حشرات در زبان انگلیسی

حشرات در زبان انگلیسی

307 بازدید
حشرات در زبان انگلیسی

حشرات در زبان انگلیسی

حشرات دنیای شگفت‌انگیزی را تشکیل می‌دهند که با تنوع و پیچیدگی بی‌نظیر خود، نقشی حیاتی در اکوسیستم ایفا می‌کنند. از گرده افشانی گیاهان تا تجزیه مواد آلی، حشرات در چرخه زندگی کره زمین نقشی اساسی دارند.

فعل‌ها و عبارات انگلیسی مربوط به حشرات

Alight (فعل):

 • معنی: فرود آمدن (پرنده، حشره یا موجود پرنده دیگر)
 • مثال: The butterfly alighted on the flower. (پروانه روی گل فرود آمد.)
 • تصویر:

Beat (فعل):

 • معنی: بال زدن
 • مثال: The bees were beating their wings. (زنبورها بال می‌زدند.)
 • تصویر:

Be on the wing (عبارت):

 • معنی: در حال پرواز بودن
 • مثال: The birds are on the wing. (پرندگان در حال پرواز هستند.)
 • تصویر:

Chirp (فعل):

 • معنی: جیک جیک کردن
 • مثال: The birds were chirping in the trees. (پرندگان در درختان جیک جیک می‌کردند.)
 • تصویر:

Crawl (فعل):

 • معنی: خزیدن
 • مثال: The caterpillar crawled along the branch. (کرم ابریشم روی شاخه خزید.)
 • تصویر:

Eat someone alive (عبارت):

 • معنی: (به صورت کنایه) مورد انتقاد شدید قرار گرفتن
 • مثال: The critics ate him alive. (منتقدان او را زنده زنده خوردند.)
 • تصویر:

Flutter (فعل):

 • معنی: به آرامی تکان دادن (بال)
 • مثال: The butterfly fluttered its wings. (پروانه بال‌هایش را به آرامی تکان داد.)
 • تصویر:

Fly (فعل):

 • معنی: پرواز کردن
 • مثال: The bird flew away. (پرنده پرواز کرد و رفت.)
 • تصویر:

Hatch (فعل):

 • معنی: تخم‌گذاری کردن
 • مثال: The chicks hatched from their eggs. (جوجه‌ها از تخم‌هایشان بیرون آمدند.)
 • تصویر:

Hover (فعل):

 • معنی: معلق بودن در هوا
 • مثال: The hummingbird hovered over the flower. (زنبور عسل در بالای گل معلق بود.)
 • تصویر:

Infest (فعل):

 • معنی: آلوده کردن (با حشرات)
 • مثال: The house was infested with termites. (خانه موریانه داشت.)
 • تصویر:

Infestation (اسم):

 • معنی: هجوم حشرات
 • مثال: There was an infestation of mosquitoes in the area. (در منطقه هجوم پشه وجود داشت.)
 • تصویر:

Parasitize (فعل):

 • معنی: زندگی انگلی
 • مثال: The tick parasitized the dog. (کنه به سگ انگل زد.)
 • تصویر:

Pollinate (فعل):

 • معنی: گرده افشانی کردن
 • مثال: The bees pollinated the flowers. (زنبورها گل‌ها را گرده افشانی کردند.)
 • تصویر:

Spin (فعل):

 • معنی: تنیدن
 • مثال: The spider spun a web. (عنکبوت تار تنید.)
 • تصویر:

Sting (فعل):

 • معنی: نیش زدن
 • مثال: The bee stung me. (زنبور من را نیش زد.)
 • تصویر:

Swarm (فعل):

 • معنی: ازدحام کردن (حشرات)
 • مثال: The bees swarmed around the hive. (زنبورها دور کندو جمع شدند.)
 • تصویر:

Take wing (عبارت):

 • معنی: پرواز کردن
 • مثال: The birds took wing. (پرندگان پرواز کردند.)
لیست کامل اسامی حیوانات به انگلیسی
لیست کامل اسامی حیوانات به انگلیسی

انواع حشرات به انگلیسی

۱. حشرات پروازی/ بالدار (Flying/winged insects)

مثالنام حشره به انگلیسی+
معنی فارسی
What happened? Were you stung by a bee?چه شد؟ زنبور نیشت زد؟Bee
زنبور 
Butterflies are colorful insects that have four wings.پروانه‌ها حشرات رنگینی هستند که چهار بال دارند.Butterfly
پروانه
There are a lot of mosquitos flying around.پشه‌های زیادی دور و بر پرواز می‌کنند.Mosquito
پشه
Can you see that dragonfly over there?می‌توانید آن سنجاقک را اونجا ببینید؟Dragonfly
سنجاقک
I hate it when flies buzz around my food.از اینکه مگس‌ها دور غذایم پرواز می‌کنند متنفرم.Fly
مگس
I’m allergic to wasp stings.من به نیش زنبور وحشی حساسیت دارم.Wasp
زنبور وحشی
I found a hole in my sweater. It must have been eaten by moths.توی پلیورم یک سوراخ پیدا کردم. حتما شپ پره (آن را) خورده است.Moth
شب‌پره
Bumblebees are large and fuzzy bees that make a loud buzzing sound.زنبور کلنگی‌ها زنبورهای بزرگ و پرزداری هستند که صدای بلند وز وز دارند.Bumblebee
خرزنبور
Hornets are larger and more aggressive than wasps.زنبورهای بزرگ، بزرگتر و پرخاشگرتر از زنبورهای وحشی هستند.Hornet
زنبور بزرگ
Maggots are the larvae of flies that feed on decaying organic matter.(این) مگس‌ها لاروی مگس‌هایی هستند که از مواد آلی فاسد تغذیه می‌کنند.Maggot
(لارو) مگس
Mayflies are insects that have a very short adult life span.مگس ماهی‌ها حشراتی هستند که عمر بالغ بسیار کوتاهی دارند.Mayfly
مگس ماهی
Gnats are small flying insects that bite or annoy people and animals.پشه‌های کوچک حشرات پروازی کوچکی هستند که مردم و حیوانات را می‌گزند یا آزار می‌دهند.Gnat
پشه کوچک
Honeybees are social insects that make honey and beeswax.زنبور عسلی‌ها حشرات اجتماعی هستند که عسل و موم می‌سازند.Honeybee
زنبور عسل
The swallowtail butterfly gracefully fluttered among the vibrant flowers.پروانه دم پرستو به زیبایی در میان گل‌های رقصان بال می‌زد.Swallowtail butterfly
پروانه‌های دم‌چلچله‌ای
Winged ants, or alates, fly to find mates and start new colonies.مورچه‌های بالدار یا آلاتس برای یافتن جفت و ایجاد مستعمرات جدید پرواز می‌کنند.Winged ants
مورچه بالدار
انواع حشرات به انگلیسی
انواع حشرات به انگلیسی

۲. حشرات خزنده (crawling insects)

مثالنام حشره به انگلیسی+
معنی فارسی
I’ve got some sort of insect bite on my arm. I don’t know where that came from.روی بازویم جای نیش یک نوع حشره است. نمی‌دانم از کجا آمد.Ant
مورچه
A caterpillar transforms into a butterfly.کرم ابریشم تبدیل به پروانه می‌شود.Caterpillar
کرم ابریشم
The movie was about giant worms.فیلم درباره کرم‌های غول پیکر بود.Worm
کرم
I find ladybirds endearing.به نظرم کفشدوزک‌ها دوست‌داشتنی هستند.Ladybird
کفشدوزک
Are centipedes those insects with a lot of legs?هزارپاها همان حشراتی هستند که کلی پا دارند؟Centipede
هزارپا
I don’t find anything more disgusting than cockroaches.برای من هیچ چیزی به اندازه سوسک‌ها حال به هم زن نیستند.Cockroach
سوسک
Can you kill that black beetle?می‌شود آن سوسک سیاه را بکشید؟Beetle
سوسک مشکی
An antlion is an insect that digs pits in the sand to trap ants.مورچه گیر حشره‌ای است که در شن چاله می‌کند تا مورچه‌ها را در تله بیندازد.Antlion
مورچه گیر
Fireflies are insects that produce light.کرم‌های شب تاب حشراتی هستند که نور تولید می‌کنند.Firefly
کرم شب‌تاب
Millipedes are long and cylindrical insects that have many legs.هزارپاهای بلند حشراتی طولانی و استوانه‌ای هستند که پاهای زیادی دارند.Millipede
هزارپا بلند
Termites are social insects that feed on wood and other plant materials.موریانه‌ها حشرات اجتماعی هستند که از چوب و مواد گیاهی دیگه تغذیه می‌کنند.Termite
موریانه
Weevils are beetles that infest stored grains and seeds.سوسک گندم‌ها سوسک‌هایی هستند که غلات و دانه‌های انبار شده را آلوده می‌کنند.Weevil
سوسک گندم (سوسکچه)
Woodlice are crustaceans that live in damp and dark places.سوسک چوبی‌ها جانوران خزداری هستند که توی مکان‌های مرطوب و تاریک زندگی می‌کنند.Woodlouse
سوسک چوب
Silverfish are wingless insects that feed on starch and sugar.ماهی نقره‌ای‌ها حشرات بی بالی هستند که از نشاسته و شکر تغذیه می‌کنند.Silverfish
نقره‌ماهی
Stick insects are insects that resemble sticks or leaves.حشرات چوبی حشراتی هستند که شبیه چوب یا برگ هستند.Stick insect
حشره چوبی
A beetle is an insect that may damage dates, especially in the southern and Middle Eastern regions.سوسک خرما حشره‌ای است که ممکن است به خرماها آسیب برساند، به ویژه در مناطق جنوبی و خاورمیانه.Date Palm Beetle
سوسک خرما
The dung beetle lives next to the herd of livestock.سوسک سرگین در کنار گله دام‌ها زندگی می‌کند.Dung Beetle
سوسک سرگین گردان
Pentatomidae live in Iran and Iraq.خرچسنه‌ها در ایران و عراق زندگی می‌کنند.Pentatomidae
خرچسنه/ سِن‌های بدبو
The ground beetle scurried across the garden path.سوسک زمینی در مسیر باغ می‌چرخید.Ground beetle
سوسک زمینی
Watch out for the Black Widow Spider in dark corners.مراقب عنکبوت بیوه سیاه در گوشه‌های تاریک باشید.Black Widow Spider
عنکبوت بیوه سیاه
Beware of the Giant Desert Centipede’s potent sting in arid regions.مراقب نیش قوی صدپا غول پیکر صحرا بزرگ صحرا در مناطق خشک باشید.Giant Desert Centipede
صدپا غول پیکر صحرا بزرگ صحرا
بهترین آموزشگاه آیلتس تهران
بهترین آموزشگاه آیلتس تهران

۳. حشرات جهنده (jumping insects)

مثالنام حشره به انگلیسی+
معنی فارسی
My mum read me a story called The Ant and Grasshopper..مادرم برای من یک داستان به اسم مورچه و ملخ خواندGrasshopper
ملخ
A mantis is a predatory insect that can catch and eat other insects.آخوندک یک حشره شکارچی است که می‌تواند حشرات دیگر را بگیرد و بخورد.Mantis
آخوندک
I like the sound of crickets at night.دوست دارم صدای جیرجیرک‌ها را شب بشنوم.Cricket
جیرجیر
ک
Cicadas are insects that make a loud chirping sound in summer.ملخ سوسکی‌ها حشراتی هستند که در تابستان صدای بلند چیچی می‌کنند.Cicada
ملخ سوسکی
Locusts are large and migratory grasshoppers that can cause crop damage.(این نوع از) ملخ‌ها، ملخ‌های بزرگ و مهاجری هستند که می‌توانند به محصولات زراعی آسیب بزنند.Locust
ملخ
Trypophya is a small insect that crawls around at night.تریپوفیا حشره کوچکی است که در شب می‌خزد.Trypophya
ترایپوفیا
حشرات در اصطلاحات روزمره
حشرات در اصطلاحات روزمره

۴. حشرات گزنده (Biting insects)

مثالنام حشره به انگلیسی+
معنی فارسی
The disease spread from rats to humans by flea bites. بیماری از طریق گاز کک از موش‌ها به انسان‌ها منتقل می‌شود.Flea
کک
Aphids are small insects that suck the sap from plants.کنه برگی‌ها حشرات کوچیکی هستند که شیره گیاهان رو می‌مکند.Aphid
کنه برگی
Bedbugs are parasitic insects that feed on human blood.ساس‌ها حشرات آزاردهنده‌ای هستند که از خون انسان تغذیه می‌کنند.Bedbug
ساس
Earwigs are insects that have a pair of pincers at the end of their abdomen.گوش‌خیزک‌ها حشراتی هستند که یک جفت قلاب در انتهای شکم‌شان دارند.Earwig
گوش‌خیزک
Lice are tiny insects that live on the scalp and feed on human blood.شپش‌ها حشرات کوچکی هستند که روی پوست سر زندگی می‌کنند و از خون انسان تغذیه می‌کنند.Louse
شپش
Scorpions are venomous arachnids that have a stinger at the end of their tail.عقرب‌ها عنکبوتان سمی هستند که یک نیش در انتهای دم‌شان دارند.Scorpion
عقرب
Ticks are parasitic arachnids that attach to the skin of animals and humans and suck their blood.کنه‌های خونی عنکبوتان آزاردهنده‌ای هستند که به پوست حیوانات و انسان‌ها می‌چسبند و خون‌شان را می‌مکند.Tick
کنه خونی
Mites are a type of insect that poses a threat to humans.کنه‌ها نوعی حشره هستند که برای انسان تهدید محسوب می‌شوند.mite
مایت

بیشتر بخوانید:

بهترین منابع برای آزمون تافل

لغات و اصطلاحات اشکال هندسی در زبان انگلیسی

بیماری ها به انگلیسی

ترجمه جواب آزمایش

تمام سطح های زبان انگلیسی به‌ترتیب استاندارد CEFR

کمیت سنج ها در زبان انگلیسی

قید‌ در زبان انگلیسی

ساختار ملکی در زبان انگلیسی

حرف اضافه در زبان انگلیسی

افعال وجهی در زبان انگلیسی

افعال در زبان انگلیسی

انواع اسم در زبان انگلیسی (nouns)

انواع صفت در زبان انگلیسی

ضمایر در زبان انگلیسی

زمان ها در زبان انگلیسی


حشرات در اصطلاحات روزمره

حشرات در زبان انگلیسی نه تنها برای نام‌گذاری موجودات کوچک شش‌پا به کار می‌روند، بلکه در اصطلاحات و عبارات روزمره نیز کاربردهای فراوانی دارند. در این مطلب به بررسی چند نمونه از این اصطلاحات و معانی آنها می‌پردازیم:

1. مزاحم و آزاردهنده:

 • You are bugging me! : داری اذیتم می‌کنی!
 • Stop pestering me! : از اذیت کردن من دست بردار!
 • He has ants in his pants: او بی‌قرار است و نمی‌تواند آرام بنشیند.

2. احساس راحتی و گرما:

 • Snug as a bug in a rug: گرم و راحت و در پناه

3. مشکل و نقص:

 • A fly in the ointment: مشکلی که یک موقعیت خوب را خراب می‌کند.

4. بی‌‌آزار و صلح‌آمیز:

 • That person wouldn’t harm a fly: آن شخص به هیچ کس آزاری نمی‌رساند.

5. مشغول و فعال:

 • As busy as a bee: بسیار مشغول و فعال

6. خشم و عصبانیت:

 • Have a bee in your bonnet: عصبانی و خشمگین بودن

نکاتی در مورد استفاده از این اصطلاحات:

 • برخی از این اصطلاحات مانند “have a bee in your bonnet” کمی قدیمی هستند و ممکن است در گفتگوهای روزمره به ندرت استفاده شوند.
 • معانی اصطلاحات ممکن است با توجه به فرهنگ و موقعیت مکانی متفاوت باشند.
 • برای درک بهتر معانی اصطلاحات، توجه به لحن و زبان بدن گوینده نیز ضروری است.

مثال‌هایی از کاربرد این اصطلاحات در جملات:

 • I’m so tired. I’ve been running around all day like a bee. (من خیلی خسته‌ام. تمام روز مثل زنبور عسل در حال کار بودم.)
 • There’s a fly in the ointment. The project is over budget and behind schedule. (یک مشکلی وجود دارد. پروژه از نظر بودجه و زمان‌بندی عقب است.)
 • Don’t worry, I wouldn’t harm a fly. (نگران نباش، من به هیچ کس آزاری نمی‌رسانم.)
 • My sister is always getting into trouble. She has a bee in her bonnet about something new every week. (خواهر من همیشه در حال دردسر است. او هر هفته درباره یک چیز جدید عصبانی می‌شود.)
آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی

سوالات متداول حشرات در زبان انگلیسی

حشره در زبان انگلیسی چه نامیده می‌شود؟

حشره در زبان انگلیسی به طور کلی “Insect” نامیده می‌شود. این کلمه جمع “Insect” است که به یک حشره منفرد اشاره می‌کند.

برخی از حشرات رایج و نام آنها در زبان انگلیسی چیست؟

مورچه: Ant
زنبور: Bee
پروانه: Butterfly
کرم ابریشم: Cocoon
سوسک: Cockroach
مگس: Fly
پشه: Mosquito
عنکبوت: Spider
ملخ: Grasshopper
سنجاقک: Dragonfly
کرم شب تاب: Firefly
مورچه خوار: Ant-eater
کفشدوزک: Ladybug

چه تفاوتی بین حشرات و سایر بندپایان مانند عنکبوتها وجود دارد؟

حشرات و عنکبوتها هر دو بندپایان هستند، اما تفاوت‌های کلیدی بین آنها وجود دارد. حشرات دارای شش پا و سه بخش بدن (سر، سینه و شکم) هستند، در حالی که عنکبوتها هشت پا و دو بخش بدن (سر و شکم) دارند. حشرات بال دارند، اما عنکبوتها به طور کلی بال ندارند.

حشرات چه نقشی در اکوسیستم دارند؟

حشرات نقش‌های مهمی در اکوسیستم دارند، از جمله:
گرده افشانی گیاهان
کنترل جمعیت آفات
تجزیه مواد آلی
منبع غذایی برای بسیاری از جانوران دیگر

چگونه می‌توانم در مورد حشرات بیشتر یاد بگیرم؟

منابع زیادی برای یادگیری بیشتر در مورد حشرات وجود دارد، از جمله:
کتاب‌ها:The Usborne Book of Insects
National Audubon Society Field Guide to Insects and Spiders
وب‌سایت‌ها:National Geographic Kids
BugGuide
دیکشنری‌های آنلاین:Google Translate
Merriam-Webster

آیا حشرات برای انسان مضر هستند؟

برخی از حشرات می‌توانند برای انسان مضر باشند، مانند پشه‌ها که بیماری‌ها را منتقل می‌کنند یا زنبورها که نیش می‌زنند. با این حال، اکثر حشرات برای انسان بی‌ضرر یا حتی مفید هستند.

چگونه می‌توان از شر حشراتی که در خانه هستند خلاص شد؟

راه‌های مختلفی برای خلاص شدن از شر حشراتی که در خانه هستند وجود دارد، از جمله:
استفاده از حشره‌کش‌ها
استفاده از تله‌های حشرات
مسدود کردن ورودی‌های حشرات به خانه
تمیز نگه داشتن خانه

حقایق جالب در مورد حشرات چیست؟

حشرات بیش از نیمی از تمام گونه‌های شناخته شده روی کره زمین را تشکیل می‌دهند.
حشرات در اندازه‌های مختلف از 0.1 میلی‌متر تا 30 سانتی‌متر وجود دارند.
بسیاری از حشرات بال دارند و می‌توانند پرواز کنند.
حشرات مراحل مختلفی از رشد و دگرگونی را طی می‌کنند.

امتیاز شما به این مقاله
https://radtime.org/?p=14670
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد حشرات در زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.