آموزش گرامر be going to
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو

آموزش گرامر be going to

1032 بازدید
آموزش گرامر be going to

آموزش کامل گرامر Be going toبا مثال

be going to در زبان انگلیسی برای اهداف و کاربردهای مختلف استفاده می‌شود. در این قسمت از مقاله با کاربردهای be going to آشنا می‌شویم.

ساختار جمله با گرامر going to

subject + be + going + to-infinitive

در این ساختار،

 • subject: فاعل جمله
 • be: فعل be
 • going: فعل going to
 • to-infinitive: شکل ساده فعل

به عنوان مثال:

 • I am going to buy a new car. (من قصد دارم ماشین جدیدی بخرم.)
 • She is going to be a doctor. (او قرار است دکتر شود.)
 • We are going to go to the beach. (ما قرار است به ساحل برویم.)

در جملات منفی و پرسشی، ساختار جمله به صورت زیر تغییر می‌کند:

جملات منفی

subject + am/is/are + not + going + to-infinitive

به عنوان مثال:

 • I am not going to buy a new car. (من قصد ندارم ماشین جدیدی بخرم.)
 • She is not going to be a doctor. (او قرار نیست دکتر شود.)
 • We are not going to go to the beach. (ما قرار نیست به ساحل برویم.)

جملات پرسشی

am/is/are + subject + going + to-infinitive + ?

به عنوان مثال:

 • Are you going to buy a new car? (آیا قصد داری ماشین جدیدی بخری؟)
 • Is she going to be a doctor? (آیا او قرار است دکتر شود؟)
 • Are we going to go to the beach? (آیا قرار است به ساحل برویم؟)

توجه داشته باشید که در جملات منفی و پرسشی، بعد از going to همواره از شکل ساده فعل استفاده می‌شود.

کلاس حضوری آموزش زبان
کلاس حضوری آموزش زبان

کاربردهای be going to

بیان احتمالات با کمک گرامر be going to

یکی از کاربردهای be going to بیان احتمالات است. در این صورت، be going to نشان می‌دهد که احتمال وقوع یک رویداد در آینده زیاد است.

مثال:

 • The weather is going to be hot tomorrow. (احتمال اینکه فردا هوا گرم باشد زیاد است.)
 • I think the price of gas is going to go up. (فکر می‌کنم قیمت بنزین بالا برود.)

بیان اهداف و نقشه‌های آینده با گرامر be going to

be going to همچنین برای بیان اهداف و نقشه‌های آینده استفاده می‌شود. در این صورت، be going to نشان می‌دهد که فرد قصد دارد کاری را در آینده انجام دهد.

مثال:

 • I’m going to study for my exams next week. (من هفته آینده برای امتحاناتم مطالعه خواهم کرد.)
 • We’re going to go on vacation next summer. (ما تابستان آینده به تعطیلات خواهیم رفت.)

بیان دستورات با گرامر be going to

be going to همچنین می‌تواند برای بیان دستورات استفاده شود. در این صورت، be going to نشان می‌دهد که فرد انتظار دارد کاری در آینده انجام شود.

مثال:

 • You’re going to clean up your room right now! (همین الان اتاقت را تمیز کن!)
 • The dog is going to go outside. (سگ باید بیرون برود.)

گرامر be going to در زمان گذشته

be going to می‌تواند در زمان گذشته نیز استفاده شود. در این صورت، نشان می‌دهد که فرد قصد انجام کاری را در گذشته داشته است، اما این کار انجام نشده است.

مثال:

 • I was going to go to the movies, but I got sick. (من قصد داشتم به سینما بروم، اما مریض شدم.)
 • We were going to visit our grandparents, but they had to go out of town. (ما قصد داشتیم به دیدن پدربزرگ و مادربزرگمان برویم، اما آنها مجبور شدند از شهر خارج شوند.)

بیشتر بخوانید :

ماه های سال به انگلیسی

تولدت مبارک به انگلیسی

اسامی کشورها به انگلیسی | اسامی کشورها و ملیت های مختلف به انگلیسی

دانلود ویرایش سوم کتاب های American English File


حالت غیر رسمی be going to

حالت غیر رسمی be going to

be going to در حالت غیر رسمی می‌تواند به صورت “gonna” تلفظ شود.

