یادگیری جملات مرکب در انگلیسی - آموزشگاه زبان های خارجی راد تایم
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو

یادگیری جملات مرکب در انگلیسی

615 بازدید
یادگیری جملات مرکب در انگلیسی

تعریف جمله مرکب در انگلیسی

در انگلیسی، جمله مرکب (compound sentence) به جمله‌ای گفته می‌شود که از دو یا چند جمله مستقل (independent clause) تشکیل شده باشد. جمله‌های مستقل جمله‌هایی هستند که می‌توانند به تنهایی معنی کامل و مستقلی داشته باشند.

مثال:

 • من به پارک رفتم و تو به کتابخانه رفتی. (This is a compound sentence because it contains two independent clauses: “من به پارک رفتم” and “تو به کتابخانه رفتی.”)

راه‌های تشخیص جمله مرکب:

 • وجود حروف ربط (coordinating conjunctions): حروف ربط، دو جمله مستقل را به هم متصل می‌کنند.

حروف ربط رایج:

 • and
 • but
 • or
 • nor
 • for
 • so
 • yet

مثال:

 • من کتاب را خواندم و تو فیلم را تماشا کردی. (The coordinating conjunction “and” connects the two independent clauses.)
 • وجود نقطه ویرگول (;): نقطه ویرگول می‌تواند دو جمله مستقل را به هم متصل کند.

مثال:

 • من به پارک رفتم؛ تو به کتابخانه رفتی. (The semicolon connects the two independent clauses.)
 • وجود دو فعل: جمله مرکب حداقل دو فعل دارد.

مثال:

 • من به پارک رفتم و تو کتاب را خواندی. (This sentence has two verbs: “went” and “read”.)

انواع جمله مرکب:

 • جمله مرکب هم‌پایه (coordinate compound sentence): در این نوع جمله، هر دو جمله مستقل از نظر معنایی هم‌اهمیت هستند.

مثال:

 • من به پارک رفتم و تو به کتابخانه رفتی.
 • جمله مرکب پیرو (subordinate compound sentence): در این نوع جمله، یکی از جمله‌های مستقل (جمله پیرو) از نظر معنایی به جمله دیگر (جمله پایه) وابسته است.

مثال:

 • من به پارک رفتم چون هوا خوب بود. (The subordinate clause “چون هوا خوب بود” provides the reason for the main clause “من به پارک رفتم”.)
انواع جمله واره در انگلیسی
انواع جمله واره در انگلیسی

نکاتی در مورد جمله مرکب:

 • هر دو جمله مستقل در جمله مرکب باید دارای فاعل باشند.

مثال:

 • غلط: من به پارک رفتم و تو کتاب را خواندی.

صحیح: من به پارک رفتم و تو کتاب را خواندی.

 • در جمله مرکب، فقط جمله پایه می‌تواند علامت نگارشی پایانی (مانند نقطه، علامت تعجب، یا علامت سوال) داشته باشد.

مثال:

 • غلط: من به پارک رفتم. و تو به کتابخانه رفتی؟

صحیح: من به پارک رفتم و تو به کتابخانه رفتی؟

تمرین:

 • جمله‌های زیر را به عنوان مرکب یا ساده دسته‌بندی کنید:
 1. من به مدرسه رفتم.
 2. من به مدرسه رفتم و تو به کتابخانه رفتی.
 3. چون هوا خوب بود، من به پارک رفتم.
 4. من کتاب را خواندم، اما تو فیلم را تماشا کردی.

بیشتر بخوانید:

بیماری ها به انگلیسی

آزمون TOEIC

ترجمه جواب آزمایش

ممنون به انگلیسی،تشکر کردن به انگلیسی

انگلیسی استرالیایی و تفاوت آن با امریکن و بریتیش

خیانت به انگلیسی

آموزش فونتیک انگلیسی

حروف صدا دار و بی‌ صدا در زبان فرانسه

حروف بی صدا در انگلیسی


پاسخ:

 1. ساده
 2. مرکب
 3. مرکب
 4. مرکب

روش‌های پیوند دو جمله مستقل برای ساخت جمله مرکب

در زبان انگلیسی، دو روش اصلی برای پیوند دو جمله مستقل و ساخت جمله مرکب وجود دارد:

1. حروف ربط هم‌پایه (Coordinating Conjunctions)

برای اتصال جملات مستقل، می‌توانید از حروف ربط هم‌پایه استفاده کنید. هفت حرف ربط هم‌پایه در زبان انگلیسی عبارتند از:

 • and: برای نشان دادن اضافه شدن یا هم‌زمانی دو رویداد یا عمل به کار می‌رود.
 • or: برای نشان دادن انتخاب بین دو یا چند گزینه به کار می‌رود.
 • but: برای نشان دادن تضاد یا تناقض بین دو جمله به کار می‌رود.
 • nor: برای نشان دادن نفی هر دو جمله به کار می‌رود.
 • for: برای نشان دادن دلیل یا نتیجه جمله دوم به کار می‌رود.
 • so: برای نشان دادن نتیجه جمله دوم به کار می‌رود.
 • yet: برای نشان دادن تضاد یا تناقض بین دو جمله به کار می‌رود، اما با این تفاوت که جمله دوم با وجود تناقض، قابل قبول است.

مثال:

 • من به پارک رفتم و تو به کتابخانه رفتی. (and برای نشان دادن هم‌زمانی دو عمل)
 • می‌توانی قهوه یا چای بنوشی. (or برای نشان دادن انتخاب بین دو گزینه)
 • من درس خواندم، اما امتحان را خراب کردم. (but برای نشان دادن تضاد بین دو جمله)
 • او نه درس خواند و نه امتحان را قبول شد. (nor برای نشان دادن نفی هر دو جمله)
 • ** هوا سرد بود،** برای اینکه لباس گرم پوشیدم. (for برای نشان دادن دلیل جمله دوم)
 • من خیلی تلاش کردم، so موفق شدم. (so برای نشان دادن نتیجه جمله دوم)
 • او پولدار است، yet خوشحال نیست. (yet برای نشان دادن تناقض بین دو جمله)

2. نقطه ویرگول (;)

می‌توانید از نقطه ویرگول برای اتصال دو جمله مستقل که به هم مرتبط هستند استفاده کنید.

مثال:

 • من به پارک رفتم؛ هوا خیلی خوب بود.
 • تو کتاب را خواندی؛ من فیلم را تماشا کردم.

نکات:

 • ویرگول (,) برای اتصال دو جمله مستقل که به هم مرتبط هستند استفاده نمی‌شود.
 • علامت نگارشی (مانند نقطه، علامت تعجب، یا علامت سوال) فقط در پایان جمله دوم قرار می‌گیرد.
تعریف جمله مرکب در انگلیسی
تعریف جمله مرکب در انگلیسی

تفاوت جمله مرکب و جمله پیچیده

جمله مرکب از دو یا چند جمله مستقل تشکیل شده است که با استفاده از حروف ربط هم‌پایه یا نقطه ویرگول به هم متصل می‌شوند. هر جمله مستقل می‌تواند به تنهایی معنی کامل و مستقلی داشته باشد.

جمله پیچیده از یک جمله مستقل و حداقل یک جمله وابسته تشکیل شده است. جمله وابسته به جمله مستقل پیوند می‌خورد و برای کامل شدن معنی به آن نیاز دارد. جمله‌های وابسته با استفاده از حروف ربط فرعی مانند while، because، if، unless و غیره به جمله مستقل متصل می‌شوند.

مقایسه:

ویژگیجمله مرکبجمله پیچیده
تعداد جمله‌های مستقلحداقل دو جملهیک جمله
تعداد جمله‌های وابستهنداردحداقل یک جمله
حروف ربطحروف ربط هم‌پایه (and، but، or، etc.)حروف ربط فرعی (while، because، if، etc.)
معنیهر جمله معنی کامل و مستقلی داردجمله وابسته بدون جمله مستقل معنی ندارد

مثال:

جمله مرکب:

 • من به پارک رفتم و تو به کتابخانه رفتی. (دو جمله مستقل با حرف ربط and)

جمله پیچیده:

 • من به پارک رفتم چون هوا خوب بود. (یک جمله مستقل و یک جمله وابسته با حرف ربط because)

نکات:

 • در جمله مرکب، هر دو جمله مستقل از نظر معنایی هم‌اهمیت هستند.
 • در جمله پیچیده، جمله وابسته از نظر معنایی به جمله مستقل وابسته است.
 • علامت نگارشی (مانند نقطه، علامت تعجب، یا علامت سوال) فقط در پایان جمله دوم در جمله مرکب و پایان جمله مستقل در جمله پیچیده قرار می‌گیرد.

تمرین:

 • جملات زیر را به عنوان مرکب یا پیچیده دسته‌بندی کنید:
 1. من به مدرسه رفتم.
 2. من به مدرسه رفتم و تو به کتابخانه رفتی.
 3. چون هوا خوب بود، من به پارک رفتم.
 4. من کتاب را خواندم، اما تو فیلم را تماشا کردی.
 5. من عاشق کتاب خواندن هستم، تو عاشق فیلم دیدن هستی.

پاسخ:

 1. ساده
 2. مرکب
 3. پیچیده
 4. مرکب
 5. مرکب
قواعد جمله سازی در انگلیسی
قواعد جمله سازی در انگلیسی

مثال‌هایی از جملات مرکب با حروف ربط:

همانطور که در بالا مشاهده کردید، در بسیاری از جملات مرکب از حروف ربط استفاده می‌شود. در این صورت، جمله باید شامل کاما قبل از حرف ربط برای علامت‌گذاری صحیح باشد.

1. She did not cheat on the test, for it was the wrong thing to do. (او در آزمون تقلب نکرد، زیرا این کار اشتباهی بود.)

2. I really need to go to work, but I am too sick to drive. (من واقعاً باید به محل کار خود بروم، اما برای رانندگی بیش از حد بیمار هستم.)

3. I am counting my calories, yet I really want dessert. (من کالری‌هایم را حساب کردم، با این حال من واقعاً دسر می‌خواهم.)

4. He ran out of money, so he had to stop playing poker. (پولش تمام شد، بنابراین مجبور شد بازی پوکر را متوقف کند.)

5. They got there early, and they got really good seats. (آنها زود به آنجا رسیدند و صندلی‌های بسیار خوبی هم گرفتند.)

6. They had no ice cream left at home, nor did they have money to go to the store. (هیچ بستنی در خانه آنها باقی نمانده بود و همچنین پولی برای رفتن به فروشگاه نداشتند.)

7. Everyone was busy, so I went to the movie alone. (همه مشغول بودند، بنابراین من تنها به سینما رفتم.)

8. I thought the promotion was mine, but my attendance wasn’t good enough. (فکر می‌کردم این تبلیغ از من است، اما حضور من به اندازه کافی خوب نبود.)

9. Should we start class now, or wait for everyone to get here? (الان باید کلاس را شروع کنیم، یا منتظر بمانیم تا همه به اینجا برسند؟)

10. It was getting dark, and we weren’t near the cabin yet. (هوا تاریک شده بود و ما هنوز نزدیک کابین نبودیم.)

11. Cats are good pets, for they are clean and are not noisy. (گربه‌ها حیوانات خانگی خوبی هستند، زیرا تمیز هستند و سر و صدا ندارند.)

12. We have never been to Asia, nor have we visited Africa. (ما هرگز به آسیا نرفته‌ایم و آفریقا را ندیده‌ایم.)

13. He didn’t want to go to the dentist, yet he went anyway. (او نمی‌خواست پیش دندانپزشک برود، اما به هر حال رفت.

مثال‌هایی از جملات مرکب با نقطه ویرگول

همانطور که مشاهده کردید، جملات مرکب می‌توانند بدون استفاده از حروف ربط و فقط با نقطه ویرگول برای جدا کردن دو جمله مستقل نوشته شوند.

مثال:

 • Joe made the sugar cookies; Susan decorated them. (جو کوکی‌ها را درست کرد؛ سوزان آن‌ها را تزئین کرد.)

