استرس کلمات (Pronunciation) در زبان انگلیسی - آموزشگاه زبان های خارجی راد تایم

استرس کلمات (Pronunciation) در لغات انگلیسی | چگونگی تلفظ درست کلمات انگلیسی

2406 بازدید
تکیه در کلمات بخشی از آن کلمه است که با تاکید بیشتر و بلندتر تلفظ می شود. بقیه بخش ها سست و ضعیف تلفظ می شوند.

مدت زمان تخمینی مطالعه: 10 دقیقه

استرس کلمات (Pronunciation)، بخشی از آن کلمه است که بلندتر و با تاکید بیشتر تلفظ می شود. بقیه بخش ها نسبت به بخش استرس دار، سست تر و ضعیف تر تلفظ می شوند. استرس کلمات (Pronunciation) در زبان انگلیسی، برای عده زیادی چالش برانگیز است. در واقع استرس کلمات (Pronunciation) به ما کمک می کند تا کلمات را به بهترین و طبیعی ترین شکل ممکن تلفظ کنیم. قبل از آنکه بخواهیم بدانیم چطور باید استرس کلمات (Pronunciation) را ادا کنیم، باید بتوانیم بخش ها یا Syllable های آن را درک کرده و تشخیص دهیم.

کاربرد استرس (Pronunciation) در زبان انگلیسی

کاربرد استرس (Pronunciation) در زبان انگلیسی

بخش ها در کلمات – Syllables

هر کلمه ای در زبان انگلیسی، از چند بخش تشکیل می شود. کلمات ممکن است یک بخشی، دو بخشی، سه بخشی یا بیشتر باشند.

  • کلمات یک بخشی قطعا استرس یا تکیه ندارند چون یک بخش بیشتر نیستند.
  • تکیه ی اکثر کلمات دو بخشی روی سیلاب اول می باشد اما تعدادی نیز روی سیلاب دوم هستند.
  • کلماتی که بیشتر از سه بخش دارند می توانند تکیه ثانویه نیز داشته باشند.
  • بقیه بخش هایی که استرس رو آن ها نیست در نود درصد مواقع صدایی مثل شوآ schwa دارند.

تکیه کلمات در تلفظ انگلیسی – Word Stress چیست؟

برای درک بهتر این موضوع، کلمه ی زیر را مورد بررسی قرار می دهیم:
در زبان انگلیسی، تلفظ جدای بخش های یک کلمه با یک لحن و وزن یکسان نیست. معمولا روی یک هجا یا سیلاب (syllable) بیشتر از بقیه تاکید می شود.
برای مثال، کلمه “beautiful” /BEAU-ti-ful/ سه سیلاب دارد و استرس کلمه روی سیلاب اول /BEAU/ است. (در این مقاله، استرس کلمات را با حروف بزرگ نشان می دهیم.)
حالا که معنی استرس کلمه را فهمیدید، بیایید درباره «سیلاب» بیشتر بدانیم تا استرس کلمات را بهتر درک کنیم.

شناسایی «سیلاب» برای درک استرس کلمات

«سیلاب» واحدی از تلفظ است که یک حرف مصوت دارد. یک کلمه ممکن است یک «سیلاب» (مثل “an” یا “can”) یا بیشتر باشد. مثل “po-lice” (دو سیلاب)، “com-pa-ny” (سه سیلاب) و “ne-ce-ssa-ry” (چهار سیلاب).
کلمه ای را به انگلیسی می شناسید که بیشترین تعداد «سیلاب» را داشته باشد؟ کلمه “antidisestablishmentarianism” و به معنی «ضدیت با رسمیت زدایی کلیسا» است!!
این کلمه 12 سیلاب دارد!

یادتان باشد تعداد «سیلاب» با تعداد حروف برابر نیست. برای مثال، کلمه «scratch» هفت حرف دارد، اما یک سیلاب است؛ در حالیکه کلمه «umami» پنج حرف دارد اما سه سیلاب است. کلمه هر چیز که می خواهد باشد، به تعداد حروف مصوت دقت کنید، چون یکی از آن ها استرس کلمه را می پذیرد.

ویژگی های سیلابی که استرس کلمه روی آن قرار دارد

حالا شما می دانید که باید روی مصوت خاصی در یک سیلاب مشخص از کلمه ای تاکید کنید. با این حال، احتمالا هنوز روش دقیق این کار را نمی دانید. بیایید با هم به الگوهای زبانی یک بومی انگلیسی زبان نگاهی بیاندازیم.

وقتی یک بومی روی سیلاب کلمه ای استرس می گذارد، در واقع مراحل زیر اتفاق می افتد:

  • یک مصوت طولانی تر تولید می شود
  • گام آن سیلاب به یک سطح بالاتر می رود
  • سیلاب با صدای بلندتری ادا می شود
  • سیلاب با وضوح بیشتری ادا می شود
  • هنگام ادای آن سیلاب، حالت صورت تغییر می کند

دفعه بعد که می خواهید کلمه ای را تلفظ کنید، این پنج مرحله یادتان بماند!

بیشتر بخوانیدپیدا کردن استرس کلمات – Finding the Word Stress

برای پیدا کردن استرس کلمات، دو راه وجود دارد. راه اول بررسی آن کلمه در دیکشنری است. راه دوم شنیدن آن از زبان یک Native Speaker می باشد.

پیدا کردن استرس کلمات در دیکشنری

همانطور که قبلا گفته شد، تکیه یا استرس کلمات می تواند اولیه و ثانویه باشد.
تکیه اولیه یا Primary Stress با علامت (ˈ) قبل از سیلاب تکیه دار نشان داده شده و تکیه ثانویه یا Secondary Stress با علامت (ˌ). به مثال زیر دقت کنید:

confrontation       /ˌkɒnfrənˈteɪʃən $ ˌkɑːn- /

پیدا کردن استرس کلمات با گوش دادن به یک Native Speaker

این روش سخت تر است اما زمان کمتر و انرژی کمتری لازم دارد. این کار برای سطوح پایین زبان توصیه نمی شود. اما از زمانی که زبان آموز به مرحله ای می رسد که می تواند از روی صدای یک Native  Speaker تکیه را پیدا کند، بهتر است به این کار ادامه داده و گوش خود را تقویت کند. شاید گاهی لازم باشد شنیده ی خود را با دیکشنری تطبیق دهد تا گوشش تیزتر شود.

پیدا کردن استرس کلمات با گوش دادن به یک Native Speaker

هشت قانون در استرس کلمات برای تقویت تلفظ به زبان انگلیسی

1. اسامی و صفت هایی با دو سیلاب

قانون: وقتی اسم (کلمه ای که به فرد، شی، مکان یا مفهومی انتزاعی اشاره می کند) یا صفت (کلمه ای که درباره اسم اطلاعاتی می دهد) دو سیلاب داشته باشد، استرس اغلب روی سیلاب اول است.

مثال:

/Table /TA-ble

/Scissors /SCI-ssors

/Pretty /PRE-tty

/Clever /CLE-ver

استثنا: متاسفانه برای این قانون استثناهایی هم وجود دارد. این استثناها می تواند برای کلماتی باشد که از زبان دیگری وارد زبان انگلیسی شدند یا کلمه ای کاملا تصادفی باشد. این کلمات «بیگانه» را باید خودتان تشخیص بدهید. در ادامه سه مثال آمده:

/Hotel /ho-TEL

/Extreme /ex-TREME

/Concise /con-CISE

2. افعال و حرف های اضافه با دو سیلاب

قانون: وقتی یک فعل (کلمه ای که به عمل، حادثه یا وضعیتی اشاره می کند) یا یک حرف اضافه (کلمه ای که قبل اسم، ضمیر یا فعل با –ing می آید و رابطه آن کلمه با کلمه دیگر یا بخشی از جمله را نشان می دهد) دو سیلاب داشته باشد، استرس اغلب روی سیلاب دوم است.

مثال:

/Present /pre-SENT

/Export /ex-PORT

/Aside /a-SIDE

/Between /be-TWEEN

3. کلماتی که هم اسم هستند و هم فعل

قانون: در زبان انگلیسی، بعضی کلمات می توانند هم اسم باشند هم فعل. در این موارد، در حالت اسم، استرس روی سیلاب اول و در حالت فعل، استرس روی سیلاب دوم است.

اگر دقت کرده باشید، این قانون از دو مورد قبل که در بالا گفتیم مشتق شده است و می توانید بعضی کلمات مشابه را تشخیص بدهید. با اینحال، این یک بخش جداست، چون این جفت کلمات در زبان انگلیسی نسبتا رایج هستند و به خاطر شباهت در تلفظ، احتمالا باعث سوتفاهم خواهند شد.

مثال:

(Present /PRE-sent/ (a gift) vs. present /pre-SENT/ (give something formally)

 صادرات /Export /EX-port

The practice or business of selling goods to another country or an article that is exported

 صادر کردن/Export /ex-PORT

To sell goods to another country

 مظنون/Suspect /SU-spect

Someone who the police believe may have committed a crime

  سوء ظن داشتن /Suspect /su-SPECT

To believe that something is true, especially something bad

استثناهایی هم برای این قانون وجود دارد. برای مثال، کلمه “respect” هم در حالت اسم و هم در حالت فعل، روی سیلاب دوم استرس دارد.

4. کلمات سه  سیلابی که به “er” و “ly” ختم می شوند

قانون: کلماتی که سه سیلاب دارند و به “er” و “ly” ختم می شوند، استرس آن ها اغلب روی سیلاب اول است.

مثال:

/Orderly /OR-der-ly

/Quietly /QUI-et-ly

/Manager /MA-na-ger

5. کلماتی که به “ic”، “sion” و “tion” ختم می شوند

قانون: وقتی کلمه ای به “ic”، “sion” و “tion” ختم می شود، استرس معمولا روی سیلاب دو تا مانده به آخر است. سیلاب ها را از اول به آخر بشمارید و استرس را روی دومین سیلاب از آخر بگذارید.  

مثال:

/Creation /cre-A-tion

/Commission /com-MI-ssion

/Photographic /pho-to-GRA-phic

6. کلماتی که به “cy”، “ty”، “phy”، “gy” و “al”

قانون: وقتی کلمه ای به “cy”، “ty”، “phy”، “gy” و “al” ختم می شود، استرس روی سیلاب سه تا مانده به آخر است. مثل مورد قبل، سیلاب های کلمه را از آخر به اول می شماریم و استرس را روی سومین سیلاب از آخر می گذاریم.

مثال:

/Democracy /de-MO-cra-cy

/Photography /pho-TO-gra-phy

/Logical /LO-gi-cal

/Commodity /com-MO-di-ty

/Psychology /psy-CHO-lo-gy

7. اسم های مرکب

قانون: در بیشتر اسم های مرکب (اسمی که از دو یا چند کلمه دیگر ساخته شده است)، استرس کلمه معمولا روی سیلاب اول است.

مثال:

/Football /FOOT-ball

/Keyboard /KEY-board

8. صفت ها و فعل های مرکب

قانون: در بیشتر صفت های مرکب (صفتی واحد که از بیش از یک کلمه ساخته شده است و معمولا با یک خط تیره (-) به هم وصل می شوند) و فعل های مرکب (فعلی چند کلمه ای که به عنوان یک فعل عمل می کند)، استرس روی کلمه دوم است.

مثال:

/Old-fashioned /old-FA-shioned

/Understand /un-der–STAND

جمع بندی

تسلط بر استرس کلمات آسان نیست، چرا که قوانین و استثناهای زیادی دارد. در حالی که بومیان انگلیسی زبان این مهارت را به طور طبیعی کسب می کنند، زبان آموزان باید با تمرین و تکرار زیاد به مهارت کافی برسند.

این هشت قانون ممکن است در ابتدا کمی ترسناک به نظر برسد، اما به عنوان مرجعی برای تمرین به کارتان می آید. دفعه بعد که کلمه ای شنیدید یا به دنبال معنی کلمه ای در دیکشنری بودید، به این قانون ها برگردید و آن ها را مرور کنید. خودتان را عادت بدهید و نسبت به مطالبی که یاد می گیرید، آگاه باشید و خیلی زود می توانید در تلفظ کلمات مهارت کامل را به دست آورید.

هم اکنون می توانید برای کسب اطعات بیشتر و استفاده از خدمات مشاوره و تعیین سطح رایگان با موسسه زبان های خارجی رادتایم تماس بگیرید.


3.8/5 - (28 امتیاز)
https://radtime.org/?p=5385
اشتراک گذاری:

نظرات

2 نظر در مورد استرس کلمات (Pronunciation) در لغات انگلیسی | چگونگی تلفظ درست کلمات انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب ها: