبارات احساسی استفاده کند، از خاطرات و لحظات خاص مشترک شما صحبت کند، و به شریک زندگی شما بگوید که چقدر او را دوست دارید و قدردان او هستید.

متن عاشقانه انگلیسی برای استوری اینستاگرام

در اینجا چند نمونه از متن های عاشقانه انگلیسی برای استوری اینستاگرام آورده شده است:

 • “You are the love of my life. I can’t imagine my life without you.” (تو عشق زندگی من هستی. نمی توانم زندگی ام را بدون تو تصور کنم.)
 • “I love you more than words can say. You make me feel so special.” (من تو را بیشتر از آنچه کلمات می توانند بگویند دوست دارم. تو منو خیلی خاص احساس می کنی.)
 • “You are my best friend, my lover, and my soulmate. I am so grateful to have you in my life.” (تو بهترین دوست، عشق و روح من هستی. من بسیار سپاسگزارم که تو را در زندگی ام دارم.)
 • “I can’t wait to spend the rest of my life with you. You are my everything.” (نمی توانم صبر کنم تا بقیه عمرم را با تو بگذرانم. تو همه چیز من هستی.)
 • “You make me laugh, you make me cry, and you make me feel alive.” (تو مرا می خندانی، مرا می کشی و مرا زنده می کنی.)
 • “I am so lucky to have you in my life.” (من خیلی خوش شانس هستم که تو را در زندگی ام دارم.)
 • “You are my everything. I love you more than anything in the world.” (تو همه چیز من هستی. من تو را بیشتر از هر چیزی در دنیا دوست دارم.)
آموزش صفر تا صد زبان انگلیسی
آموزش صفر تا صد زبان انگلیسی

کپشن عاشقانه انگلیسی

“I love you more than words can say. You are the most amazing person I have ever met. I am so grateful to have you in my life.”

“من تو را بیشتر از آنچه کلمات می توانند بگویند دوست دارم. تو شگفت انگیزترین فردی هستی که تا به حال دیده ام. من بسیار سپاسگزارم که تو را در زندگی ام دارم.”


“You are my best friend, my lover, and my soulmate. I can’t imagine my life without you.”

“تو بهترین دوست، عشق و روح من هستی. نمی توانم زندگی ام را بدون تو تصور کنم.”


“You make me laugh, you make me cry, and you make me feel alive. I love you more than anything in the world.”

“تو مرا می خندانی، مرا می کشی و مرا زنده می کنی. من تو را بیشتر از هر چیزی در دنیا دوست دارم.”


“You are my everything. I can’t wait to spend the rest of my life with you.”

“تو همه چیز من هستی. نمی توانم صبر کنم تا بقیه عمرم را با تو بگذرانم.”


“I love you more than the stars in the sky, more than the grains of sand on the beach, and more than the fish in the ocean.”

ترجمه: “من تو را بیشتر از ستارگان در آسمان، بیشتر از دانه های شن در ساحل و بیشتر از ماهی ها در اقیانوس دوست دارم.”


“You are my happily ever after.”

ترجمه: “تو خوشبختی من هستی.”


Just the two of us
فقط ما دو تا


Even though you’re so far away, I fall in love with you more and more each day

با این که از من دوری اما من هر روز بیشتر و بیشتر عاشقت می شوم


My world, my heart, my everything
دنیای من، قلب من، همه چیز من


Dreams don’t have expiration dates, keep going
رویاها تاریخ انقضا ندارند، به تلاش ادامه بده


Everyone has a chapter they don’t read out loud
هر کس یه فصلی توی کتاب زندگیش داره که اونو با صدای بلند نمی خونه


Want to be happy? Care less
می خواهی شاد باشی؟ کمتر اهمیت بده


You are the source of my joy, the center of my world, and the whole of my heart.

تو منشا شادی من، مرکز دنیای من و تمام قلب منی.


I saw that you were perfect, and so I loved you. Then I saw that you were not perfect and I loved you even more – Angelita Lim

من دیدم که تو بی نقص هستی و خب عاشقت شدم. بعد از آن فهمیدم که تو چندان بی‌نقص هم نیستی، نیستی و حتی بیشتر عاشقت شدم.

کپشن عاشقانه انگلیسی اینستاگرام
کپشن عاشقانه انگلیسی اینستاگرام

 You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams – Dr. Seuss

وقتی تو دام عشق می افتی، نمیتونی خوب بخوابی چون میفهمی که واقعیت خیلی بهتر از رویاهاست.


If I had a flower for every time I thought of you… I would walk through my garden forever – Alfred Tennyson

اگر برای هر باری که به تو فکر می کردم، یک گل داشتم… برای همیشه در باغم قدم می زدم


If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day so I never have to live without you – A. A. Milne

اگر تو صد سال عمر کنی، من میخوام تا یه روز کمتر از صد سال زندگی کنم بنابراین هرگز مجبور نیستم بدون تو زندگی کنم


.I love you for all that you are, all that you have been and all that you will be

دوستت دارم به خاطر هر آن چیزی که هستی، هر آن چیزی که بوده‌ای و هر آن چیزی که خواهی بود.


I love you and that’s the beginning and end of everything – F. Scott Fitzgerald

دوستت دارم و این آغاز و پایان همه چیزه.


.Love is when you sit beside someone doing nothing, yet you feel perfectly happy

عشق زمانیه که کنار یه نفر می‌نشینی بدون اینکه کاری کنی، با این حال عمیقا خوشحالی.


He’s more myself than I am. Whatever our souls are made of, his and mine are the same. – Emily Bronte

او بیشتر از من خودمه. روح ما از هر چیزی ساخته شده باشد، روح او و من یکی است.


.Our love is like the wind. I can’t see it, but I can feel it

عشق ما مثل باد است من نمی توانم آن را ببینم، اما کاملا حسش میکنم.


My love for you has no depth, its boundaries are ever-expanding. – Christina White

عشق من به تو عمق ندارد، مرزهای آن همیشه در حال گسترش است.


.And in her smile I see something more beautiful than the stars

و در لبخند او چیزی زیباتر از ستاره ها می بینم.


In real love you want the other person’s good. In romantic love you want the other person. – Margaret Anderson

در عشق واقعی شما خیر و صلاح شخص مقابل را می خواهید. در عشق عاشقانه شما طرف مقابل را می خواهید.


بیشتر بخوانید :

 آرزوی موفقیت به انگلیسی

پیام تبریک به انگلیسی

آموزش زبان فرانسه از مبتدی تا پیشرفته

آهنگ HE WONT GO از Adele با متن و ترجمه

آموزش گرامر Was و Were

آموزش آیلتس

شب یلدا به انگلیسی

تفاوت بین سه کلمه rise ،raise و arise

گرامر so as to و in order to و so that و in order that


.You’re always the first and the last thing on this heart of mine. No matter where I go, or what I do, I’m thinking of you

تو همیشه اولین و آخرین چیزی در قلب من هستی. مهم نیست کجا بروم یا چه کار کنم، به تو فکر می کنم.


If I had to choose between breathing and loving you I would use my last breath to tell you I love you. – DeAnna Anderson

اگر بخواهم بین نفس کشیدن و دوست داشتنت یکی را انتخاب کنم، از آخرین نفسم استفاده می کنم تا به تو بگویم دوستت دارم.


.All that you are is all that I’ll ever need

تمام آنچه که هستی، تنها چیزی است که من به آن نیاز دارم.


.I love you. You… you complete me

دوستت دارم. تو… تو کاملم می‌کنی.


.Life is not the number of breaths you take, it’s the moments that take your breath away

زندگی به اندازه نفس‌هایی نیست که می‌کشی، بلکه لحظه‌هایی است که نفست بند می‌آید.


I love you begins with I, but it ends up with you. – Charles de Leusse

دوستت دارم “I love you ” با من شروع می شود، اما با تو تمام می شود.

50 اصطلاح عاشقانه خارجی
50 اصطلاح عاشقانه خارجی

I’ve been in love with you since the very beginning. You asked why there isn’t anyone else in my life, and the reason … is you. – Julie James

من از همون اوایل عاشقت بودم تو پرسیدی که چرا هیچ کس دیگری در زندگی من نیست و دلیل این … تو هستی.


 “As he read, I fell in love the way you fall asleep: slowly, and then all at once.” – John Green

هنگامی‌که اون میگه عاشق شدم، مثل وقتی هست که شما به خواب می‌روید اولش به آرامی و سپس یکباره.


 “Loved you yesterday, love you still, always have, always will.” – Elaine Davis

قبلا دوستت داشتم، هنوز هم دوستت دارم، همیشه دوستت خواهم داشت.


 “I love you not only for what you are, but for what I am when I am with you. I love you not only for what you have made of yourself but for what you are making of me. I love you for the part of me that you bring out.” – Elizabeth Barrett Browning

من تو را نه تنها به خاطر آنچه هستی، بلکه به خاطر آن چیزی که وقتی با تو هستم، می‌شوم، دوست دارم. من تو را نه تنها به خاطر آنچه از خود ساخته‌ای، بلکه به خاطر آنچه از من می‌سازی، دوست دارم. من تو را به خاطر آن بخشی از من که تنها با تو رشد می‌کند، دوست دارم.


“The real lover is a man who can thrill you by kissing your forehead or smiling into your eyes or just staring into space.” – Marilyn Monroe

آن مردی عاشق واقعی است که با بوسیدن پیشانی‌ات یا با لبخندی به عمق چشمانت یا فقط با خیره شدن به دور دست‌ها می‌تواند تو را به وجد بیاورد!


 “In all the world, there is no heart for me like yours. In all the world, there is no love for you like mine.” – Maya Angelou

در تمام دنیا هیچ قلبی برای من مانند قلب تو نمی‌تپد. در تمام دنیا هیچ عشقی به مانند عشق من برای تو وجود ندارد.


 “I’ll be loving you, always with a love that’s true” – Patsy Cline

من تو را همیشه با عشقی واقعی دوست خواهم داشت.


“Thinking of you keeps me awake. Dreaming of you keeps me asleep. Being with you keeps me alive. Unknown

فکر کردن به تو من را بیدار نگه می‌دارد. رویای تو من را به خواب می‌برد. با تو بودن من را زنده نگه می‌دارد.


“I need you like a heart needs a beat.” – One Republic

به تو نیاز دارم؛ مانند قلبی به تپیدنIs there a special woman you love in your life?  she’s your wife, girlfriend, or life partner, these love quotes for her will look perfect.

آیا زنی در زندگی شما هست که عاشقش باشید؟ چه این زن همسر، دوست یا شریک زندگی شما باشد، این نقل قول‌های عاشقانه خیلی عالی به نظرمی‌رسند.


“If I know what love is, it is because of you.” – Hermann Hesse

اگر می‌دانم عشق چیست، فقط به خاطر توست.


”I fell in love with her courage, her sincerity, and her flaming self respect. And it’s these things I’d believe in, even if the whole world indulged in wild suspicions that she wasn’t all she should be. I love her and it is the beginning of everything.” – F. Scott Fitzgerald

من عاشق شجاعتش،صداقتش و عزت نفسش شدم و همه این‌ها چیزهایی هست که من به آن‌ها اعتقاد دارم. حتی اگر تمام دنیا سو ظن و گمان بر این داشته باشند که او آن چیزی که باید باشد، نبوده است. باز هم من او را دوست دارم و این سرآغاز هر چیزی  است.


“I swear I couldn’t love you more than I do right now, and yet I know I will tomorrow.” – Leo Christopher.

حاضرم قسم بخورم که نمی‌توانستم بیشتر از چیزی که الان دوستت دارم، دوستت داشته باشم و با ینحال می‌دانم که فردا هم همین خواهد بود.


“A man is already halfway in love with any woman who listens to him.” – Brendan Francis

یک مرد تقریبا نیمی از مسیر عشق  را با زنی که به حرفش گوش می‌دهد، رفته است.

بیشتر بخوانید: بهترین نقل قول های عاشقانه انگلیسی


”I love you as certain dark things are to be loved, in secret, between the shadow and the soul.” – Pablo Neruda

من تو را آن‌گونه دوست دارم که بعضی چیزهای خاص را باید در خفا و سایه روشن دوست داشته باشی.


”Women are meant to be loved, not to be understood.” – Oscar Wilde

زن برای دوست داشته شدن است و نه فهمیدن آن.


“You make me want to be a better man.” – Melvin Udall

تو کاری با من کردی که من مرد بهتری باشم.


“Take my hand, take my whole life too. For I can’t help falling in love with you.” – Elvis Presley

دستم را بگیر، همه عمرم را بگیر.چون من نمی‌توانم از دام عشق تو رهایی پیدا کنم.


Grow old along with me; the best is yet to be.” – Robert Browning

با من پیر شو، خوباش هنوز اتفاق نیفتاده.

3- عاشقانه‌های غمگین ( Sad Love Quotes)

If you’ve recently had your heart broken, or you know someone else who has, we hope the following quotes can provide some comfort.

اگر به تازگی قلبتون شکسته یا کسی را میشناسید که این اتفاق برایش افتاده است، امیدواریم این جملات بتواند مقداری آرامش بخش باشند.


“There is never a time or place for true love. It happens accidentally, in a heartbeat, in a single flashing, throbbing moment.” – Sarah Dessen

عشق واقعی متعلق به هیچ زمان یا مکان خاصی نیست. خیلی اتفاقی و تصادفی با یک تپش قلب، با یک چشمک و در یک لحظه رخ می‌دهد.


“Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own.” – Robert A. Heinlein

عشق یعنی وضعیتی که در آن خوشحالی یک شخص به احساسات خودت ارجح‌تر است


“Love never dies a natural death. It dies because we don’t know how to replenish its source. It dies of blindness and errors and betrayals. It dies of illness and wounds; it dies of weariness, of witherings, of tarnishings.” – Anais Nin

عشق هرگز با یک مرگ طبیعی نمی‌میرد. آن زمانی می‌میرد که ما ندانیم چگونه آن را احیا کنیم.آن به خاطر نفهمی و اشتباه و خیانت می‌میرد. آن در اثر بی توجهی و زخم‌های قدیمی می‌میرد. آن به خاطر خستگی، بی رمق شدن و تیره و تار شدن می‌میرد.

بیشتر بخوانید : پیام تبریک به انگلیسی


“He is not a lover who does not love forever.” – Euripides

عاشقی که تا ابد عاشق نباشد، عاشق نیست.


“To love is to burn, to be on fire.” – Jane Austen

عشق یعنی سوختن، یعنی آتش گرفتن.


“Love does not begin and end the way we seem to think it does. Love is a battle, love is a war; love is a growing up.” – James Baldwin

عق آنطور که ما فکر می‌کنیم شروع نمی‌شود و پایان نمی‌یابد. عشق یک نبرد است، عشق یک جنگ است، عشق در حال تکامل است.


“In the end, we discover that to love and let go can be the same thing.” – Jack Kornfield

آخرش متوجه می‌شویم که عاشق شدن و رها کردن می‌تواند یک معنی داشته باشد.


“Pleasure of love lasts but a moment. Pain of love lasts a lifetime.” – Bette Davis

لذت عشق تنها یک لحظه است. درد عشق یک عمر.


“Love is an untamed force. When we try to control it, it destroys us. When we try to imprison it, it enslaves us. When we try to understand it, it leaves us feeling lost and confused.” – Paulo Coelho

عشق یک نیروی رام نشده است. وقتیکه سعی می‌کنیم کنترلش کنیم، ما را نابود می‌کند. وقتی که می‌خواهیم آن را زندانی کنیم، ما را به بردگی می‌کشد. وقتی سعی میکنیم آن را بفهمیم، به ما احساس پوچی و سردرگمی می‌دهد.


“Love is so short, forgetting is so long.” – Pablo Neruda

عشق خیلی کوتاه است، فراموش کردنش بسی طولانی.


“Love is a thing that is full of cares and fears.” – Ovid

عشق چیزی آمیخته با ترس‌ها و نگرانی‌هاست.

1000 کلمه پرکاربرد در زبان انگلیسی
1000 کلمه پرکاربرد در زبان انگلیسی

“Love is not love until love’s vulnerable.” – Theodore Roethke

عشق تا زمانی که به تو آسیب نزند، عشق نیست.


 “You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams.” – Dr. Seuss

آیا می‌دانی وقتی عاشق می‌شوی، نمی‌توانی به خوبی به خواب روی، زیرا نهایتا واقعیت‌ها بهتر از رویاها هستند.


“I love you without knowing how, or when, or from where. I love you simply, without problems or pride: I love you in this way because I do not know any other way of loving but this, in which there is no I or you, so intimate that your hand upon my chest is my hand, so intimate that when I fall asleep your eyes close.” – Pablo Neruda

دوستت دارم بدون آن‌که بدانم چگونه، یا چه هنگام و از کجا. ساده و بی ریا دوستت دارم بدون هیچ غروور وتکبری: من اینجوری دوستت دارم، زیرا من راه دیگری برای عشق و عاشقی بلد نیستم، جوری که من‌ و تویی وجود ندارد. آنقدر نزدیک که دستان تو در بالای سینه من، دستان من است، آنقدر نزدیک که وقتی تو چشمانت را می‌بندی، من به خواب می‌روم.


“Love is like the wind, you can’t see it but you can feel it.” – Nicholas Sparks

عشق به سان باد است، آن را نمی‌بینی، اما احساس می‌کنی.


“Love is the magician that pulls man out of his own hat.” – Ben Hecht

عشق شعبده بازی است که مرد را از کلاه خویش بیرون می‌کشد.


“The best love is the kind that awakens the soul; that makes us reach for more, that plants the fire in our hearts and brings peace to our minds. That’s what I hope to give you forever.” – Noah from The Notebook

بهترین عشق نوعی است که روح را جلا دهد، که باعث به دست آوردن چیزهای بیشتری می‌شود،که آتش را در قلب‌هایمان می‌کارد و آرامشی به ذهن ما می‌دهد. این چیزی است که امیدوارم بتوانم به‌ تو بدهم.


“I would rather spend one lifetime with you, than face all the ages of this world alone.” – J.R.R. Tolkien

ترجیح می‌دهم یکبار با تو زندگی کنم، تا اینکه با تمام سال‌های تنهایی این دنیا مواجه شوم.


“To be your friend was all I ever wanted; to be your lover was all I ever dreamed.” – Valerie Lombardo

دوست تو بودن تمام آن چیزی بود که من می‌خواستم، عاشق تو بودن تنها آرزوی من بود.


“My wish is that you may be loved to the point of madness.” – André Breton

آرزوی من دوست داشتن تو تا سر حد جنون است.


“Romance is the glamor which turns the dust of everyday life into a golden haze.” – Elinor Glyn

عاشقی همان برقی است که غبار زندگی را به ذرات طلا تبدیل می‌کند.


“Love is always patient and kind. It is never jealous. Love is never boastful or conceited. It is never rude or selfish. It does not take offense and is not resentful. Love takes no pleasure in other people’s sins, but delights in the truth. It is always ready to excuse, to trust, to hope, and to endure whatever comes.”

عشق همواره صبور و مهربان است. هرگز حسادت نمی‌کند. عشق هیچگاه فخرفروش یا خودپسند نیست. هیچ‌گاه بی ادب و خودخواه نیست. توهین نمی‌کند و کینه توز نیست. عشق از تالمات دیگران لذت نمی‌برد، بلکه از درستی لذت می‌برد. همیشه آماده عذرخواهی است، برای اعتماد، برای امید و تحمل هرآنچه که پیش آید.

دلتنگی به انگلیسی
دلتنگی به انگلیسی

“Love is the strange bewilderment which overtakes one person on account of another person.” – James Thurber

عشق سرگشتگی عجیبی است که بخاطر شخص دیگری بر سر یک نفر غلبه می‌کند.


“One word frees us of all the weight and pain of life: that word is love.” – Sophocles

تنها یک کلمه ما را از سنگینی و درد زندگی می‌رهاند، که آن کلمه عشق است.


“Flatter me, and I may not believe you. Criticize me, and I may not like you. Ignore me, and I may not forgive you. Encourage me, and I will not forget you. Love me and I may be forced to love you.” – William Arthur Ward

ازم تعریف کن، ممکنه باورش نکنم. منو نقد کن، و ممکنه من خوشم نیاد. منو نادیده بگیر، و ممکنه من نبخشمت. تشویقم کن، و من هرگز فراموشت نمی‌کنم. عاشقم باش و ممکنه مجبور بشم عاشقت باشم.


“So, I love you because the entire universe conspired to help me find you.” – Paulo Coelho

خب، تمام دنیا بهم کمک کردند تا تو را پیدا کنم، چون دوستت دارم.


 “It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not.” – Andre Gide

بهتره به خاطر چیزی که هستی از تو متنفر باشند، تا اینکه به خاطر چیزی که نیستی، تو را دوست داشته باشند.


“This has been my life; I found it worth living.” – Bertrand Russell

این زندگی من بوده، من ارزشش را می‌دانم.


“We must be our own before we can be another’s.” – Ralph Waldo Emerson

ما باید برای خودمان باشیم پیش از آنکه بتوانیم برای دیگران باشیم.


“Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.” – Confucius

شغلی را که دوست دارید انتخاب کنید.خودتان را مجبور به انجام هر کاری در زندگی خود نکنید.


“Only true love can fuel the hard work that awaits you.” – Tom Freston

تنها یک عشق واقعی می‌تواند انگیزه‌ای برای شما در انجام کارهای سختی باشد که در انتظار شماست.


“Love many things, for therein lies the true strength, and whosoever loves much performs much, and can accomplish much, and what is done in love is done well.” – Vincent van Gogh

خیلی چیزها را دوست بدارید برای اینکه در درستی و نادرستی نیروی و قدرتی وجود دارد و هر کسی که عاشق تر باشد، عملکردش بهتر است و نتیجه بهتری دارد و چیزی که به کمک عشق انجام شود، بهتر است.


“Just don’t give up trying to do what you really want to do. Where there’s love and inspiration, I don’t think you can go wrong.” – Ella Fitzgerald

فقط برای کاری که واقعا می‌خواهید، تلاش کنید. جایی که عشق و الهام وجود دارد، امکان نداره چیزی به خطا برود.


“Pursue some path, however narrow and crooked, in which you can walk with love and reverence.” – Henry David Thoreau

مسیری را هرچند باریک و کج دنبال کنید که بتوانید با عشق و عزت در آن قدم بردارید.


“Do what you love, and you will find the way to get it out to the world.” – Judy Collins

کاری را که دوست داری انجام بده و راهی برای رسیدن به دنیایش پیدا خواهی کرد.


“You, yourself, as much as anybody in the entire universe, deserve your love and affection.” – Buddha

شما، خودت درست به اندازه هر کسی در کل جهان هستی، نیازمند عشق و محبت خودت هستی.


“I believe that everything happens for a reason. People change so that you can learn to let go، you believe lies so you eventually learn to trust no one but yourself, and sometimes good things fall apart so better things can fall together.” – Marilyn Monroe

من باور دارم که هر اتفاقی یک دلیلی دارد. آدم ها عوض می‌شوند که تو بتوانی رفتن را یاد بگیری، تو دروغ‌ها را باور می‌کنی تا در نهایت یاد بگیری که به هیچکس جز خودت اعتماد نکنی و گاهی اوقات چیزهای خوب از بین می‌روند تا چیزهای بهتر به وجود آیند.


“I have decided to stick to love; hate is too great a burden to bear.” – Martin Luther King, Jr.

من تصمیم گرفته‌ام به عشق پایبند باشم. سنگینی نفرت به قدری است که نمی‌توان آن را تحمل کرد.


“The greatest thing you’ll ever learn is to love and be loved in return.” – Natalie Cole

بزرگترین چیزی که یاد خواهی گرفت این است که دوست داشته باش تا دوست داشته شوی.


“I hope you know that every time I tell you to get home safe, stay warm, have a good day, or sleep well what I am really saying is I love you.

امیدوارم بدونی که هر زمانی که بهت می‌گویم سالم به خانه برسی، خودتو گرم نگهدار، رز خوبی داشته باشی یا خوب بخوابی چیزی که من واقعا دارم میگم اینه که دوستت دارم.


“The greatest degree of inner tranquility comes from the development of love and compassion. The more we care for the happiness of others, the greater is our own sense of well-being.” – Dalai Lama

بیشترین درجه آرامش درونی از رشد عشق و محبت ناشی می‌شود. هرچه بیشتر به خوشبختی دیگران اهمیت دهیم، میزان احساس خوشبختی در خودمان بیشتر می‌شود.


“Love all, trust a few, do wrong to none.” – William Shakespeare

همه را دوست داشته باش، به تعداد کمی اعتماد کن، به هیچکس بدی نکن.


“You call it madness, but I call it love.” – Don Byas

تو بهش دیوونگی می‌گی، من می‌گم عشق.

کریسمس مبارک به انگلیسی (1)
کریسمس مبارک به انگلیسی (1)

“We can only learn to love by loving.” – Iris Murdoch

ما تنها با عاشقی کردن می‌توانیم یاد بگیریم که عاشق باشیم.


“A life lived in love will never be dull.” – Leo Buscaglia

یک زندگی عاشقانه هرگز کسل کننده نخواهد بود.


“Life is the flower for which love is the honey.” – Victor Hugo

زندگی گلی است که عصاره آن عشق است.


“All you need is love.” – Paul McCartney

تمام چیزی که شما نیاز دارید، عشق است.


“True love stories never have endings.” – Richard Bach

داستان‌های عاشقانه واقعی، هرگز تمام نمی‌شوند.


“Love is shown more in deeds than in words.” – Saint Ignatius

عشق در عمل دیده می‌شود نه در حرف.


“Love is not a volunteer thing.” – Samuel Richardson

عشق یک چیز داوطلبانه نیست.


“Love is friendship on fire.” – Susan Sontag

عشق دوستی با آتش است.


“Love is what makes the ride worthwhile.” – Franklin P. Jones

عشقه که رفتن را ارزشمند می‌کند.


“The love we give away is the only love we keep.” – Elbert Hubbard

عشقی که می‌دهیم، تنها چیزی است که داریم.


“Tell me whom you love and I will tell you who you are.” – Houssaye

به من بگو چه کسی را دوست داری و من به تو خواهم گفت که چه کسی هستی.


You + Me = True Love
تو + من = عشق حقیقی


You are my happiness!
تو خوشبختی من هستی !


Do you realize how amazing you are to me
می دونی چقدر واسه من شگفت انگیزی؟


Everything is better when we do it together
همه چیز بهتره وقتی با هم انجامش بدیم


you are my love
تو عشق منی


I love you so so so so much
من خیلی خیلی خیلی خیلی دوست دارم


Every time I see you, I love you more
هر بار که می بینمت، بیشتر عاشقت میشم


Where there is love, there is you
هر جا که عشق هست، اونجا تویی


When I look into your eyes I see our future together
وقتی به چشات نگاه می کنم، آینده مون را با همدیگه می بینم


When I’m with you, I feel the fragrance of love everywhere
وقتی با تو هستم، بوی خوش عشق را همه جا احساس می کنم


You are the thing in my everything
تو همه چیز منی


Tears come straight from the heart
اشک مستقیم از قلب می آید


Don’t trust everything you see, even salt can look like sugar
به هر چیزی که می بینی اعتماد نکن، حتی نمک می تونه شبیه شکر به نظر برسه


He’s my King, I’m his Queen
او پادشاه من است، من ملکه او


I never know that love had a sound
Until I heard your laughs…

هیچوقت نمی‌ دونستم عشق صدا داره؛
تا وقتی که صدای خنده‌ هات رو شنیدم…


When you smile i want to die for you

وقتی تو میخندی من میخوام بمیرم برای تو

دلتنگی به انگلیسی
دلتنگی به انگلیسی

You fill my heart with love and my life with happiness..!!

تو قلبم رو از عشق و زندگیم رو با خوشبختی پر می کنی


Love means you
and you mean the whole world to me

عشق یعنى تو
و تو واسه من کل دنیایى


You make my heart smile

تو باعث شادی قلب من میشی


The only reward for love is the experience of loving

تنها پاداش عشق تجربه دوست داشتن است


You are my breath
my love
my very life

تو نفس من
عشق من
زندگی من هستی


If I know what love is
it is because of you

اگر من می دانم عشق چیست
به خاطر توست


Love is when the other person’s happiness
is more important than your own

عشق وقتی است که خوشبختی طرف مقابل شما
از اهمیت بیشتری برخوردار باشه


Love is the crowning grace of humanity
the holiest right of the soul
the golden link which binds us.

عشق تاج الهی بشریت
مقدس ترین حق روح
حلقه طلایی است که ما را به هم پیوند می دهد


One word frees us of all the weight and pain of life
That word is love

یک کلمه ما را از وزن و درد زندگی رها می کند
این کلمه عشقه


Never go in search of love
go search of life
and life will find you the love you seek

هرگز به دنبال عشق نروید
به دنبال زندگی باشید
و زندگی شما را به عشقی که می خواهید می رساند


When love is not madness
it is not love

عشقی که دیونگی نباشه
عشق نیست


متن انگلیسی لاو استوری

Thank you for always being my rainbow after the storm

متشکرم که همیشه پس از طوفان رنگین کمان من بودی


Love isn’t something you find
Love is something that finds you

عشق چیزی نیست که شما پیدا کنید
عشق چیزی است که شما را پیدا می کند


تکست عاشقانه انگلیسی برای استوری

I love you
and that’s the beginning
and end of everything

من تو را دوست دارم
و این آغاز
و پایان همه چیزه


Love believes all things
Hopes all things
Endures all things

عشق به همه چیز اعتقاد دارد
به همه چیز امیدوار است
همه چیز را تحمل می کند


Everywhere I look I am reminded of your love
You are my world

هرجایی که نگاه می کنم یاد عشق تو می افتم
تو دنیای منی

آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی

Your love shines in my heart
as the sun that shines upon the earth

عشق تو همچون آفتابی که بر زمین می تابد
در قلب من می درخشد


Babe
Thank you for coming into my life

عزیزم
ممنوم که به زندگی من آمدی


Your voice is my favorite sound

صدای تو صدای مورد علاقه منه


I just want to lay on your chest
and listen to your heartbeat

من فقط می خواهم روی سینت دراز بکشم
و به ضربان قلبت گوش بدم


Sometimes I can’t see myself when I’m with you
I can only just see you

گاهی اوقات وقتی با تو هستم نمی تونم خودم را ببینم
فقط می تونم تو را ببینم


When I listen to my heart
it whispers your name

وقتی به قلبم گوش می دم
نام تو را نجوا می کند


Love is a great master
It teaches us to be what we never were

عشق استاد بزرگی است
به ما می آموزد که همان چیزی باشیم که هرگز نبوده ایم


At the touch of love everyone becomes a poet

با لمس عشق همه شاعر می شوند


Are you a camera
Because every time I look at you
I want to smile

آیا تو دوربین هستی؟
چون هر وقت نگاهت می کنم
می خوام لبخند بزنم


استوری عاشقانه انگلیسی برای اینستا

I need you like a heart needs a beat

من به تو نیاز دارم همانطور که قلب به ضربان نیاز دارد


My six word love story
I can’t imagine life without you

داستان عاشقانه شش کلمه ای من
نمی تونم زندگی را بدون تو تصور کنم


My heart is perfect
because you are in it

قلب من کامله
چون تو در آن هستی


عاشقانه به انگلیسی

 • “I love you more than words can say.”

“من تو را بیشتر از آنچه کلمات می توانند بگویند دوست دارم.”

 • “You are the most amazing person I have ever met.”

“تو شگفت انگیزترین فردی هستی که تا به حال دیده ام.”

 • “I am so grateful to have you in my life.”

“من بسیار سپاسگزارم که تو را در زندگی ام دارم.”

 • “You are my best friend, my lover, and my soulmate.”

“تو بهترین دوست، عشق و روح من هستی.”

 • “You make me laugh, you make me cry, and you make me feel alive.”

“تو مرا می خندانی، مرا می کشی و مرا زنده می کنی.”

 • “You are my everything. I can’t wait to spend the rest of my life with you.”

“تو همه چیز من هستی. نمی توانم صبر کنم تا بقیه عمرم را با تو بگذرانم.”

 • “I love you more than the stars in the sky, more than the grains of sand on the beach, and more than the fish in the ocean.”

“من تو را بیشتر از ستارگان در آسمان، بیشتر از دانه های شن در ساحل و بیشتر از ماهی ها در اقیانوس دوست دارم.”

 • “You are my happily ever after.”

“تو خوشبختی من هستی.”

 • “I love you.”

“دوستت دارم.”

 • “You are my everything.”

“تو همه چیز من هستی.”

 • “I can’t imagine my life without you.”

“نمی توانم زندگی ام را بدون تو تصور کنم.”

 • “You make me a better person.”

“تو مرا یک انسان بهتر می کنی.”

 • “I am so lucky to have you in my life.”

“من خیلی خوش شانس هستم که تو را در زندگی ام دارم.”

کلاس مکالمه زبان انگلیسی
کلاس مکالمه زبان انگلیسی

کلمات عاشقانه انگلیسی

در اینجا چند نمونه از کلمات عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی آورده شده است:

 • Love (عشق)
 • Lover (عاشق)
 • Beloved (معشوق)
 • Sweetheart (عزیز)
 • Honey (عسل)
 • Darling (عزیز)
 • Baby (نوزاد)
 • Sweetie (عزیز)
 • Cutie (جذاب)
 • Babe (زیبا)

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

 • “I love you more than words can say.” (من تو را بیشتر از آنچه کلمات می توانند بگویند دوست دارم.)
 • “You are the most amazing person I have ever met.” (تو شگفت انگیزترین فردی هستی که تا به حال دیده ام.)
 • “I am so grateful to have you in my life.” (من بسیار سپاسگزارم که تو را در زندگی ام دارم.)
 • “You make me laugh, you make me cry, and you make me feel alive.” (تو مرا می خندانی، مرا می کشی و مرا زنده می کنی.)
 • “You are my everything. I can’t wait to spend the rest of my life with you.” (تو همه چیز من هستی. نمی توانم صبر کنم تا بقیه عمرم را با تو بگذرانم.)
 • “You are the light of my life.” (تو نور زندگی من هستی.)
 • “You are my soulmate.” (تو روح من هستی.)
 • “You are my best friend, my lover, and my everything.” (تو بهترین دوست، عشق و همه چیز من هستی.)
 • “I can’t imagine my life without you.” (نمی توانم زندگی ام را بدون تو تصور کنم.)
 • “I will always love you.” (من همیشه دوستت دارم.)

چند نکته برای نوشتن متن عاشقانه انگلیسی برای استوری اینستاگرام

 • از کلمات و عبارات احساسی استفاده کنید. کلماتی مانند “دوستت دارم”، “عاشقتم”، “تو دنیای من هستی”، “تو بهترین دوست من هستی”، “تو نور زندگی من هستی” و غیره می توانند احساسات عاشقانه شما را به طور موثر بیان کنند.
 • از خاطرات و لحظات خاص مشترک خود صحبت کنید. به اشتراک گذاشتن خاطرات و لحظات خاص مشترک شما با شریک زندگی تان، به او نشان می دهد که چقدر او را دوست دارید و قدردان او هستید.
 • به شریک زندگی تان بگویید که چقدر او را دوست دارید و قدردان او هستید. بیان صریح عشق و قدردانی شما برای شریک زندگی تان، می تواند تأثیر زیادی بر او داشته باشد.
 • صادق و خودمانی باشید. وقتی احساسات واقعی خود را بیان می کنید، کپشن شما برای شریک زندگی تان معنادارتر خواهد بود.

سوالات متداول کپشن عاشقانه انگلیسی 

کپشن عاشقانه چیست؟

کپشن عاشقانه، متنی است که در زیر یک عکس یا پست عاشقانه نوشته می شود و احساسات و عواطف عاشقانه را بیان می کند. کپشن های عاشقانه می توانند روشی عالی برای ابراز عشق و علاقه شما به شریک زندگی تان باشند. آنها همچنین می توانند راهی برای به اشتراک گذاشتن لحظات خاص و خاطرات شیرین شما با دیگران باشند.

چگونه یک کپشن عاشقانه بنویسیم؟

از کلمات و عبارات احساسی استفاده کنید. کلماتی مانند “دوستت دارم”، “عاشقتم”، “تو دنیای من هستی”، “تو بهترین دوست من هستی”، “تو نور زندگی من هستی” و غیره می توانند احساسات عاشقانه شما را به طور موثر بیان کنند.
از خاطرات و لحظات خاص مشترک خود صحبت کنید. به اشتراک گذاشتن خاطرات و لحظات خاص مشترک شما با شریک زندگی تان، به او نشان می دهد که چقدر او را دوست دارید و قدردان او هستید.
به شریک زندگی تان بگویید که چقدر او را دوست دارید و قدردان او هستید. بیان صریح عشق و قدردانی شما برای شریک زندگی تان، می تواند تأثیر زیادی بر او داشته باشد.
صادق و خودمانی باشید. وقتی احساسات واقعی خود را بیان می کنید، کپشن شما برای شریک زندگی تان معنادارتر خواهد بود.

روش نوشتن بهترین کپشن عاشقانه انگلیسی برای پست اینستاگرام؟

از کلمات و عبارات احساسی طولانی تر و توصیفی تر استفاده کنید. پست های اینستاگرام معمولاً فضای بیشتری برای کپشن دارند، بنابراین می توانید از کلمات و عباراتی استفاده کنید که احساسات شما را به طور کامل بیان کنند.
از خاطرات و لحظات خاص مشترک خود صحبت کنید. به اشتراک گذاشتن خاطرات و لحظات خاص مشترک شما با شریک زندگی تان، می تواند به او نشان دهد که چقدر او را دوست دارید و قدردان او هستید.
به شریک زندگی تان بگویید که چقدر او را دوست دارید و قدردان او هستید. بیان صریح عشق و قدردانی شما

امتیاز شما به این مقاله
https://radtime.org/?p=14200
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد کپشن عاشقانه انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.