فضا و سیاره ها به انگلیسی

فضا و سیاره ها به انگلیسی

254 بازدید
فضا و سیاره ها به انگلیسی

کلمات و اصطلاحات مربوط به فضا و سیاره ها به انگلیسی

فضا و کهکشان مکانی وسیع و مرموز هستند. فضا خلاء تقریباً کاملی است که بین ستارگان، سیارات و کهکشان‌ها وجود دارد. تقریباً 13.8 میلیارد سال قدمت دارد و دائماً در حال گسترش است.

فضا پر از انواع مختلف است. از اجرام، از جمله ستاره‌ها، سیارات، قمرها، سیارک‌ها، دنباله‌دارها و گرد و غبار. همچنین خانه انواع مختلفی از تابش‌ها، از جمله نور، گرما و اشعه ایکس است.

کهکشان یک سیستم عظیم و مرتبط از ستارگان است. ، گاز و گرد و غبار. آنها در اشکال و اندازه‌های مختلف وجود دارند و می‌توانند حاوی چند میلیون تا چند تریلیون ستاره باشند. کهکشان راه شیری، کهکشان ما، یک کهکشان مارپیچی است که حاوی حدود 100-400 میلیارد ستاره است.

اجرام آسمانی:

 • Celestial bodies: اجرام طبیعی و قابل مشاهده در آسمان.
 • Dwarf planet: سیاره کوتوله – جسمی که کوچکتر از یک سیاره است اما گرد بوده و به دور خورشید می‌چرخد.
 • Ceres: سرس – یک سیاره کوتوله بین مریخ و مشتری.
 • Earth: زمین – سیاره ای که در آن زندگی می‌کنیم.
 • Exoplanet: سیاره فراخورشیدی – سیاره‌ای شناور که بین ستاره‌ها حرکت کرده یا به دور ستاره ای خارج از منظومه شمسی می‌چرخد.
 • Gas giant: غول گازی – سیاره ای بزرگ که عمدتاً از هلیوم و هیدروژن ساخته شده است.
 • Jupiter: مشتری – بزرگترین سیاره در منظومه شمسی ما.
 • Mars: مریخ – چهارمین سیاره از خورشید ما که گاهی سیاره سرخ نامیده می شود.
 • Mercury: عطارد – سیاره ای در منظومه شمسی که نزدیک‌ترین فاصله به خورشید را دارد.
 • Neptune: نپتون – سیاره‌ای در منظومه شمسی ما که در دورترین فاصله از خورشید قرار دارد.
 • Planet: سیاره – جسم بزرگی که به دور خورشید یا هر ستاره دیگری می‌چرخد.
 • Pluto: پلوتون – یک سیاره کوتوله که قبلاً دورترین سیاره از خورشید ما در نظر گرفته می‌شد.

صورت فلکی و پدیده‌های آسمانی:

 • Constellation: صورت فلکی – گروهی از ستارگان در آسمان که الگوهای خاصی را از جایی که آن‌ها را می‌بینید، تشکیل می‌دهند.
 • Eclipse: کسوف – زمانی که هر جرم آسمانی نور یک جرم آسمانی دیگر را مسدود می‌کند.
 • Lodestar: نامی برای ستاره شمالی.
 • Milky Way: راه شیری – کهکشانی که در آن زندگی می‌کنیم.
 • Supernova: ابرنواختر – انفجار درخشان یک ستاره.

سایر اصطلاحات:

 • Asteroid: سیارک – سنگ‌های کوچک یا بزرگی که در فضا شناور هستند.
 • Aurora australis (Southern Lights): شفق قطبی (نورهای جنوبی) – نوارهایی از نور که در آسمان نزدیک به قطب جنوب ظاهر می‌شوند و منظره‌ای فوق العاده خلق می‌کنند.
 • Aurora borealis (Northern Lights): شفق قطبی (نورهای شمالی) – نوارهایی از نور که در آسمان نزدیک قطب شمال ظاهر می‌شوند.
 • Black hole: سیاه چاله – مکانی که در فضا یافت شده و اگر ماده و نور به داخل آن بیفتند نمی‌توانند از آن خارج شوند.
 • Atmosphere: اتمسفر – گازهای اطراف زمین و سایر سیارات که توسط گرانش در آنجا نگه داشته می‌شوند.
 • Astral: چیزی که به ستارگان مربوط می‌شود.
 • Cosmos: کیهان – جهان به عنوان یک کل.
 • Electromagnetic spectrum: طیف الکترومغناطیسی – همه انواع مختلف انرژی و نور در جهان.
 • Extraterrestrial: فرازمینی – چیزهایی که در سیارات غیر از زمین وجود دارند.
 • Light year: سال نوری – مسافتی که نور در یک سال طی می‌کند.
 • Telescope: تلسکوپ – ابزاری که اجسام دور را نزدیک‌تر نشان می‌دهد.

اسم سیاره ها به انگلیسی

اسم سیاره ها به انگلیسی
اسم سیاره ها به انگلیسی
Sun خورشید
Earth زمین
Moon ماه
Venus زهره
Mercury عطارد
Jupiter مشتری
Mars مریخ
Neptune نپتون
Saturn زحل
Uranus اورانوس

لغات و کلمات فضا و کهکشان در انگلیسی

mission ماموریت
planet سیاره
Astronaut‌ فضانورد
space‌ فضا
planetarium افلاک نما
solar system منظومه شمسی
red dwarf کوتوله قرمز
rotation چرخش
NASA ناسا
orbit مدار
spacecraft فضاپیما
spaceship سفینه فضایی
astronaut فضانورد
booster موشک تقویت‌کننده
cosmonaut فضانورد
countdown شمارش معکوس پیش از پرتاب موشک
gravity نیروی جاذبه
intergalactic بین کهکشانی
interplanetary بین سیاره ای
interstellar میان‌ستاره‌ای
land فرود آمدن
landing فرود
launch راه اندازی، پرتاب به فضا
satellite ماهواره
space shuttle سفینه فضایی
space station ایستگاه فضایی
orbital مداری
platform سکو
probe کاوشگر
rocket موشک
constellation‌ صورت فلکی
cosmic‌‌ کیهانی
cosmic dust‌غبار کیهانی
spacesuit لباس فضانوردی
spin‌ چرخش
نام کهکشان‌ها به انگلیسی
نام کهکشان‌ها به انگلیسی
star‌ ستاره
vacuum‌خلا
white dwarf ‌ کوتوله سفید
wormhole کرم‌چاله
asteroid سیارک
Big Bang‌ مهبانگ
black hole سیاه چاله
comet دنباله دار
astronomy ستاره شناسی
energy‌ انرژی
galaxy‌ کهکشان
hyperspace‌ ابرفضا
spacewalk پیاده‌روی فضایی
weightless بی وزن
atmospheric جوی
astrophysics فیزیک نجومی
dark matter ماده تاریک
milky way‌ کهکشان راه شیری
moon ‌ ماه
nebula‌ سحابی
light year‌سال نوری
implode‌ منفجر شدن
matter‌ ماده
meteor‌ شهاب
meteorite‌ شهاب‌سنگ

بیشتر بخوانید :

بهترین بازی‌ها برای یادگیری زبان انگلیسی

علائم نگارشی در انگلیسی

همه چیز درباره کنکور زبان 

ترکی استانبولی در سفر


نام کهکشان‌ها به انگلیسی

نام انگلیسینام فارسیتوضیحات
Milky Wayکهکشان راه شیریکهکشانی که منظومه شمسی ما در آن قرار دارد.
Andromeda Galaxyکهکشان آندرومدانزدیک‌ترین کهکشان بزرگ به راه شیری.
Triangulum Galaxyکهکشان مثلثسومین کهکشان بزرگ در گروه محلی.
Messier 87مسیه 87یک کهکشان بیضوی غول پیکر در خوشه کهکشانی دوشیزه.
Sombrero Galaxyکهکشان سومbreroکهکشانی مارپیچی با یک برآمدگی مرکزی بزرگ.
Cartwheel Galaxyکهکشان چرخ گاریکهکشانی حلقه‌ای که در اثر برخورد دو کهکشان ایجاد شده است.
Pinwheel Galaxyکهکشان پروانهکهکشانی مارپیچی با بازوهای مارپیچی باز.
Whirlpool Galaxyکهکشان گردابدو کهکشان مارپیچی که در حال برخورد با یکدیگر هستند.
Antennae Galaxiesکهکشان‌های آنتندو کهکشان مارپیچی که در حال ادغام با یکدیگر هستند.
Tadpole Galaxyکهکشان قورباغهکهکشانی مارپیچی با یک دم طولانی از گاز و ستاره.

نام ستاره‌ها به انگلیسی

نام انگلیسینام فارسیتوضیحات
Sunخورشیدستاره ای که در مرکز منظومه شمسی ما قرار دارد.
Siriusشعرای یمنیدرخشان ترین ستاره در آسمان شب.
Canopusسهیلدومین ستاره درخشان در آسمان شب.
Alpha Centauriستاره‌های نزدیک به زمیننزدیک‌ترین سیستم ستاره‌ای به خورشید.
Arcturusسماک راعیچهارمین ستاره درخشان در آسمان شب.
Vegaستاره وگاپنجمین ستاره درخشان در آسمان شب.
Rigelرجل الجباریکی از ستاره‌های کمربند شکارچی.
Betelgeuseمنقبض الجوزایکی از ستاره‌های شکارچی.
Procyonستاره شباهنگستاره ای درخشان در صورت فلکی سگ کوچک.
Altairعقاب واقعستاره ای درخشان در صورت فلکی عقاب.

کهکشان به انگلیسی

کهکشان به انگلیسی
کهکشان به انگلیسی

Galaxy

معنی فارسی: کهکشان، مجره

مترادف‌ها:

 • Milky Way (راه شیری)
 • galaxy system (سامانه کهکشانی)
 • stellar system (سامانه ستاره‌ای)
 • cosmos (کیهان)

مثال:

 • The Milky Way galaxy is home to our solar system. (کهکشان راه شیری محل منظومه شمسی ما است.)
 • Astronomers are studying the formation of galaxies. (ستاره‌شناسان در حال مطالعه شکل‌گیری کهکشان‌ها هستند.)
 • The universe is vast and contains billions of galaxies. (جهان وسیع است و میلیاردها کهکشان را در خود جای داده است.)

نکات:

 • کلمه “galaxy” هم به صورت اسم و هم به صورت فعل استفاده می‌شود.
 • به عنوان اسم، به یک سیستم عظیم از ستارگان، گاز و گرد و غبار اشاره دارد.
 • به عنوان فعل، به معنی “تشکیل یک کهکشان” است.

فضا به انگلیسی

Space

معنی فارسی: فضا، فضا، فضا، خلاء

مترادف‌ها:

 • cosmos (کیهان)
 • universe (جهان)
 • outer space (فضای بیرونی)
 • interplanetary space (فضای بین سیاره‌ای)
 • interstellar space (فضای بین ستاره‌ای)

مثال:

 • The Earth is located in space. (زمین در فضا واقع شده است.)
 • Astronauts travel into space. (فضانوردان به فضا سفر می‌کنند.)
 • Space is a vast and mysterious place. (فضا مکانی وسیع و مرموز است.)

نکات:

 • کلمه “space” می‌تواند به معانی مختلفی استفاده شود.
 • می‌تواند به خلاء بین ستارگان و سیارات اشاره داشته باشد.
 • همچنین می‌تواند به یک منطقه خاص در فضا، مانند منظومه شمسی یا کهکشان راه شیری اشاره داشته باشد.
 • همچنین می‌تواند به معنای “فراتر از زمین” باشد.

بیشتر بخوانید:

رفیق به انگلیسی

حشرات در زبان انگلیسی

لغات و اصطلاحات اشکال هندسی در زبان انگلیسی

بیماری ها به انگلیسی

یادگیری جملات مرکب در انگلیسی


فضانورد به انگلیسی

Astronaut

معنی فارسی: فضانورد، کیهان‌نورد

مترادف‌ها:

 • cosmonaut (کیهان‌نورد)
 • space traveler (مسافر فضایی)
 • spaceman (مرد فضایی)
 • spacewoman (زن فضایی)

مثال:

 • Astronauts travel into space to explore and learn about the universe. (فضانوردان برای اکتشاف و یادگیری در مورد جهان به فضا سفر می‌کنند.)
 • Neil Armstrong was the first person to walk on the moon. (نیل آرمسترانگ اولین کسی بود که روی ماه قدم گذاشت.)
 • Astronauts must be highly trained and physically fit. (فضانوردان باید بسیار آموزش دیده و از نظر جسمی سالم باشند.)

نکات:

 • کلمه “astronaut” معمولاً برای افرادی استفاده می‌شود که برای ایالات متحده یا آژانس فضایی اروپا (ESA) کار می‌کنند.
 • کلمه “cosmonaut” معمولاً برای افرادی استفاده می‌شود که برای روسیه یا آژانس فضایی فدرال روسیه (Roscosmos) کار می‌کنند.
 • کلمه “space traveler” می‌تواند برای هر کسی که به فضا سفر می‌کند، صرف نظر از ملیت یا آژانس فضایی او، استفاده شود.
انواع آموزش زبان انگلیسی
انواع آموزش زبان انگلیسی

جملات مرتبط با فضا و سیاره ها به انگلیسی

جملات کلی:

 • The universe is a vast and mysterious place. (جهان مکانی وسیع و مرموز است.)
 • Space is full of wonders, from stars and planets to galaxies and black holes. (فضا پر از شگفتی است، از ستاره‌ها و سیارات تا کهکشان‌ها و سیاه‌چاله‌ها.)
 • We are only just beginning to explore the vastness of space. (ما هنوز در ابتدای راه اکتشاف وسعت فضا هستیم.)
 • There is so much we don’t know about the universe, and that’s what makes it so exciting. (ما چیزهای زیادی در مورد جهان نمی‌دانیم و این چیزی است که آن را بسیار هیجان‌انگیز می‌کند.)

جملات مربوط به سیارات:

 • The Earth is the third planet from the sun in our solar system. (زمین سومین سیاره از خورشید در منظومه شمسی ما است.)
 • There are eight planets in our solar system: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. (منظومه شمسی ما هشت سیاره دارد: عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس و نپتون.)
 • Mars is the fourth planet from the sun and the second-smallest planet in our solar system. (مریخ چهارمین سیاره از خورشید و دومین سیاره کوچک منظومه شمسی ما است.)
 • Jupiter is the largest planet in our solar system. (مشتری بزرگترین سیاره در منظومه شمسی ما است.)

جملات مربوط به فضا:

 • The sun is a star, and it is the center of our solar system. (خورشید یک ستاره است و مرکز منظومه شمسی ما است.)
 • The moon is Earth’s only natural satellite. (ماه تنها قمر طبیعی زمین است.)
 • The Milky Way is a galaxy that contains our solar system. (راه شیری کهکشانی است که منظومه شمسی ما را در خود جای داده است.)
 • There are billions of galaxies in the universe. (میلیاردها کهکشان در جهان وجود دارد.)

جملات مربوط به اکتشافات فضایی:

 • The first person to walk on the moon was Neil Armstrong in 1969. (اولین کسی که در سال 1969 روی ماه قدم گذاشت نیل آرمسترانگ بود.)
 • The Hubble Space Telescope has been orbiting Earth since 1990. (تلسکوپ فضایی هابل از سال 1990 به دور زمین می‌چرخد.)
 • The International Space Station is a large spacecraft in orbit around Earth where astronauts from different countries live and work together. (ایستگاه فضایی بین‌المللی یک فضاپیمای بزرگ در مدار زمین است که فضانوردان از کشورهای مختلف در آن زندگی و کار می‌کنند.)
بهترین کلاس آنلاین آیلتس
بهترین کلاس آنلاین آیلتس

 Who was the first American in space?

اولین آمریکایی در فضا چه کسی بود؟

Jupiter is the biggest planet in our solar system, but not the biggest planet in the Galaxy.

مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسی است، اما بزرگترین سیاره در کهکشان نیست.

On dark nights with no moon, you can see the Milky Way in the night sky.

در شب های تاریک بدون ماه، می توانید کهکشان راه شیری را در آسمان شب ببینید.

The Orion Nebula is visible to the naked eye under dark skies.

سحابی شکارچی زیر آسمان تاریک با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است.

The sun rises in the east and sets in the west.

خورشید از مشرق طلوع و در مغرب غروب می کند.

Might there be intelligent life on other planets?

ممکن است در سیارات دیگر حیات هوشمند وجود داشته باشد؟

This could be the best meteor shower that anybody alive today will ever see.

این می تواند بهترین بارش شهابی باشد که هر کس امروز می تواند ببیند.

The satellite will observe objects that are particularly interesting astronomically.

این ماهواره اجرام را رصد خواهد کرد که از نظر نجومی بسیار جالب هستند.

Neil Armstrong was the first person to set foot on the surface of the moon.

نیل آرمسترانگ اولین کسی بود که پا بر روی سطح ماه گذاشت.

In a solar eclipse, the moon travels in between the earth and the sun.

در خورشید گرفتگی، ماه بین زمین و خورشید حرکت می کند.

In a lunar eclipse, the earth travels in between the moon and the sun.

در ماه گرفتگی، زمین بین ماه و خورشید حرکت می کند.

Scientists are hoping an asteroid will clue them in about early life on earth.

دانشمندان امیدوارند که یک سیارک بتواند به آنها را در مورد زندگی اولیه روی زمین سرنخ بدهد.

Inside a spacecraft in orbit round the Earth an astronaut could float weightless, hardly in contact with the floor.

در داخل یک فضاپیما در مدار زمین، یک فضانورد می تواند بدون وزن شناور باشد و به سختی با کف تماس داشته باشد.

We have advanced greatly in our knowledge of the universe.

ما در دانش خود از جهان هستی بسیار پیشرفت کرده ایم.

With a good telescope, you can see craters on the moon.

با یک تلسکوپ خوب می توانید دهانه هایی را در ماه مشاهده کنید.

A comparison will be made between the space shuttle and the station.

مقایسه ای بین شاتل فضایی و ایستگاه انجام خواهد شد.

برخی حقایق جالب در مورد فضا و کهکشان :

 • بزرگترین کهکشان شناخته شده کهکشان IC 1101 است. که 105 تریلیون سال نوری عرض دارد.
 • دورترین شیء شناخته شده کهکشان GN-z11 است که 13.4 میلیارد سال نوری با زمین فاصله دارد.
 • قدیمی‌ترین ستاره شناخته شده HD 140283 است که 13.2 میلیارد سال قدمت دارد.
 • بزرگترین سیاره شناخته شده مشتری است که 143000 کیلومتر قطر دارد.
 • کوچکترین سیاره شناخته شده عطارد است که 4880 کیلومتر قطر دارد.
 • داغترین سیاره شناخته شده Kepler-70b است که دمای آن 4327 درجه سانتیگراد است.
 • سردترین سیاره شناخته شده OGLE-2005-BLG-390Lb است که دمای آن -224 درجه سانتیگراد است.
بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در تهران
بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در تهران

سوالات مربوط به فضا و سیاره ها به انگلیسی

سوالات کلی:

 • What is the universe? (جهان چیست؟)
 • What is space? (فضا چیست؟)
 • How many planets are in our solar system? (چند سیاره در منظومه شمسی ما وجود دارد؟)
 • What is the sun? (خورشید چیست؟)
 • What is the moon? (ماه چیست؟)
 • What are stars? (ستاره‌ها چه هستند؟)
 • What are galaxies? (کهکشان‌ها چه هستند؟)
 • What is black hole? (سیاه چاله چیست؟)

سوالات مربوط به سیارات:

 • What is the difference between a planet and a star? (تفاوت بین سیاره و ستاره چیست؟)
 • What are the names of the planets in our solar system? (نام سیارات منظومه شمسی ما چیست؟)
 • What are the characteristics of each planet in our solar system? (ویژگی‌های هر سیاره در منظومه شمسی ما چیست؟)
 • Is there life on other planets? (آیا در سیارات دیگر حیات وجود دارد؟)

سوالات مربوط به فضا:

 • What is the International Space Station? (ایستگاه فضایی بین‌المللی چیست؟)
 • What are the challenges of living in space? (چالش‌های زندگی در فضا چیست؟)
 • What are the benefits of space exploration? (مزایای اکتشافات فضایی چیست؟)
 • What are the future plans for space exploration? (برنامه‌های آینده برای اکتشافات فضایی چیست؟)

سوالات مربوط به اکتشافات فضایی:

 • Who was the first person to walk on the moon? (اولین کسی که روی ماه قدم گذاشت چه کسی بود؟)
 • What are some of the most important space discoveries? (برخی از مهم‌ترین اکتشافات فضایی کدامند؟)
 • What are the challenges of space travel? (چالش‌های سفر به فضا چیست؟)
 • What are the future plans for space travel? (برنامه‌های آینده برای سفر به فضا چیست؟)
امتیاز شما به این مقاله
https://radtime.org/?p=14787
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد فضا و سیاره ها به انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.