رمضان به انگلیسی

رمضان به انگلیسی

124 بازدید
رمضان به انگلیسی

اصطلاحات ماه رمضان به انگلیسی

رمضان به انگلیسی ، ماه رمضان نهمین ماه از ماه‌های قمری و یکی از مهم‌ترین ماه‌ها در دین اسلام است. این ماه نزد مسلمانان از جایگاه و فضیلت ویژه‌ای برخوردار است و به عنوان ماه مهمانی خدا، ماه رحمت و مغفرت و برکت و بهار قرآن شناخته می‌شود.

اصطلاحات رایج ماه رمضان به انگلیسی:

اعمال و عبادات:

 • روزه: Fasting
 • رمضان:Ramadan
 • اذان: Adhan (The call to prayer)
 • افطار: Iftar (The meal to break the fast)
 • سحری: Suhoor (The pre-dawn meal before fasting)
 • ماه مبارک رمضان:Holy Month of Ramadan
 • افطار / صبحانه: شکستن نخوردن و ننوشیدن : Breakfast / Iftar
 • طلوع: Dawn / Sunrise
 • غروب آفتاب : Sunset
 • سحری : غذای قبل از طلوع آفتاب : Suhur : pre-dawn meal
 • روزه ات رو افطار کن Break your fast
 • عید فطر Eid-ul-Fitr
 • تراویح: Taraweeh (The special night prayers during Ramadan)
 • اعتکاف: Itikaf (Spiritual retreat in a mosque during the last 10 days of Ramadan)
 • نماز عید فطر: Eid al-Fitr prayer (The prayer that marks the end of Ramadan)

احکام و مفاهیم:

 • فرض: Obligatory (An action that is required by Islamic law)
 • مستحب: Recommended (An action that is encouraged but not required)
 • مکروه: Discouraged (An action that is disliked but not forbidden)
 • حرام: Forbidden (An action that is prohibited by Islamic law)
 • ثواب: Reward (The spiritual merit gained from good deeds)
 • گناه: Sin (An act that goes against Islamic law)
 • سنت : Tradition

اصطلاحات دیگر:

 • ماه رمضان: Ramadan (The ninth month of the Islamic calendar)
 • هلال رمضان: Ramadan crescent (The crescent moon that marks the beginning of Ramadan)
 • شب قدر: Laylat al-Qadr (The Night of Power, believed to be the night when the Quran was revealed)
 • عید فطر: Eid al-Fitr (The three-day festival that marks the end of Ramadan)
 • زکات فطره: Zakat al-Fitr (A charitable donation that is given before Eid al-Fitr)

Why Do Muslims Fast in Ramadan?

چرا مسلمانان در ماه رمضان روزه می‌گیرند؟

The religion of Islam is based on five fundamental pillars, Tauheed (belief in the oneness of Allah SWT), Salat (prayer), Sawm (fasting), Zakat, and Hajj. Humans are susceptible to sins. Therefore, the boundaries set by Islam and fasting teach one to refrain from all sinful acts and follow the Sunnah of Prophet Muhammad (PBUH) to live a good life.

دین اسلام بر پنج رکن اساسی استوار است: توحید، نماز، روزه، زکات و حج. انسان‌ها مستعد گناه هستند. بنابراین، حدودی که اسلام و روزه تعیین کرده است، به انسان می‌آموزد که از همه گناهان دوری کند و از سنت حضرت محمد (ص) پیروی کند تا زندگی خوبی داشته باشد.

Abu Umamah (RA) said: “I said: O Messenger (PBUH) of Allah SWT, ‘which deed is best?’ He (PBUH) said: ‘Take to fasting, for there is nothing equal to it.’” (An-Nasai: 2224)

ابوامامه می‌گوید: گفتم: «ای رسول کدام عمل بهتر است؟» حضرت فرمود: «روزه بگیرید که چیزی جای آن را نمی‌گیرد.» (نسایی: ۲۲۲۴)

Abu Hurairah (RA) narrated that Prophet Muhammad (PBUH) said: “Worship Allah, and worship none along with Him, offer the (five) prescribed compulsory prayers perfectly, pay the compulsory Zakat, and fast the month of Ramadan.”

نام چند پرنده زیبا به انگلیسی_
نام چند پرنده زیبا به انگلیسی_

از ابوهریره روایت شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «خدا را بپرستید و هیچ کس را همراه او نپرستید و نمازهای پنج‌گانه واجب را کامل بخوانید و زکات را بپردازید و ماه رمضان را روزه بگیرید».

Prophet Muhammad (PBUH) said, “Allah said, ‘All the deeds of Adam’s sons (people) are for them, except fasting which is for Me, and I will give the reward for it’…There are two pleasures for the fasting person, one at the time of breaking his fast, and the other at the time when he will meet his Lord; then he will be pleased because of his fasting.’” (Sahih Bukhari: 1904)

پیامبر اکرم گفت: «خداوند می‌فرماید: همه اعمال بنی‌آدم (مردم) برای آن‌هاست، مگر روزه‌ که برای من است و من ثواب آن را می‌دهم. برای روزه‌دار دو لذت وجود دارد؛ یکی در وقت افطار و دیگری در وقت ملاقات پروردگارش؛ پس آن روزه‌دار از روزه‌اش خشنود می‌شود.» (صحیح بخاری: ۱۹۰۴).

Why Is Ramadan So Important?

چرا ماه رمضان اینقدر مهم است؟

Ramadan is the most precious month in the Islamic calendar. It is the month in which Allah SWT revealed the Holy Quran to Prophet Muhammad (PBUH) in the cave of Hira through Angel Jibreel (AS). Allah SWT in the Holy Quran says, “It was the month of Ramadan in which the Quran was first sent down as guidance for all people, having in it clear proofs of divine guidance and the criterion for right and wrong. So whoever among you bears witness to the month shall then fast it.” [Holy Quran, Surah Al-Baqarah, 2:185]

رمضان باارزش‌ترین ماه در تقویم اسلامی است. ماهی است که خداوند متعال قرآن کریم را در غار حرا توسط فرشته‌اش جبرئیل (ع) بر حضرت محمد (ص) نازل کرده است. خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم می‌فرماید: «این در ماه رمضان بود که برای اولین بار قرآن برای هدایت همه مردم نازل شد و در آن دلایل روشن هدایت الهی و معیار حق و باطل وجود داشت. پس هر که از شما بر این ماه شهادت دهد، آن ماه را روزه بگیرد.» [قرآن کریم، سوره بقره، آیه ۱۸۵]

Abu Hurairah (RA) narrated that: “The Messenger (PBUH) of Allah SWT said: ‘Whoever fasts Ramadan out of faith and in the hope of reward, he will be forgiven his previous sins.’” (Sunan an-Nasa’i Book Hadith-116)

از ابوهریره روایت شده است که: «رسول خدا فرمود: هر کس رمضان را از روی ایمان و به امید ثواب روزه بگیرد، گناهان گذشته او بخشیده می‌شود.» (کتاب سنن النسائی، حدیث-۱۱۶)


بیشتر بخوانید:

مکالمه انگلیسی بین دو دوست

داستان‌ کوتاه انگلیسی برای کودکان 

انیمیشن برای یادگیری زبان انگلیسی

روان شناسی به انگلیسی

زمان حال استمراری در انگلیسی

بیماری به انگلیسی

خداحافظی به انگلیسی

سفره هفت سين به انگليسي


جملات انگلیسی در مورد ماه رمضان به انگلیسی

 • Traditionally, a date is the first thing to be consumed during Iftar when the fast is broken.رسم است که هنگام افطار اول خرما خورده شود.
 • In Ramadan, People refrain from lying, staling, anger, jealousy, greed, lust, backbiting, framing, and gossip.در رمضان مردم از دروغ، دزدی، خشم، حسادت، حرص، شهوت، غیبت، تهمت، پاپوش دوختن و شایعه پراکنی خودداری می­ کنند.
 • I fast in Ramadan. من در رمضان روزه میگیرم
 • During the entire month of Ramadan, Muslims fast every day from sunrise to sunset.در کل ماه رمضان مسلمانان هر روز از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب روزه میگرند
 • How long do you fast in Ramadan? تو چقدر در رمضان روزه میگیری؟
 • How much do you know about Ramadan? چقدر راجع به رمضان می دانید؟
 • It is considered the most venerated and blessed month of the Islamic year. این ماه مقدس ترین و مبارک ترین ماه اسلامی به شمار می ­رود.
 • The most prominent activity of this month is the daytime fasting. بارزترین عمل این ماه، روزه گرفتن در طول روز است.
 • What should people avoid in the Holy Month of Ramadan? در ماه مقدس رمضان، مردم باید از چه چیزهایی پرهیز کنند؟
 • During the blessed month of Ramadan, Muslims all over the world abstain from food, drink, and other physical needs during the daylight hours. در طول ماه مبارک رمضان، مسلمانان تمام دنیا از خوردن، آشامیدن و سایر نیازهای جسمانی در طول روز خودداری می­ کنند.
 • When should people get up for fasting? مردم کی باید برای روزه گرفتن از خواب بیدار شوند؟
 • Every day during the month of Ramadan, Muslims around the world get up before dawn to eat Sehri and perform their prayers. مسلمانان سراسر دنیا در طول ماه رمضان، هر روز سحر برای خوردن سحری و ادای نماز بیدار می­ شوند.
 • When do they break their fast? کی افطار می­ کنند؟
 • In fact when Muslims hear Azan “the call to prayer” in the evening, they break their fasts. در حقیقت وقتی مسلمانان صدای اذان مغرب را می ­شنوند، افطار می­ کنند.
 • Traditionally, a date is the first thing to be consumed during Iftar when the fast is broken. رسم است که هنگام افطار اول خرما خورده شود.
 • Muslims who fast and break their fast believe that feeding someone Iftar as a form of charity is very rewarding. مسلمانانی که روزه می­ گیرند و افطار می­کنند، اعتقاد دارند افطاری دادن به فرد دیگر به عنوان یک عمل نیکوکارانه بسیار ارزشمند می­ باشد.
 • During Ramadan, Muslims are also expected to put more effort into following the teachings of Islam.در طول ماه رمضان، از مسلمانان انتظار می­ رود در جهت پیروی از آموزه­ های اسلام، تلاش بیشتری کنند.
 • People refrain from lying, staling, anger, jealousy, greed, lust, backbiting, framing, and gossip. مردم از دروغ، دزدی، خشم، حسادت، حرص، شهوت، غیبت، تهمت، پاپوش دوختن و شایعه پراکنی خودداری می­ کنند.
 • Why is fasting important? چرا روزه گرفتن مهم است؟
 • The purpose of fasting is to cleans the inner soul and free it from harm. هدف روزه گرفتن سیقل دادن روح و رها کردن آن از آسیب­ها است.
 • What is Qadr night? شب قدر چیست؟
 • Muslims believe that it was the night of the Laylat-al-Qadr that the Quran’s first verse was revealed. مسلمانان اعتقاد دارند، اولین آیه قرآن در شب لیله القدر نازل شده است.
 • Eid-ul-Fitr marks the end of the fasting period of Ramadan. عید فطر پایان دوره ماه رمضان است.
 • Eid-ul-Fitr is the first day of the following month, after another new moon has been sighted. بعد از اینکه ماه نو دیده شد. عید فطر اولین روز ماه بعدی است.
 • Can you tell me a little about Ramadan? می تونید کمی در مورد رمضان برایم بگویید؟
آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی

10 حقایق جالب در مورد ماه رمضان

1. The word Ramadan comes from the Arabic root “ramida,” which means “to be hot.” This is because Ramadan originally occurred during the hot summer months in Arabia.

1. کلمه رمضان از ریشه عربی “رمض” به معنی “گرم شدن” گرفته شده است. زیرا رمضان در اصل در ماه‌های گرم تابستان در عربستان اتفاق می‌افتاد.


2. Ramadan is the ninth month of the Islamic lunar calendar. The Islamic calendar is based on the cycles of the moon, which means that Ramadan falls approximately 11 days earlier each year in the Gregorian calendar.

2. رمضان نهمین ماه تقویم قمری اسلامی است. تقویم اسلامی بر اساس چرخه‌های ماه است، به این معنی که رمضان هر سال تقریباً 11 روز زودتر در تقویم میلادی می‌افتد.


3. Muslims fast from dawn to dusk during Ramadan. This means that they abstain from eating, drinking, and smoking.

3. مسلمانان در ماه رمضان از طلوع تا غروب آفتاب روزه می‌گیرند. به این معنی که آنها از خوردن، آشامیدن و سیگار کشیدن خودداری می‌کنند.


4. Fasting is not obligatory for everyone. Children, the elderly, those who are sick, and those who are traveling are exempt from fasting.

4. روزه برای همه واجب نیست. کودکان، سالمندان، بیماران و مسافران از روزه گرفتن معاف هستند.


5. Ramadan is a time for spiritual reflection and growth. Muslims often spend more time praying, reading the Quran, and doing good deeds during this month.

5. رمضان زمانی برای تأمل و رشد معنوی است. مسلمانان در این ماه بیشتر به نماز، تلاوت قرآن و انجام کارهای نیک می‌پردازند.


6. The end of Ramadan is celebrated with the festival of Eid al-Fitr. Eid al-Fitr is a three-day праздник, during which Muslims celebrate with prayers, feasting, and gift-giving.

6. پایان ماه رمضان با عید فطر جشن گرفته می‌شود. عید فطر یک جشن سه روزه است که در آن مسلمانان با نماز، جشن و هدیه دادن به یکدیگر جشن می‌گیرند.


7. Ramadan is a time for community and charity. Muslims often come together to break their fasts and to donate to charity during this month.

7. رمضان زمانی برای اجتماع و نیکوکاری است. مسلمانان در این ماه اغلب برای افطار و کمک به خیریه گرد هم می‌آیند.


8. Ramadan is observed by Muslims all over the world. In some countries, Ramadan is a public holiday.

8. رمضان در سراسر جهان توسط مسلمانان برگزار می‌شود. در برخی کشورها، رمضان یک تعطیل عمومی است.


9. Ramadan is a time of peace and forgiveness. Muslims are encouraged to forgive others and to make amends during this month.

9. رمضان زمانی برای صلح و آمرزش است. مسلمانان در این ماه تشویق می‌شوند که دیگران را ببخشند و جبران خسارت کنند.


10. Ramadan is a time for self-improvement. Muslims are encouraged to focus on their spiritual and moral development during this month.

10. رمضان زمانی برای خودسازی است. مسلمانان در این ماه تشویق می‌شوند که بر رشد معنوی و اخلاقی خود تمرکز کنند.

روزه گرفتن به انگلیسی
روزه گرفتن به انگلیسی

روزه گرفتن به انگلیسی

روزه گرفتن به انگلیسی fasting یا observing a fast ترجمه می‌شود.

معنی و مفهوم:

 • Fasting: خودداری از خوردن و آشامیدن به طور داوطلبانه برای یک دوره زمانی خاص.
 • Observing a fast: انجام یک روزه مذهبی یا معنوی.

ترجمه‌های مختلف:

 • روزه گرفتن: to fast, to observe a fast
 • روزه: fast, fasting
 • روزه‌دار: fasting person, person who is fasting

مثال:

 • Muslims fast during the month of Ramadan.
 • مسلمانان در ماه رمضان روزه می‌گیرند.

نکات:

 • کلمه fast به عنوان فعل و اسم استفاده می‌شود.
 • کلمه observe به معنای “رعایت کردن” یا “انجام دادن” است.
 • در مورد روزه‌های مذهبی، مانند روزه رمضان، می‌توان از عبارت observe a fast استفاده کرد.

اعمال ماه رمضان به انگلیسی:

 • Obligatory acts of Ramadan:
  • Fasting: Sawm (صوم)
  • Prayer: Salat (صلاة)
  • Paying Zakat: Zakat (زكاة)
 • Recommended acts of Ramadan:
  • Reciting the Quran: Tilawah (تلاوة)
  • Supplication and Forgiveness: Du’a and Istighfar (دعا و استغفار)
  • Itikaf: Itikaf (اعتكاف)
  • Feeding and Helping the Needy: Iftar (إفطار) and Sadaqah (صدقة)
  • Staying Up at Night and Praying: Tahajjud (تهجد)
  • Attending Religious Gatherings: Attending prayers and lectures
  • Enjoining Good and Forbidding Evil: امر به معروف و نهی از منكر
  • Maintaining Family Ties: Silaturrahim (صِلَةُ الرَّحِمِ)
  • Jihad of the Soul: Jihad al-Nafs (جهاد النفس)
مزایای آموزش آنلاین زبان انگلیسی
مزایای آموزش آنلاین زبان انگلیسی

ماه مبارک رمضان به انگلیسی

ماه مبارک رمضان به انگلیسی The Holy Month of Ramadan یا Ramadan ترجمه می‌شود.

معنی و مفهوم:

 • The Holy Month of Ramadan: نهمین ماه از تقویم قمری که مسلمانان در آن روزه می‌گیرند، نماز می‌خوانند و به عبادت می‌پردازند.
 • Ramadan: نام نهمین ماه از تقویم قمری.

ترجمه‌های مختلف:

 • ماه رمضان: Ramadan, the Holy Month of Ramadan
 • ماه مبارک رمضان: the blessed month of Ramadan, the auspicious month of Ramadan
 • رمضان المبارک: Ramadan Kareem

مثال:

 • Muslims all over the world celebrate the Holy Month of Ramadan.
 • مسلمانان در سراسر جهان ماه مبارک رمضان را جشن می‌گیرند.

نکات:

 • عبارت The Holy Month of Ramadan رسمی‌تر از Ramadan است.
 • در فارسی، برای نشان دادن احترام به ماه رمضان، از صفات “مبارک” یا “اعظم” استفاده می‌شود.
 • در عربی، برای نشان دادن احترام به ماه رمضان، از عبارت “رمضان کریم” استفاده می‌شود.
بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در تهران
بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در تهران

سوالات متداول اصطلاحات ماه رمضان

رمضان چیست؟

Ramadan (رمضان) نهمین ماه از تقویم قمری است که مسلمانان در سراسر جهان آن را به عنوان ماه روزه (sawm)، نماز (salah)، تأمل و همبستگی گرامی می‌دارند.

رمضان در سال 1403 چه زمانی است؟

رمضان 1403 از چهارشنبه 19 اسفند 1402 آغاز می‌شود و در شنبه 29 فروردین 1403 به پایان می‌رسد.

عید فطر چیست؟

عید فطر (Eid al-Fitr) یک جشن سه روزه است که پایان ماه رمضان را گرامی می‌دارد. این عید زمانی برای جشن و شادمانی، مهمانی و هدیه دادن است.
برخی از تبریک‌های رایج در ماه رمضان کدامند؟
رمضان مبارک!
رمضان Kareem!
عید رمضان مبارک!
الله قبول کند!

لیلة القدر چیست؟

لیلة القدر (Laylat al-Qadr) شبی با اهمیت در اسلام است که believed to be the night on which the Quran was revealed. گفته می‌شود قرآن در این شب نازل شده است. این شب یکی از شب‌های فرد در ده روز آخر ماه رمضان است.

پنج رکن اسلام کدامند؟

پنج رکن اسلام عبارتند از:
شهادتین (shahada)
نماز (salat)
زکات (zakat)
روزه (sawm) در ماه رمضان
حج (hajj)

امتیاز شما به این مقاله
https://radtime.org/?p=15093
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد رمضان به انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.