مثال:

 • I’m gonna go to the store. (من می‌روم به فروشگاه.)
 • We’re gonna watch a movie tonight. (امشب قرار است فیلم ببینیم.)
ساختار جمله با گرامر going to
ساختار جمله با گرامر going to

ساخت جمله مثبت و منفی با Be Going To

مثبتمنفی
I am going toI am not going to
You are going toYou are not going to
He is going toHe is not going to
She is going toShe is not going to
It is going toIt is not going to
We are going toWe are not going to
You are going toYou are not going to
They are going toThey are not going to

فرم مجهول آینده ساده با Be going to

فاعل + am/is/are + going to + be + قسمت سوم فعل

در این ساختار،

 • subject: فاعل جمله
 • be: فعل be
 • going to: فعل going to
 • past participle: قسمت سوم فعل

به عنوان مثال:

 • The house is going to be built next year. (خانه سال آینده ساخته خواهد شد.)
 • The car is going to be repaired tomorrow. (ماشین فردا تعمیر خواهد شد.)
 • The food is going to be cooked by my mother. (غذا توسط مادرم پخته خواهد شد.)

در جملات منفی و پرسشی، ساختار جمله به صورت زیر تغییر می‌کند:

جملات منفی

subject + am/is/are + not + going to + be + past participle

به عنوان مثال:

 • The house is not going to be built next year. (خانه سال آینده ساخته نخواهد شد.)
 • The car is not going to be repaired tomorrow. (ماشین فردا تعمیر نخواهد شد.)
 • The food is not going to be cooked by my mother. (غذا توسط مادرم پخته نخواهد شد.)

جملات پرسشی

am/is/are + subject + going to + be + past participle + ?

به عنوان مثال:

 • Is the house going to be built next year? (آیا خانه سال آینده ساخته خواهد شد؟)
 • Is the car going to be repaired tomorrow? (آیا ماشین فردا تعمیر خواهد شد؟)
 • Is the food going to be cooked by your mother? (آیا غذا توسط مادرت پخته خواهد شد؟)

توجه داشته باشید که در جملات منفی و پرسشی، بعد از going to همواره از شکل ساده فعل be استفاده می‌شود.

زمان آینده با Be going to – ساختار

برای ساخت زمان آینده با be going to، ابتدا فعل be را در زمان حال، بر اساس فاعل جمله، قرار می‌دهیم. سپس، فعل going to را می‌آوریم و در نهایت، شکل ساده فعل را قرار می‌دهیم.

به عنوان مثال:

 • I am going to study for my exams. (من قصد دارم برای امتحاناتم مطالعه کنم.)
 • She is going to be a doctor. (او قرار است دکتر شود.)
 • We are going to go to the beach. (ما قرار است به ساحل برویم.)

در جملات منفی و پرسشی، ساختار جمله به صورت زیر تغییر می‌کند:

جملات منفی

Be + not + going to + base form of the verb

به عنوان مثال:

 • I am not going to study for my exams. (من قصد ندارم برای امتحاناتم مطالعه کنم.)
 • She is not going to be a doctor. (او قرار نیست دکتر شود.)
 • We are not going to go to the beach. (ما قرار نیست به ساحل برویم.)

جملات پرسشی

Be + subject + going to + base form of the verb + ?

به عنوان مثال:

 • Are you going to study for your exams? (آیا قصد داری برای امتحاناتم مطالعه کنی؟)
 • Is she going to be a doctor? (آیا او قرار است دکتر شود؟)
 • Are we going to go to the beach? (آیا قرار است به ساحل برویم؟)

توجه داشته باشید که در جملات منفی و پرسشی، بعد از going to همواره از شکل ساده فعل استفاده می‌شود.

سؤالی کردن زمان آینده ساده با BE GOING TO

برای سؤالی کردن زمان آینده ساده با be going to، ابتدا فعل be را در زمان حال، بر اساس فاعل جمله، قرار می‌دهیم. سپس، فاعل جمله را به ابتدای جمله می‌آوریم و در نهایت، فعل going to را می‌آوریم و در نهایت، شکل ساده فعل را قرار می‌دهیم.

به عنوان مثال:

 • جمله مثبت: I am going to study for my exams. (من قصد دارم برای امتحاناتم مطالعه کنم.)
 • جمله پرسشی: Are you going to study for your exams? (آیا قصد داری برای امتحاناتم مطالعه کنی؟)

در جملات منفی، نیز ساختار مشابهی را دنبال می‌کنیم.

به عنوان مثال:

 • جمله مثبت: I am not going to study for my exams. (من قصد ندارم برای امتحاناتم مطالعه کنم.)
 • جمله پرسشی: Are you not going to study for your exams? (آیا قصد نداری برای امتحاناتم مطالعه کنی؟)

در حالت غیر رسمی، می‌توانیم از مخفف going to، یعنی gonna، استفاده کنیم.

به عنوان مثال:

 • جمله مثبت: I am gonna study for my exams. (من قصد دارم برای امتحاناتم مطالعه کنم.)
 • جمله پرسشی: Are you gonna study for your exams? (آیا قصد داری برای امتحاناتم مطالعه کنی؟)

تمرین

جملات زیر را سؤالی کنید:

 • She is going to be a doctor.
 • We are going to go to the beach.

پاسخ‌ها:

 • Is she going to be a doctor?
 • Are we going to go to the beach?
استفاده از would you mind یا do you mind ؟
استفاده از would you mind یا do you mind ؟

منفی کردن زمان آینده ساده با BE GOING TO

برای منفی کردن زمان آینده ساده با be going to، ابتدا فعل be را در زمان حال، بر اساس فاعل جمله، قرار می‌دهیم. سپس، منفی ساز not را به فعل be اضافه می‌کنیم. در نهایت، شکل ساده فعل را قرار می‌دهیم.

ریشه فعل + am/is/are + not + going to + فاعل

به عنوان مثال:

 • جمله مثبت: I am going to study for my exams. (من قصد دارم برای امتحاناتم مطالعه کنم.)
 • جمله منفی: I am not going to study for my exams. (من قصد ندارم برای امتحاناتم مطالعه کنم.)

در حالت غیر رسمی، می‌توانیم از مخفف going to، یعنی gonna، استفاده کنیم.

به عنوان مثال:

 • جمله مثبت: I am gonna study for my exams. (من قصد دارم برای امتحاناتم مطالعه کنم.)
 • جمله منفی: I’m not gonna study for my exams. (من قصد ندارم برای امتحاناتم مطالعه کنم.)

تمرین

جملات زیر را منفی کنید:

 • She is going to be a doctor.
 • We are going to go to the beach.

پاسخ‌ها:

 • She is not going to be a doctor.
 • We are not going to go to the beach.

ساختار و نحوه استفاده از be going to در حالات مختلف

StructureSubject + am/is/are + going to + base form of the verbs
AffirmativeHe is going to start a choir class.
NegativeHe is not going to start a choir class.
ContractionHe’s not going to start a choir./ He isn’t going to start a choir class.
InformalHe is gonna start a choir class.
Yes/no questionIs he going to start a choir class?
-wh questionWhat is he going to do?

مثال بیشتر برای be going to

در اینجا چند مثال بیشتر برای be going to آورده شده است:

بیان احتمالات

 • The weather is going to rain. (احتمال بارش باران زیاد است.)
 • The stock market is going to crash. (احتمال سقوط بازار سهام زیاد است.)

بیان اهداف و نقشه‌های آینده

 • I’m going to start a new business next year. (من سال آینده یک کسب و کار جدید شروع خواهم کرد.)
 • We’re going to move to a new house next month. (ما ماه آینده به یک خانه جدید نقل مکان خواهیم کرد.)

بیشتر بخوانید :

دانلود رایگان کتاب 501 verbs german

دلتنگی به انگلیسی ،تفاوت I miss you و I missed you 

دانلود رایگان کتاب های 3 2 1 First Friends 

سرماخوردگی به انگلیسی

تفاوت و گرامر “although, though, even though”

دانلود رایگان کتاب Spoken English in Dialogues

دانلود رایگان کتاب practical english usage oxford


بیان دستورات

 • You’re going to clean your room now! (همین الان اتاقت را تمیز کن!)
 • The dog is going to go outside. (سگ باید بیرون برود.)

be going to در زمان گذشته

 • I was going to go to the movies, but I got sick. (من قصد داشتم به سینما بروم، اما مریض شدم.)
 • We were going to visit our grandparents, but they had to go out of town. (ما قصد داشتیم به دیدن پدربزرگ و مادربزرگمان برویم، اما آنها مجبور شدند از شهر خارج شوند.)

حالت غیر رسمی be going to

 • I’m gonna go to the store. (من می‌روم به فروشگاه.)
 • We’re gonna watch a movie tonight. (امشب قرار است فیلم ببینیم.)

در اینجا چند مثال دیگر برای فرم مجهول آینده ساده با be going to آورده شده است:

 • The new house is going to be built by a local contractor. (خانه جدید توسط یک پیمانکار محلی ساخته خواهد شد.)
 • The car is going to be repaired by my mechanic. (ماشین توسط مکانیک من تعمیر خواهد شد.)
 • The food is going to be cooked by my mom. (غذا توسط مادرم پخته خواهد شد.)

We talked about it yesterday and I’m going to quit my job tomorrow

ما دیروز در موردش صحبت کردیم و من فردا کارمو ترک خواهم کرد

Get back! The bomb is going to explode

برگرد بمب داره منفجر میشه

You are going to win the race

در این مسابقه پیروز خواهی شد

You are going to be sick if you eat that

اگر آن را بخورید بیمار می شوید

We are going to take orange juice to the party

قراره آب پرتغال ببریم به مهمونی

I am going to see a play tonight

امشب میرم یه نمایش ببینم

گرامر as if و as though در انگلیسی
گرامر as if و as though در انگلیسی

چند جمله سوالی با going to با جواب

در اینجا چند جمله سوالی با going to با جواب آورده شده است:

 • سؤال بله یا خیر:
  • Are you going to study for your exams? (آیا قصد داری برای امتحاناتم مطالعه کنی؟)
   • Yes, I am. (بله، هستم.)
   • No, I am not. (نه، نیستم.)
 • سؤال با کلمه پرسشی:
  • What are you going to do tomorrow? (فردا چه کاری انجام می‌دهی؟)
   • I am going to study for my exams. (برای امتحاناتم مطالعه می‌کنم.)
  • Where are you going to go on vacation? (تابستان کجا می‌روی؟)
   • I am going to go to the beach. (به ساحل می‌روم.)
 • سؤال با فاعل خاص:
  • Is she going to be a doctor? (آیا او قرار است دکتر شود؟)
   • Yes, she is. (بله، هست.)
   • No, she is not. (نه، نیست.)
  • Are we going to go to the movies tonight? (امشب قرار است به سینما برویم؟)
   • Yes, we are. (بله، هستیم.)
   • No, we are not. (نه، نیستیم.)

در اینجا چند نمونه دیگر از جمله‌های سوالی با going to آورده شده است:

 • سؤال در مورد احتمال:
  • Do you think it is going to rain tomorrow? (فکر می‌کنی فردا هوا بارانی باشد؟)
   • Yes, I do. (بله، فکر می‌کنم.)
   • No, I don’t. (نه، فکر نمی‌کنم.)
 • سؤال در مورد برنامه‌ریزی:
  • What are you going to do after school? (بعد از مدرسه چه کاری انجام می‌دهی؟)
   • I am going to go home and study. (به خانه می‌روم و مطالعه می‌کنم.)
  • Where are you going to go for dinner tonight? (امشب قرار است برای شام کجا بروی؟)
   • I am going to go to a restaurant with my friends. (با دوستانم به رستوران می‌روم.)
 • سؤال در مورد دستور:
  • Are you going to clean your room right now? (همین الان اتاقت را تمیز می‌کنی؟)
   • Yes, I am. (بله، می‌کنم.)
   • No, I am not. (نه، نمی‌کنم.)

جمله با going to و will

در زبان انگلیسی، going to و will هر دو برای بیان آینده استفاده می‌شوند. با این حال، تفاوت‌هایی بین این دو وجود دارد.

going to

 • برای بیان هدف و برنامه در آینده استفاده می‌شود.
 • برای بیان احتمال وقوع یک رویداد در آینده استفاده می‌شود.
 • در حالت غیر رسمی، می‌تواند به صورت “gonna” تلفظ شود.

will

 • برای بیان اقدام قطعی در آینده استفاده می‌شود.
 • برای بیان پیش‌بینی یا پیش‌گویی در آینده استفاده می‌شود.
 • در حالت رسمی، معمولاً استفاده می‌شود.

در اینجا چند جمله با going to و will آورده شده است:

going to

 • هدف و برنامه:
  • I am going to study for my exams. (من قصد دارم برای امتحاناتم مطالعه کنم.)
  • We are going to go on vacation to the beach. (ما قرار است برای تعطیلات به ساحل برویم.)
 • احتمال:
  • I think it is going to rain tomorrow. (فکر می‌کنم فردا هوا بارانی باشد.)
  • The price of gas is going to go up. (فکر می‌کنم قیمت بنزین بالا برود.)

will

 • اقدام قطعی:
  • I will go to the store after school. (بعد از مدرسه به فروشگاه می‌روم.)
  • We will meet you at the park at 7:00 pm. (ما ساعت 7:00 عصر در پارک با شما ملاقات خواهیم کرد.)
 • پیش‌بینی:
  • The sun will come out tomorrow. (فردا آفتاب خواهد آمد.)
  • The new movie will be a hit. (فیلم جدید یک موفقیت خواهد بود.)

در برخی موارد، ممکن است بتوان از both going to و will استفاده کرد. در این موارد، معمولاً تفاوت معنایی بین دو عبارت وجود ندارد.

به عنوان مثال:

 • I am going to buy a new car. (من قرار است یک ماشین جدید بخرم.)
 • I will buy a new car. (من یک ماشین جدید خواهم خرید.)

در این جمله، هر دو عبارت “going to” و “will” برای بیان هدف و برنامه استفاده شده‌اند و معنای یکسانی دارند.

با این حال، در برخی موارد، ممکن است بین going to و will تفاوت معنایی وجود داشته باشد.

به عنوان مثال:

 • I am going to try my best. (من تمام تلاشم را خواهم کرد.)
 • I will try my best. (من سعی خواهم کرد.)

در این جمله، عبارت “going to” نشان می‌دهد که فرد قصد دارد تمام تلاشش را بکند، اما هنوز مطمئن نیست که آیا می‌تواند به هدفش برسد یا خیر. عبارت “will” نشان می‌دهد که فرد مصمم است تمام تلاشش را بکند و به هدفش برسد.

کریسمس مبارک به انگلیسی
کریسمس مبارک به انگلیسی

Was going to گرامر

was going to یک فرم از زمان آینده در زبان انگلیسی است. این فرم برای بیان هدف یا برنامه در گذشته استفاده می‌شود. was going to نشان می‌دهد که فرد در گذشته قصد انجام کاری را داشته است، اما آن کار را انجام نداده است.

ساختار was going to به شرح زیر است:

Was + subject + going to + base form of the verb

به عنوان مثال:

 • I was going to study for my exams, but I got sick. (من قصد داشتم برای امتحاناتم مطالعه کنم، اما مریض شدم.)
 • We were going to go on vacation, but we had to work. (ما قرار بود به تعطیلات برویم، اما مجبور شدیم کار کنیم.)

was going to همچنین می‌تواند برای بیان احتمال وقوع یک رویداد در گذشته استفاده شود. در این حالت، نشان می‌دهد که فرد معتقد بوده است که یک رویداد در گذشته اتفاق خواهد افتاد، اما در واقع اتفاق نیفتاده است.

به عنوان مثال:

 • I thought it was going to rain, but it didn’t. (فکر می‌کردم قرار است باران ببارد، اما بارید.)
 • I thought the price of gas was going to go up, but it didn’t. (فکر می‌کردم قرار است قیمت بنزین بالا برود، اما بالا نرفت.)

در زبان انگلیسی محاوره‌ای، was going to اغلب به صورت “was gonna” تلفظ می‌شود.

تعیین سطح آنلاین
تعیین سطح آنلاین

تمرین گرامر be going to

با استفاده از be going to، جملات زیر را کامل کنید:

 • I (go) to the park tomorrow.
 • She (become) a teacher.
 • We (have) a party next weekend.

پاسخ‌ها:

 • I am going to go to the park tomorrow.
 • She is going to become a teacher.
 • We are going to have a party next weekend.

تفاوت be going to و will چیست؟

در زبان انگلیسی، be going to و will هر دو برای بیان آینده استفاده می‌شوند. با این حال، تفاوت‌هایی بین این دو وجود دارد.

be going to

 • برای بیان هدف و برنامه در آینده استفاده می‌شود.
 • برای بیان احتمال وقوع یک رویداد در آینده استفاده می‌شود.
 • در حالت غیر رسمی، می‌تواند به صورت “gonna” تلفظ شود.

will

 • برای بیان اقدام قطعی در آینده استفاده می‌شود.
 • برای بیان پیش‌بینی یا پیش‌گویی در آینده استفاده می‌شود.
 • در حالت رسمی، معمولاً استفاده می‌شود.

به عنوان مثال:

 • be going to:
  • I am going to study for my exams. (من قصد دارم برای امتحاناتم مطالعه کنم.)
  • We are going to go on vacation to the beach. (ما قرار است برای تعطیلات به ساحل برویم.)
 • will:
  • I will go to the store after school. (بعد از مدرسه به فروشگاه می‌روم.)
  • We will meet you at the park at 7:00 pm. (ما ساعت 7:00 عصر در پارک با شما ملاقات خواهیم کرد.)

در برخی موارد، ممکن است بتوان از both be going to و will استفاده کرد. در این موارد، معمولاً تفاوت معنایی بین دو عبارت وجود ندارد.

به عنوان مثال:

 • I am going to buy a new car. (من قرار است یک ماشین جدید بخرم.)
 • I will buy a new car. (من یک ماشین جدید خواهم خرید.)

در این جمله، هر دو عبارت “be going to” و “will” برای بیان هدف و برنامه استفاده شده‌اند و معنای یکسانی دارند.

با این حال، در برخی موارد، ممکن است بین be going to و will تفاوت معنایی وجود داشته باشد.

به عنوان مثال:

 • I am going to try my best. (من تمام تلاشم را خواهم کرد.)
 • I will try my best. (من سعی خواهم کرد.)

در این جمله، عبارت “be going to” نشان می‌دهد که فرد قصد دارد تمام تلاشش را بکند، اما هنوز مطمئن نیست که آیا می‌تواند به هدفش برسد یا خیر. عبارت “will” نشان می‌دهد که فرد مصمم است تمام تلاشش را بکند و به هدفش برسد.

سوالات متداول آموزش گرامر be going to 

ساختار be going to چیست؟

ساختار be going to به شرح زیر است:
Subject + be + going to + base form of the verb
به عنوان مثال:
I am going to study for my exams. (من قصد دارم برای امتحاناتم مطالعه کنم.)
She is going to be a doctor. (او قرار است دکتر شود.)
We are going to go to the beach. (ما قرار است به ساحل برویم.)

چگونه be going to را منفی کنیم؟

برای منفی کردن be going to، ابتدا فعل be را در زمان حال منفی می‌کنیم. سپس، عبارت “not” را به آن اضافه می‌کنیم. در نهایت، شکل ساده فعل را قرار می‌دهیم.
به عنوان مثال:
I am not going to study for my exams. (من قصد ندارم برای امتحاناتم مطالعه کنم.)
She is not going to be a doctor. (او قرار نیست دکتر شود.)
We are not going to go to the beach. (ما قرار نیست به ساحل برویم.)

چگونه be going to را سؤالی کنیم؟

رای سؤالی کردن be going to، ابتدا فعل be را در زمان حال سؤالی می‌کنیم. سپس، عبارت “going to” را می‌آوریم و در نهایت، شکل ساده فعل را قرار می‌دهیم.
به عنوان مثال:
Are you going to study for your exams? (آیا قصد داری برای امتحاناتم مطالعه کنی؟)
Is she going to be a doctor? (آیا او قرار است دکتر شود؟)
Are we going to go to the beach? (آیا قرار است به ساحل برویم؟)

2.7/5 - (3 امتیاز)
https://radtime.org/?p=13969
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد آموزش گرامر be going to

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.