لغات و اصطلاحات اشکال هندسی در زبان انگلیسی
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو

لغات و اصطلاحات اشکال هندسی در زبان انگلیسی

758 بازدید
لغات و اصطلاحات اشکال هندسی در زبان انگلیسی

لغات و اصطلاحات اشکال هندسی در زبان انگلیسی

اشکال هندسی دو بعدی (2D Shapes):

 • Circle: دایره
 • Triangle: مثلث
 • Square: مربع
 • Rectangle: مستطیل
 • Pentagon: پنج ضلعی
 • Hexagon: شش ضلعی
 • Heptagon: هفت ضلعی
 • Octagon: هشت ضلعی
 • Nonagon: نه ضلعی
 • Decagon: ده ضلعی
 • Rhombus: لوزی
 • Trapezoid: ذوزنقه
 • Parallelogram: متوازی الاضلاع
 • Star: ستاره
 • Heart: قلب

اشکال هندسی سه بعدی (3D Shapes):

 • Sphere: کره
 • Cube: مکعب
 • Cuboid: مکعب مستطیل
 • Prism: منشور
 • Pyramid: هرم
 • Cylinder: استوانه
 • Cone: مخروط
 • Torus: تور
 • Dodecahedron: دوازده وجهی
 • Icosahedron: بیست وجهی

اصطلاحات مربوط به اضلاع و زوایا:

 • Side: ضلع
 • Vertex: راس
 • Angle: زاویه
 • Edge: لبه
 • Face: وجه

اصطلاحات مربوط به اندازه و مساحت:

 • Perimeter: محیط
 • Area: مساحت
 • Volume: حجم
 • Radius: شعاع
 • Diameter: قطر

جدول زیر اسامی برخی از اشکال و اصطلاحات هندسی را به همراه معادل انگلیسی آنها ارائه می‌دهد:

فارسیانگلیسی
زاویه حادAcute angle
مثلث حادAcute triangle
ارتفاعAltitude
زاویهAngle
قوسArc
مرکزCenter
مرکزیCentral
وترChord
دایرهCircle
محیطCircumference
زوایای مکملComplementary angles
مخروطCone
متجانسCongruent
هماهنگ کردنCoordinate
هم صفحهCoplanar
کسینوسCosine
سیلندرCylinder
درجهDegree
قطرDiameter
فاصلهDistance
مثلث متساوی الاضلاعEquilateral triangle
معادلEquivalent
زاویه بیرونیExterior angle
میانگین هندسیGeometric mean
محاطInscribed
مثلث متساوی الساقینIsosceles triangle
اندازه گیریMeasure
میانهMedian
نقطه وسطMidpoint
زاویه مبهمObtuse angle
مثلث مبهمObtuse triangle
موازیParallel
متوازی الاضلاعParallelogram
محیطPerimeter
چند ضلعیPolygon
چند وجهیPolyhedron
منشورPrism
تناسبProportion
هرمPyramid
چهار ضلعیQuadrilateral
شعاعRadius
نسبتRatio
اشعهRay
مستطیلRectangle
مستطیل شکلRectangular
چند ضلعی معمولیRegular polygon
زاویه راستRight angle
مثلث قائم الزاویهRight triangle
مثلث اسکالنScalene triangle
ثانویهSecant
بخشSector
بخشSegment
شباهتSimilarity
سینوسSine
شیبSlope
کرهSphere
مربعSquare
جمعSum
مساحت سطحSurface area
مماسTangent
دگرگونیTransformation
عرضیTransversal
ذوزنقهTrapezoid
نابرابرUnequal
زاویه عمودیVertical angle

نکاتی در مورد ترجمه اصطلاحات هندسی:

 • برخی از اصطلاحات هندسی در زبان فارسی و انگلیسی معادل دقیق یکسانی ندارند. در این موارد، باید از معادلی استفاده کرد که تا حد ممکن به مفهوم مورد نظر نزدیک باشد.
 • در برخی موارد، ممکن است برای یک مفهوم هندسی چندین اصطلاح مختلف در زبان انگلیسی وجود داشته باشد. در این موارد، باید از اصطلاحی استفاده کرد که در контекست مورد نظر مناسب‌تر باشد.
 • برای ترجمه اصطلاحات هندسی، بهتراست از منابع معتبر مانند فرهنگ لغت‌های تخصصی هندسه استفاده شود.
اختصارات رایج در گزارش آزمایش خون
اختصارات رایج در گزارش آزمایش خون

لیست کامل اشکال هندسی به انگلیسی

بیضیEllipse
منشور مستطیل القاعدهRectangular Prism
مثلثTriangle
مثلث اسکالنScalene triangle
مکعبCube
ستارهStar
شش ضلعیHexagon
هرمPyramid
متوازی الاضلاعParallelogram
مربعSquare
ذوزنقهTrapezoid
بیضیOval
نیم دایرهSemi-circle
نه ضلعیNonagon
مستطیل شکلRectangular
هشت وجهیOctagon
مخروطCone
پیکانArrow
استوانهCylinder
هفت ضلعیHeptagon
هلالی شکلCrescent
مثلث قائم الزاویهRight triangle
متوازی الاضلاع، لوزی شکلRhombus
پنج ضلعیPentagon
دایرهCircle
ده ضلعیDecagon
کرهsphere

اشکال هندسی در زبان انگلیسی

انواع مثلث در زبان انگلیسی

Triangle یک چند ضلعی با سه ضلع و سه راس است.

انواع مختلفی از مثلث ها در زبان انگلیسی وجود دارد:

1. Equilateral Triangle (مثلث متساوی الاضلاع):

 • هر سه ضلع آن با هم برابر هستند.
 • زوایای داخلی آن همگی 60 درجه هستند.

2. Isosceles Triangle (مثلث متساوی الساقین):

 • دو ضلع آن با هم برابر هستند.
 • دو زاویه داخلی آن که در مقابل اضلاع مساوی قرار دارند، با هم برابر هستند.
 • زاویه سوم آن که در مقابل ضلع غیر مساوی قرار دارد، با 180 درجه منهای مجموع دو زاویه دیگر برابر است.

3. Scalene Triangle (مثلث اسکالن):

 • هیچ دو ضلعی با هم برابر نیستند.
 • هیچ دو زاویه داخلی با هم برابر نیستند.

4. Right Triangle (مثلث قائم الزاویه):

 • دارای یک زاویه 90 درجه است.
 • دو ضلع دیگر آن که به زاویه 90 درجه متصل هستند، به ترتیب ضلع “قائم” و “وتر” نامیده می شوند.
 • ضلع سوم آن که در مقابل زاویه 90 درجه قرار دارد، “ضلع مقابل” نامیده می شود.

5. Oblique Triangle (مثلث غیر قائم الزاویه):

 • هیچ زاویه 90 درجه ای ندارد.
 • هر سه زاویه داخلی آن حاده (کمتر از 90 درجه) یا منفرجه (بیشتر از 90 درجه) هستند.

6. Acute Triangle (مثلث حاده):

 • هر سه زاویه داخلی آن کمتر از 90 درجه هستند.

7. Obtuse Triangle (مثلث منفرجه):

 • دارای یک زاویه داخلی است که بیش از 90 درجه است.
 • دو زاویه دیگر آن حاده (کمتر از 90 درجه) هستند.
آموزش صفر تا صد زبان انگلیسی
آموزش صفر تا صد زبان انگلیسی

جدول زیر خلاصه ای از انواع مختلف مثلث ها را ارائه می دهد:

نوع مثلثویژگی ها
متساوی الاضلاع (Equilateral)هر سه ضلع با هم برابر هستند.
متساوی الساقین (Isosceles)دو ضلع با هم برابر هستند.
اسکالن (Scalene)هیچ دو ضلعی با هم برابر نیستند.
قائم الزاویه (Right)دارای یک زاویه 90 درجه است.
غیر قائم الزاویه (Oblique)هیچ زاویه 90 درجه ای ندارد.
حاده (Acute)هر سه زاویه آن کمتر از 90 درجه است.
منفرجه (Obtuse)دارای یک زاویه داخلی است که بیش از 90 درجه است.

چهارضلعی‌ها در زبان انگلیسی

Quadrilateral یک شکل هندسی با چهار ضلع و چهار رأس است.

انواع مختلفی از چهارضلعی‌ها وجود دارد:

1. Trapezium (ذوزنقه):

 • هیچ دو ضلعی موازی با هم ندارد.
 • دو ضلع روبروی آن به نام “پایه” شناخته می‌شوند.
 • دو ضلع دیگر آن به نام “ساق” شناخته می‌شوند.
 • ارتفاع ذوزنقه، فاصله عمودی بین دو پایه است.

2. Trapezoid (ذوزنقه):

 • دقیقاً یک جفت ضلع موازی دارد.
 • دو ضلع دیگر آن می‌توانند با هم موازی باشند یا نباشند.
 • زوایای داخلی آن می‌توانند حاده، منفرجه یا قائم باشند.

3. Isosceles Trapezoid (ذوزنقه متساوی الساقین):

 • نوعی ذوزنقه است که زوایای پایه آن برابر است.
 • دو ساق آن نیز با هم برابر هستند.
 • ارتفاع ذوزنقه متساوی الساقین، عمود منصبی است که از راس زاویه قائم بر پایه رسم می‌شود.

4. Parallelogram (متوازی الاضلاع):

 • دو جفت ضلع موازی دارد.
 • ضلع‌های مقابل آن با هم برابر هستند.
 • زوایای مقابل آن با هم برابر هستند.
 • زوایای داخلی مجاور آن با هم 180 درجه جمع می‌شوند.

5. Rhombus (لوزی):

 • نوعی متوازی الاضلاع است که چهار ضلع آن با هم برابر هستند.
 • زوایای داخلی آن حاده و منفرجه هستند.
 • قطرهای آن با هم عمود هستند و نقطه تقاطع آنها مرکز لوزی است.

6. Square (مربع):

 • نوعی لوزی است که چهار زاویه قائمه دارد.
 • قطرهای آن با هم برابر هستند.
 • تمام زوایای داخلی آن 90 درجه هستند.

7. Rectangle (مستطیل):

 • نوعی متوازی الاضلاع است که تمام زوایای داخلی آن 90 درجه هستند.
 • ضلع‌های مقابل آن با هم برابر هستند.
 • قطرهای آن با هم برابر هستند.

8. Kite (کایت یا شبه‌لوزی):

 • دو جفت ضلع متوالی آن با هم برابر هستند.
 • یک قطر آن عمود منصف قطر دیگر است.
 • زوایای داخلی آن می‌توانند حاده، منفرجه یا قائم باشند.

9. Concave Quadrilaterals (چند ضلعی مقعر):

 • حداقل یک زاویه داخلی آن بیشتر از 180 درجه است.
 • فقط یک نوع دارد که به آن “دارت” می‌گویند.

10. Complex Quadrilateral (چهارضلعی پیچیده):

 • ضلع‌های آن در خود تلاقی می‌کنند.
 • شبیه یک پاپیون ساده است.

جدول زیر خلاصه ای از انواع مختلف چهارضلعی ها را ارائه می دهد:

لیست کامل اشکال هندسی به انگلیسی
لیست کامل اشکال هندسی به انگلیسی
نوع چهارضلعیویژگی ها
ذوزنقه (Trapezium)هیچ دو ضلعی موازی با هم ندارد.
ذوزنقه (Trapezoid)دقیقاً یک جفت ضلع موازی دارد.
ذوزنقه متساوی الساقین (Isosceles Trapezoid)زوایای پایه آن برابر است.
متوازی الاضلاع (Parallelogram)دو جفت ضلع موازی دارد.
لوزی (Rhombus)چهار ضلع مساوی دارد.
مربع (Square)نوعی لوزی با چهار زاویه قائمه است.
مستطیل (Rectangle)نوعی متوازی الاضلاع با تمام زوایای داخلی 90 درجه است.
کایت (Kite)دو جفت ضلع متوالی آن با هم برابر هستند.
چند ضلعی مقعر (Concave Quadrilaterals)حداقل یک زاویه داخلی آن بیشتر از 180 درجه است.
چهارضلعی پیچیده (Complex Quadrilateral)ضلع‌های آن در خود تلاقی می‌کنند.

Concave and Convex Polygons: چند ضلعی‌های مقعر و محدب

تفاوت اصلی بین چند ضلعی‌های مقعر و محدب در اندازه‌گیری زوایای داخلی آن‌ها است. تمام زوایای داخلی یک چند ضلعی محدب کمتر از 180 درجه هستند در حالی که یک چند ضلعی مقعر دارای یک یا چند زاویه داخلی است که بیشتر از 180 درجه می‌باشند.

Convex Polygon : چند ضلعی محدب

Concave Polygon : چند ضلعی مقعر

Regular and Irregular Polygons: چند ضلعی منتظم و نامنظم

این دو، طبقه بندی دیگر از یک چند ضلعی هستند که در آن چند ضلعی‌های منتظم دارای اضلاعی با طول مساوی و زوایای داخلی با اندازه برابر هستند. رایج‌ترین نمونه‌های چند ضلعی منتظم مثلث متساوی الاضلاع، مربع، پنج ضلعی و شش ضلعی و هشت ضلعی است. از سوی دیگر چند ضلعی‌های نامنظم، اشکالی هستند که هر دو شرط را برآورده نمی‌کنند.

 • Regular Polygons : چند ضلعی‌های منتظم
 • Irregular Polygons : چند ضلعی‌های نامنظم

اشکال دو بعدی در زبان انگلیسی

دایره (Circle)

 • تعریف: شکلی دو بعدی که در آن تمام نقاط خط منحنی (محیط) از نقطه مرکزی به یک اندازه فاصله دارند.
 • ویژگی‌ها:
  • دارای یک مرکز است.
  • تمام نقاط روی محیط دایره به یک اندازه از مرکز فاصله دارند.
  • هیچ زاویه‌ای ندارد.

مثلث (Triangle)

 • تعریف: یک شکل بسته با سه ضلع.
 • ویژگی‌ها:
  • دارای سه ضلع و سه زاویه است.
  • مجموع زوایای داخلی یک مثلث همیشه 180 درجه است.
  • انواع مختلفی از مثلث‌ها وجود دارد، مانند مثلث متساوی‌الاضلاع، مثلث متساوی‌الساقین، و مثلث قائم‌الزاویه.

مستطیل (Rectangle)

 • تعریف: یک شکل دو‌بعدی‌‌، بسته‌، چهار‌ضلعی با چهار‌زاویه راست است.
 • ویژگی‌ها:
  • دارای چهار ضلع و چهار زاویه است.
  • اضلاع مقابل هم موازی و برابر هستند.
  • تمام زوایا 90 درجه هستند.

لوزی (Rhombus)

 • تعریف: یک شکل چهار‌ضلعی بسته با اضلاع مخالف موازی.
 • ویژگی‌ها:
  • دارای چهار ضلع و چهار زاویه است.
  • اضلاع مقابل هم موازی و برابر هستند.
  • زوایا روبروی هم برابر هستند.
  • مربع یک نوع خاص از لوزی است.

مربع (Square)

 • تعریف: نوع خاصی از مستطیل است که دارای اضلاع متساوی‌الاضلاع (با طول یکسان) و اضلاع مقابل موازی است.
 • ویژگی‌ها:
  • دارای چهار ضلع و چهار زاویه است.
  • تمام اضلاع برابر هستند.
  • تمام زوایا 90 درجه هستند.

پنج ضلعی (Pentagon)

 • تعریف: یک شکل بسته با پنج ضلع.
 • ویژگی‌ها:
  • دارای پنج ضلع و پنج زاویه است.
  • انواع مختلفی از پنج ضلعی‌ها وجود دارد، مانند پنج ضلعی منتظم و پنج ضلعی نامنظم.

شش ضلعی (Hexagon)

 • تعریف: یک شکل بسته با شش ضلع.
 • ویژگی‌ها:
  • دارای شش ضلع و شش زاویه است.
  • انواع مختلفی از شش ضلعی‌ها وجود دارد، مانند شش ضلعی منتظم و شش ضلعی نامنظم.

هفت ضلعی (Heptagon)

 • تعریف: یک شکل بسته با هفت ضلع.
 • ویژگی‌ها:
  • دارای هفت ضلع و هفت زاویه است.

هشت ضلعی (Octagon)

 • تعریف: یک شکل بسته با هشت ضلع.
 • ویژگی‌ها:
  • دارای هشت ضلع و هشت زاویه است.

اشکال هندسی سه‌بعدی به زبان انگلیسی

 • Cube (مکعب): یک شکل شش‌وجهی با اضلاع مربع.
 • Cuboid (منشور مستطیل القاعده): یک شکل شش‌وجهی با اضلاع مستطیل.
 • Sphere (کره): یک شکل سه‌بعدی که تمام نقاط سطح آن به یک اندازه از مرکز فاصله دارند.
 • Cylinder (استوانه): یک شکل سه‌بعدی با دو قاعده دایره‌ای و یک سطح جانبی منحنی.
 • Cone (مخروط): یک شکل سه‌بعدی با یک قاعده دایره‌ای و یک رأس که به قاعده متصل می‌شود.
 • Pyramid (هرم): یک شکل سه‌بعدی با یک قاعده چندضلعی و تعدادی وجه مثلثی که به یک نقطه در رأس هرم متصل می‌شوند.
 • Prism (منشور): یک شکل سه‌بعدی با دو قاعده چندضلعی هم‌شکل و تعدادی وجه جانبی مستطیل.
 • Torus (توروس): یک شکل سه‌بعدی شبیه به یک دونات یا حلقه توخالی.
 • Ellipsoid (بیضی‌گون): یک شکل سه‌بعدی شبیه به یک کره کشیده شده.
 • Dodecahedron (دوازده‌وجهی): یک شکل سه‌بعدی با دوازده وجه پنج ضلعی منتظم.
 • Icosahedron (بیست‌وجهی): یک شکل سه‌بعدی با بیست وجه مثلثی متساوی‌الاضلاع.
 • Octahedron (هشت‌وجهی): یک شکل سه‌بعدی با هشت وجه مثلثی متساوی‌الاضلاع.
 • Tetrahedron (چهاروجهی): یک شکل سه‌بعدی با چهار وجه مثلثی.
 • Prism (منشور): یک شکل سه‌بعدی با دو قاعده چندضلعی هم‌شکل و تعدادی وجه جانبی مستطیل.
 • Frustum (مخروط ناقص): یک شکل سه‌بعدی که از برش یک مخروط با یک صفحه به دست می‌آید.
 • Polyhedron (چندوجهی): یک شکل سه‌بعدی که از تعدادی وجه صاف تشکیل شده است.
 • Convex polyhedron (چندوجهی محدب): یک چندوجهی که در آن هر خطی که دو نقطه داخل آن را به هم وصل می‌کند، کاملاً در داخل چندوجهی قرار می‌گیرد.
 • Concave polyhedron (چندوجهی مقعر): یک چندوجهی که در آن حداقل یک خط وجود دارد که دو نقطه داخل آن را به هم وصل می‌کند و قسمتی از آن خط در خارج از چندوجهی قرار می‌گیرد.
 • Regular polyhedron (چندوجهی منتظم): یک چندوجهی که در آن تمام وجوه هم‌شکل و تمام زوایا هم‌اندازه هستند.
 • Irregular polyhedron (چندوجهی نامنظم): یک چندوجهی که در آن وجوه یا زوایا با یکدیگر متفاوت هستند.
 • Platonic solid (جامد افلاطونی): پنج نوع چندوجهی منتظم محدب که شامل مکعب، هشت‌وجهی، دوازده‌وجهی، بیست‌وجهی و چهاروجهی است.
 • Euler’s formula (فرمول اویلر): فرمولی برای محاسبه تعداد وجوه (F)، رئوس (V) و لبه‌ها (E) در یک چندوجهی محدب: F + V – E = 2.
 • Vertex (راس): نقطه‌ای که در آن دو یا چند لبه به هم می‌رسند.
 • Edge (لبه): خطی که دو وجه را به هم متصل می‌کند.
 • Face (وجه): سطح صاف یک چندوجهی.
 • Polyhedron net (توری چندوجهی): یک شبکه دوبعدی که می‌توان آن را تا کرد و یک چندوجهی سه‌بعدی ساخت.
 • Symmetry (تقارن): خاصیتی در اشکال هندسی که در آن، شکل با جابجایی یا چرخش، بر خود منطبق می‌شود.
 • Line of symmetry (خط تقارن): خطی که شکل را به دو قسمت مساوی تقسیم می‌کند.
 • Plane of symmetry (صفحه تقارن): صفحه‌ای که شکل را به دو قسمت مساوی تقسیم می‌کند.
 • Rotational symmetry (تقارن دورانی): خاصیتی در اشکال هندسی که در آن، شکل با چرخش حول یک محور، بر خود منطبق می‌شود.
 • Reflectional symmetry (تقارن انعکاسی): خاصیتی در اشکال هندسی

ویژگی‌ها و خصوصیات اشکال هندسی در زبان انگلیسی

زاویه (Angle): دو خط که برای ایجاد گوشه به هم می‌رسند.

همسان (Congruent): دو شکل یا شیء که از نظر اندازه و شکل یکسان هستند.

ابعاد/اندازه (Dimensions/Size): اصطلاحاتی برای توصیف ابعاد یک شیء یا مجموعه. در مورد کودکان خردسال، می‌توان از اصطلاحاتی مانند بزرگ، متوسط، کوچک، بلندتر، کوتاه‌تر، عریض‌تر، باریک‌تر، بزرگ‌تر از، و کوچک‌تر از استفاده کرد.

لبه (Edge): محل برخورد دو وجه در یک شکل سه‌بعدی.

وجه (Face): سطوح صاف یک شکل سه‌بعدی.

مسطح (Flat): دارای سطحی صاف و هموار.

متساوی‌الاضلاع (Equilateral): اضلاعی که طول آنها یکسان است.

موازی (Parallel): دو خط در یک فضای دو بعدی که به هم نمی‌رسند (مثلاً اضلاع مقابل یک مربع). متوازی‌الاضلاع دارای دو مجموعه خط موازی است.

صفحه (Plane): یک سطح دو بعدی مسطح که روی آن اجسام دو بعدی (به عنوان مثال، دایره، مربع) می‌توانند قرار بگیرند ، یا صورت یک جسم سه‌بعدی که سطحی را ایجاد می‌کند (به عنوان مثال، یک مکعب). ابعاد آنها بی‌نهایت است.

نقطه (Point): موقعیت خاصی در یک خط، صفحه یا در فضا.

تیز (Pointy): یک کلمه غیر‌رسمی برای توصیف زوایای اشیاء است.

وجه (Side): بخش‌هایی از خط در شکل‌های هندسی که نمای خارجی شی را تشکیل می‌دهند.

راست (Straight): بدون منحنی.

راس/راس‌ها (Vertex/Vertices): همچنین با نام corner/corners نیز شناخته می‌شود. نقطه‌ای که در آن دو ضلع یک شکل دو بعدی یا دو لبه یک شکل سه‌بعدی به هم می‌رسند.

موج دار (Wavy): دارای ویژگی‌های منحنی یا موج‌دار (به عنوان مثال، اقیانوس، شاخک‌های هشت پا).

اصطلاحات مربوط به موقعیت (Location terms):

 • بالا (Up): در جهت مخالف زمین.
 • پایین (Down): در جهت زمین.
 • بالاتر از (Above): در موقعیتی بالاتر از یک شیء دیگر.
 • پایین‌تر از (Below): در موقعیتی پایین‌تر از یک شیء دیگر.
 • جلوی (In front of): مقابل یا روبروی یک شیء دیگر.
 • عقب (Behind): پشت سر یک شیء دیگر.
 • کنار (Next to): در مجاورت یا هم‌جوار با یک شیء دیگر.
 • داخل (Inside): در محدوده یک شیء دیگر.
 • خارج (Outside): در خارج از محدوده یک شیء دیگر.

اصطلاحات مربوط به جهت (Direction terms):

 • بالا (Up): در جهت مخالف زمین.
 • پایین (Down): در جهت زمین.
 • چپ (Left): به سمت چپ.
 • راست (Right): به سمت راست.
 • جلو (Forward): در جهت رو به رو.
 • عقب (Back): در جهت پشت سر.

همچنین می‌توان از اصطلاحات زیر برای اشاره به جهت اشیاء یا افراد استفاده کرد:

 • بالاتر از (Above): در موقعیتی بالاتر از یک نقطه مرجع.
 • پایین‌تر از (Below): در موقعیتی پایین‌تر از یک نقطه مرجع.
 • درون (Inside): در محدوده یک شیء یا مکان.
 • بیرون (Outside): در خارج از محدوده یک شیء یا مکان.

اصطلاحات مربوط به نظم (Order terms):

اصطلاحات مربوط به نظم به ترتیب قرارگیری اشیاء یا افراد در یک دنباله اشاره می‌کنند.

برخی از اصطلاحات رایج مربوط به نظم عبارتند از:

 • اول (First): اولین مورد در یک دنباله.
 • دوم (Second): دومین مورد در یک دنباله.
 • سوم (Third): سومین مورد در یک دنباله.
 • چهارم (Fourth): چهارمین مورد در یک دنباله.
 • پنجم (Fifth): پنجمین مورد در یک دنباله.

همچنین می‌توان از اصطلاحات زیر برای اشاره به ترتیب اشیاء یا افراد در یک دنباله استفاده کرد:

 • بعد از (After): بلافاصله بعد از یک مورد خاص.
 • قبل از (Before): بلافاصله قبل از یک مورد خاص.
 • بین (Between): در میان دو مورد خاص.
 • در کنار (Next to): در مجاورت یک مورد خاص.

اصطلاحات مربوط به تعداد (Number terms):

 • یک (One): 1
 • دو (Two): 2
 • سه (Three): 3
 • چهار (Four): 4
 • پنج (Five): 5

نمونه‌هایی از دایره (Circle) در زندگی واقعی:

اشیاء:

 • سکه‌ها (Coins): لبه سکه‌ها به شکل دایره است.
 • سیارات (Planets): سیارات منظومه شمسی مانند زمین، مریخ و زحل تقریباً به شکل دایره هستند.
 • چشم انسان (Human eye): مردمک چشم انسان به شکل دایره است.
 • دکمه‌ها (Buttons): بسیاری از دکمه‌ها به شکل دایره هستند.
 • توپ‌های ورزشی (Sports balls): توپ‌های فوتبال، بسکتبال، تنیس و گلف به شکل دایره هستند.
 • سوراخ‌های فاضلاب (Drain holes): سوراخ‌های فاضلاب در سینک ظرفشویی و حمام به شکل دایره هستند.
 • حلقه‌های ازدواج (Wedding rings): حلقه‌های ازدواج به شکل دایره هستند.
 • رینگ‌های اتومبیل (Car rims): رینگ‌های اتومبیل به شکل دایره هستند.
 • بشقاب‌ها و کاسه‌ها (Plates and bowls): لبه بشقاب‌ها و کاسه‌ها به شکل دایره است.
 • آینه‌ها (Mirrors): بسیاری از آینه‌ها به شکل دایره هستند.
 • دایره‌های ترافیکی (Traffic circles): دایره‌های ترافیکی در جاده‌ها به شکل دایره هستند.
 • فنجان‌ها (Cups): لبه فنجان‌ها به شکل دایره است.
 • قلم‌ها (Pens): ته قلم‌ها به شکل دایره است.
 • مدادها (Pencils): ته مدادها به شکل دایره است.
 • چترها (Umbrellas): سایبان چترها به شکل دایره است.
 • بادکنک‌ها (Balloons): بادکنک‌ها به شکل دایره هستند.

طبیعت:

 • خورشید (Sun): خورشید به شکل دایره است.
 • ماه (Moon): ماه به شکل دایره است.
 • قطرات باران (Raindrops): قطرات باران به شکل دایره هستند.
 • چشم طوفان (Eye of a storm): چشم طوفان به شکل دایره است.
 • حلقه‌های درخت (Tree rings): حلقه‌های درخت به شکل دایره هستند.
 • دانه‌ها (Seeds): بسیاری از دانه‌ها به شکل دایره هستند.

هنر و معماری:

 • چرخ دنده‌ها (Gears): چرخ دنده‌ها به شکل دایره هستند.
 • طاق‌ها (Arches): طاق‌ها به شکل دایره هستند.
 • گنبدها (Domes): گنبدها به شکل دایره هستند.
 • سکه‌ها (Coins): سکه‌ها به شکل دایره هستند.
 • نقاشی‌ها و مجسمه‌ها (Paintings and sculptures): دایره در نقاشی‌ها و مجسمه‌ها برای نشان دادن چرخه زندگی، ابدیت و کمال استفاده می‌شود.

مثال‌هایی از مربع (Square) در دنیای واقعی:

اشیاء:

 • برچسب‌های لاستیکی مربع شکل (Square rubber stamps): بسیاری از برچسب‌های لاستیکی برای چاپ طرح‌های مربع استفاده می‌شوند.
 • کاشی‌های مربعی روی زمین (Square tiles on the floor): بسیاری از کف‌ها با کاشی‌های مربع شکل پوشیده می‌شوند.
 • دستمال کاغذی مربع شکل (Square paper napkins): بسیاری از دستمال کاغذی‌ها به شکل مربع هستند.
 • تخته شطرنج (Chess boards): تخته شطرنج از 64 مربع سیاه و سفید تشکیل شده است.
 • کلیدهای صفحه کلید مجازی (Virtual keyboard keys): بسیاری از کلیدهای صفحه کلید مجازی به شکل مربع هستند.
 • تاس (Dice): هر شش وجه تاس مربع است.
 • قالب‌های کیک (Cake pans): بسیاری از قالب‌های کیک به شکل مربع هستند.
 • بشقاب‌های مربعی (Square plates): برخی از بشقاب‌ها به شکل مربع هستند.
 • قاب عکس‌های مربعی (Square picture frames): برخی از قاب عکس‌ها به شکل مربع هستند.
 • دستمال‌های جیبی (Pocket squares): دستمال‌های جیبی به شکل مربع هستند.
 • سکه‌ها (Coins): بسیاری از سکه‌ها به شکل مربع هستند.

طبیعت:

 • بلورهای نمک (Salt crystals): بلورهای نمک به شکل مربع هستند.
 • کریستال‌های شکر (Sugar crystals): کریستال‌های شکر به شکل مربع هستند.
 • برخی از برگ‌ها (Some leaves): برخی از برگ‌ها مانند برگ‌های شاه بلوط به شکل مربع هستند.

هنر و معماری:

 • نقاشی‌های مربعی (Square paintings): بسیاری از نقاشی‌ها به شکل مربع هستند.
 • مجسمه‌های مربعی (Square sculptures): برخی از مجسمه‌ها به شکل مربع هستند.
 • آثار هنری انتزاعی (Abstract art): مربع در نقاشی‌ها و مجسمه‌ها برای نشان دادن نظم، تعادل و ثبات استفاده می‌شود.
 • کاشی‌کاری (Tilework): کاشی‌کاری‌های سنتی اسلامی از الگوهای هندسی مربعی استفاده می‌کنند.
 • معماری اسلامی (Islamic architecture): مربع در معماری اسلامی برای نشان دادن وحدت و کمال استفاده می‌شود.

نمونه‌هایی از مثلث (Triangle) در دنیای واقعی:

اشیاء:

 • تکه‌های پیتزا (Slices of pizza): تکه‌های پیتزا معمولاً به شکل مثلث هستند.
 • ساندویچ برش مورب (A sandwich cut diagonally): اگر یک ساندویچ مربع را به صورت مورب برش بزنید، دو مثلث خواهید داشت.
 • مقداری چیپس تورتیلا (Some tortilla chips): بسیاری از چیپس‌های تورتیلا به شکل مثلث هستند.
 • بادبان‌های قایق (Sails on a boat): بادبان‌های قایق معمولاً به شکل مثلث هستند.
 • تابلوی راهنمایی و رانندگی (Yield traffic signs): علامت‌های “Yield” به شکل مثلث هستند.
 • تکه‌های کیک (Slices of cake): تکه‌های کیک می‌توانند به شکل مثلث باشند.
 • پنکه‌های سقفی (Ceiling fans): پره‌های پنکه‌های سقفی معمولاً به شکل مثلث هستند.
 • چادرها (Tents): چادرها
 • هرم‌ها (Pyramids): هرم‌ها از چهار مثلث تشکیل شده‌اند.
 • خط کش‌ها (Rulers): لبه خط کش‌ها به شکل مثلث است.
 • تیغه‌های چاقو (Knife blades): تیغه‌های چاقو

طبیعت:

 • کوه‌ها (Mountains): بسیاری از کوه‌ها به شکل مثلث هستند.
 • یخچال‌های طبیعی (Icebergs): یخچال‌های طبیعی
 • دلتای رودخانه‌ها (River deltas): دلتای رودخانه‌ها
 • باله‌های کوسه (Shark fins): باله‌های کوسه
 • برگ‌های درختان (Tree leaves):

هنر و معماری:

 • نقاشی‌های مثلثی (Triangle paintings):
 • مجسمه‌های مثلثی (Triangle sculptures):
 • آثار هنری انتزاعی (Abstract art):
 • معماری گوتیک (Gothic architecture):
 • سقف‌های گنبدی (Domed roofs):
انگلیسی بزرگسالان
انگلیسی بزرگسالان

نمونه‌هایی از مستطیل (Rectangle) در دنیای واقعی:

اشیاء:

 • جلد کتاب‌های درسی (Chapter book covers): جلد کتاب‌های درسی معمولاً به شکل مستطیل است.
 • تلفن‌های همراه (Cell phones): تلفن‌های همراه به شکل مستطیل هستند.
 • بعضی قاب‌های عکس (Some picture frames): برخی از قاب‌های عکس به شکل مستطیل هستند.
 • بعضی ساندویچ‌های بستنی (Some ice cream sandwiches): ساندویچ‌های بستنی
 • اسکناس دلار (Dollar bills): اسکناس‌های دلار
 • آجرها (Bricks): آجرها
 • میزها (Tables): میزها
 • درها (Doors):
 • پنجره‌ها (Windows):
 • قالیچه‌ها (Rugs):
 • صفحات نمایش کامپیوتر (Computer screens):

طبیعت:

 • مستطیل طلایی (Golden rectangle): مستطیل طلایی
 • برگ‌های مستطیل شکل (Rectangular leaves):
 • دریاچه‌ها (Lakes):
 • زمین‌های ورزشی (Sports fields):

هنر و معماری:

 • نقاشی‌های مستطیل (Rectangle paintings):
 • مجسمه‌های مستطیل (Rectangle sculptures):
 • آثار هنری انتزاعی (Abstract art):
 • معماری مدرن (Modern architecture):
 • آسمان‌خراش‌ها (Skyscrapers):

نمونه‌هایی از پنج ضلعی (Pentagon) در دنیای واقعی:

اشیاء:

 • ساختمان پنتاگون (The Pentagon building): ساختمان پنتاگون در واشنگتن دی سی، محل وزارت دفاع ایالات متحده است.
 • قسمت‌های سیاه روی توپ‌های فوتبال (Black sections on soccer balls): توپ‌های فوتبال از 12 پنل سیاه و سفید پنج ضلعی تشکیل شده‌اند.
 • بشقاب خانگی در بیس بال (Home plate in baseball): بشقاب خانگی در بیس بال به شکل پنج ضلعی است.
 • علائم عبور ترافیک (Traffic crossing signs): علائم عبور ترافیک معمولاً به شکل پنج ضلعی هستند.
 • سکه‌های پنج سنتی (Five-cent coins): سکه‌های پنج سنتی در ایالات متحده به شکل پنج ضلعی هستند.
 • قالب‌های پخت (Pie pans): برخی از قالب‌های پخت به شکل پنج ضلعی هستند.
 • ستاره‌های دریایی (Starfish)
 • آجیل‌های پنج ضلعی (Pentagonal nuts)
 • منشورهای پنج ضلعی (Pentagonal prisms)
 • دانه‌های انار (Pomegranate seeds)

طبیعت:

 • ستاره‌های دریایی (Starfish): ستاره‌های دریایی معمولاً دارای پنج بازو هستند.
 • گل‌های پنج پر (Five-petaled flowers):
 • کریستال‌های پنج ضلعی (Pentagonal crystals):

هنر و معماری:

 • نقاشی‌های پنج ضلعی (Pentagon paintings):
 • مجسمه‌های پنج ضلعی (Pentagon sculptures):
 • آثار هنری انتزاعی (Abstract art):
 • معماری اسلامی (Islamic architecture):

نمونه‌هایی از شش ضلعی (Hexagon) در دنیای واقعی:

اشیاء:

 • بلورهای یخ (Ice crystals): بلورهای یخ
 • دانه‌های برف (Snowflakes): دانه‌های برف
 • سلول‌های کندو (Beehive cells): زنبورها از سلول‌های شش ضلعی برای ذخیره عسل و گرده استفاده می‌کنند.
 • طرح کلی مهره فلزی (Outline of a metal nut): بسیاری از مهره‌های فلزی به شکل شش ضلعی هستند.
 • قسمت‌های سفید روی توپ‌های فوتبال (White sections on soccer balls): توپ‌های فوتبال از 12 پنل سیاه و سفید پنج ضلعی و شش ضلعی تشکیل شده‌اند.
 • لانه زنبوری (Honeycombs): لانه زنبوری
 • مداد رنگی (Crayons):
 • آچارهای شش ضلعی (Hex wrenches):
 • سکه‌های 10 سنتی (10-cent coins): سکه‌های 10 سنتی در ایالات متحده به شکل شش ضلعی هستند.
 • کاشی‌های شش ضلعی (Hexagonal tiles):

طبیعت:

 • بلورهای نمک (Salt crystals):
 • ستون‌های بازالت (Basalt columns):
 • چشم طوفان (Eye of a storm):

هنر و معماری:

 • نقاشی‌های شش ضلعی (Hexagonal paintings):
 • مجسمه‌های شش ضلعی (Hexagonal sculptures):
 • آثار هنری انتزاعی (Abstract art):
 • معماری اسلامی (Islamic architecture):

نمونه‌هایی از هشت ضلعی (Octagon) در دنیای واقعی:

اشیاء:

 • علائم توقف (Stop signs): علائم توقف در ایالات متحده به شکل هشت ضلعی هستند.
 • چتر باز (Open umbrellas): سایبان چتر باز به شکل هشت ضلعی است.
 • حلقه UFC (UFC ring): حلقه UFC که در آن مبارزات هنرهای رزمی ترکیبی برگزار می‌شود، به شکل هشت ضلعی است.
 • سکه‌های 25 سنتی (25-cent coins): سکه‌های 25 سنتی در ایالات متحده به شکل هشت ضلعی هستند.
 • قالب‌های کیک (Cake pans): برخی از قالب‌های کیک به شکل هشت ضلعی هستند.
 • تخته‌های شطرنج (Chessboards)
 • ** مهره‌های شطرنج (Chess pieces)
 • میله‌های ترافیکی (Traffic bollards)
 • پایه‌های میز (Table legs)
 • فانوس‌های دریایی (Lighthouses)

طبیعت:

 • تار عنکبوت (Spider webs):
 • بلورهای برف (Snowflakes):
 • چشم طوفان (Eye of a storm):

هنر و معماری:

 • نقاشی‌های هشت ضلعی (Octagonal paintings):
 • مجسمه‌های هشت ضلعی (Octagonal sculptures):
 • آثار هنری انتزاعی (Abstract art):
 • معماری اسلامی (Islamic architecture):

نمونه‌هایی از ذوزنقه (Trapezoid) در دنیای واقعی:

اشیاء:

 • خرپاهای روی پل‌ها (The trusses on bridges): خرپاهای پل‌ها معمولاً به شکل ذوزنقه هستند.
 • برخی از کناره‌های کیف دستی (Some handbag sides): برخی از کیف‌های دستی دارای کناره‌های ذوزنقه‌ای هستند.
 • یک تکه پیتزا نیمه خورده (A half-eaten piece of pizza): اگر یک تکه پیتزا را به صورت مورب برش بزنید، دو ذوزنقه خواهید داشت.
 • سنتور (Musical dulcimer): سنتور یک ساز زهی است که دارای بدنه ذوزنقه‌ای شکل است.
 • تابلوهای نقاشی (Paintings)
 • پرچم‌ها (Flags)
 • قله‌های کوه (Mountain peaks)
 • میزهای ذوزنقه‌ای (Trapezoid tables)
 • پله‌ها (Stairs)

طبیعت:

 • قله‌های کوه (Mountain peaks): برخی از قله‌های کوه به شکل ذوزنقه هستند.
 • برگ‌های ذوزنقه‌ای (Trapezoidal leaves):

هنر و معماری:

 • نقاشی‌های ذوزنقه‌ای (Trapezoid paintings):
 • مجسمه‌های ذوزنقه‌ای (Trapezoid sculptures):
 • آثار هنری انتزاعی (Abstract art):
 • معماری گوتیک (Gothic architecture):

نمونه‌هایی از کره (Sphere) در دنیای واقعی:

اشیاء:

 • بسکتبال (Basketballs): بسکتبال‌ها به شکل کره هستند.
 • سیارات (Planets): سیارات منظومه شمسی، مانند زمین، به شکل کره هستند.
 • پرتقال‌ها (Oranges): پرتقال‌ها و سایر مرکبات به شکل کره هستند.
 • سنگ مرمر (Marbles): سنگ مرمر به شکل کره هستند.
 • توپ‌های تنیس (Tennis balls): توپ‌های تنیس به شکل کره هستند.
 • چشم‌ها (Eyes)
 • حباب‌ها (Bubbles)
 • مروارید (Pearls)
 • توپ‌های کریسمس (Christmas ornaments)
 • بلبرینگ‌ها (Ball bearings)

طبیعت:

 • سیارات (Planets):
 • ستاره‌ها (Stars):
 • قطرات آب (Water droplets):
 • دانه‌های برف (Snowflakes):

هنر و معماری:

 • مجسمه‌های کره‌ای (Spherical sculptures):
 • آثار هنری انتزاعی (Abstract art):
 • گنبدها (Domes):

نمونه‌هایی از مکعب (Cube) در دنیای واقعی:

اشیاء:

 • تاس شش طرفه (Six-sided dice): تاس‌های شش طرفه به شکل مکعب هستند.
 • حبه‌های قند (Sugar cubes): حبه‌های قند به شکل مکعب هستند.
 • بلوک‌های ساختمان مربعی (Square building blocks): بلوک‌های
 • مکعب‌های روبیکس (Rubix cubes): مکعب‌های روبیکس
 • جعبه‌های بسته‌بندی مربعی (Square packing boxes):
 • یخچال‌ها (Refrigerators):
 • قالب‌های یخ (Ice cube trays):
 • توپ‌های بیلیارد (Pool balls):
 • باتری‌ها (Batteries):
 • مکعب‌های چوبی (Wooden cubes):

طبیعت:

 • بلورهای نمک (Salt crystals):
 • کریستال‌های یخ (Ice crystals):

هنر و معماری:

 • مجسمه‌های مکعبی (Cubic sculptures):
 • آثار هنری انتزاعی (Abstract art):
 • مکعب‌های گچی (Plaster cubes):


نمونه‌هایی از مخروط (Cone) در دنیای واقعی:

اشیاء:

 • مخروط‌های ترافیکی (Traffic cones): مخروط‌های ترافیکی برای هشدار به رانندگان در مورد خطرات یا انسداد جاده استفاده می‌شوند.
 • بستنی‌های وافلی (Waffle ice cream cones): بستنی‌های وافلی به شکل مخروط هستند.
 • کلاه‌های مهمانی (Party hats): کلاه‌های مهمانی
 • درخت‌های کریسمس (Christmas trees): درخت‌های کریسمس
 • قیف (Funnels): قیف‌ها برای انتقال مایعات یا مواد جامد از یک ظرف به ظرف دیگر استفاده می‌شوند.
 • ساک‌های مخروطی (Cone bags):
 • کلاه‌های جادوگری (Wizard hats):
 • بلندگوها (Speakers):
 • مته‌های مخروطی (Drill bits):
 • آبسردکن‌ها (Water fountains):

طبیعت:

 • کوه‌ها (Mountains): برخی از کوه‌ها به شکل مخروط هستند.
 • آتشفشان‌ها (Volcanoes):
 • پوسته‌های مخروطی (Cone shells):

هنر و معماری:

 • مجسمه‌های مخروطی (Conical sculptures):
 • آثار هنری انتزاعی (Abstract art):
 • آسمان‌خراش‌های مخروطی (Conical skyscrapers):

نمونه‌هایی از استوانه (Cylinder) در دنیای واقعی:

اشیاء:

 • لوله حوله کاغذی مقوایی (Cardboard paper towel tube): لوله‌های حوله کاغذی مقوایی به شکل استوانه هستند.
 • لوله‌های مستقیم (Straight pipes): لوله‌های آب و فاضلاب، لوله‌های بخاری و دودکش‌ها به شکل استوانه هستند.
 • لیوان نوشیدن (Drinking glasses): بسیاری از لیوان‌های نوشیدنی به شکل استوانه هستند.
 • چوب‌های چاپستیک (Chapstick tubes):
 • قوطی (Cans): قوطی‌های کنسرو، نوشیدنی و اسپری به شکل استوانه هستند.
 • تنه درختان (Tree trunks):
 • شمع‌ها (Candles):
 • مدادها (Pencils):
 • باتری‌ها (Batteries):
 • ستون‌ها (Columns):

طبیعت:

 • تنه درختان (Tree trunks): تنه بسیاری از درختان به شکل استوانه است.
 • ساقه‌های بامبو (Bamboo stalks):
 • غارهای استوانه‌ای (Cylindrical caves):

هنر و معماری:

 • مجسمه‌های استوانه‌ای (Cylindrical sculptures):
 • آثار هنری انتزاعی (Abstract art):
 • ستون‌های استوانه‌ای (Cylindrical columns):

نمونه‌هایی از بیضی‌گون (Ellipsoid) یا بیضی شکل در دنیای واقعی:

اشیاء:

 • فوتبال (Footballs): توپ‌های فوتبال به شکل بیضی‌گون هستند.
 • تخم‌مرغ (Eggs): تخم‌مرغ‌ها به شکل بیضی‌گون هستند.
 • برخی از قمرهای زحل (Mimas, Enceladus, Tethys):
 • سیارات (Planets): سیارات، مانند زمین، به دلیل نیروی جاذبه کمی بیضی‌گون هستند.
 • توپ‌های راگبی (Rugby balls):
 • کره‌های زمین (Earth globes):
 • آجیل (Nuts):
 • عدس (Lentils):
 • قرص‌ها (Pills):

طبیعت:

 • سیارات (Planets):
 • قطرات باران (Raindrops):
 • حباب‌ها (Bubbles):

هنر و معماری:

 • مجسمه‌های بیضی‌گون (Ellipsoidal sculptures):
 • آثار هنری انتزاعی (Abstract art):
 • گنبدهای بیضی‌گون (Ellipsoidal domes):

نمونه‌هایی از منشور مستطیلی (Rectangular Prism) در دنیای واقعی:

اشیاء:

 • قطعه‌های کره (Sticks of butter):
 • آجر (Bricks):
 • دوربین‌ها (Cameras):
 • جعبه‌های غلات (Cereal boxes):
 • جعبه‌های بسته‌بندی مستطیلی (Rectangular packing boxes):
 • کتاب‌ها (Books):
 • تخته‌های سیاه (Blackboards):
 • تلفن‌های هوشمند (Smartphones):
 • کیف‌های پول (Wallets):
 • کمدها (Cabinets):

طبیعت:

 • بلورهای مستطیلی (Rectangular crystals):
 • تخته سنگ (Slate):

هنر و معماری:

 • مجسمه‌های منشوری مستطیلی (Rectangular prism sculptures):
 • آثار هنری انتزاعی (Abstract art):
 • ساختمان‌های منشوری مستطیلی (Rectangular prism buildings):

نمونه‌هایی از منشور مثلثی (Triangular Prism) در دنیای واقعی:

اشیاء:

 • چادرها (Tents): چادرها به شکل منشور مثلثی هستند.
 • تکه‌های هندوانه (Wedges of watermelon):
 • تکه‌های پنیر (Wedges of cheese):
 • برش‌های کیک (Slices of cake):
 • پله‌ها (Stairs):
 • منشورهای نوری (Prisms):
 • قله‌های کوه (Mountain peaks):
 • سقف‌های شیروانی (Gable roofs):

طبیعت:

 • کریستال‌های مثلثی (Triangular crystals):
 • قله‌های کوه (Mountain peaks):

هنر و معماری:

 • مجسمه‌های منشوری مثلثی (Triangular prism sculptures):
 • آثار هنری انتزاعی (Abstract art):
 • ساختمان‌های منشوری مثلثی (Triangular prism buildings):

نمونه‌هایی از هرم (Pyramid) در دنیای واقعی:

اشیاء:

 • هرم بزرگ جیزه (The Great Pyramid of Giza):
 • سقف شیروانی خانه (The roof of a house):
 • بعضی از رنده پنیر هرمی شکل (Some free-standing cheese graters):
 • هرم شیشه‌ای لوور (Glass Louvre Pyramid):
 • جعبه‌های هرمی (Pyramid boxes):
 • تکه‌های هرمی شکل میوه (Pyramid-shaped fruit pieces):

طبیعت:

 • کوه‌ها (Mountains): برخی از کوه‌ها به شکل هرم هستند.
 • بلورهای هرمی (Pyramid crystals):

هنر و معماری:

 • مجسمه‌های هرمی (Pyramid sculptures):
 • آثار هنری انتزاعی (Abstract art):
 • ساختمان‌های هرمی (Pyramid buildings):

اهمیت یادگیری اشکال هندسی در زبان انگلیسی

یادگیری اشکال هندسی در زبان انگلیسی از جهات مختلفی حائز اهمیت است:

1. توسعه مهارت‌های زبانی:

 • یادگیری نام اشکال هندسی به انگلیسی دایره لغات شما را افزایش می‌دهد.
 • به شما کمک می‌کند تا در مورد اشیاء و محیط اطراف خود به انگلیسی صحبت کنید.
 • مهارت‌های خواندن و درک مطلب شما را در زبان انگلیسی ارتقا می‌دهد.

2. توسعه مهارت‌های تفکر انتقادی و حل مسئله:

 • اشکال هندسی در بسیاری از مسائل ریاضی و علمی کاربرد دارند.
 • یادگیری اشکال هندسی به شما کمک می‌کند تا به طور منطقی فکر کنید و مسائل را حل کنید.
 • مهارت‌های تفکر انتقادی و حل مسئله در بسیاری از زمینه‌های زندگی مفید هستند.

3. ارتقای مهارت‌های فضایی و تجسمی:

 • اشکال هندسی به شما کمک می‌کنند تا دنیای اطراف خود را به طور فضایی درک کنید.
 • مهارت‌های فضایی و تجسمی در بسیاری از مشاغل و فعالیت‌ها مانند مهندسی، معماری و طراحی مفید هستند.

4. افزایش خلاقیت:

 • اشکال هندسی می‌توانند منبع الهام برای خلاقیت باشند.
 • با یادگیری اشکال هندسی می‌توانید ایده‌های جدیدی برای نقاشی، مجسمه‌سازی، طراحی و سایر فعالیت‌های خلاقانه داشته باشید.

5. درک بهتر دنیای اطراف:

 • اشکال هندسی در همه جا وجود دارند، از طبیعت گرفته تا دنیای ساخته دست بشر.
 • یادگیری اشکال هندسی به شما کمک می‌کند تا دنیای اطراف خود را بهتر درک کنید.

در اینجا چند نمونه از کاربرد اشکال هندسی در زبان انگلیسی آورده شده است:

 • هنگام صحبت در مورد اشیاء:
  • “This table is a rectangle.” (این میز یک مستطیل است.)
  • “The pizza is a circle.” (پیتزا یک دایره است.)
  • “The pyramid is a three-dimensional shape.” (هرم یک شکل سه بعدی است.)
 • هنگام صحبت در مورد مکان‌ها:
  • “The park is a square.” (پارک یک مربع است.)
  • “The stadium is a triangle.” (استادیوم یک مثلث است.)
  • “The tunnel is a cylinder.” (تونل یک استوانه است.)
 • هنگام صحبت در مورد اندازه:
  • “The ball is small and round.” (توپ کوچک و گرد است.)
  • “The tree is tall and thin.” (درخت بلند و باریک است.)
  • “The building is wide and rectangular.” (ساختمان عریض و مستطیل شکل است.)

یادگیری اشکال هندسی در زبان انگلیسی برای همه افراد در هر سنی مفید است. با یادگیری اشکال هندسی می‌توانید مهارت‌های زبانی، تفکر انتقادی، خلاقیت و درک خود از دنیای اطراف را ارتقا دهید.

چطور لغات اشکال هندسی به زبان انگلیسی را فراموش نکنیم؟

برای اینکه لغات اشکال هندسی به زبان انگلیسی را فراموش نکنید، می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید:

1. تکرار و تمرین:

 • مهم‌ترین روش برای یادگیری و به خاطر سپردن هر لغتی، تکرار و تمرین است.
 • سعی کنید هر روز نام اشکال هندسی را به انگلیسی تکرار کنید.
 • می‌توانید از فلش کارت، لیست‌های لغت و یا نرم‌افزارهای آموزشی برای تکرار و تمرین استفاده کنید.

2. استفاده از تصاویر و نمودارها:

 • تصاویر و نمودارها می‌توانند به شما کمک کنند تا اشکال هندسی را به طور بصری یاد بگیرید و به خاطر بسپارید.
 • از تصاویر و نمودارهای اشکال هندسی در کتاب‌ها، وب‌سایت‌ها و یا نرم‌افزارهای آموزشی استفاده کنید.
 • خودتان می‌توانید تصاویر و نمودارهای اشکال هندسی را نقاشی کنید.

3. استفاده از اشکال هندسی در زندگی روزمره:

 • سعی کنید اشکال هندسی را در زندگی روزمره خود پیدا کنید.
 • به عنوان مثال، می‌توانید به اشیاء مختلف در خانه و خیابان نگاه کنید و نام انگلیسی آنها را به خودتان بگویید.
 • می‌توانید از اشکال هندسی برای بازی و سرگرمی استفاده کنید.

4. استفاده از روش‌های خلاقانه:

 • برای یادگیری و به خاطر سپردن لغات اشکال هندسی، از روش‌های خلاقانه مانند شعر، داستان، آهنگ و بازی استفاده کنید.
 • خودتان می‌توانید شعر، داستان، آهنگ و بازیเกี่ยวกับ اشکال هندسی بسازید.

مثال‌هایی از کاربرد لغات و اصطلاحات اشکال هندسی:

 • The perimeter of a square is four times the length of its side. (محیط مربع چهار برابر طول ضلع آن است.)
 • The volume of a sphere is four-thirds pi times the cube of its radius. (حجم کره چهار سوم پی به توان سه شعاع آن است.)
 • The area of a triangle is half the product of its base and its height. (مساحت مثلث نصف حاصلضرب قاعده و ارتفاع آن است.)
آموزش گرامر زبان انگلیسی
آموزش گرامر زبان انگلیسی

سوالات متداول لغات و اصطلاحات مربوط به اشکال هندسی:

انواع اشکال هندسی سه‌بعدی کدامند؟

مکعب (Cube): شش وجه مربع دارد.
مخروط (Cone): یک قاعده دایره‌ای و یک راس دارد.
استوانه (Cylinder): دو قاعده دایره‌ای و یک سطح جانبی صاف دارد.
منشور (Prism): دو وجه موازی و تعدادی وجه جانبی صاف دارد.
هرم (Pyramid): یک قاعده و تعدادی وجه جانبی که در یک راس به هم می‌رسند دارد.
کره (Sphere): هیچ وجهی ندارد و تمام نقاط سطح آن به طور مساوی از مرکز فاصله دارند.

انواع اشکال هندسی دو بعدی کدامند؟

مربع (Square): چهار ضلع مساوی و چهار زاویه قائمه دارد.
مستطیل (Rectangle): چهار ضلع با دو ضلع مقابل مساوی و چهار زاویه قائمه دارد.
مثلث (Triangle): سه ضلع و سه زاویه دارد.
دایره (Circle): هیچ زاویه‌ای ندارد و تمام نقاط سطح آن به طور مساوی از مرکز فاصله دارند.
لوزی (Rhombus): چهار ضلع مساوی و دو زاویه قائمه دارد.
متوازی‌الاضلاع (Parallelogram): دو ضلع مقابل موازی و هم‌اندازه و دو زاویه مقابل مساوی دارد.

اصطلاحات مربوط به اضلاع و زوایای اشکال هندسی کدامند؟

ضلع (Side): خطی است که دو نقطه را در یک شکل هندسی به هم وصل می‌کند.
زاویه (Angle): دو خطی است که در یک نقطه به هم می‌رسند.
قطر (Diameter): خطی است که از مرکز یک شکل هندسی عبور می‌کند و دو نقطه مقابل را به هم وصل می‌کند.
شعاع (Radius): خطی است که از مرکز یک شکل هندسی عبور می‌کند و به یک نقطه روی سطح آن وصل می‌شود.
محیط (Perimeter): طول کل اضلاع یک شکل هندسی است.
مساحت (Area): اندازه سطح یک شکل هندسی است.

نام اشکال هندسی به انگلیسی؟

اشکال هندسی دو بعدی (2D Shapes):
Circle: دایره
Triangle: مثلث
Square: مربع
Rectangle: مستطیل
Pentagon: پنج ضلعی
Hexagon: شش ضلعی
Heptagon: هفت ضلعی
Octagon: هشت ضلعی
Nonagon: نه ضلعی
Decagon: ده ضلعی
Rhombus: لوزی
Trapezoid: ذوزنقه
Parallelogram: متوازی الاضلاع
Star: ستاره
Heart: قلب

اشکال هندسی سه بعدی (3D Shapes):
Sphere: کره
Cube: مکعب
Cuboid: مکعب مستطیل
Prism: منشور
Pyramid: هرم
Cylinder: استوانه
Cone: مخروط
Torus: تور
Dodecahedron: دوازده وجهی
Icosahedron:

5/5 - (2 امتیاز)
https://radtime.org/?p=14619
اشتراک گذاری:

نظرات

1 نظر در مورد لغات و اصطلاحات اشکال هندسی در زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *