اسامی جانوران دریایی به انگلیسی

اسامی جانوران دریایی به انگلیسی

184 بازدید
اسامی جانوران دریایی به انگلیسی

اسامی جانوران دریایی به انگلیسی ،جانوران دریایی موجوداتی شگفت‌انگیز و متنوع هستند که در تمام اقیانوس‌ها یافت می‌شوند. آنها از موجودات میکروسکوپی گرفته تا نهنگ‌های غول‌پیکر، در اشکال و اندازه‌های مختلف وجود دارند. برخی از جانوران دریایی در آب‌های گرمسیری زندگی می‌کنند، در حالی که برخی دیگر در آب‌های سرد زندگی می‌کنند. برخی از جانوران دریایی در تمام عمر خود در آب می‌مانند، در حالی که برخی دیگر فقط بخشی از زندگی خود را در آب می‌گذرانند.

اسامی جانوران دریایی به انگلیسی:

برای دسته بندی بهتر، اسامی جانوران دریایی را به تفکیک نوع جانور به شرح زیر دسته بندی و ارائه می‌کنم:

پستانداران دریایی:

 • نهنگ (Whale)
 • دلفین (Dolphin)
 • فوک (Seal)
 • گراز دریایی (Walrus)
 • شیر دریایی (Sea lion)
 • سمور دریایی (Sea otter)
 • دلفین گوژپشت (Humpback dolphin)
 • نهنگ آبی (Blue whale)
 • نهنگ قاتل (Killer whale)
 • دلفین پوزه بطری (Bottlenose dolphin)
 • نهنگ خاکستری (Gray whale)
 • گراز دریایی اقیانوس آرام (Pacific walrus)
 • فیل دریایی (Elephant seal)
 • دلفین معمولی (Common dolphin)
 • نهنگ گوژپشت (Beluga whale)
 • دلفین سفید (White-sided dolphin)
 • نهنگ اسپرم (Sperm whale)
 • دلفین کامرسون (Commerson’s dolphin)
 • نهنگ عنبر (Narwhal)

ماهی‌ها:

 • ماهی (Fish)
 • کوسه (Shark)
 • سالمون (Salmon)
 • تن ماهی (Tuna)
 • ماهی مرکب (Squid)
 • هشت‌پا (Octopus)
 • خرچنگ (Crab)
 • میگو (Shrimp)
 • صدف (Oyster)
 • ماهی قزل آلا (Trout)
 • ماهی کپور (Carp)
 • ماهی آزاد (Bass)
 • ماهی کاد (Cod)
 • ماهی خال مخالی (Mackerel)
 • ماهی ساردین (Sardine)
 • ماهی حلزون (Snailfish)
 • ماهی مرکب غول پیکر (Giant squid)
 • ماهی مرکب خون‌آشام (Vampire squid)
 • ماهی مرکب شیشه‌ای (Glass squid)
 • ماهی مرکب پرنده (Flying squid)
 • ماهی مرکب Humboldt (Humboldt squid)

خزندگان دریایی:

 • لاک‌پشت دریایی (Sea turtle)
 • مار دریایی (Sea snake)
 • تمساح آب شور (Saltwater crocodile)
 • تمساح پوزه کوتاه (Short-snouted crocodile)
 • ایگوانای دریایی (Marine iguana)
 • لاک‌پشت دریایی سبز (Green sea turtle)
 • لاک‌پشت دریایی عقابی (Hawksbill sea turtle)
 • لاک‌پشت دریایی چرمی (Leatherback sea turtle)
 • لاک‌پشت دریایی پوزه عقابی (Loggerhead sea turtle)
 • مار دریایی شکم زرد (Yellow-bellied sea snake)
 • مار دریایی زیتونی (Olive sea snake)
 • مار دریایی دو سر (Double-headed sea snake)
 • مار دریایی بلچر (Belcher’s sea snake)
 • مار دریایی تایلور (Taylor’s sea snake)
آموزش صفر تا صد زبان انگلیسی
آموزش صفر تا صد زبان انگلیسی

پرندگان دریایی:

 • مرغ دریایی (Seagull)
 • پنگوئن (Penguin)
 • مرغ ماهی‌خوار (Pelican)
 • مرغ طوفان (Petrel)
 • مرغ نوروزی (Shearwater)
 • مرغ سقا (Albatross)
 • مرغابی (Duck)
 • غاز (Goose)
 • فلامینگو (Flamingo)
 • کاکایی (Gull)
 • مرغ مقلد (Mockingbird)
 • مرغ ماهی‌خوار (Kingfisher)

دیگر جانوران دریایی:

 • ستاره دریایی (Starfish)
 • خارپشت دریایی (Sea urchin)
 • عروس دریایی (Jellyfish)
 • مرجان (Coral)
 • اسفنج دریایی (Sea sponge)
 • کرم دریایی (Marine worm)
 • خیار دریایی (Sea cucumber)
 • صدف دریایی (Seashell)
 • حلزون دریایی (Sea snail)
 • اختاپوس غول (Giant octopus)
 • کوسه نهنگ (Whale shark)
 • مگس دریایی (Sea fly)
 • کرم لوله ای (Tubeworm)
 • کرم خاکی دریایی (Marine polychaete)
 • سوسک دریایی (Sea bug)
 • اختاپوس پیازی (Dumbo octopus)
 • کوسه گابلین (Goblin shark)

لیست آبزیان و ماهی های دریایی به انگلیسی

لیست آبزیان و ماهی های دریایی به انگلیسی
لیست آبزیان و ماهی های دریایی به انگلیسی

اسامی پستانداران دریایی به انگلیسی:

نام فارسینام انگلیسیتلفظ
نهنگWhale/weɪl/
دلفینDolphin/ˈdɒlfɪn/
فوکSeal/siːl/
گراز دریاییWalrus/ˈwɔːlrəs/
شیر دریاییSea lion/ˈsiː ˈlaɪən/
سمور دریاییSea otter/ˈsiː ˈɒtə/
دلفین گوژپشتHumpback dolphin/ˈhʌmpbæk ˈdɒlfɪn/
نهنگ آبیBlue whale/ˈbluː ˈweɪl/
نهنگ قاتلKiller whale/ˈkɪlə ˈweɪl/
دلفین پوزه بطریBottlenose dolphin/ˈbɒtəlnəʊz ˈdɒlfɪn/
نهنگ خاکستریGray whale/ˈgreɪ ˈweɪl/
گراز دریایی اقیانوس آرامPacific walrus/pəˈsɪfɪk ˈwɔːlrəs/
فیل دریاییElephant seal/ˈɛləfənt ˈsiːl/
دلفین معمولیCommon dolphin/ˈkɒmən ˈdɒlfɪn/
نهنگ گوژپشتBeluga whale/bəˈluːgə ˈweɪl/
دلفین سفیدWhite-sided dolphin/ˈwaɪt ˈsaɪdɪd ˈdɒlfɪn/
نهنگ اسپرمSperm whale/spɜːm ˈweɪl/
دلفین کامرسونCommerson’s dolphin/kɒmərsən ˈdɒlfɪn/
نهنگ عنبرNarwhal/ˈnɑːwəl/

اسامی ماهی‌ها به انگلیسی:

نام فارسینام انگلیسیتلفظ
ماهیFish/fɪʃ/
کوسهShark/ʃɑːk/
سالمونSalmon/ˈsæmən/
تن ماهیTuna/ˈtuːnə/
ماهی مرکبSquid/skwɪd/
هشت‌پاOctopus/ˈɒktəpəs/
خرچنگCrab/kræb/
میگوShrimp/ʃrɪmp/
صدفOyster/ˈɔɪstə/
ماهی قزل آلاTrout/traʊt/
ماهی کپورCarp/kɑːp/
ماهی آزادBass/bæs/
ماهی کادCod/kɒd/
ماهی خال مخالیMackerel/ˈmækərəl/
ماهی ساردینSardine/ˈsɑːdɪn/
ماهی حلزونSnailfish/ˈsneɪlˌfɪʃ/
ماهی مرکب غول پیکرGiant squid/ˈdʒaɪənt skwɪd/
ماهی مرکب خون‌آشامVampire squid/ˈvæmpaɪə skwɪd/
ماهی مرکب شیشه‌ایGlass squid/ˈglæs skwɪd/
ماهی مرکب پرندهFlying squid/ˈflaɪɪŋ skwɪd/
ماهی مرکب HumboldtHumboldt squid/ˈhʌmbəlt skwɪd/

اسامی خزندگان دریایی به انگلیسی:

انواع خزندگان به زبان انگلیسی
انواع خزندگان به زبان انگلیسی
نام فارسینام انگلیسیتلفظ
لاک‌پشت دریاییSea turtle/ˈsiː ˈtɜːtl/
مار دریاییSea snake/ˈsiː ˈsneɪk/
تمساح آب شورSaltwater crocodile/ˈsɔːltˌwɔːtə ˈkrɒkədaɪl/
تمساح پوزه کوتاهShort-snouted crocodile/ˈʃɔːt ˈsnaʊtɪd ˈkrɒkədaɪl/
ایگوانای دریاییMarine iguana/məˈriːn ɪˈɡwɑːnə/
لاک‌پشت دریایی سبزGreen sea turtle/ˈgriːn ˈsiː ˈtɜːtl/
لاک‌پشت دریایی عقابیHawksbill sea turtle/ˈhɔːksbɪl ˈsiː ˈtɜːtl/
لاک‌پشت دریایی چرمیLeatherback sea turtle/ˈlɛðərbæk ˈsiː ˈtɜːtl/
لاک‌پشت دریایی پوزه عقابیLoggerhead sea turtle/ˈlɒgərhɛd ˈsiː ˈtɜːtl/
مار دریایی شکم زردYellow-bellied sea snake/ˈjɛloʊˈbɛlid ˈsiː ˈsneɪk/
مار دریایی زیتونیOlive sea snake/ˈɒlɪv ˈsiː ˈsneɪk/
مار دریایی دو سرDouble-headed sea snake/ˈdʌbəl ˈhɛdɪd ˈsiː ˈsneɪk/
مار دریایی بلچرBelcher’s sea snake/ˈbɛltʃəz ˈsiː ˈsneɪk/
مار دریایی تایلورTaylor’s sea snake/ˈteɪləz ˈsiː ˈsneɪk/

اسامی پرندگان دریایی به انگلیسی:

نام فارسینام انگلیسیتلفظ
مرغ دریاییSeagull/ˈsiːɡʌl/
پنگوئنPenguin/ˈpɛŋgwɪn/
مرغ ماهی‌خوارPelican/ˈpɛlɪkən/
مرغ طوفانPetrel/ˈpɛtrəl/
مرغ نوروزیShearwater/ˈʃɪərwɒtə/
مرغ سقاAlbatross/ˈælbatross/
مرغابیDuck/dʌk/
غازGoose/ɡuːs/
فلامینگوFlamingo/fləˈmɪŋɡoʊ/
کاکاییGull/ɡʌl/
مرغ مقلدMockingbird/ˈmɒkɪŋbɜːd/
مرغ ماهی‌خوارKingfish

اسامی دیگر جانوران دریایی به انگلیسی:

نام فارسینام انگلیسیتلفظ
ستاره دریاییStarfish/ˈstɑːfɪʃ/
خارپشت دریاییSea urchin/ˈsiː ˈɜːtʃɪn/
عروس دریاییJellyfish/ˈdʒɛliˌfɪʃ/
مرجانCoral/ˈkɒrəl/
اسفنج دریاییSea sponge/ˈsiː ˈspʌndʒ/
کرم دریاییMarine worm/məˈriːn wɜːm/
خیار دریاییSea cucumber/ˈsiː ˈkjuːkʌmbə/
صدف دریاییSeashell/ˈsiːʃɛl/
حلزون دریاییSea snail/ˈsiː ˈsneɪl/
اختاپوس غولGiant octopus/ˈdʒaɪənt ˈɒktəpəs/
کوسه نهنگWhale shark/ˈweɪl ˈʃɑːk/
مگس دریاییSea fly/ˈsiː ˈflaɪ/
کرم لوله ایTubeworm/ˈtjuːbˌwɜːm/
کرم خاکی دریاییMarine polychaete/məˈriːn ˈpɒlɪkiːt/
سوسک دریاییSea bug/ˈsiː ˈbʌɡ/
اختاپوس پیازیDumbo octopus/ˈdʌmbəʊ ˈɒktəpəs/
کوسه گابلینGoblin shark/ˈgɒblɪn ˈʃɑːk/
ماهی مرکب خون‌آشامVampire squid/ˈvæmpaɪə skwɪd/
ماهی مرکب شیشه‌ایGlass squid/ˈglæs skwɪd/
ماهی مرکب پرندهFlying squid/ˈflaɪɪŋ skwɪd/
ماهی مرکب HumboldtHumboldt squid/ˈhʌmbəlt skwɪd/
پرنده به انگلیسی
پرنده به انگلیسی

اسامی حیوانات دریایی به انگلیسی با مثال

پستانداران دریایی:

 • Whale (نهنگ):
  • Blue whale (نهنگ آبی): بزرگترین حیوان روی کره زمین
  • Humpback whale (نهنگ گوژپشت): به دلیل حرکات آکروباتیک خود شناخته شده است
  • Killer whale (نهنگ قاتل): باهوش و شکارچی راس
 • Dolphin (دلفین):
  • Bottlenose dolphin (دلفین پوزه بطری): رایج ترین نوع دلفین
  • Spinner dolphin (دلفین چرخان): به دلیل حرکات چرخشی خود شناخته شده است
  • Orca (اورکا): نوعی دلفین بزرگ و شکارچی
 • Seal (فوک):
  • Harbor seal (فوک بندر): رایج ترین نوع فوک
  • Grey seal (فوک خاکستری): بزرگترین نوع فوک
  • Leopard seal (فوک پلنگ): شکارچی راس در قطب جنوب
 • Sea lion (شیر دریایی):
  • Steller sea lion (شیر دریایی استلر): بزرگترین نوع شیر دریایی
  • California sea lion (شیر دریایی کالیفرنیا): رایج ترین نوع شیر دریایی
  • Northern fur seal (فوک خز شمالی): شناخته شده به دلیل خز ضخیم خود
 • Walrus (گراز دریایی):
  • Pacific walrus (گراز دریایی اقیانوس آرام): تنها نوع گراز دریایی
 • Manatee (ماناتی):
  • West Indian manatee (ماناتی هند غربی): در آب‌های گرمسیری زندگی می‌کند
  • Amazonian manatee (ماناتی آمازون): در رودخانه آمازون زندگی می‌کند
  • African manatee (ماناتی آفریقایی): در آب‌های ساحلی آفریقا زندگی می‌کند

ماهی‌ها:

 • Fish (ماهی):
  • Tuna (تن ماهی): منبع محبوب غذا
  • Salmon (سالمون): شناخته شده به دلیل سفرهای طولانی خود برای تخم ریزی
  • Cod (ماهی کاد): منبع محبوب غذا
 • Shark (کوسه):
  • Great white shark (کوسه سفید بزرگ): بزرگترین نوع کوسه شکارچی
  • Tiger shark (کوسه ببر): شکارچی راس در آب‌های گرمسیری
  • Whale shark (کوسه نهنگ): بزرگترین نوع کوسه، اما بی‌دندان
 • Squid (ماهی مرکب):
  • Giant squid (ماهی مرکب غول پیکر): بزرگترین نوع بی‌مهره
  • Humboldt squid (ماهی مرکب Humboldt): شناخته شده به دلیل رفتار مهاجرتی خود
  • Vampire squid (ماهی مرکب خون‌آشام): موجودی عمیق اقیانوس با ظاهر منحصر به فرد
 • Octopus (هشت‌پا):
  • Giant octopus (هشت‌پا غول پیکر): بزرگترین نوع هشت‌پا
  • Common octopus (هشت‌پا معمولی): رایج ترین نوع هشت‌پا
  • Blue-ringed octopus (هشت‌پا حلقه آبی): بسیار سمی
 • Tuna (تن ماهی):
  • Albacore tuna (تن ماهی باله‌بلند): منبع محبوب غذا
  • Bluefin tuna (تن ماهی باله‌آبی): بزرگترین نوع تن ماهی
  • Skipjack tuna (گِــو‌‌ماهی): رایج ترین نوع تن ماهی
 • Salmon (سالمون):
  • Atlantic salmon (سالمون اقیانوس اطلس): در اقیانوس اطلس شمالی زندگی می‌کند
  • Pacific salmon (سالمون اقیانوس آرام): در اقیانوس آرام شمالی زندگی می‌کند
  • Sockeye salmon (سالمون قرمز): نوعی سالمون با رنگ قرمز
 • Cod (ماهی کاد):
  • Atlantic cod (ماهی کاد اقیانوس اطلس): در اقیانوس اطلس شمالی زندگی می‌کند
  • Pacific cod (ماهی کاد اقیانوس آرام): در اقیانوس آرام شمالی زندگی می‌کند
  • Greenland cod (ماهی کاد گرینلند): در آب‌های سرد اقیانوس اطلس شمالی زندگی می‌کند
حیوانات دریایی به انگلیسی
حیوانات دریایی به انگلیسی

خزندگان دریایی:

 • Sea turtle (لاک‌پشت دریایی):
  • Green sea turtle (لاک‌پشت دریایی سبز): رایج ترین نوع لاک‌پشت دریایی
  • Hawksbill sea turtle (لاک‌پشت دریایی عقابی): شناخته شده به دلیل منقار عقابی خود
  • Leatherback sea turtle (لاک‌پشت دریایی چرمی): بزرگترین نوع لاک‌پشت دریایی
 • Sea snake (مار دریایی):
  • Yellow-bellied sea snake (مار دریایی شکم زرد): رایج ترین نوع مار دریایی
  • Olive sea snake (مار دریایی زیتونی): شکارچی راس در آب‌های گرمسیری
  • Hydrophis platurus (مار دریایی شکاف‌دار): شناخته شده به دلیل نوارهای پهن خود

پرندگان دریایی:

 • Seagull (مرغ دریایی):
  • Herring gull (مرغ دریایی شاه ماهی): رایج ترین نوع مرغ دریایی
  • Great black-backed gull (مرغ دریایی پشت سیاه بزرگ): بزرگترین نوع مرغ دریایی
 • Sea turtle (لاک‌پشت دریایی):
  • Hawksbill sea turtle (لاک‌پشت دریایی عقابی): شناخته شده به دلیل منقار عقابی خود
  • Leatherback sea turtle (لاک‌پشت دریایی چرمی): بزرگترین نوع لاک‌پشت دریایی
  • Loggerhead sea turtle (لاک‌پشت دریایی سرپهن): رایج ترین نوع لاک‌پشت دریایی در آب‌های معتدل
 • Sea snake (مار دریایی):
  • Yellow-bellied sea snake (مار دریایی شکم زرد): رایج ترین نوع مار دریایی
  • Olive sea snake (مار دریایی زیتونی): شکارچی راس در آب‌های گرمسیری
  • Hydrophis platurus (مار دریایی شکاف‌دار): شناخته شده به دلیل نوارهای پهن خود

دیگر جانوران دریایی:

 • Starfish (ستاره دریایی):
  • Common starfish (ستاره دریایی معمولی): رایج ترین نوع ستاره دریایی
  • Brittle star (ستاره شکننده): نوعی ستاره دریایی با بازوهای نازک و شکننده
  • Sea star (ستاره دریایی): نام عمومی برای ستاره‌های دریایی
 • Sea urchin (خارپشت دریایی):
  • Green sea urchin (خارپشت دریایی سبز): رایج ترین نوع خارپشت دریایی
  • Purple sea urchin (خارپشت دریایی بنفش): نوعی خارپشت دریایی با خارهای بلند و تیز
  • Diadema sea urchin (خارپشت دریایی دیادم): نوعی خارپشت دریایی با خارهای سمی
 • Jellyfish (عروس دریایی):
  • Moon jelly (عروس دریایی ماه): نوعی عروس دریایی با ظاهر شفاف و گرد
  • Box jellyfish (عروس دریایی جعبه‌ای): نوعی عروس دریایی بسیار سمی
  • Lion’s mane jellyfish (عروس دریایی یال شیر): بزرگترین نوع عروس دریایی
 • Coral (مرجان):
  • Staghorn coral (مرجان شاخ گوزنی): نوعی مرجان با شاخه‌های بلند و منشعب
  • Brain coral (مرجان مغزی): نوعی مرجان با ظاهر شبیه به مغز
  • Fire coral (مرجان آتشین): نوعی مرجان با رنگ قرمز و سمی
 • Sponge (اسفنج):
  • Barrel sponge (اسفنج بشکه‌ای): نوعی اسفنج با شکل بشکه‌ای
  • Elephant ear sponge (اسفنج گوش فیل): نوعی اسفنج با ظاهر شبیه به گوش فیل
  • Venus’s flower basket (سبد گل ونوس): نوعی اسفنج با ظاهر ظریف و توری
 • Worm (کرم):
  • Bloodworm (کرم خونی): نوعی کرم که در لجن زندگی می‌کند و غذای ماهی‌ها است
  • Tubeworm (کرم لوله‌ای): نوعی کرم که در لوله‌های سخت زندگی می‌کند و در آب‌های عمیق یافت می‌شود
  • Polychaete worm (کرم چندتار مویی): نوعی کرم با موهای بلند و متعدد
 • Sea cucumber (خیار دریایی):
  • White sea cucumber (خیار دریایی سفید): رایج ترین نوع خیار دریایی
  • Black sea cucumber (خیار دریایی سیاه): نوعی خیار دریایی با رنگ سیاه و خاردار
  • Red sea cucumber (خیار دریایی قرمز): نوعی خیار دریایی با رنگ قرمز و خوراکی
 • Seashell (صدف):
  • Cowrie shell (صدف چینی): نوعی صدف با ظاهر صاف و براق
  • Scallop shell (صدف صدف): نوعی صدف با لبه‌های دندانه‌دار
  • Conch shell (صدف حلزون): نوعی صدف بزرگ و مارپیچی
حشرات در زبان انگلیسی
حشرات در زبان انگلیسی
اسم آبزیمعنی مثالترجمه مثال
Clamsصدف هاThe otherworldly fauna included giant clams and fields of tube worms.جانوران ماورایی شامل صدف های غول پیکر و مزارع کرم های لوله ای بود.
CrabخرچنگYou don’t really need a recipe for Dungeness crab.شما واقعاً به دستور پخت خرچنگ Dungeness نیاز ندارید.
FishماهیIt didn’t matter, people still wanted that fish.مهم نبود، مردم هنوز آن ماهی را می خواستند.
SealفکWe like our little pets and the seals and the whales.ما حیوانات خانگی کوچکمان و فوک ها و نهنگ ها را دوست داریم.
DolphinدلفینA dolphin’s life expectancy is at most 50 years.امید به زندگی یک دلفین حداکثر 50 سال است.
ShellsصدفYou know how a seashell holds the sound of the ocean?می دانید صدف چگونه صدای اقیانوس را نگه می دارد؟
Oysterصدف خوراکیWe are one of three top oyster producers in the country.ما یکی از سه تولیدکننده برتر صدف در کشور هستیم.
ShrimpمیگوSpoon some of sauce over shrimp and garnish with remaining mint.مقداری از سس را روی میگو بریزید و با باقیمانده نعنا تزئین کنید.
Sea Urchinتوتیای دریاییThey form the main skeletal covering for sea urchins and sea stars.آنها پوشش اسکلتی اصلی جوجه تیغی دریایی و ستاره های دریایی را تشکیل می دهند.
OctopusاختاپوسIn Tunisia it if often made with seafood, including octopus.در تونس اغلب با غذاهای دریایی از جمله هشت پا درست می شود.
OtterسمورThe river otters invariably charm the children with their underwater antics.سمورهای رودخانه ای همیشه با شیطنت های زیر آب خود کودکان را مجذوب خود می کنند.
SeaHorseاسب دریاییSea Horse was defenseless against the power of the next incoming wave.اسب دریایی در برابر قدرت موج بعدی بی دفاع بود.
Sea Anemoneشقایق دریاییThe starlet sea anemone is used as a model organism in research.شقایق دریایی استارلت به عنوان ارگانیسم مدل در تحقیقات استفاده می شود.
SharkکوسهUsing the various sections will provide some interesting information about sharks.استفاده از بخش های مختلف اطلاعات جالبی در مورد کوسه ها ارائه می دهد.
Walrusگراز دریاییAtlantic walruses, protected since 1928, became game animals again.ماهی های دریایی اقیانوس اطلس که از سال 1928 محافظت می شدند، دوباره به حیوانات شکار تبدیل شدند.
LobsterخرچنگBut the outlook for spiny lobsters in Florida Bay is bleak.اما چشم انداز خرچنگ های خاردار در خلیج فلوریدا تیره و تار است.
Sea Turtleلاکپشت دریاییMother sea turtles looking for a safe place to lay their eggs!لاک پشت های دریایی مادر به دنبال مکانی امن برای تخم گذاری هستند!
StarFishستاره ماهیGo catch yourself a marlin, a star fish, whatever you call it !’I think he’s still out there .”برو خودت یه مارلین بگیر، یه ماهی ستاره ای، هر اسمی که میزاری!”فکر کنم اون هنوز بیرونه.”
Whaleنهنگ“Those sailors weren’t hunting whales, though.با این حال، آن ملوانان در حال شکار نهنگ نبودند.
Jellyfishعروس دریاییHe said he had no idea what jellyfish cells look like.او گفت که نمی‌دانست سلول‌های چتر دریایی چه شکلی هستند.
Squidماهی مرکبAt the Canteen, they did a risotto with black squid.در غذاخوری، آنها یک ریزوتو با ماهی مرکب سیاه درست کردند.
Sea lionشیر دریاییThere are no hourly shows featuring jumping seals or swirling sea lions.هیچ نمایش ساعتی با پرش مهرها یا چرخش شیرهای دریایی وجود ندارد.
Coralمرجان“That’s why coral reefs are so touchy.“به همین دلیل است که صخره های مرجانی بسیار حساس هستند.
Sting fishنیش ماهیHis specialties include a sea bass, sting fish and herb stew, a saute of tomatoes and girolle mushrooms seasoned with sorrel, and pan fried pig’s cheeks.تخصص های او عبارتند از: باس دریایی، خورش ماهی نیش دار و سبزی، سوتی از گوجه فرنگی و قارچ ژیرولی چاشنی شده با خاکشیر، و گونه های خوک سرخ شده در تابه.
platypusپلاتیپوسThe kangaroo and the platypus share a common ancestor with humans.کانگورو و پلاتیپوس اجداد مشترکی با انسان دارند.
Sword Fishاره ماهیIn the 1980s, as more traditional food fish _ such as tuna and sword fish _ were declining, the government and the fishing industry started promoting shark as an alternative food fish.در دهه 1980، از آنجایی که ماهی‌های غذایی سنتی – مانند ماهی تن و شمشیر ماهی – رو به کاهش بود، دولت و صنعت ماهیگیری شروع به تبلیغ کوسه به عنوان یک ماهی جایگزین کردند.

اسامی انواع ماهیان به انگلیسی 

اسم آبزیمعادل فارسیمثالترجمه مثال
Angel Fishفرشته ماهیThe blue angelfish can grow up to 18 inches in length.طول فرشته آبی می تواند به 18 اینچ نیز برسد.
Cat fishگربه ماهیOther fish types include tilapia, spat, cat fish, Nile tilapia, silver fish.انواع دیگر ماهی ها عبارتند از تیلاپیا، تف، ماهی گربه، تیلاپیا نیل، ماهی نقره ای.
Tunaماهی تنMaybe he was eating a bagel or a tuna fish sandwich.شاید او در حال خوردن یک ساندویچ باگل یا ماهی تن بود.
Clown fishدلقک ماهیThe first toys of this type were flying shark and clown fish.اولین اسباب بازی از این نوع کوسه پرنده و دلقک ماهی بود.
Yellow longnose butterflyfishپروانه‌ماهی بینی‌دراز زردPotential rivals are able to assess body size of a competitor based on the duration and intensity of the sound a yellow longnose butterflyfish produces.رقبای بالقوه می توانند اندازه بدن یک رقیب را بر اساس مدت و شدت صدایی که پروانه ماهی دراز زرد تولید می کند، ارزیابی کنند.
Dogfishسگ ماهیWe had a nice breakfast and Chris caught a dogfishصبحانه خوبی خوردیم و کریس سگ ماهی گرفت
Goldfishماهی قرمزShe is sobbing about the death of a goldfish she neglected.او در مورد مرگ ماهی قرمزی که از آن غفلت کرده است گریه می کند.
Brown Troutقزل آلای قهوه ایFishermen are paying $ 80 a rod to go after brown trout.ماهیگیران برای رفتن به دنبال ماهی قزل آلا 80 دلار برای هر چوب می پردازند.
Yellow Tangتانگ زردThe yellow tang has been recorded in waters around Florida, where it is not native.تانگ زرد در آب های اطراف فلوریدا، جایی که بومی نیست، ثبت شده است.
Lake Troutقزل آلای دریاچهThe lake trout plays a vital role in the Lake Superior ecosystem.قزل آلای دریاچه ای نقش حیاتی در اکوسیستم دریاچه سوپریور ایفا می کند.
Salmonماهی سالمونThe fry of pink salmon were found to be genetically abnormal.مشخص شد که بچه ماهی سالمون صورتی از نظر ژنتیکی غیرطبیعی است.
MulletکفالThe menu also features the popular Florida fish mullet and grouper.این منو همچنین دارای ماهی کفال و هامور محبوب فلوریدا است.
CarpکپورWhitefish makes the mixture softer, carp adds flavor and richness.ماهی سفید مخلوط را نرم تر می کند، ماهی کپور طعم و غنای آن را اضافه می کند.
Blue Marlinنیزه‌ماهی آبی‌Blue marlin have probably been known to Japanese high-seas fishermen for centuries.مارلین آبی احتمالا قرن هاست که برای ماهیگیران ژاپنی دریاهای آزاد شناخته شده است.
Eagle raysسفره‌ماهیEagle rays, turtles and sharks also visit this latest addition to the islands’reefs.پرتوهای عقاب، لاک پشت ها و کوسه ها نیز از این جدیدترین افزوده شده به صخره های جزایر بازدید می کنند.
لیست کامل اسامی حیوانات به انگلیسی
لیست کامل اسامی حیوانات به انگلیسی

اهمیت جانوران دریایی:

جانوران دریایی نقش مهمی در اکوسیستم‌های دریایی و در کل کره زمین ایفا می‌کنند. آنها:

 • تنوع زیستی را فراهم می‌کنند: بیش از 200000 گونه جانور دریایی شناخته شده وجود دارد که از پلانکتون‌های میکروسکوپی تا نهنگ‌های غول‌پیکر را شامل می‌شود.
 • به پاکسازی اقیانوس‌ها کمک می‌کنند: برخی از جانوران دریایی، مانند فیلتر فیدرها، به پاکسازی آب اقیانوس از ذرات و میکروب‌ها کمک می‌کنند.
 • منبع غذا و درآمد برای انسان هستند: ماهی‌ها و سایر جانوران دریایی منبع مهمی از غذا برای انسان هستند. همچنین، صنعت گردشگری دریایی سالانه میلیاردها دلار درآمد ایجاد می‌کند.
 • در تنظیم آب و هوا نقش دارند: برخی از جانوران دریایی، مانند فیتوپلانکتون‌ها، دی‌اکسید کربن را از جو جذب می‌کنند و به تنظیم آب و هوا کمک می‌کنند.

تهدیدات جانوران دریایی:

جانوران دریایی با تهدیدات متعددی روبرو هستند که عبارتند از:

 • صید بی‌رویه: صید بی‌رویه یکی از بزرگترین تهدیدات برای جانوران دریایی است.
 • آلودگی: آلودگی آب‌های اقیانوس‌ها می‌تواند به جانوران دریایی آسیب برساند و آنها را بیمار کند.
 • تغییر آب و هوا: تغییر آب و هوا می‌تواند باعث گرم شدن و اسیدی شدن اقیانوس‌ها شود که برای جانوران دریایی مضر است.
 • از دست دادن زیستگاه: تخریب زیستگاه‌های دریایی، مانند صخره‌های مرجانی، می‌تواند جانوران دریایی را آواره کند و به آنها آسیب برساند.
بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در تهران
بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در تهران

محافظت از جانوران دریایی:

ما باید برای محافظت از جانوران دریایی و زیستگاه‌های آنها تلاش کنیم. ما می‌توانیم:

 • مصرف غذاهای دریایی را به طور پایدار انجام دهیم: از منابعی که به طور پایدار صید می‌شوند، غذاهای دریایی را تهیه کنیم.
 • از آلودگی آب‌های اقیانوس‌ها جلوگیری کنیم: از ریختن زباله و مواد شیمیایی در اقیانوس‌ها خودداری کنیم.
 • از تغییر آب و هوا جلوگیری کنیم: با کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به جلوگیری از تغییر آب و هوا کمک کنیم.
 • از سازمان‌های حافظت از جانوران دریایی حمایت کنیم: از سازمان‌هایی که برای محافظت از جانوران دریایی تلاش می‌کنند، حمایت مالی و معنوی کنیم.

آینده جانوران دریایی:

آینده جانوران دریایی به اقدامات ما بستگی دارد. اگر ما برای محافظت از آنها تلاش کنیم، می‌توانیم به آنها کمک کنیم تا در اقیانوس‌های سالم و پر رونق زندگی کنند.

حقایق جالب در مورد جانوران دریایی:

1. هوش خارق‌العاده دلفین‌ها:

 • دلفین‌ها از باهوش‌ترین حیوانات روی کره زمین هستند.
 • آنها می‌توانند از ابزار استفاده کنند، با هم همکاری کنند و حتی خودآگاهی داشته باشند.
 • مغز دلفین‌ها به طور قابل توجهی شبیه به مغز انسان است و آنها می‌توانند در سطحی مشابه انسان‌ها با هم ارتباط برقرار کنند.

2. سفرهای حماسی ماهی آزاد:

 • ماهی آزاد برای تخم‌گذاری مسافت‌های بسیار طولانی را طی می‌کند.
 • آنها از اقیانوس به رودخانه‌های محل تولد خود می‌روند، حتی اگر هزاران کیلومتر فاصله داشته باشد.
 • آنها برای انجام این سفر از حس بویایی خود استفاده می‌کنند و می‌توانند میدان مغناطیسی زمین را نیز حس کنند.

3. زیستگاه‌های عجیب و غریب:

 • برخی از جانوران دریایی در اعماق تاریک اقیانوس زندگی می‌کنند، جایی که هیچ نوری وجود ندارد.
 • آنها برای زنده ماندن در این محیط‌های تاریک، سازگاری‌های عجیبی مانند بیولومینسانس (تولید نور) و حس‌های فوق‌العاده قوی را विकसित کرده‌اند.
 • برخی دیگر از جانوران دریایی در آب‌های گرم و اسیدی دریچه‌های هیدروترمال زندگی می‌کنند.

4. تنوع شگفت‌انگیز:

 • بیش از 230000 گونه جانوری دریایی شناخته شده وجود دارد.
 • از موجودات تک سلولی میکروسکوپی تا نهنگ‌های غول پیکر، تنوع جانوران دریایی شگفت‌انگیز است.
 • دانشمندان تخمین می‌زنند که هنوز میلیون‌ها گونه جانوری دریایی کشف نشده وجود دارد.

5. رازهای نهفته در اعماق:

 • بیشتر از 80٪ از کف اقیانوس هنوز کاوش نشده است.
 • دانشمندان معتقدند که موجودات دریایی ناشناخته بسیاری در اعماق اقیانوس وجود دارد.
 • اکتشافات جدید در اعماق اقیانوس دائماً در حال انجام است و اطلاعات جدیدی در مورد جانوران دریایی شگفت‌انگیز این منطقه به دست می‌آید.

6. ارتباطات پیچیده:

 • بسیاری از جانوران دریایی با هم ارتباط برقرار می‌کنند.
 • آنها از صدا، بو، و حتی نور برای برقراری ارتباط با یکدیگر استفاده می‌کنند.
 • دانشمندان در حال رمزگشایی این ارتباطات هستند تا درک بهتری از رفتار و زندگی اجتماعی جانوران دریایی به دست

7. نقش حیاتی در اکوسیستم:

 • جانوران دریایی نقش حیاتی در اکوسیستم‌های دریایی ایفا می‌کنند.
 • آنها به حفظ تعادل جمعیت‌ها، چرخه مواد مغذی و تنظیم آب و هوا کمک می‌کنند.
 • سلامتی اقیانوس‌ها به طور مستقیم به سلامتی جانوران دریایی
آموزشگاه زبان های خارجی رادتایم حضوری و آنلاین
آموزشگاه زبان های خارجی رادتایم حضوری و آنلاین

سوالات متداول اسامی جانوران دریایی به انگلیسی:

رایج ترین نام های جانوران دریایی به انگلیسی کدامند؟

Fish (ماهی)
Shark (کوسه)
Squid (ماهی مرکب)
Octopus (هشت‌پا)
Shrimp (میگو)
Crab (خرچنگ)
Lobster (خرچنگ دریایی)
Oyster (صدف)
Clam (صدف)
Sea urchin (خارپشت دریایی)
Starfish (ستاره دریایی)
Jellyfish (عروس دریایی)
Coral (مرجان)

تلفظ فوک به انگلیسی

1. فوک دریایی (Seal):
تلفظ آمریکایی: /siːl/
تلفظ بریتانیایی: /siːl/
2. فوک خزدار (Fur seal):
تلفظ آمریکایی: /fɜːr siːl/
تلفظ بریتانیایی: /fɜːr siːl/
3. فوک راهب (Monk seal):
تلفظ آمریکایی: /mʌŋk siːl/
تلفظ بریتانیایی: /mʌŋk siːl/
4. فوک گوش‌دار (Eared seal):
تلفظ آمریکایی: /ɪərd siːl/
تلفظ بریتانیایی: /ɪəd siːl/

ماهی در دریا زندگی میکند به انگلیسی؟

1. Fish live in the sea.
Fish: اسم جمع “ماهی”
Live: فعل “زندگی کردن”
In: حرف اضافه به معنی “در”
The: حرف تعریف “the” برای اشاره به “دریا” به عنوان یک مکان شناخته شده
Sea: اسم “دریا”

2. Fishes live in the sea.
Fishes: اسم جمع “ماهی” به صورت سنتی
Live: فعل “زندگی کردن”
In: حرف اضافه به معنی “در”
The: حرف تعریف “the” برای اشاره به “دریا” به عنوان یک مکان شناخته شده
Sea: اسم “دریا”
مثال:
Fish live in the sea and breathe through their gills. (ماهی ها در دریا زندگی می کنند و از طریق آبشش های خود تنفس می کنند.)
There are many different species of fishes that live in the sea. (گونه های مختلفی از ماهی ها در دریا زندگی می کنند.)

امتیاز شما به این مقاله
https://radtime.org/?p=14874
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد اسامی جانوران دریایی به انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.