استفاده از قیدهای ربطی:

گاهی اوقات می‌توان از قیدهای ربطی مانند however، besides، therefore، meanwhile و غیره بعد از نقطه ویرگول برای انتقال صاف‌تر بین دو جمله استفاده کرد.

مثال:

 • It was a difficult assignment; however, Kelly was up to the challenge. (این یک وظیفه دشوار بود؛ با این حال، کلی در این چالش بود.)

مثال‌های بیشتر:

 • The sky is clear; the stars are twinkling. (آسمان صاف است؛ ستاره‌ها چشمک می‌زنند.)
 • The waves were crashing on the shore; it was a lovely sight. (امواج به ساحل می‌خوردند؛ این یک منظره دوست داشتنی بود.)
 • There were white-out conditions in the town; therefore, the roads were impassable. (در شهر شرایط سفید بود؛ اما، جاده‌ها صعب العبور بودند.)
 • Check back tomorrow; I will see if the book has arrived. (فردا دوباره بررسی کنم؛ چک می‌کنم که کتاب رسیده است یا نه.)
 • He said he was not there yesterday; many people saw him there. (او گفت که دیروز آنجا نبود؛ بسیاری از مردم او را در آنجا دیدند.)
 • I am happy to take your donation; any amount will be greatly appreciated. (خوشحالم که کمک مالی شما را دریافت کنم؛ هر مقداری بسیار عالی خواهد بود.)
 • She only paints with bold colors; indeed, she does not like pastels at all. (او فقط با رنگهای تند نقاشی می‌کند؛ در واقع، او اصلاً پاستیل را دوست ندارد.)
 • She works two jobs to make ends meet; at least, that was her reason for not having time to join us. (او برای تأمین مخارج زندگی خود دو شغل کار می‌کند؛ حداقل، این دلیل او نداشتن وقت برای پیوستن به ما بود.)
 • Malls are great places to shop; I can find everything I need under one roof. (مراکز خرید مکان‌های عالی برای خرید هستند؛ من می‌توانم هر آنچه را که نیاز دارم زیر یک سقف پیدا کنم.)
 • Italy is my favorite country; I plan to spend two weeks there next year. (ایتالیا کشور مورد علاقه من است؛ من قصد دارم سال آینده دو هفته آنجا باشم.)
 • He turned in the research paper on Friday; he would have not passed the class otherwise. (او مقاله تحقیقی را در روز جمعه تحویل داد؛ در غیر این صورت او کلاس را پاس نمیشد.)
 • You need to pack the appropriate things for camping; for example, a sleeping bag will keep you warm. (برای اردو باید وسایل مناسب را تهیه کنید؛ به عنوان مثال، کیسه خواب شما را گرم می‌کند.)
 • I have paid my dues; as a result, I expect to receive all the privileges listed in the bylaws. (من هزینه‌های خود را پرداخت کرده‌ام. در نتیجه، من انتظار دارم تمام امتیازات مندرج در آیین‌نامه را دریافت کنم.)
جمله واره​
جمله واره​

استفاده از جملات مرکب در نقل قول‌ها (انگلیسی با ترجمه فارسی)

“The best way to predict the future is to create it.” – Abraham Lincoln “بهترین راه برای پیش‌بینی آینده، ساختن آن است.” – آبراهام لینکن

“The only way to do great work is to love what you do.” – Steve Jobs “تنها راه برای انجام کارهای بزرگ، دوست داشتن کاری است که انجام می‌دهید.” – استیو جابز

“It’s not how much you have, but how much you enjoy that makes happiness.” – Charles Spurgeon “خوشبختی به مقدار چیزی که دارید نیست، بلکه به مقدار چیزی است که از آن لذت می‌برید.” – چارلز اسپurgeon

“The only person you are destined to become is the person you decide to be.” – Ralph Waldo Emerson “تنها کسی که قرار است بشوید، کسی است که خودتان تصمیم می‌گیرید باشید.” – رالف والدو امرسون

“The only thing that stands between you and your dream is the will to try and the belief that it is actually possible.” – Joel Brown “تنها چیزی که بین شما و رویایتان قرار دارد، اراده تلاش و ایمان به این است که واقعاً امکان‌پذیر است.” – جوئل براون

“The journey of a thousand miles begins with a single step,” said Lao Tzu, the ancient Chinese philosopher, emphasizing the importance of taking small actions towards larger goals. (“سفر هزار مایلی با یک قدم شروع می‌شود”، گفت لائو تزو، فیلسوف کهن چینی، تاکید کرد که انجام اقدامات کوچک به سوی اهداف بزرگ اهمیت دارد.)

“In the midst of winter, I found there was, within me, an invincible summer,” wrote Albert Camus, the French philosopher, highlighting the resilience of the human spirit in overcoming challenges. (“در میان زمستان، متوجه شدم که درون من یک تابستان بی‌نهایت وجود دارد”، نوشت آلبر کامو، فیلسوف فرانسوی، به تاکید بر استحکام روح انسان در مقابله با چالش‌ها.)

“The only way to do great work is to love what you do,” remarked Steve Jobs, the visionary co-founder of Apple Inc., underscoring the significance of passion and dedication in achieving excellence. (“تنها راه برای انجام کارهای عالی، عشق به کاری است که انجام می‌دهید”، توضیح داد استیو جابز، مؤسس هم‌آغاز شرکت اپل، به تاکید بر اهمیت علاقه و اخلاص در دستیابی به برتری.)

“The journey of a thousand miles begins with a single step.” – Lao Tzu

“It’s not about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain.” – Vivian Greene

“The only thing that is constant is change.” – Heraclitus

“The best way to get started is to quit talking and start doing.” – Walt Disney

“The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.” – Nelson Mandela

آموزش صفر تا صد زبان انگلیسی
آموزش صفر تا صد زبان انگلیسی

کاربرگ نمودارسازی جملات

نمودارسازی جملات ابزاری مفید برای درک عمیق‌تر دستور زبان و اجزای کلام (parts of speech) است. این کاربرگ می‌تواند به شما در تسلط بر استفاده از صفت و قید متناسب با فاعل و فعل کمک کند. با تمرین نمودارهای جملات با این کاربرگ، می‌توانید درک کنید که چگونه یک جمله را به اجزای آن تقسیم کنید.

کاربرگ نمودارهای جملات: جملات ساده

در شروع تمرین نمودار جمله، بهتر است از جملات ساده شروع کنید. مبتدیان می‌توانند جملات ساده را قبل از افزودن اصلاح کننده‌ها (modifiers) و سایر قسمت‌های جمله، به فاعل و فعل تقسیم کنند.

برای دانلود فایل PDF این کاربرگ، روی این لینک کلیک کنید.

نکاتی برای استفاده از کاربرگ:

 • هر جمله را به دقت بخوانید.
 • فاعل و فعل جمله را مشخص کنید.
 • نوع فاعل (اسم، ضمیر، …) و نوع فعل (مصدر، ماضی، مضارع، …) را تعیین کنید.
 • اگر جمله دارای اصلاح کننده‌هایی مانند صفت یا قید است، آنها را مشخص کنید و نوع آنها را تعیین کنید.
 • از نمودار برای نشان دادن روابط بین اجزای جمله استفاده کنید.

بیشتر بخوانید:

حروف انگلیسی به ترتیب

زمان ها در زبان انگلیسی

ضمایر در زبان انگلیسی

انواع صفت در زبان انگلیسی

انواع اسم در زبان انگلیسی (nouns)

افعال در زبان انگلیسی

افعال وجهی در زبان انگلیسی

ساختار ملکی در زبان انگلیسی

قید‌ در زبان انگلیسی

حرف اضافه در زبان انگلیسی

کمیت سنج ها در زبان انگلیسی


تفاوت جملات مرکب (Compound) و پیچیده (Complex)

افعال وجهی در زبان انگلیسی

1. تعریف:

 • جمله مرکب: از دو یا چند جمله مستقل تشکیل شده است که با حروف ربط هم‌پایه به هم متصل می‌شوند.
 • جمله پیچیده: از یک جمله مستقل و حداقل یک جمله وابسته تشکیل شده است که با حروف ربط فرعی به هم متصل می‌شوند.

2. مثال:

مرکب:

 • من به پارک رفتم و تو به کتابخانه رفتی. (دو جمله مستقل با حرف ربط و)
 • او درس خواند، اما امتحان را قبول نشد. (دو جمله مستقل با حرف ربط اما)

پیچیده:

 • من به پارک رفتم چون هوا خوب بود. (جمله مستقل + جمله وابسته با حرف ربط چون)
 • من درس می‌خوانم تا امتحان را قبول شوم. (جمله مستقل + جمله وابسته با حرف ربط تا)

3. تشخیص:

 • مرکب:
  • به دنبال حروف ربط هم‌پایه باشید (مانند و، اما، یا، …)
  • هر دو جمله می‌توانند به تنهایی معنی بدهند.
 • پیچیده:
  • به دنبال حروف ربط فرعی باشید (مانند چون، وقتی، اگر، …)
  • جمله وابسته به تنهایی معنی نمی‌دهد و به جمله مستقل وابسته است.

4. علامت‌گذاری:

 • مرکب:
  • ویرگول قبل از حرف ربط ضروری است.
  • علامت نگارشی در پایان جمله دوم قرار می‌گیرد.
 • پیچیده:
  • ویرگول قبل از حرف ربط ضروری نیست.
  • علامت نگارشی در پایان جمله مستقل قرار می‌گیرد.
آموزش گرامر زبان انگلیسی
آموزش گرامر زبان انگلیسی

سوالات متداول جملات مرکب در انگلیسی

جمله مرکب چیست؟

جمله مرکب جمله‌ای است که از دو یا چند جمله مستقل تشکیل شده است که با حروف ربط به هم متصل می‌شوند.

انواع جملات مرکب کدامند؟

دو نوع جمله مرکب وجود دارد:
جملات مرکب هم‌پایه: این نوع جمله مرکب از دو یا چند جمله مستقل تشکیل شده است که با حروف ربط هم‌پایه مانند and، but، or، so، yet و غیره به هم متصل می‌شوند.

مثال:
من به پارک رفتم و تو به کتابخانه رفتی. (and برای نشان دادن هم‌زمانی دو عمل)

او درس خواند، اما امتحان را قبول نشد. (but برای نشان دادن تضاد بین دو جمله)

جملات مرکب وابسته: این نوع جمله مرکب از یک جمله مستقل و حداقل یک جمله وابسته تشکیل شده است که با حروف ربط فرعی مانند because، when، if، unless و غیره به هم متصل می‌شوند.


مثال:
من به پارک رفتم چون هوا خوب بود. (because برای نشان دادن علت جمله دوم)
من درس می‌خوانم تا امتحان را قبول شوم. (so that برای نشان دادن هدف جمله دوم)

چه تفاوتی بین جملات مرکب و جملات پیچیده وجود دارد؟

جملات مرکب از دو یا چند جمله مستقل تشکیل شده‌اند، در حالی که جملات پیچیده از یک جمله مستقل و حداقل یک جمله وابسته تشکیل شده‌اند.

چگونه می‌توان جملات مرکب را تشخیص داد؟

به دنبال حروف ربط هم‌پایه یا فرعی باشید.
به دنبال جمله‌های مستقل و جمله‌های وابسته باشید.
به علامت‌گذاری جمله توجه کنید.

چه علامت‌گذاری‌هایی در جملات مرکب استفاده می‌شود؟

در جملات مرکب هم‌پایه، ویرگول قبل از حرف ربط ضروری است.

مثال:
من به پارک رفتم، و تو به کتابخانه رفتی.

در جملات مرکب وابسته، ویرگول قبل از حرف ربط ضروری نیست.


مثال:
من به پارک رفتم چون هوا خوب بود.

علامت نگارشی (مانند نقطه، علامت تعجب، یا علامت سوال) فقط در پایان جمله دوم قرار می‌گیرد.

5/5 - (1 امتیاز)
https://radtime.org/?p=14622
اشتراک گذاری:

نظرات

1 نظر در مورد یادگیری جملات مرکب در انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *