ساختار ملکی در زبان انگلیسی
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو

ساختار ملکی در زبان انگلیسی

931 بازدید
ساختار ملکی در زبان انگلیسی

ساختارهای ملکی از قبیل ضمیر ملکی یا صفت ملکی مالکیت یک چیز یا شخص را نشان می‌دهند. در این بخش به بررسی ضمایر ملکی، صفات ملکی و اسامی ملکی می‌پردازیم.

مالکیت در زبان انگلیسی

مالکیت در زبان انگلیسی به دو صورت بیان می‌شود:

 • با استفاده از صفات ملکی (Possessive Adjectives)
 • با استفاده از ضمایر ملکی (Possessive Pronouns)

ضمایر ملکی Possessives pronouns

ضمایر ملکی در زبان انگلیسی برای نشان دادن مالکیت یک شخص یا شیء استفاده می‌شوند. این ضمایر به تنهایی می‌توانند مالکیت را بیان کنند و دیگر لازم نیست بعد از آن یک اسم بیاید.تفاوت ضمایر ملکی با صفات ملکی در این است که صفت، همیشه قبل از اسم می‌آید ولی ضمیر ملکی به تنهایی جانشین اسم می‌شود و دیگر لازم نیست بعد از آن یک اسم بیاید

ضمیر ملکیضمیر مفعولیصفت ملکیضمیر فاعلی
mine me my 
yours you your You 
his him his He 
hers her her She 
its it its It 
ours us our We 
theirs them their They 

برای مثال ضمایر ملکی:

 • my car (ماشین من)
 • your house (خانه شما)
 • his dog (سگ او)
 • her book (کتاب او)
 • its tail (دم آن)
 • our children (فرزندان ما)
 • their parents (والدین آنها)
آموزش گرامر زبان انگلیسی
آموزش گرامر زبان انگلیسی

ضمایر ملکی می‌توانند در ابتدای جمله برای معرفی موضوع جمله استفاده شوند. به عنوان مثال:

 • Mine is the blue car. (خودروی آبی مال من است.)
 • Yours is the red one. (آن قرمز مال شماست.)
 • His is the green one. (آن سبز مال اوست.)
 • Hers is the yellow one. (آن زرد مال اوست.)
 • Its is the black one. (آن سیاه مال آن است.)
 • Ours are the white ones. (آن سفیدها مال ما هستند.)
 • Theirs are the brown ones. (آن قهوه‌ای‌ها مال آنها هستند.)

ضمایر ملکی در وسط جمله

ضمایر ملکی می‌توانند در وسط جمله برای بیان مالکیت یک شیء یا شخص استفاده شوند. به عنوان مثال:

 • This is my car. (این ماشین من است.)
 • That is your house. (آن خانه شماست.)
 • His dog is black. (سگ او سیاه است.)
 • Her book is on the table. (کتاب او روی میز است.)
 • Its tail is long. (دم آن بلند است.)
 • Our children are playing in the park. (فرزندان ما در پارک بازی می‌کنند.)
 • Their parents are coming over for dinner. (والدین آنها برای شام می‌آیند.)

ضمایر ملکی در انتهای جمله

ضمایر ملکی می‌توانند در انتهای جمله برای بیان مالکیت یک شیء یا شخص استفاده شوند. به عنوان مثال:

 • The dog is his. (سگ مال اوست.)
 • The book is hers. (کتاب مال اوست.)
 • The tail is its. (دم مال آن است.)
 • The children are ours. (فرزندان مال ما هستند.)
 • The parents are theirs. (والدین مال آنها هستند.)

مثال‌های دیگری از کاربرد ضمایر ملکی

 • I need to borrow your pen. (من باید از خودکار شما قرض بگیرم.)
 • Is this your phone? (آیا این گوشی شماست؟)
 • Her car is faster than mine. (ماشین او از ماشین من سریع‌تر است.)
 • Their house is bigger than ours. (خانه آنها از خانه ما بزرگتر است.)

نکات مهم در استفاده از ضمایر ملکی

 • ضمایر ملکی در زبان انگلیسی در دو شکل فاعلی و مفعولی استفاده می‌شوند. شکل فاعلی این ضمایر برای بیان نقش فاعلی در جمله استفاده می‌شود و شکل مفعولی آن برای بیان نقش مفعولی در جمله استفاده می‌شود.
 • ضمایر ملکی «its» و «theirs» در هر دو شکل فاعلی و مفعولی یکسان هستند.
 • ضمایر ملکی زمانی که مالکیت چیزی از طریق محتوا جمله مشخص است بکار گرفته می شود.
 • ضمایر ملکی در پایان جمله استفاده می شوند.
 • ضمایر ملکی بسیار شبیه به ضمایر مالکیت صفتی در کاربرد می باشند.
 • ضمایر ملکی آپاستروف نمیگیرند.
 • از ضمایر ملکی زمانی استفاده می شود که در جمله یا متن مشخص باشد شی یا ایده مورد نظر متعلق به چه کسی می باشد.
 • ضمایر ملکی «whose» برای بیان مالکیت مبهم استفاده می‌شوند. به عنوان مثال:
  • Whose pen is this? (قلم این مال کیست؟)

در این جمله، «whose» برای بیان مالکیت مبهم قلم استفاده شده است.

ضمایر ملکی Possessives pronouns
ضمایر ملکی Possessives pronouns

صفات ملکی Possessives adjectives

صفات ملکی یا possessives adjectives به ضمایری گفته می‌شود که مالکیت یک اسم را نشان می‌دهد و همیشه قبل از اسم می‌آید. این صفات نشان می دهد که چه چیزی به چه کسی تعلق دارد. تفاوت ضمایر ملکی با صفات ملکی در این است که صفت،

صفت ملکیضمیر مفعولیضمیر فاعلی
my me 
your you You 
his him He 
her her She 
its it It 
our us We 
their them They 

کاربرد صفات ملکی

 • برای نشان دادن مالکیت
 • برای نشان دادن روابط خویشاوندی و دوستی
 • برای صحبت کردن درباره اعضای بدن

نکات مهم صفات ملکی

 • ضمایر مالکیت صفتی همراه اسم ها بکار برده می شوند.
 • این ضمایر قبل از اسمی که می خواهیم به آن مالکیت بدهیم می آیند.
 • کاربرد این ضمایر بسیار شبیه به استفاده از مالکیت ضمایر می باشند.
 • ضمایر مالکیت صفتی زمانی که در جمله مشخص است که مالکیت با چه کسی است استفاده می شوند.
 • باید به شباهت در فرم بین ضمایر مالکیت صفتی و مالکیت ضمایر توجه شود.

صفات ملکی در زبان انگلیسی همیشه قبل از اسم قرار می‌گیرند. به عنوان مثال:

 • my car (ماشین من)
 • your house (خانه شما)
 • his dog (سگ او)
 • her book (کتاب او)
 • its tail (دم آن)
 • our children (فرزندان ما)
 • their parents (والدین آنها)

شکل صفات ملکی

صفات ملکی در زبان انگلیسی در دو شکل مفرد و جمع استفاده می‌شوند. شکل مفرد این صفات برای اشاره به یک شیء یا شخص مفرد و شکل جمع آن برای اشاره به یک شیء یا شخص جمع استفاده می‌شود.

نمونه‌هایی از کاربرد صفات ملکی

در اینجا چند نمونه از کاربرد صفات ملکی در جمله آورده شده است:

 • His dog is black. (سگ او سیاه است.)
 • Her book is on the table. (کتاب او روی میز است.)
 • Our house is big. (خانه ما بزرگ است.)
 • Their children are playing in the park. (فرزندان آنها در پارک بازی می‌کنند.)
صفات ملکی Possessives adjectives
صفات ملکی Possessives adjectives

تفاوت صفات ملکی و ضمایر ملکی

تفاوت اصلی بین صفات ملکی و ضمایر ملکی در این است که صفات ملکی همیشه قبل از اسم قرار می‌گیرند، اما ضمایر ملکی می‌توانند به تنهایی و بدون اسم استفاده شوند.

به عنوان مثال، در جمله زیر:

 • This is my car. (این ماشین من است.)

«my» صفت ملکی است و قبل از اسم «car» قرار گرفته است. اما در جمله زیر:

 • Mine is the blue car. (خودروی آبی مال من است.)

«mine» ضمیر ملکی است و به تنهایی و بدون اسم استفاده شده است.

کاربرد صفات ملکی

صفات ملکی معمولاً قبل از اسم‌های مفرد و جمع استفاده می‌شوند. به عنوان مثال:

 • my book (کتاب من)
 • your house (خانه شما)
 • his dog (سگ او)
 • her pen (قلم او)
 • its tail (دم آن)
 • our children (فرزندان ما)
 • their parents (والدین آنها)
آموزش آیلتس
آموزش آیلتس

کاربرد ضمایر ملکی

ضمایر ملکی می‌توانند در جای جای جمله استفاده شوند. به عنوان مثال، می‌توانند در ابتدای جمله، در وسط جمله یا در انتهای جمله قرار گیرند.

در ابتدای جمله

ضمایر ملکی می‌توانند در ابتدای جمله برای معرفی موضوع جمله استفاده شوند. به عنوان مثال:

 • Mine is the blue car. (خودروی آبی مال من است.)

در وسط جمله

ضمایر ملکی می‌توانند در وسط جمله برای بیان مالکیت یک شیء یا شخص

ضمایر ملکی در زبان انگلیسی و تفاوت آن با صفات ملکی
ضمایر ملکی در زبان انگلیسی و تفاوت آن با صفات ملکی

ساختار ملکی اسامی Possessives nouns

اسم مالکیت برای بیان اینکه چیزی یا شی به فردی تعلق دارد استفاده می شود. Possessive Nouns همواره قبل از اسمی که می خواهیم به کسی نسبت بدهیم می آید.

برای نشان دادن مالکیت اسامی مفرد در زبان انگلیسی، به انتهای اسم حرف “s” اضافه می‌کنیم و یک علامت apostrophe (‘) در کنار آن قرار می‌دهیم. به عنوان مثال:

 • book → book’s
 • car → car’s
 • cat → cat’s

ساختار ملکی اسامی جمع

برای نشان دادن مالکیت اسامی جمع در زبان انگلیسی، دو حالت وجود دارد:

 • اگر اسم جمع به حرف “s” ختم شود، فقط یک علامت apostrophe (‘) در انتهای آن قرار می‌دهیم. به عنوان مثال:
  • books → books’
  • cars → cars’
  • cats → cats’
 • اگر اسم جمع به حرف “s” ختم نشود، به انتهای آن حرف “s” و یک علامت apostrophe (‘) اضافه می‌کنیم. به عنوان مثال:
  • children → children’s
  • people → people’s
  • men → men’s

زمانی که اسمی به حرف s ختم می شود. باید آپاستروف را بعد از s قرار داده و در این حالت هیچ گونه s دیگری بعد از آپاستروف اضافه نخواهد شد.

Parents -> parents’ concern for their children

Computers -> computers’ manufacturer

مکان آپستروف در ضمایر ملکی نشان دهنده این است که مالکیت اسمی به حالت مفرد اشاره می کند یا به حالت جمع و لازم به ذکر است که این ساختار می تواند باعث تغییر در معنی از مفرد تا جمع در جمله شود.

The cat’s favorite food is tuna. (one cat )

The cats’ favorite food is tuna. ( more than one cat)

نکات مالکیت اسامی Possessives nouns

 • مالکیت اسمی برای اسم ها، اشیا و ایده ها و نظرات استفاده می شود.
 • مالکیت اسمی را قبل از اسمی که به آن می خواهید اشاره کنید قرار دهید.
 • برای تشکیل مالکیت اسمی در اسم های مفرد قبل از s از آپاستروف استفاده نمایید.
 • در حالت جمع بدون نیاز به حرف s، بعد از حرف s از آپاستروف استفاده نمایید.
 • با توجه به مکان آپاستروف می توان از مفرد یا جمع بودن اسم اطلاع پیدا کرد.

مثال‌هایی از کاربرد ساختار ملکی اسامی در جمله

 • This is my book. (این کتاب من است.)
 • The cats’ tails are long. (دم‌های گربه‌ها بلند هستند.)
 • The children’s toys are on the floor. (اسباب‌بازی‌های بچه‌ها روی زمین است.)
ضمایر شخصی
ضمایر شخصی

ساختار ملکی پرسشی Possessives questions

در زبان انگلیسی برای سوال کردن در مورد مالکیت چیزی از واژه پرسشی whose (به معنای مال چه کسی) استفاده می‌کنیم.

ساختار یکساختار دوترجمه فارسی
Whose coat is this? Whose is this coat? آن پالتو مال چه کسی است؟
Whose book is that? Whose is that book? آن کتاب برای کیست؟
Whose bags are those? Whose are those bags? آن کیف ها برای چه کسی است؟

ساختار کلی جملات پرسشی ملکی به صورت زیر است:

Whose + صفت ملکی یا ضمیر ملکی + اسم

مثال‌ها:

 • Whose car is this? (این ماشین مال چه کسی است؟)
 • Whose house is that? (آن خانه مال چه کسی است؟)
 • Whose book is on the table? (کتاب روی میز مال چه کسی است؟)

در صورتی که از صفات ملکی استفاده کنیم، ساختار جمله به صورت زیر خواهد بود:

Whose + صفت ملکی + اسم

مثال‌ها:

 • Whose red car is this? (این ماشین قرمز مال چه کسی است؟)
 • Whose big house is that? (آن خانه بزرگ مال چه کسی است؟)
 • Whose interesting book is on the table? (کتاب جالب روی میز مال چه کسی است؟)

در صورتی که از ضمایر ملکی استفاده کنیم، ساختار جمله به صورت زیر خواهد بود:

Whose + ضمیر ملکی + اسم

مثال‌ها:

 • Whose car is this? (این ماشین مال چه کسی است؟)
 • Whose house is that? (آن خانه مال چه کسی است؟)
 • Whose book is on the table? (کتاب روی میز مال چه کسی است؟)

نکته:

 • در صورتی که اسم بعد از صفت ملکی یا ضمیر ملکی جمع باشد، به شکل زیر استفاده می‌شود:
Whose + صفت ملکی یا ضمیر ملکی + جمع + اسم

مثال‌ها:

 • Whose cars are these? (این ماشین‌ها مال چه کسی هستند؟)
 • Whose houses are those? (آن خانه‌ها مال چه کسی هستند؟)
 • Whose books are on the table? (کتاب‌های روی میز مال چه کسی هستند؟)
ضمایر پرسشی یا interrogative pronouns (1)
ضمایر پرسشی یا interrogative pronouns (1)

سوالات متداول ساختار ملکی در زبان انگلیسی

تفاوت صفات ملکی و ضمایر ملکی در زبان انگلیسی چیست؟

صفات ملکی و ضمایر ملکی هر دو برای نشان دادن مالکیت استفاده می‌شوند، اما تفاوت‌های مهمی بین آنها وجود دارد.
صفات ملکی قبل از اسم قرار می‌گیرند و به اسم صفت ملکی می‌دهند. به عنوان مثال:
My car is red. (ماشین من قرمز است.)
Your house is big. (خانه تو بزرگ است.)
His book is interesting. (کتاب او جالب است.)

ضمایر ملکی به تنهایی استفاده می‌شوند و جایگزین اسم می‌شوند. به عنوان مثال:
This car is mine. (این ماشین مال من است.)
That house is yours. (آن خانه مال تو است.)
That book is his. (آن کتاب مال او است.)

در ساختار ملکی پرسشی، واژه پرسشی whose بعد از صفت ملکی یا ضمیر ملکی قرار می‌گیرد. آیا ترتیب قرارگیری این کلمات می‌تواند تغییر کند؟

خیر، ترتیب قرارگیری این کلمات نمی‌تواند تغییر کند. در ساختار ملکی پرسشی، واژه پرسشی whose همیشه بعد از صفت ملکی یا ضمیر ملکی قرار می‌گیرد.

در ساختار ملکی پرسشی، اگر اسم بعد از صفت ملکی یا ضمیر ملکی جمع باشد، به چه شکل استفاده می‌شود؟

در صورتی که اسم بعد از صفت ملکی یا ضمیر ملکی جمع باشد، به شکل زیر استفاده می‌شود:
Whose + صفت ملکی یا ضمیر ملکی + جمع + اسم

آیا می‌توان از ساختار ملکی پرسشی برای سوال کردن در مورد مالکیت چیزهایی که قابل لمس نیستند استفاده کرد؟

له، می‌توان از ساختار ملکی پرسشی برای سوال کردن در مورد مالکیت چیزهایی که قابل لمس نیستند استفاده کرد.

امتیاز شما به این مقاله
https://radtime.org/?p=14326
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد ساختار ملکی در زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.