معرفی خودم به انگلیسی

معرفی خودم به انگلیسی

290 بازدید
معرفی خودم به انگلیسی

معرفی خود به انگلیسی یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که هر زبان‌آموز باید به آن تسلط داشته باشد. این مهارت در موقعیت‌های مختلفی مانند مصاحبه‌های شغلی، کلاس‌های درس، و معاشرت‌های اجتماعی کاربرد دارد.نحوه معرفی خود به دیگران به موقعیت و نوع رابطه‌ای که می‌خواهید با آنها برقرار کنید بستگی دارد.

پرسیدن اسم افراد به زبان انگلیسی:

اولین گام مهم و بسیار ضروری برای معرفی خود به زبان انگلیسی، پرسیدن درباره اسم افراد مختلف و دانستن سوال مناسب در این زمینه است. 

فارسیانگلیسی
اسم شما چیست؟What’s your name?
میشه خودتون رو معرفی کنید؟Could you introduce yourself?
اسم شما چیه؟ (غیررسمی)What’s your name? (informal)
اسم کامل شما چیه؟What’s your full name?
میشه اسمتون رو دوباره بگید؟Could you repeat your name?
من اسم شما رو یادم رفته، میشه دوباره بگید؟I’ve forgotten your name, could you tell me again?
خوشبختم که باهاتون آشنا شدم، اسم شما چیه؟Nice to meet you, what’s your name?

پاسخ به سوال “اسم شما چیست؟”

فارسیانگلیسی
اسم من … است.My name is …
من … هستم.I’m …
د./ آنها من را با اسم … صدا میکنند. /لطفا من را با نام … صدا کنید… You can call me …/ They call me …/ Please call me
نام مستعار من … است.… My nick name is

مثال نام و مشخصات :

شما: What’s your name?

شخص مقابل: My name is Sarah.

شما: Nice to meet you, Sarah. I’m David.

شما: Hi, I’m David. What’s your name?

شخص مقابل: I’m Sarah. Nice to meet you too.

تلفظ حروف صدا دار انگلیسی_
تلفظ حروف صدا دار انگلیسی_

پرسیدن و پاسخ دادن به سوالات مربوط به ملیت، بخش مهمی از آشنایی با افراد جدید در سفر به کشورهای دیگر است. این سوالات به شما کمک می کند تا در مورد فرهنگ و پیشینه افراد اطلاعات بیشتری کسب کنید و همچنین می تواند راهی برای شروع گفتگو و ایجاد روابط جدید باشد.

ملیت من به انگلیسی

عبارت فارسیمعادل انگلیسی
شما اهل کجا هستید؟ / از کجا می‌آیید؟
کجا متولد شده‌اید؟
?Where are you from?/ Where do you come from
?Where were you born
من از کشور…هستم ./ من از … می‌آیم./ محل زندگی من کشور … است./ اصلیت من از کشور … است.
(نام کشور گفته می‌شود)
(I’m from …/ I hail from …/ I come from …/ My hometown is …/ I’m originally from … (country
من … هستم. (ملیت گفته می‌شود)(I’m … (nationality
من در کشور … متولد شده‌ام.… I was born in

چند نمونه سوال رایج در مورد ملیت :

 • “Where are you from?” (اهل کجا هستید؟)
 • “What’s your nationality?” (ملیت شما چیست؟)
 • “Where were you born?” (کجا متولد شده اید؟)
 • “What country do you live in?” (در کدام کشور زندگی می کنید؟)
 • “Do you have dual citizenship?” (آیا تابعیت دوگانه دارید؟)
 • “I’m from [نام کشور].” (من اهل [نام کشور] هستم.)
 • “My nationality is [نام ملیت].” (ملیت من [نام ملیت] است.)
 • “I was born in [نام کشور].” (من در [نام کشور] متولد شده ام.)
 • “I live in [نام کشور].” (من در [نام کشور] زندگی می کنم.)
 • “Yes, I have dual citizenship. I’m a citizen of [نام کشور] and [نام کشور].” (بله، من تابعیت دوگانه دارم. من یک شهروند [نام کشور] و [نام کشور] هستم.)
اسامی کشور ها به انگلیسی
برای سفر، کار و تحصیل دانستن اسامی کشورها به انگلیسی لازم است. به توجه به فراگیر بودن زبان انگلیسی بلد بودن اسامی کشورها بسیار مهم است.

در ادامه معرفی خود به دیگران شاید بخواهید آدرس خود را برای کسی بفرستید یا درباره آدرس دیگر افراد سوالاتی را عنوان نمایید. یا بخواهید در فرم استخدامی خود آدرس خود را به زبان انگلیسی بنویسید. جدول زیر به شما کمک خواهد کرد که به صورت اصولی درباره این مقوله بحث نمایید و سوال و جواب مناسب را بدانید.

آدرس من به انگلیسی

عبارت فارسیمعادل انگلیسی
کجا زندگی می‌کنید؟ / آدرس شما چیست؟?Where do you live?/ What’s your address
من در … زندگی میکنم./ آدرس من … است. (نام شهر گفته می‌شود)(I live in … / My address is … (city
من در خیابان … زندگی میکنم.(I live on … (street name
من بیشتر زندگی خود را در … گذرانده ام…. I have spent most of my life in
من در … بزرگ شده‌ام.… I grew up in

پرسیدن و پاسخ دادن به سوالات مربوط به آدرس به زبان انگلیسی

پرسیدن آدرس:

 • “Where do you live?” (کجا زندگی می‌کنید؟)
 • “What’s your address?” (آدرس شما چیست؟)
 • “Can I have your address, please?” (می‌توانم آدرس شما را داشته باشم؟)
 • “What’s your mailing address?” (آدرس پستی شما چیست؟)
 • “Where can I find you?” (کجا می‌توانم شما را پیدا کنم؟)

پاسخ دادن به سوالات مربوط به آدرس:

 • “I live in [نام شهر].” (من در [نام شهر] زندگی می‌کنم.)
 • “My address is [آدرس کامل].” (آدرس من [آدرس کامل] است.)
 • “You can find me at [آدرس].” (شما می‌توانید من را در [آدرس] پیدا کنید.)
 • “I’m currently living in [نام شهر].” (من در حال حاضر در [نام شهر] زندگی می‌کنم.)
 • “I’m not sure what my exact address is, but I live near [نقطه مرجع].” (من مطمئن نیستم که آدرس دقیق من چیست، اما من نزدیک [نقطه مرجع] زندگی می‌کنم.)

مثال:

شما: Where do you live?

شخص مقابل: I live in San Francisco.

شما: What’s your address?

شخص مقابل: My address is 123 Main Street, San Francisco, CA 94105.

شما: Thank you.

آدرس دادن به انگلیسی و آدرس پرسیدن به انگلیسی
آدرس دادن به انگلیسی و آدرس پرسیدن به انگلیسیپ

صحبت کردن در رابطه با سن یکی از موارد رایج در مکالمات انگلیسی است. این موضوع می‌تواند در موقعیت‌های مختلفی مانند معاشرت‌های اجتماعی، مصاحبه‌های شغلی و یا حتی در هنگام آشنایی با افراد جدید مطرح شود.

صحبت کردن در رابطه با سن به زبان انگلیسی

عبارت فارسیمعادل انگلیسی
چند ساله هستید؟?How old are you
من … سن دارم.?I’m … years old
من بیشتر/ تقریبا/ نزدیک به … سن دارم.… I’m over/ almost/ nearly
من در اوایل دهه بیست – اواخر دهه سی هستم.I’m in my early twenties/ late thirties

پرسیدن و پاسخ دادن به سوالات مربوط به سن به زبان انگلیسی

 • “How old are you?” (چند سال داری؟)
 • “What’s your age?” (سنت چند ساله است؟)
 • برای پاسخ دادن به سوالات مربوط به سن، می‌توانید از عبارات زیر استفاده کنید:
  • “I’m [سن شما].” (من [سن شما] ساله هستم.)
  • “I’ll be [سن شما] in [تعداد سال].” (من در [تعداد سال] [سن شما] ساله خواهم شد.)

مثال:

شما: How old are you?

شخص مقابل: I’m 25.

شما: You look younger than your age.

شخص مقابل: Thank you!

نکته:

 • همانطور که اشاره شد، استفاده از کلمه پرسشی “What” برای پرسیدن سن مناسب نیست. در عوض، از عباراتی مانند “How old are you?” یا “What’s your age?” استفاده کنید.
 • به جای پرسیدن مستقیم سن، می توانید از عباراتی مانند “You look young for your age.” (شما برای سنتان جوان به نظر می رسید.) یا “You seem very experienced.” (شما به نظر بسیار باتجربه می رسید.) استفاده کنید.
تدریس گروهی بهتر است یا تدریس خصوصی؟
تدریس گروهی بهتر است یا تدریس خصوصی؟

یکی از رایج‌ترین موضوعات برای مکالمه و معرفی خود به زبان انگلیسی، صحبت درباره اعضاء خانواده است.

خانواده به انگلیسی

عبارت فارسیمعادل انگلیسی
اعضای خانواده شما چند نفر هستند؟
یا چند نفر زندگی می‌کنید؟
با چه کسی زندگی می‌کنید؟
ایا خواهر و برادر دارید؟
?How many people are there in your family
?Who do you live with
?With whom do you live
?Do you have any sibling
تعدادافراد خانواده‌ی من … است..There are … (number) people in my family
خانواده ما … عضو دارد..My family has … (number) people
من با … زندگی میکنم.… I live with my
من تک فرزند هستم..I am the only child
من هیچ خواهر و برادری ندارم..I don’t have any siblings
من … برادر و … خواهر دارم. (تعداد ذکر می‌شود).I have … brothers and … (number) sister

سوالاتی برای توسعه مکالمه درباره خانواده

درباره اعضای خانواده:

 • شغل پدر و مادرتان چیست؟ (What do your parents do for a living?)
 • چه تفریحاتی را با هم انجام می‌دهید؟ (What are some things you like to do together as a family?)
 • چه کسی در خانواده شما بیشتر از همه به شما نزدیک است؟ (Who are you closest to in your family?)
 • بهترین خاطره‌ای که با خانواده‌تان دارید چیست؟ (What is your favorite memory of your family?)
 • اگر می‌توانستید یک چیز را در مورد خانواده‌تان تغییر دهید، چه چیزی بود؟ (If you could change one thing about your family, what would it be?)

درباره روابطتان:

 • رابطه‌تان با اعضای خانواده‌تان چگونه است؟ (How would you describe your relationship with your family members?)
 • چه چیزی در روابطتان با خانواده‌تان برایتان مهم است؟ (What is important to you in your relationships with your family?)
 • تا به حال با چالش‌هایی در روابطتان با خانواده‌تان روبرو شده‌اید؟ (Have you ever faced any challenges in your relationships with your family?)
 • چه چیزی در روابطتان با خانواده‌تان برایتان قدردانی می‌کنید؟ (What do you appreciate about your relationships with your family?)

درباره فرهنگ و سنت‌ها:

 • خانواده شما چه فرهنگ و سنت‌هایی دارد؟ (What are some of your family’s traditions and customs?)
 • چه چیزی در فرهنگ و سنت‌های خانواده‌تان برایتان خاص است؟ (What is special to you about your family’s traditions and customs?)
 • آیا سنت‌هایی وجود دارد که دوست دارید به نسل‌های بعدی منتقل کنید؟ (Are there any traditions you would like to pass on to future generations?)
 • چه چیزی در فرهنگ و سنت‌های خانواده‌تان برایتان چالش‌برانگیز است؟ (What is challenging about your family’s traditions and customs?)

درباره آینده:

 • آینده خانواده‌تان را چگونه می‌بینید؟ (What do you see for the future of your family?)
 • چه آرزوهایی برای خانواده‌تان دارید؟ (What are your hopes for your family?)
 • چه نقشی می‌خواهید در آینده خانواده‌تان داشته باشید؟ (What role do you want to play in the future of your family?)

نحوه پرسیدن تاریخ تولد به انگلیسی

درست است که تاریخ تولد سوالی است که بیشتر برای خانم‌ها جذابیت دارد، اما دانستن تاریخ تولد افراد در بسیاری از مواقع می‌تواند مفید باشد. برای مثال، می‌توانید از تاریخ تولد برای تبریک تولد به دوستان و آشنایانتان استفاده کنید.

جدول زیر نحوه پرسیدن تاریخ تولد به انگلیسی را به شما آموزش می‌دهد:

عبارت فارسیمعادل انگلیسی
تاریخ تولد شما کی است؟ / چه زمانی متولد شده‌اید؟What is your date of birth? / When is your birthday?
تاریخ تولد من … است.My birthday is on …

نکات:

 • در انگلیسی، برای پرسیدن تاریخ تولد می‌توان از دو عبارت “What is your date of birth?” و “When is your birthday?” استفاده کرد. هر دو عبارت معنی یکسانی دارند، اما عبارت “When is your birthday?” کمی غیررسمی‌تر است.
 • برای گفتن تاریخ تولد خود، می‌توانید از عبارت “My birthday is on …” استفاده کنید. به جای “…”، باید تاریخ تولد خود را به انگلیسی بگویید. برای مثال، اگر در 15 اسفند 1380 متولد شده‌اید، می‌توانید بگویید:
تولدت مبارک به انگلیسی
تولدت مبارک به انگلیسی

شغل: موضوعی جذاب برای مکالمات انگلیسی

همانطور که گفتید، شغل موضوعی جذاب برای مکالمات انگلیسی است. صحبت درباره شغل نه تنها به شما کمک می‌کند تا خودتان را معرفی کنید، بلکه فرصتی برای گسترش دایره مکالماتتان با دیگران را نیز فراهم می‌کند.

عبارت فارسیمعادل انگلیسی
چه‌کاری انجام می‌دهید؟
برای گذران زندگی چه‌کار می‌کنید؟
چه نوع شغلی دارید؟
زمینه‌ی کاری شما چیست؟
وقتی بزرگ شدید می‌خواهید چکاره شوید؟
?What do you do
?What do you do for living
?What’s your job
? What sort of work do you do
? What line of work are you in
من … هستم. (نام شغل)
من به عنوان … کار می کنم.
… I am a/ an
…. I work as a/ an
من برای شرکت … و به عنوان … کار می‌کنم.…. I work for …(company) as a/ an
من بیکار هستم.
من از شغل خود بیرون امده ام.
من تعدیل نیرو شده‌ام.
من دو شغله هستم.
.I’m unemployed
.I am out of work
.I have been made redundant
.I am between jobs
من به عنوان … کسب درآمد می‌کنم.…. I earn my living as a/ an
من به دنبال شغل می‌گردم.
من به دنبال کار می گردم.
.I am looking for a job
.I am looking for work
من بازنشسته هستم..I’m retired
من می‌خواهم در آینده … شوم.
من میخواهم… باشم
… I would like to be a/ an
… I want to be a/ an
من قبلا در …(نام مکان) به عنوان … (نام شغل) مشغول بکار بودم.(I used to work as a/ an … at … (places
من کارم را در دپارتمان …و به عنوان … اغاز کرده‌ام.. I just started as … in the … department
من در …(نام محل) کار می‌کنم.(I work in/at a … (place
من در…(نام شهر) و برای مدت… (سال) کار می‌کنم..I have been working in … (city) for … years

پرسیدن درباره شغل:

 • What do you do? (چه کار می‌کنید؟)
 • What do you do for a living? (برای گذران زندگی چه کار می‌کنید؟)
 • What’s your job? (شغل شما چیست؟)
 • What sort of work do you do? (چه نوع شغلی دارید؟)
 • What line of work are you in? (زمینه کاری شما چیست؟)
 • What do you do for a living these days? (امروزه برای گذران زندگی چه کار می‌کنید؟)
 • What’s your current job? (شغل فعلی شما چیست؟)

پاسخ به سوالات درباره شغل:

 • I am a/an … (من … هستم) (نام شغل)
 • I work as a/an … (من به عنوان … کار می‌کنم)
 • I work for … (company) as a/an … (من برای شرکت … به عنوان … کار می‌کنم)
 • I’m employed as a/an … (من به عنوان … استخدام شده‌ام)
 • I’m currently working as a/an … (من در حال حاضر به عنوان … کار می‌کنم)

شرح وظایف شغلی:

 • My job involves … (شغل من شامل … می‌شود)
 • Part of my job is to … (بخشی از وظایف شغلی من … است)
 • I’m responsible for … (من مسئول … هستم)
 • My duties include … (وظایف من شامل … می‌شود)

وضعیت شغلی:

 • I’m unemployed. (من بیکار هستم)
 • I am out of work. (من از شغل خود بیرون آمده‌ام)
 • I have been made redundant. (من تعدیل نیرو شده‌ام)
 • I am between jobs. (من بین دو شغل هستم)

کسب درآمد:

 • I earn my living as a/an … (من به عنوان … کسب درآمد می‌کنم)
 • I make a living as a/an … (من به عنوان … امرار معاش می‌کنم)

جستجوی شغل:

 • I am looking for a job. (من به دنبال شغل هستم)
 • I am looking for work. (من به دنبال کار هستم)

بازنشستگی:

 • I’m retired. (من بازنشسته هستم)

آرزوهای شغلی:

 • I would like to be a/an … (من می‌خواهم … شوم)
 • I want to be a/an … (من می‌خواهم … باشم)

تجربیات شغلی:

 • I used to work as a/an … at … (place) (من قبلا به عنوان … در … (مکان) مشغول به کار بودم)
 • I just started as … in the … department (من کارم را در دپارتمان … و به عنوان … آغاز کرده‌ام)

محل کار:

 • I work in/at a … (place) (من در … (مکان) کار می‌کنم)

سابقه کار:

 • I have been working in … (city) for … years (من در … (شهر) و برای مدت … سال کار می‌کنم)

نکاتی برای ارتقای مکالمه در مورد شغل:

 • از جملات و عبارات متنوع استفاده کنید. به جای تکرار مداوم “I am a …”، از عباراتی مانند “I work as …”، “I’m employed as …” و “My job involves …” استفاده کنید.
 • درباره وظایف شغلی خود توضیح دهید. به طور خلاصه وظایف و responsabilidades خود را شرح دهید.
کاملترین لیست شغل به انگلیسی
کاملترین لیست شغل به انگلیسیپ

لیستی از شغل‌های پر کاربرد در زبان انگلیسی

معادل فارسیشغل
حسابدارAccountant
کارگرWorker
رانندهDriver
دکترDoctor
معلمTeacher
مدیرManager
بازنشستهRetired
فروشندهSeller
دستیارAssistant
بانکدارBanker
خانه‌دارHousewife
پرستارNurse
کارمندClerk

معرفی خود به انگلیسی در مصاحبه:

نکات کلیدی:

1. شروع قوی:

 • با لبخند و احوالپرسی گرم شروع کنید.
 • از مصاحبه کننده برای اختصاص وقت تشکر کنید.
 • نام خود را به طور واضح بیان کنید.

2. معرفی مختصر:

 • به طور خلاصه به تحصیلات و سابقه کاری خود اشاره کنید.
 • مهارت ها و تخصص های مرتبط با شغل مورد نظر را بیان کنید.
 • انگیزه و علاقه خود به این شغل و شرکت را توضیح دهید.

3. لحن و زبان بدن:

 • اعتماد به نفس داشته باشید.
 • ارتباط چشمی برقرار کنید.
 • با لحنی واضح و رسا صحبت کنید.
 • از حرکات دست و بدن مناسب استفاده کنید.
سوال و جواب خیلی مهم در مصاحبه انگلیسی که باید بدونی!
سوال و جواب خیلی مهم در مصاحبه انگلیسی که باید بدونی!

4. مثال:

“It’s a pleasure to meet you in person, Mr./Ms. [نام مصاحبه کننده]. Thank you so much for taking the time to meet with me today. My name is [نام شما] and I’m applying for the [نام شغل] position. I have a [مدرک تحصیلی] in [رشته تحصیلی] from [نام دانشگاه] and [تعداد سال] years of experience in [زمینه کاری]. In my previous role at [نام شرکت قبلی], I was responsible for [شرح وظایف]. I’m confident that I have the skills and experience to make a significant contribution to your company. I’m particularly interested in [نام شرکت] because of [دلایل].”

نکات تکمیلی:

 • تحقیق کنید: در مورد شرکت و شغل مورد نظر تحقیق کنید تا بتوانید اطلاعات مرتبطی را در مصاحبه ارائه دهید.
 • تمرین کنید: معرفی خود را چندین بار تمرین کنید تا بتوانید آن را با اعتماد به نفس و لحنی واضح بیان کنید.
 • مثبت اندیش باشید: اشتیاق و انگیزه ی خود را برای شغل مورد نظر نشان دهید.
 • آماده ی پاسخ به سوالات باشید: برای پاسخ به سوالات متداول مصاحبه شغلی آماده باشید.

با رعایت این نکات، می توانید یک معرفی قوی و प्रभाव گذار از خود در مصاحبه ارائه دهید.

موفق باشید!

عبارات و جملات مفید برای معرفی خود در مصاحبه:

 • I am a highly motivated and results-oriented individual. (من فردی بسیار با انگیزه و نتیجه گرا هستم.)
 • I am a team player and I am always willing to go the extra mile. (من یک فرد اجتماعی هستم و همیشه حاضرم فراتر از وظایفم عمل کنم.)
 • I am a quick learner and I am always eager to take on new challenges. (من یادگیرنده سریعی هستم و همیشه مشتاقم تا چالش های جدید را بپذیرم.)
 • I am confident that I can make a significant contribution to your company. (من مطمئن هستم که می توانم سهم قابل توجهی در شرکت شما داشته باشم.)

با استفاده از این عبارات و جملات، می توانید معرفی خود را قوی تر و تاثیرگذارتر کنید.


سرگرمی به انگلیسی

سرگرمی موضوعی جذاب برای مکالمات انگلیسی است. صحبت درباره سرگرمی‌ها نه تنها به شما کمک می‌کند تا خودتان را معرفی کنید، بلکه فرصتی برای آشنایی با علایق و سلایق دیگران را نیز فراهم می‌کند.

در این بخش، به بررسی عبارات و جملات رایج در مورد سرگرمی در زبان انگلیسی می‌پردازیم:

عبارت فارسیمعادل انگلیسی
سرگرمی شما چیست؟
به چه کاری علاقه دارید؟
دوست دارید چه کاری انجام دهید؟
?What’s your hobby
?What do you like
? What do you like to do
من به … علاقه‌دارم. من از … لذت میبرم. (ورزش، فیلم و…)(I like/ love/ enjoy/ … (sports/ movies
من به … علاقه‌مندم.… I am interested in
من در انجام … خوب هستم… I am good at
سرگرمی‌های من … هستند.… My hobbies are
… My hobby is
ورزش مورد علاقه‌ی من … است.… My favorite sport is
رنگ مورد علاقه‌ی من … است.… My favorite color is
من به … اشتیاق خاصی دارم.… I have a passion for
مکان مورد علاقه‌ی من … است.… My favorite place is
(I sometimes go to … (places
من به … علاقه ندارم. / من از … متنفرم.… I don’t like/ dislike/ hate
غذا/نوشیدنی مورد علاقه‌ی من … است.… My favorite food/ drink is
خواننده / گروه مورد علاقه‌ی من … است.… My favorite singer/ band is
روز مورد علاقه‌ی من در هفته … است، به این دلیل که …… My favorite day of the week is … because
ورزش به انگلیسی
ورزش به انگلیسی

پرسیدن درباره سرگرمی:

 • What’s your hobby? (سرگرمی شما چیست؟)
 • What do you like to do in your free time? (در اوقات فراغت خود چه کاری انجام می‌دهید؟)
 • What are you interested in? (به چه چیزی علاقه دارید؟)
 • What do you enjoy doing? (از انجام چه کاری لذت می‌برید؟)
 • Do you have any hobbies? (سرگرمی خاصی دارید؟)

پاسخ به سوالات درباره سرگرمی:

 • I like/love/enjoy/ … (sports/ movies/ music/ reading) (من به … (ورزش/ فیلم/ موسیقی/ مطالعه) علاقه دارم/علاقه‌مند هستم)
 • I am interested in … (من به … علاقه‌مند هستم)
 • I am good at … (من در انجام … خوب هستم)
 • My hobbies are … (سرگرمی‌های من … هستند)
 • My hobby is … (سرگرمی من … است)
 • My favorite sport is … (ورزش مورد علاقه‌ی من … است)
 • My favorite color is … (رنگ مورد علاقه‌ی من … است)
 • I have a passion for … (من به … اشتیاق خاصی دارم)
 • My favorite place is … (مکان مورد علاقه‌ی من … است)
 • I sometimes go to … (مکان‌ها) (من گاهی اوقات به … می‌روم)
 • I don’t like/dislike/hate … (من به … علاقه ندارم/متنفرم)
 • My favorite food/drink is … (غذا/نوشیدنی مورد علاقه‌ی من … است)
 • My favorite singer/band is … (خواننده/گروه مورد علاقه‌ی من … است)
 • My favorite day of the week is … because … (روز مورد علاقه‌ی من در هفته … است، به این دلیل که …)

نکاتی برای ارتقای مکالمه در مورد سرگرمی:

 • از جملات و عبارات متنوع استفاده کنید. به جای تکرار مداوم “I like …”, از عباراتی مانند “I enjoy …”, “I am interested in …”, “I am good at …” و “My hobby is …” استفاده کنید.
 • درباره علایق خود به طور جزئی صحبت کنید. فقط به گفتن “I like sports” اکتفا نکنید، بگویید که چه ورزشی را دوست دارید، چه زمانی و کجا آن را انجام می‌دهید، و چه احساسی نسبت به آن دارید.

بیشتر بخوانید :

تبریک روز معلم به انگلیسی

مدارک لازم برای امتحان آیلتس

 متاهل به انگلیسی

آموزش زبان ترکی

بهترین منابع برای آزمون تافل

لغات و اصطلاحات اشکال هندسی در زبان انگلیسی


لیست سرگرمی‌ها:

سرگرمیانگلیسی
ورزشSports
مطالعهReading
موسیقیMusic
فیلم و سریالMovies and TV shows
بازی‌های ویدیوییVideo games
آشپزیCooking
نقاشیPainting
عکاسیPhotography
سفرTraveling
گشت و گذارHiking
کمپینگCamping
باغبانیGardening
نجومStargazing
داوطلبانهVolunteering
یادگیری زبانLearning languages
نوشتنWriting
خلاقیتCreativity
معنویاتSpirituality

اوقات فراغت: فرصتی برای لذت بردن و خودشناسی

اوقات فراغت فرصتی برای استراحت، تفریح و دنبال کردن علایق شخصی است. صحبت درباره اوقات فراغت در معرفی خود به زبان انگلیسی، به شما کمک می‌کند تا خودتان را به عنوان یک فرد با علایق و سلایق منحصر به فرد معرفی کنید.

در این بخش، به بررسی عبارات و جملات رایج در مورد اوقات فراغت در زبان انگلیسی می‌پردازیم:

عبارت فارسیمعادل انگلیسی
سوالها:
دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟
در وقت اضافی خود چه فعالیتی انجام می‌دهید؟
?What do you like doing your free time
? What do you do in your spare time
دوست دارم در اوقات فراغت خود … انجام دهم.In my free time, I like
دوست دارم وقتی بیکار هستم… انجام دهم.I like … when I’m free
بعضی مواقع در اخر هفته‌ها به … (نام مکان) می‌روم.(At weekends I sometimes go to … (place

پرسیدن درباره اوقات فراغت:

 • What do you like doing in your free time? (در اوقات فراغت خود چه کاری انجام می‌دهید؟)
 • What do you do in your spare time? (در وقت اضافی خود چه فعالیتی انجام می‌دهید؟)
 • How do you usually spend your weekends? (معمولاً آخر هفته‌ها را چگونه می‌گذرانید؟)
 • What are your hobbies? (سرگرمی‌های شما چیست؟)
 • Do you have any hobbies? (سرگرمی خاصی دارید؟)

پاسخ به سوالات درباره اوقات فراغت:

 • In my free time, I like … (در اوقات فراغت خود، دوست دارم …)
 • I like … when I’m free. (وقتی بیکار هستم، دوست دارم …)
 • I enjoy … in my free time. (در اوقات فراغت خود از … لذت می‌برم)
 • One of my favorite things to do is … (یکی از کارهای مورد علاقه من … است)
 • I spend my free time … (اوقات فراغت خود را … می‌گذرانم)
 • I like to relax by … (با … استراحت می‌کنم)
 • I like to keep busy by … (با … خودم را سرگرم می‌کنم)
 • At weekends I sometimes go to … (مکان‌ها) (آخر هفته‌ها گاهی اوقات به … می‌روم)

نکاتی برای ارتقای مکالمه در مورد اوقات فراغت:

 • از جملات و عبارات متنوع استفاده کنید. به جای تکرار مداوم “I like …”, از عباراتی مانند “I enjoy …”, “I spend my free time …”, “I like to relax by …” و “I like to keep busy by …” استفاده کنید.
 • درباره فعالیت‌های خود به طور جزئی صحبت کنید. فقط به گفتن “I like reading” اکتفا نکنید، بگویید که چه نوع کتاب‌هایی را دوست دارید، چه زمانی مطالعه می‌کنید، و چه احساسی نسبت به آن دارید.
پیام تبریک روز پدر از طرف دختر
پیام تبریک روز پدر از طرف دختر

معرفی تحصیلات به زبان انگلیسی

معرفی تحصیلات به زبان انگلیسی، خصوصاً در مصاحبه‌های شغلی و آشنایی‌های جدید، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این بخش، به بررسی عبارات و جملات رایج برای معرفی تحصیلات خود می‌پردازیم:

1. نوع مدرک تحصیلی:

 • Associate’s degree: مقطع کاردانی یا فوق دیپلم
 • Bachelor’s degree: مقطع کارشناسی یا لیسانس
 • Master’s degree: مقطع کارشناسی ارشد یا فوق لیسانس
 • PhD: دکترا

2. رشته تحصیلی:

 • I study …: من … می‌خوانم.
 • I am doing a degree in …: من در رشته … دارم مدرکم را می‌گیرم.
 • I am majoring in …: رشته تحصیلی من … است.
 • I am a/an … student: من دانشجوی … هستم.
 • I am a/an … major: رشته من … است.

3. وضعیت تحصیلی:

 • I am currently studying at …: من در حال حاضر در … مشغول به تحصیل هستم.
 • I graduated from … in …: من در سال … از … فارغ التحصیل شدم.
 • I am in my … year of …: من در سال … … هستم.

4. مثال:

 • I am currently studying for a Bachelor’s degree in Computer Science at the University of California, Berkeley.
 • I graduated from Stanford University with a Master’s degree in Business Administration in 2023.
 • I am in my third year of a PhD program in Mechanical Engineering at MIT.

انواع رشته‌های تحصیلی پر کاربرد در زبان انگلیسی

معادل فارسینام رشته
ادبیاتLiterature
پرستاری و علوم سلامتیNursing and Health Sciences
تربیت معلم/علوم آموزشیTeacher training, Education Science
زبانLanguage
علوم پزشکی و دندان پزشکیMedical and Dental Sciences
علوم زیستیLife Sciences
حقوقLaw
داروسازیPharmacy
هنرArts
اقتصاد/مدیریت/بازرگانیEconomics, Management, Commerce
علوم طبیعیPhysical Science
جامعه شناسیSociology
مهندسیEngineering
ارتباطات بین المللInternational Relations
کشاورزی و شیلات Agricultural and Fisheries Sciences
فلسفه/اخلاق/الهیاتPhilosophy, Ethics, Religion
تاریخHistory
داروسازیPharmacy
شیمیChemistry
زمین شناسیGeoscience
هنر و طراحیArt and Design
علوم انسانیHuman Science
نحوه نوشتن رزومه انگلیسی (CV)
نحوه نوشتن رزومه انگلیسی (CV)

نحوه نوشتن معرفی خود به انگلیسی

معرفی خود به انگلیسی، چه در قالب گفتاری و چه نوشتاری، فرصتی برای ارائه اطلاعات کلیدی درباره خودتان به مخاطب است.

نکات کلیدی برای نوشتن معرفی خود به انگلیسی:

1. خلاصه ی شغل و نام:

 • در ابتدای معرفی خود، خلاصه ای کوتاه از حرفه ی خود و نامتان ارائه دهید.
 • اگر شاغل هستید، عنوان شغلی تان را ذکر کنید.
 • اگر در حال حاضر شغلی ندارید، می توانید به مدرک تحصیلی یا زمینه ی کاری مورد نظرتان اشاره کنید.

مثال:

My name is Tom Lin, and I’m a computer science graduate from Stanford University with 5 years of experience in software development.

2. جزئیات:

 • پس از ارائه ی خلاصه ی ابتدایی، می توانید جزئیات بیشتری درباره ی خودتان ارائه دهید.
 • به طور مثال، می توانید به موارد زیر اشاره کنید:
  • مهارت ها و تخصص هایتان
  • تجربیات شغلی مرتبط
  • تحصیلات و مدارک تحصیلی
  • علایق و سرگرمی ها

مثال:

In my previous role at Google, I worked on developing machine learning algorithms for search engines. I’m passionate about using technology to solve real-world problems, and I’m excited to continue learning and growing in my career.

3. لحن

 • لحن تان را متناسب با مخاطب خود تنظیم کنید.
 • اگر برای یک موقعیت شغلی معرفی نامه می نویسید، لحنی رسمی و حرفه ای داشته باشید.
 • اگر برای دوستان یا آشنایان خود معرفی می نویسید، می توانید لحنی دوستانه تر و صمیمی تر داشته باشید.

4. وضوح و اختصار:

 • معرفی خودتان را واضح و مختصر بنویسید.
 • از جملات و عبارات پیچیده و تخصصی استفاده نکنید.
 • به طور کلی، معرفی تان نباید بیشتر از چند پاراگراف باشد.

5. ویرایش و بازخوانی:

 • قبل از ارسال معرفی تان، آن را به دقت ویرایش و بازخوانی کنید.
 • از نظر نگارش، گرامر و املای کلمات دقت کنید.

مثال:

I’m a highly motivated and results-oriented individual with a strong work ethic. I’m a team player and I’m always willing to go the extra mile. I’m confident that I can make a significant contribution to your company.

کلاس حضوری آموزش زبان
کلاس حضوری آموزش زبان

نمونه بیوگرافی به زبان انگلیسی با ترجمه:

1. بیوگرافی ساده:

English:

I am a highly motivated and results-oriented individual with a passion for [زمینه کاری]. I have [تعداد سال] years of experience in [زمینه کاری] and a proven track record of success. In my previous role at [نام شرکت قبلی], I was responsible for [شرح وظایف]. I am confident that I have the skills and experience to make a significant contribution to your company.

ترجمه:

من فردی بسیار با انگیزه و نتیجه گرا با شور و اشتیاق در زمینه [زمینه کاری] هستم. من [تعداد سال] سال سابقه کار در [زمینه کاری] و سابقه اثبات شده ی موفقیت دارم. در سمت قبلی خود در [نام شرکت قبلی]، من مسئول [شرح وظایف] بودم. من مطمئن هستم که مهارت ها و تجربه ی لازم برای ایفای نقشی موثر در شرکت شما را دارم.

2. بیوگرافی خلاقانه:

English:

I am a [نام شغل] with a passion for [زمینه کاری]. I am a creative thinker and problem solver with a strong work ethic. I am also a team player and I am always willing to go the extra mile. I am confident that I can make a significant contribution to your company.

ترجمه:

من [نام شغل] هستم با شور و اشتیاق در زمینه [زمینه کاری]. من متفکری خلاق و حل کننده ی مشکلات با تعهد کاری قوی هستم. من همچنین فردی اجتماعی هستم و همیشه حاضرم فراتر از وظایفم عمل کنم. من مطمئن هستم که می توانم سهم قابل توجهی در شرکت شما داشته باشم.

3. بیوگرافی برای شبکه های اجتماعی:

English:

I am a [نام شغل] with a passion for [زمینه کاری]. I am always looking for new challenges and opportunities to grow and learn. I am also a team player and I am always willing to help others. I am excited to be a part of [نام شرکت] and I am confident that I can make a significant contribution to the company.

ترجمه:

من [نام شغل] هستم با شور و اشتیاق در زمینه [زمینه کاری]. من همیشه به دنبال چالش ها و فرصت های جدید برای رشد و یادگیری هستم. من همچنین فردی اجتماعی هستم و همیشه حاضرم به دیگران کمک کنم. من از اینکه عضوی از [نام شرکت] هستم هیجان زده هستم و مطمئن هستم که می توانم سهم قابل توجهی در شرکت داشته باشم.

120 بیو انگلیسی زیبا و خاص
120 بیو انگلیسی زیبا و خاص

نکات کلی قبل از معرفی خودتان:

1. آماده سازی:

 • مخاطب خود را بشناسید: با توجه به نوع مخاطب، لحن و محتوای معرفی خود را تنظیم کنید.
 • اطلاعات خود را دسته بندی کنید: اطلاعات مهم و کلیدی را در مورد خودتان، تحصیلات، سابقه کار، مهارت ها و علایق تان آماده کنید.
 • تمرین کنید: معرفی خود را چندین بار تمرین کنید تا بتوانید آن را با اعتماد به نفس و لحنی واضح بیان کنید.

2. اعتماد به نفس:

 • به خودتان ایمان داشته باشید: اعتماد به نفس شما در نحوه ی بیان و لحن تان تاثیرگذار خواهد بود.
 • ارتباط چشمی برقرار کنید: به چشمان مخاطب خود نگاه کنید تا نشان دهید که با اعتماد به نفس و صمیمی هستید.
 • لبخند بزنید: لبخند شما نشان دهنده ی خوش برخوردی و اشتیاق شما خواهد بود.

3. لحن و زبان بدن:

 • لحنی واضح و رسا داشته باشید: با سرعت مناسب و شمرده صحبت کنید.
 • از حرکات دست و بدن مناسب استفاده کنید: حرکات دست و بدن تان را به طور متعادل و طبیعی به کار ببرید.
 • از ژست های مناسب استفاده کنید: ژست های شما نشان دهنده ی اعتماد به نفس و اشتیاق شما خواهد بود.

4. محتوا:

 • مختصر و مفید باشید: معرفی خودتان را در چند جمله ی کوتاه و کلیدی خلاصه کنید.
 • به نکات مهم اشاره کنید: اطلاعات ضروری مانند نام، تحصیلات، سابقه کار، مهارت ها و علایق تان را بیان کنید.
 • مثبت اندیش باشید: اشتیاق و انگیزه ی خود را برای موضوع مورد بحث نشان دهید.

5. مثال:

“سلام، من سارا هستم. من دانشجوی سال آخر رشته ی کامپیوتر در دانشگاه تهران هستم. من به برنامه نویسی و طراحی وب علاقه دارم و در این زمینه ها تجربه ی کار دارم. من فردی با انگیزه و خلاق هستم و همیشه به دنبال یادگیری چیزهای جدید هستم.”

خودم به انگلیسی
خودم به انگلیسی

نکات کلی حین معرفی خودتان:

1. واضح و رسا صحبت کنید:

 • از کلمات و اصطلاحات ساده و قابل فهم استفاده کنید.
 • با سرعت مناسب و شمرده صحبت کنید.
 • از لحنی واضح و رسا استفاده کنید.

2. به مخاطب خود توجه کنید:

 • به چشمان مخاطب خود نگاه کنید.
 • به زبان بدن مخاطب خود توجه کنید.
 • در صورت نیاز، توضیحات تان را تکمیل کنید.

3. اعتماد به نفس داشته باشید:

 • صاف بایستید و شانه هایتان را عقب نگه دارید.
 • لبخند بزنید و با مخاطب خود ارتباط چشمی برقرار کنید.
 • با لحنی واضح و رسا صحبت کنید.

4. انعطاف پذیر باشید:

 • در صورت نیاز، آماده ی پاسخ به سوالات مخاطب خود باشید.
 • در صورت لزوم، معرفی خودتان را کوتاه یا بلندتر کنید.
 • از مخاطب خود بازخورد بگیرید و در صورت نیاز، معرفی خودتان را اصلاح کنید.

پرسش‌های متداول در زمینه معرفی خود به زبان انگلیسی

معرفی خود به انگلیسی شامل چه مواردی است؟

معرفی خود به انگلیسی شامل ارائه اطلاعاتی درباره خودتان است، از جمله:
نام: نام کامل خود را بگویید.
ملیت: بگویید اهل کدام کشور هستید.
محل زندگی: بگویید در حال حاضر در کجا زندگی می‌کنید.
سن: سن خود را بگویید.
خانواده: اگر دوست دارید، می‌توانید درباره خانواده خود صحبت کنید.
شغل: اگر شاغل هستید، شغل خود را معرفی کنید.
سرگرمی: درباره سرگرمی‌ها و علایق خود صحبت کنید.
اوقات فراغت: بگویید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام می‌دهید.
تحصیلات: درباره تحصیلات خود، مانند مدرک تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل، صحبت کنید.
تاریخ تولد: اگر دوست دارید، می‌توانید تاریخ تولد خود را بگویید.

معرفی خود به زبان انگلیسی در چه مواقعی ضروری است؟

معرفی خود به زبان انگلیسی در موقعیت‌های مختلفی ضروری است، از جمله:
مصاحبه‌های شغلی: در مصاحبه‌های شغلی، معرفی خود به زبان انگلیسی اولین فرصتی است که برای ایجاد تاثیر مثبت بر مصاحبه‌کننده دارید.
سفرهای کاری و تفریحی به کشورهای انگلیسی زبان: در سفرهای خارجی، برای برقراری ارتباط با افراد و درخواست کمک، معرفی خود به زبان انگلیسی ضروری است.
موفقیت در تست‌های تعیین سطح: در تست‌های تعیین سطح زبان انگلیسی، معرفی خود به زبان انگلیسی بخشی از آزمون است.

لحن و زبان بدن مناسب برای معرفی خود چیست؟

لحن واضح و رسا
اعتماد به نفس
ارتباط چشمی
لبخند
حرکات دست و بدن مناسب

چه عبارات و جملاتی را می توانم در معرفی خود استفاده کنم؟

It’s a pleasure to meet you. (از آشنایی با شما خوشبختم.)
Thank you for taking the time to meet with me today. (از اینکه وقت گذاشتید تا امروز با من ملاقات کنید متشکرم.)
I am applying for the [نام شغل] position. (من برای شغل [نام شغل] درخواست می دهم.)
I have a [مدرک تحصیلی] in [رشته تحصیلی] from [نام دانشگاه]. (من دارای مدرک [مدرک تحصیلی] در رشته [رشته تحصیلی] از دانشگاه [نام دانشگاه] هستم.)
I have [تعداد سال] years of experience in [زمینه کاری]. (من [تعداد سال] سال سابقه کار در زمینه [زمینه کاری] دارم.)
I am confident that I have the skills and experience to make a significant contribution to your company. (من مطمئن هستم که مهارت ها و تجربه ی لازم برای ایجاد سهم قابل توجهی در شرکت شما را دارم.)
I am particularly interested in [نام شرکت] because of [دلایل]. (من به طور خاص به شرکت [نام شرکت] به دلیل [دلایل] علاقه مند هستم.)

چگونه می توانم برای معرفی خود به زبان انگلیسی تمرین کنم؟

معرفی خود را چندین بار مقابل آینه تمرین کنید.
از یک دوست یا familiar بخواهید که به شما گوش دهد و بازخورد ارائه دهد.
خودتان را ضبط کنید و به صدای خود گوش دهید.

5/5 - (1 امتیاز)
https://radtime.org/?p=14607
اشتراک گذاری:

نظرات

1 نظر در مورد معرفی خودم به انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *