تبریک روز معلم به انگلیسی
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو

تبریک روز معلم به انگلیسی

734 بازدید
تبریک روز معلم به انگلیسی

معلمان نقشی اساسی در تربیت و پرورش نسل آینده جامعه دارند و رسالت خطیر تعلیم و تعلم را بر عهده دارند. آن‌ها با صبر و حوصله و عشق و علاقه به دانش‌آموزان، علم و دانش را به آن‌ها می‌آموزند و در مسیر رشد و پیشرفت آن‌ها یاری‌گرشان هستند.

متن تبریک روز معلم به انگلیسی

جملات کوتاه:

 • Happy Teachers’ Day! روز معلم مبارک!
 • Thank you for everything you do. از شما برای تمام کارهایی که انجام می دهید متشکرم.
 • You are an inspiration to me. شما برای من الهام بخش هستید.
 • I appreciate your dedication and hard work. قدردان تعهد و سخت کوشی شما هستم.
 • You make a difference in my life. شما در زندگی من تأثیر مثبتی می گذارید.

جملات بلندتر:

 • Happy Teachers’ Day to all the amazing teachers who have made a difference in my life. روز معلم مبارک به همه معلمان شگفت انگیزی که در زندگی من تأثیر مثبتی گذاشته اند.
 • I am so grateful for all the teachers who have helped me along the way. من از همه معلمانی که در طول مسیر به من کمک کرده اند بسیار سپاسگزارم.
 • Teachers are the foundation of our society, and I am so proud to be a part of this community. معلمان پایه و اساس جامعه ما هستند و من بسیار مفتخرم که عضوی از این جامعه هستم.
 • Thank you for your dedication to shaping the minds of our future leaders. از تعهد شما به پرورش ذهن رهبران آینده ما سپاسگزاریم.
 • You are more than just teachers, you are mentors, friends, and role models. شما فقط معلم نیستید، شما مربی، دوست و الگو هستید.

شعر:

 • “Teachers are like candles, they light the way for others.” “معلمان مانند شمع هستند، راه را برای دیگران روشن می کنند.”

نقل قول:

 • “The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires.” “معلم متوسط ​​می گوید. معلم خوب توضیح می دهد. معلم برتر نشان می دهد. معلم بزرگ الهام می بخشد.” – ویلیام آرتور وارد

Most of the time you are overworked, underpaid, and under-appreciated but you have one of the most important jobs there is. The job of cultivating young minds.

اغلب اوقات شما بیش از حد کار می کنید، دستمزد کمتری دریافت می کنید و مورد قدردانی قرار نمی گیرید، اما شما یکی از مهم ترین مشاغل را دارید. کار پرورش ذهن جوانان.


بیشتر بخوانید :

مدارک لازم برای امتحان آیلتس

 متاهل به انگلیسی

حشرات در زبان انگلیسی

شنبلیله به انگلیسی

بهترین منابع برای آزمون تافل

لغات و اصطلاحات اشکال هندسی در زبان انگلیسی

یادگیری جملات مرکب در انگلیسی

بیماری ها به انگلیسی

آزمون TOEIC

ترجمه جواب آزمایش

ممنون به انگلیسی،تشکر کردن به انگلیسی


Thanks for guiding me whenever I felt lost and nourishing my abilities and helping me to overcome my fears! A very happy teacher’s day to you, Sir!

از اینکه هر وقت احساس کردم گم شدم و توانایی هایم را تقویت کردی و به من کمک کردی بر ترس هایم غلبه کنم، ممنونم! روز معلم بر شما مبارک، قربان!


In the life of every student and child, one teacher can make a lifelong impact. For me, you are that teacher. Happy World Teacher’s Day!

در زندگی هر دانش آموز و کودک، یک معلم می تواند تاثیری مادام العمر داشته باشد. برای من، شما آن معلم هستید. روز جهانی معلم مبارک!

تبریک روز پدر به انگلیسی
تبریک روز پدر به انگلیسی

You are a teacher with unmatched talent in the field of teaching. I would love to be your student always. Wishing a Happy Teacher’s Day!

شما معلمی با استعداد بی نظیر در زمینه تدریس هستید. دوست دارم همیشه شاگرد شما باشم روز معلم شادی را براتون آرزو می کنم


Teaching is the best profession anyone can ever have. I feel really lucky to have you as my teacher. Happy teacher’s day! Wish you have a wonderful time today!

معلمی بهترین حرفه ای است که هر کسی می تواند داشته باشد. من واقعاً خوش شانس هستم که شما را به عنوان معلم خود دارم. روز معلم مبارک! آرزو می کنم امروز اوقات خوبی داشته باشید!


Happy Teachers Day to you! Your wisdom, dedication, and kindness will always lead us to the right path and inspire us to be better human beings.

روز معلم بر شما مبارک! خرد، فداکاری و مهربانی شما همیشه ما را به راه راست هدایت می کند و به ما انگیزه می دهد که انسان های بهتری باشیم.


Dear teacher, Wishing you a happy Teachers’ Day. Thank you for being the guiding light and for inspiring me to do well in my studies. You are the best teacher.

معلم عزیز، روز معلم را به شما تبریک می گویم. از شما سپاسگزارم که چراغ راهنما بودید و به من انگیزه دادید تا در مطالعاتم خوب عمل کنم. تو بهترین معلم هستی.


Happy Teachers Day! Teachers like you are the reason why ordinary students like us dream of doing extraordinary things.

روز معلم مبارک! معلمانی مثل شما دلیلی هستند که دانش آموزان عادی مثل ما رویای انجام کارهای خارق العاده را در سر می پرورانند.


A teacher is someone who nourishes the souls of the students for a lifetime. Happy Teachers Day to all the teachers!

معلم کسی است که روح دانش آموزان را برای یک عمر تغذیه می کند. روز معلم بر همه معلمان مبارک!


Happy Teachers Day! Please accept my immense respect and best wishes!

روز معلم مبارک! لطفا احترام بیکران و بهترین آرزوهای من را بپذیرید!

دوره های آیلتس IELTS
دوره های آیلتس IELTS

You have always been an excellent educator who knew how to illuminate a soul with its light. Happy Teacher’s Day to my favorite teacher!

شما همیشه یک مدرس عالی بوده‌اید که می‌دانستید چگونه به یک روح روشنایی ببخشید. روز معلم بر معلم مورد علاقه من مبارک!


Wishing you joy and happiness, you are an amazing teacher, and you only deserve the best.

با آرزوی شادی و خوشبختی، شما معلم شگفت‌انگیزی هستید و فقط لایق بهترین‌ها هستید.

The best teachers teach from the heart, not from the book. Thank you for being a wonderful teacher. Happy Teacher’s Day!

بهترین معلمان از صمیم قلب تدریس می‌کنند، نه از روی کتاب. ممنون که معلم فوق‌العاده‌ای هستید روز معلم مبارک!


Happy Teacher’s Day! It has been an honor to get to learn so many things from you; thank you for inspiring me! We need more instructors like you in our schools and universities.

روز معلم مبارک! باعث افتخار بوده که چیزهای زیادی از شما یاد بگیرم. از شما برای الهام بخشیدن به من تشکر می‌کنم ما به مربیان بیشتری چون شما در مدرسه‌ها و دانشگاه‌های خود نیاز داریم.


All the efforts and hard work you invested to bring out the best in us can never be repaid in mere words. We can only feel grateful for having a teacher like you!

تمام تلاش‌ها و سخت‌کوشی‌هایی که سرمایه گذاری کردید تا بهترین‌ها را برای ما رقم بزنید، هرگز با کلمات قابل جبران نیستند. ما فقط می‌توانیم به خاطر داشتن معلمی مانند شما سپاسگزار باشیم!


Teacher, you have always challenged me to work hard and get good grades. I will always remember you. Happy Teacher’s Day!

استاد، شما همیشه مرا به چالش کشیدند تا سخت تلاش کنم و نمرات خوب بگیرم. همیشه به یادتان خواهم بود. روز معلم مبارک!

روز مادر به انگلیسی
روز مادر به انگلیسی

Even though my grades may not always be the best, I assure you that having you as my teacher makes me truly blessed. For now I know that you’ll never give up on me, Thank you for helping me be all I can be. Because of you I can see that my future is bright. Happy Teacher’s Day!

حتی اگر نمرات من همیشه بهترین نباشد، به شما اطمینان می‌دهم که با داشتن شما به عنوان معلم، واقعا به خودم می‌بالم. می‌دانم که هرگز مرا رها نخواهید کرد، از اینکه به من کمک کردید تا تمام آن چیزی باشم که میتوانم، ممنونم. به خاطر شما است که می‌توانم ببینم که آینده‌ام روشن است. روز معلم مبارک!


You are the spark, the inspiration, the guide, the candle to my life. I am deeply thankful that you are my teacher.

تو درخشش نوری، الهام، راهنما، شمع زندگی من هستی. از این‌که شما معلم من هستید واقعا سپاسگزارم.


I was lucky to have a teacher as wonderful as you are. Wishing you a Teacher’s Day that’s full of joyous moments!

من خوش‌شانس بودم که معلمی به فوق‌العاده‌ای شما داشتم.  آرزو می‌کنم روز معلمی پر از پر از لحظات شاد داشته باشید.


Our parents gave us life and it was you who taught us how to live it. You introduced honesty, integrity, and passion to our character. Happy Teacher’s Day!

پدر و مادرمان به ما زندگی دادند و این شما بودید که به ما یاد دادید چگونه آن را زندگی کنیم. شما به شخصیت ما صداقت، درستکاری و اشتیاق دادید. روز معلم مبارک!


This beautiful message is for my retired teacher whose service in our school is greatly appreciated and who has been one of the

stalwarts of our school with her good teaching. Teacher, I thank you with all my heart for your service.

این پیام زیبا برای معلم بازنشسته من است که خدمات او در مدرسه ما بسیار قابل ستایش است و با تدریس خوب خود یکی از پیشگامان مدرسه ما بوده است. استاد من با تمام وجود از خدمات شما تشکر می‌کنم


You are not only our teacher. Rather, you are our friend, philosopher and guide, all molded into one person. We will always be grateful to you for your support.

شما فقط معلم ما نیستید؛ بلکه دوست, استاد و راهنمای ما هستید. ما همواره از حمایت شما سپاسگزاریم.


Happy Teacher’s Day! Your guidance and support shape the future leaders of our world. Thank you for your dedication.
روز معلم مبارک! راهنمایی و پشتیبانی شما آینده‌ی رهبران جهان ما را شکل می‌دهد. بابت اخلاص شما سپاسگزاریم.


Wishing a happy Teacher’s Day to the educators who make a difference every day. Your influence is felt far and wide.
برای معلمانی که هر روز تفاوتی ایجاد می‌کنند، روز معلم شادی‌بخشی را آرزو می‌کنم. تأثیر شما دور و دراز است.


Happy Teacher’s Day! Your passion for teaching is contagious and inspiring. Thank you for your hard work and dedication.
روز معلم مبارک! عشق شما به تدریس به عنوان یک بیماری مسری و الهام بخش است. بابت کار سخت و اخلاص شما سپاسگزاریم.

تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی
تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی

To the teachers who plant the seeds of knowledge and nurture them with care, happy Teacher’s Day! Your influence blooms forever.
به معلمانی که بذرهای دانش را کاشته و آنها را با مراقبت پرورش می‌دهند، روز معلم شادی‌بخشی را آرزو می‌کنم! تأثیر شما همیشه می‌شکفد.


Happy Teacher’s Day! Your dedication to education inspires us all. Thank you for being such amazing educators.
روز معلم مبارک! اخلاص شما به آموزش همه‌ی ما را الهام می‌بخشد. بابت اینکه معلمان فوق‌العاده‌ای هستید، سپاسگزاریم.


Wishing a happy Teacher’s Day to the mentors who shape minds and change lives. Your influence is truly remarkable.
برای مربیانی که ذهن‌ها را شکل می‌دهند و زندگی‌ها را تغییر می‌دهند، روز معلم شادی‌بخشی را آرزو می‌کنم. تأثیر شما واقعاً قابل توجه است.


The way you teach. The knowledge you share. The care you take. The love you show. Makes you The world’s best teacher.
Happy Teacher’s Day!

روش تدریس شما..
دانشی که به اشتراک می‌گذارید..
اهمیتی که می‌دهید…
عشقی که نشان می‌دهید…
شما را بهترین معلم دنیا می‌کند…
روز معلم مبارک!


Thanks for being an excellent educator and a friend simultaneously.
Happy Teachers’ Day!

 ممنونم که هم یک معلم عالی و هم یک دوست هستید. روز معلم مبارک.

Happy Teacher’s Day! Your commitment to excellence in education is appreciated more than you know. Thank you for your hard work.
روز معلم مبارک! تعهد شما به برتری در آموزش بیشتر از آنچه که فکر می‌کنید قدردانی می‌شود. بابت کار سخت شما سپاسگزاریم.


To the teachers who mold young minds and inspire dreams, happy Teacher’s Day! Your impact is immeasurable.
به معلمانی که ذهن‌های جوان را مدل می‌کنند و رویاها را الهام می‌بخشند، روز معلم شادی‌بخشی را آرزو می‌کنم! تأثیر شما قابل اندازه‌گیری نیست.


Happy Teacher’s Day! Your dedication to shaping the minds of the future is truly commendable. Thank you for your hard work and passion.
روز معلم مبارک! اخلاص شما در شکل دادن به ذهن‌های آینده واقعاً قابل تحسین است. بابت کار سخت و عشق شما سپاسگزاریم.


Wishing a happy Teacher’s Day to the educators who inspire a love for learning. Your influence creates a brighter future for all.
برای معلمانی که عشق به یادگیری را الهام می‌بخشند، روز معلم شادی‌بخشی را آرزو می‌کنم. تأثیر شما یک آینده روشن‌تر برای همه ایجاد می‌کند.


Happy Teacher’s Day! Your passion for education is contagious and inspiring. Thank you for your dedication to shaping the minds of tomorrow.
روز معلم مبارک! علاقه‌ی شما به آموزش مسری و الهام بخش است. بابت اخلاص شما در شکل دادن به ذهن‌های فردا سپاسگزاریم.


To the teachers who lead with kindness and inspire with knowledge, happy Teacher’s Day! Your impact is profound and everlasting.
به معلمانی که با مهربانی رهبری می‌کنند و با دانش الهام می‌بخشند، روز معلم شادی‌بخشی را آرزو می‌کنم! تأثیر شما عمیق و دائمی است.


Happy Teacher’s Day! Your dedication to shaping young minds is truly inspiring. Thank you for all that you do.
روز معلم مبارک! اخلاص شما در شکل دادن به ذهن‌های جوان واقعاً الهام بخش است. بابت همه‌چیز که انجام می‌دهید سپاسگزاریم.


Wishing a joyful Teacher’s Day to the mentors who mold the leaders of tomorrow. Your influence is invaluable.
برای مربیانی که رهبران فردا را شکل می‌دهند، روز معلم شادی‌بخشی را آرزو می‌کنم. تأثیر شما بی‌قیمت است.


Happy Teacher’s Day! Your commitment to excellence in education is truly admirable. Thank you for your hard work and dedication.
روز معلم مبارک! تعهد شما به برتری در آموزش واقعاً قابل تحسین است. بابت کار سخت و اخلاص


to my dearest Teacher
for your patience and caring
for your kind words
I just want to say thank you
Happy Teachers’ Day!

برای عزیزترین معلم من
برای صبر و اهمیتی که می‌دهید
برای سخنان محبت آمیز شما
من فقط می خواهم از شما تشکر کنم
روز معلم مبارک!


You are a hero in my book. Happy Teachers’ Day wishes to you!

شما قهرمان داستان زندگی من هستید. روز معلم را به شما تبریک می‌گویم!


Since the first day of your teaching career, you have always been the advocate for imparting the finest education to the students. You are a genius way ahead of his time. Happy teachers day!

از اولین روز تدریس خود، شما همیشه طرفدار ارائه بهترین آموزش به دانش آموزان بوده‌اید. شما یک نابغه جلوتر از زمان خود هستید. روز معلم مبارک!


It is you who inspired me to question, and think. Thanks for everything you did for me. Happy Teachers’ Day!!

این شما هستید که به من الهام بخشید تا پرسشگر باشم، و فکر کنم. بابت هر کاری که برای من انجام دادید ممنونم. روز معلم مبارک!

پیام تبریک به انگلیسی
پیام تبریک به انگلیسی

Dear teacher, you have been a great mentor.

Thanks and a very Happy Teachers’ Day!

معلم عزیزم، شما یک مربی بزرگ بودید. ممنونم و روز معلم خیلی خوبی داشته باشید.


teachers can single-handedly change the facade of any nation with just one generation of fine students. I wish you a happy teachers day!

معلمان می توانند دست تنها چهره هر ملتی را تنها با یک نسل از دانش آموزان خوب تغییر دهند. روز معلم شادی را برای شما آرزومندم.


It’s because of your unflinching efforts and sheer involvement, all the students you have taught till yet have passed with flying colours in life. Happy teachers day to the greatest teacher!

به خاطر تلاش‌های سرسختانه و همکاری خالصانه شماست که همه دانش آموزانی که تا به حال به آن‌ها آموزش داده‌اید، در زندگی درخشیده‌اند. روز معلم بر بهترین معلم مبارک!


Only a teacher knows how to carve a student into an absolute genius. I will be grateful to you for a lifetime. Happy teachers day!

فقط یک معلم می داند که چگونه یک دانش آموز را به یک نابغه مطلق تبدیل کند. من تمام عمر از شما سپاسگزار خواهم بود. روز معلم مبارک!


I am lucky to have a teacher like you. You are a fabulous guide. Happy Teachers’ Day!

من خوش شانسم که معلمی چون شما دارم. شما راهنمای شگفت انگیزی هستید روز معلم مبارک!


We will always be thankful to you for all the hard work and efforts you have put in, for educating us. Happy Teachers’ Day.

ما همیشه از شما سپاسگزار خواهیم بود برای همه سخت‌کوشی و زحماتی که برای آموزش ما کشیده‌اید. روز معلم مبارک.


You have taught me the timeless lesson that progress is more lasting than momentary perfection. For this, I cannot thank you enough. Happy Teacher’s Day!

تو این درس بی انتها را به من دادی که پیشرفت ماندگارتر از کمال لحظه ای است. برای این، نمی توانم به اندازه کافی از شما تشکر کنم. روز معلم مبارک!


A teacher plants the seed of wisdom, knowledge, and understanding and it keeps on growing day after day. You made me what I am today. Happy Teacher’s Day!

معلم بذر خرد، دانش و فهم را می کارد و روز به روز رشد می کند. تو مرا آنچه امروز هستم ساختی روز معلم مبارک!


Good teachers are had to find and we are really lucky to have you as our teacher. You made us want to become better students and better persons. That means a lot.

معلمان خوب باید پیدا شوند و ما واقعاً خوش شانسیم که شما را به عنوان معلم خود داریم. شما ما را وادار کردید که دانش آموزان بهتر و افراد بهتری شویم. این ارزش زیادی دارد.


It was your unsatisfiable passion for teaching and uncompromising ethics as a teacher, that shaped us what we are today! Wish U teachers’ day

این اشتیاق ارضا نشدنی شما برای تدریس و اخلاق سازش ناپذیر به عنوان یک معلم بود که ما را شکل داد که امروز هستیم! روز معلم مبارک


They say that a good teacher’s influence can never be taken away. The same is true for a loyal friend and mentor, which is what you are to me. Thanks for everything, and Happy Teacher’s Day.

می گویند که تأثیر یک معلم خوب هرگز از بین نمی رود. همین امر در مورد یک دوست و مربی وفادار نیز صدق می کند، این همان چیزی است که شما برای من هستید. برای همه چیز متشکرم و روز معلم مبارک.


With hard work and dedication, you lead, care, and inspire even the most students. I am what I am today due to the values and skills imparted by a teacher like you. Happy Teacher’s Day!

با سخت کوشی و فداکاری، شما اکثر دانش آموزان رهبری، مراقبت و الهام بخشی کرده اید. اگر من امروز اونی هستم که باید باشم بخاطر مهارت ها و ارزش هایی است که شما به من داده اید. روز معلم مبارک!


Teacher, you have shaped me to become the person I am today. I am forever grateful for everything you have for me! Happy teacher’s day!

معلم، تو به من شکل دادی تا به فردی که امروز هستم تبدیل شوم. من برای همیشه سپاسگزار همه چیزهایی هستم که برای من دارید! روز معلم مبارک!


I have so much gratitude for you, teacher. You are a role model for all of your students. Thank you for making us wiser each and every day.

من از شما بسیار سپاسگزارم استاد شما یک الگو برای همه دانش آموزان خود هستید. از شما متشکرم که ما را هر روز عاقل تر می کنید.


If it were not for teachers like you, all other professions would cease to exist in the world. Happy Teacher’s Day to an amazing human I’m so proud to know.

اگر معلمانی مثل شما نبودند، دیگر مشاغل دیگر در دنیا وجود نداشتند. روز معلم را به انسان شگفت انگیزی تبریک می گویم که از شناختن او بسیار مفتخرم.


As a teacher, a friend, and guide you have made me realize who I am. From the bottom of my heart, I would wish a Happy Teacher’s Day!

به عنوان یک معلم، یک دوست، و راهنما، شما باعث شدید که بفهمم چه کسی هستم. از ته قلبم، روز معلم را تبریک می گویم!


Thank you for teaching me a subject I thought I could never understand or be interested in. Thank you for making learning fun. Happy Teacher’s Day!

از اینکه موضوعی را به من آموزش دادید که فکر می کردم هرگز نمی توانم آن را بفهمم یا به آن علاقه مند باشم، سپاسگزارم. روز معلم مبارک!

آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان- راد تایم
آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان- راد تایم

The teacher who is indeed wise does not bid you enter the house of his wisdom but rather leads you to the threshold of your mind.

معلمی که به راستی حکیم است، تو را به خانه حکمتش دعوت نمی کند، بلکه تو را به آستانه ذهنت می رساند.


Dear teacher, you have helped to shape my mind about the important things and you have the biggest heart of anyone I know. Wishing you a wonderful Teacher’s Day.

معلم عزیز، شما به شکل گیری ذهن من در مورد چیزهای مهم کمک کردید و بزرگترین قلب را بین کسانی که می شناسم دارید. روز معلم فوق العاده ای را برای شما آرزو می کنم.


Better than several weeks of unguided study is to have a teacher like you for an hour. You have guided me, you have supported me and I want to thank you for everything. Happy Teacher’s Day!

بهتر از چندین هفته مطالعه بدون راهنمایی این است که معلمی مثل شما برای یک ساعت داشته باشید. شما مرا راهنمایی کردید، از من حمایت کردید و من می خواهم از شما برای همه چیز تشکر کنم. روز معلم مبارک!


It’s been an utmost honor to be able to attend your classes; you taught us in the most possible friendly way! Thank you for being kind to us!

حضور در کلاس‌های شما باعث افتخار است. شما با دوستانه ترین شکل ممکن به ما آموزش دادید! از اینکه به ما لطف دارید متشکرم!


Teaching is a very noble profession that shapes the character, caliber, and future of an individual. If the people remember me as a good teacher, that will be the biggest honor for me.

معلمی یک حرفه بسیار اصیل است که شخصیت، کیفیت و آینده یک فرد را شکل می دهد. اگر مردم از من به عنوان یک معلم خوب یاد کنند، این بزرگترین افتخار برای من خواهد بود.


You have taught me many things. That there are no guarantees in life. But of one thing I am sure- you are a great teacher and I will never forget you. Happy Teacher’s Day.

تو چیزهای زیادی به من آموختی که هیچ تضمینی در زندگی وجود ندارد. اما از یک چیز مطمئن هستم – شما معلم بزرگی هستید و من هرگز شما را فراموش نمی کنم. روز معلم مبارک.


Dear Teacher, I feel honored to be your student. There was never a day I felt bored in your class. You have imparted values and skills in action, which no book can teach us. Happy Teacher’s Day!

استاد عزیز، افتخار می کنم که شاگرد شما هستم. روزی نبود که در کلاس شما احساس خستگی کنم. شما ارزش ها و مهارت هایی را در عمل به ما منتقل کرده اید که هیچ کتابی نمی تواند به ما بیاموزد. روز معلم مبارک!


Dear teacher, thanks for not just supporting me, but my parents too, in my story of a successful education. We could not have asked for anyone better. Happy Teacher’s Day.

معلم عزیز، از اینکه نه تنها از من، بلکه از والدینم نیز در مسیر تحصیل موفق من حمایت کردید، سپاسگزارم. ما نمی توانستیم کسی بهتر از شما را داشته باشیم. روز معلم مبارک.


Thank you for being such a wonderful teacher. I am grateful to you for your guidance. Wishing you success in your career this teacher’s day.

ممنون از شما که چنین معلم فوق العاده ای هستید. از راهنمایی شما ممنونم. با آرزوی موفقیت در شغل خود در روز معلم.


Thanks for teaching my heart to be warmer and kind by being kind to me, I will always remember you no matter wherever I go! Happy teacher’s day!

ممنون که با مهربانی به قلبم یاد دادی گرمتر و مهربانتر باشد، هرجا که بروم همیشه به یادت خواهم بود! روز معلم مبارک!

تبریک به مناسبت فارغ التحصیلی
تبریک به مناسبت فارغ التحصیلی

The test of a good teacher is not how many questions he can ask his pupils that they will answer readily, but how many questions he inspires them to ask him which he finds it hard to answer.

آزمون یک معلم خوب این نیست که چند سوال می تواند از دانش آموزان بپرسد که آنها به راحتی به آنها پاسخ دهند، بلکه این است که آن ها را برای پرسیدن سوالاتی تشویق می کند تا از او بپرسند که پاسخ دادن به آن ها برای او دشوار است.


There might be days when I forget all you’ve said, but I will never forget what and how you made me feel- empowered and important. Thank you and Happy Teacher’s Day.

ممکن است روزهایی پیش بیاید که تمام گفته‌های شما را فراموش کنم، اما هرگز فراموش نمی‌کنم که چه چیزی و چگونه باعث شدید که من احساس قدرتمندی و مهم بودن بکنم. با تشکر از شما و روز معلم مبارک.


A teacher is like a candle that burns itself to light up the life of his/ her students. I am glad to have a teacher like you. Happy Teacher’s Day!

معلم مانند شمعی است که خود را می سوزاند تا زندگی شاگردانش را روشن کند. خوشحالم که معلمی مثل شما دارم. روز معلم مبارک!


You were a mentor of life. Although I did not realize this before. Now it feels wonderful to have someone lead me on the right path in life. Happy Teachers Day.

تو مربی زندگی بودی هر چند قبلاً متوجه این موضوع نبودم. اکنون احساس شگفت انگیزی است که کسی مرا در مسیر درست زندگی هدایت کند. روز معلم مبارک.


Dear teacher, thank you for planting the seeds that are going to last a lifetime! I love you for everything you have ever done for me, a happy teacher’s day!

معلم عزیز، از شما برای کاشت بذرهایی که قرار است یک عمر باقی بمانند، سپاسگزارم! من تو را به خاطر تمام کارهایی که برای من انجام دادی دوست دارم، روز معلم مبارک!


You are one of the best teachers because you inspire, ignite passion, teach progress, not perfection, and give your heart to your students. Happy Teacher’s Day.

شما یکی از بهترین معلمان هستید زیرا الهام می گیرید، اشتیاق را برمی انگیزانید، پیشرفت را آموزش می دهید نه کمال، و قلب خود را به دانش آموزان خود می دهید. روز معلم مبارک.


Happy Teacher’s Day! It takes a big heart to be a selfless teacher. What you have planted in us will continue to grow.

روز معلم مبارک! یک معلم فداکار یک قلب بزرگ می خواهد. آنچه در ما کاشته اید به رشد خود ادامه خواهد داد.


بیشتر بخوانید:

بهترین منابع برای آزمون تافل

تمام سطح های زبان انگلیسی به‌ترتیب استاندارد CEFR

کمیت سنج ها در زبان انگلیسی

قید‌ در زبان انگلیسی

ساختار ملکی در زبان انگلیسی

حرف اضافه در زبان انگلیسی

افعال وجهی در زبان انگلیسی

افعال در زبان انگلیسی

انواع اسم در زبان انگلیسی (nouns)

انواع صفت در زبان انگلیسی

ضمایر در زبان انگلیسی

زمان ها در زبان انگلیسی


All the efforts and hard works your invested in bringing out the best in us can never be repaid in mere words. We can only feel grateful for having a teacher like you!

تمام تلاش ‌ها و تلاش‌ هایی که برای به نمایش گذاشتن بهترین‌ها در ما انجام داده‌ اید، هرگز تنها با کلمات قابل جبران نیست. ما فقط می توانیم از داشتن معلمی مانند شما سپاسگزار باشیم!


Happy Teachers Day! Your words, attitude, and actions have made such a positive difference in our children’s upbringing! We are truly thankful to you!

روز معلم مبارک! گفتار، نگرش و کردار شما چنین تفاوت مثبتی در تربیت فرزندان ما ایجاد کرده است! ما واقعاً از شما سپاسگزاریم!


I was lucky to have a teacher as wonderful as you are. Wishing you a Teacher’s Day that’s full of joyous moments!

من خوش شانس بودم که معلمی به خوبی شما داشتم. آرزو می کنم که روز معلم برای شما پر از لحظات شاد باشد!


“Happy Teacher’s Day to all the amazing educators out there! Your dedication and passion for shaping the future are truly inspiring.”
“روز معلم مبارک به تمامی معلمان فوق‌العاده. پیشینه و علاقه‌ی شما برای شکل‌دهی به آینده واقعاً الهام بخش است.”


To the teachers who tirelessly give their all to nurture young minds, thank you for your unwavering commitment and dedication. Happy Teacher’s Day!
به معلمانی که بی‌خستگی تلاش می‌کنند تا ذهن‌های جوان را نرشیون دهند، از شما بابت تعهد و اخلاص بی‌شک ممنونیم. روز معلم مبارک!


Wishing a joyful Teacher’s Day to all the educators who play such a crucial role in shaping the minds of tomorrow’s leaders. Your hard work doesn’t go unnoticed.
برای تمامی معلمانی که نقش بسیار مهمی در شکل‌دهی به ذهن‌های رهبران فردا دارند، روز معلم شادی‌بخشی را آرزو می‌کنم. کار سخت شما دیده نمی‌شود.


Happy Teacher’s Day! Your guidance and wisdom pave the path for success. Thank you for being such incredible mentors.
روز معلم مبارک! راهنمایی‌ها و حکمت‌های شما راه موفقیت را پیش روی می‌گذارد. از اینکه راهنماهای بی‌نظیری هستید، سپاسگزاریم.


On this Teacher’s Day, let’s honor and appreciate the hard work and dedication of all the teachers who shape minds and inspire hearts. Thank you for everything!
در این روز معلم، بیایید کار سخت و اخلاص تمامی معلمانی که ذهن‌ها را شکل می‌دهند و قلب‌ها را الهام می‌بخشند، تجلیل کنیم و ارزش‌گذاری کنیم. بابت همه‌چیز ممنونیم!


Happy Teacher’s Day! Your passion for teaching creates ripples of knowledge that will last a lifetime. Thank you for being such influential figures.
روز معلم مبارک! علاقه‌ی شما به تدریس امواجی از دانشی را ایجاد می‌کند که تا ابد خواهد بود. بابت اینکه شخصیت‌هایی تأثیرگذار هستید، سپاسگزاریم.


“Wishing a happy Teacher’s Day to the educators who go above and beyond to make a difference in their students’ lives. Your efforts are truly appreciated.”
برای معلمانی که فراتر از حد معمول می‌روند تا تفاوتی در زندگی دانش‌آموزانشان ایجاد کنند، روز معلم شادی‌بخشی را آرزو می‌کنم. تلاش‌های شما واقعاً قدردانی می‌شود.


Happy Teacher’s Day! Your dedication to nurturing minds and fostering growth is what makes you extraordinary. Thank you for being such incredible role models.
روز معلم مبارک! اخلاص شما در نرشیون دادن ذهن‌ها و تقویت رشد، آنچه شما را بی‌نظیر می‌کند. از اینکه نمونه‌های بی‌نظیری هستید، سپاسگزاریم.


To the teachers who ignite a love for learning and discovery, happy Teacher’s Day! Your impact reaches far beyond the classroom.
به معلمانی که عشق به یادگیری و کشف را در انسان‌ها می‌گیرانند، روز معلم شادی‌بخشی را آرزو می‌کنم! تأثیر شما بسیار بیشتر از کلاس درس می‌رسد..


Happy Teacher’s Day to the educators who light the path of knowledge and inspire greatness. Your influence is immeasurable.”
روز معلم مبارک به معلمانی که راه دانش را روشن می‌کنند و بزرگی را الهام می‌بخشند. تأثیر شما قابل اندازه نیست.

تبریک برای موفقیت به انگلیسی
تبریک برای موفقیت به انگلیسی

Wishing all the dedicated teachers a happy Teacher’s Day! Your hard work and commitment are shaping the leaders of tomorrow.
برای تمامی معلمان متعهد روز معلم شادی‌بخشی را آرزو می‌کنم! کار سخت و تعهد شما در حال شکل‌دهی به رهبران فردا است.


Happy Teacher’s Day to the mentors who instill a thirst for knowledge and a passion for learning. Your influence lasts a lifetime.
روز معلم مبارک به مربیانی که عطش به دانش و علاقه به یادگیری را القا می‌کنند. تأثیر شما تا ابد خواهد بود.


To the teachers who shape minds and touch hearts, happy Teacher’s Day! Your impact is felt in every corner of society.
به معلمانی که ذهن‌ها را شکل می‌دهند و قلب‌ها را لمس می‌کنند، روز معلم شادی‌بخشی را آرزو می‌کنم! تأثیر شما در هر کجای جامعه احساس می‌شود.


Happy Teacher’s Day! Your guidance and mentorship create a ripple effect of knowledge and inspiration. Thank you for everything you do.
روز معلم مبارک! راهنمایی و مربی‌گری شما اثر امواجی از دانش و الهام ایجاد می‌کند. بابت همه‌چیزی که انجام می‌دهید، سپاسگزاریم.


Wishing a happy Teacher’s Day to the educators who shape the future with passion and dedication. Your influence knows no bounds.
برای معلمانی که با علاقه و اخلاص آینده را شکل می‌دهند، روز معلم شادی‌بخشی را آرزو می‌کنم. تأثیر شما محدودیتی نمی‌شناسد.


Happy Teacher’s Day! Your tireless efforts to educate and inspire are appreciated more than words can express. Thank you for everything you do.
روز معلم مبارک! تلاش‌های بی‌پایان شما برای آموزش و الهام بخشی بیشتر از آنچه کلمات می‌توانند بیان کنند قدردانی می‌شود. بابت همه‌چیز ممنونیم.


To the teachers who light the spark of curiosity and foster a love for learning, happy Teacher’s Day! Your impact lasts a lifetime.
به معلمانی که جرقه‌ی کنجکاوی را روشن می‌کنند و عشق به یادگیری را پرورش می‌دهند، روز معلم شادی‌بخشی را آرزو می‌کنم! تأثیر شما تا ابد خواهد بود.


Happy Teacher’s Day! Your passion for education shapes the future. Thank you for being such dedicated educators.”
روز معلم مبارک! علاقه‌ی شما به آموزش آینده را شکل می‌دهد. از اینکه معلمان متعهدی هستید، سپاسگزاریم.


Wishing a joyful Teacher’s Day to all the teachers who inspire greatness in their students. Your influence is profound and everlasting.
برای تمامی معلمانی که بزرگی را در دانش‌آموزانشان الهام می‌بخشند، روز معلم شادی‌بخشی را آرزو می‌کنم. تأثیر شما عمیق و دائمی است.


Happy Teacher’s Day! Your dedication to shaping young minds and fostering growth is invaluable. Thank you for all that you do.
روز معلم مبارک! اخلاص شما در شکل دادن به ذهن‌های جوان و تقویت رشد بی‌قیمت است. بابت همه‌چیز که انجام می‌دهید، سپاسگزاریم.


To the teachers who lead with passion and inspire with knowledge, happy Teacher’s Day! Your impact echoes through generations.
به معلمانی که با عشق رهبری می‌کنند و با دانش الهام می‌بخشند، روز معلم شادی‌بخشی را آرزو می‌کنم! تأثیر شما در امتداد نسل‌ها به گوش می‌رسد.

تبریک برای عروسی به انگلیسی
تبریک برای عروسی به انگلیسی

تبریک روز معلم به زبان انگلیسی

انگلیسی:

 • Happy Teacher’s Day to the best teacher I’ve ever had!

(روز معلم مبارک به بهترین معلمی که تا به حال داشته ام!)

 • Thank you for everything you do. You make a real difference in our lives.

(از همه چیز متشکرم. شما تفاوت واقعی در زندگی ما ایجاد می کنید.)

 • You are an inspiration to me and to all of your students.

(شما الهام بخش من و همه دانش آموزانتان هستید.)

 • I am so grateful to have you as my teacher.

(من بسیار سپاسگزارم که شما معلم من هستید.)

 • You have taught me so much, both inside and outside of the classroom.

(شما چیزهای زیادی به من آموخته اید، هم در داخل و هم خارج از کلاس درس.)

خانواده و فامیل به انگلیسی
خانواده و فامیل به انگلیسی

متن تشکر از معلم زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

I am writing to express my sincere gratitude for your dedication and hard work as my English teacher. Your passion for the language and your commitment to your students is truly inspiring.

من این متن را می نویسم تا از شما برای تعهد و تلاش تان به عنوان معلم زبان انگلیسی ام تشکر صمیمانه کنم. شور و اشتیاق شما به زبان انگلیسی و تعهدتان به دانش آموزانتان واقعاً الهام بخش است.

I have learned so much from you over the past [تعداد ترم یا سال]. Your classes have helped me to improve my grammar, vocabulary, and pronunciation. I am now more confident in my ability to communicate in English.

من در طول [تعداد ترم یا سال] گذشته چیزهای زیادی از شما یاد گرفته ام. کلاس های شما به من کمک کرده است تا گرامر، دایره لغات و تلفظ خود را ارتقا دهم. من الان در توانایی خود برای برقراری ارتباط به زبان انگلیسی اعتماد به نفس بیشتری دارم.

I am also grateful for the encouragement and support you have provided me. You have helped me to overcome my fear of speaking English and to believe in my abilities.

Thank you for everything you have done for me. You are a truly amazing teacher.

من از تشویق و حمایتی که از من کرده اید نیز سپاسگزارم. شما به من کمک کردید تا بر ترس خود از صحبت کردن به زبان انگلیسی غلبه کنم و به توانایی هایم ایمان بیاورم.

از شما برای همه کارهایی که برای من انجام داده اید متشکرم. شما یک معلم واقعاً شگفت انگیز هستید.

روز معلم مبارک به انگلیسی

EnglishPersian
Happy Teacher’s Day!روز معلم مبارک! (Roz-e Moallem Mobarak!)
Thank you for all you do, teachers!از تمام زحمات شما معلمان متشکریم! (Az tamaame zahmat-e shuma moalleman motashakkarim!)
We appreciate your hard work and dedication.ما قدردان تلاش و فداکاری شما هستیم. (Ma ghadrdaan tashash va fedakari shuma hastim.)
You make a difference in the lives of your students.شما در زندگی دانش آموزان خود تفاوت ایجاد می کنید. (Shuma dar zendegiye danesh amoozan khode tafaavot eijad mikonid.)
You are the reason I love learning.شما دلیل عشق من به یادگیری هستید. (Shuma daleele eshghe man be yadgiri hastid.)
Happy World Teacher’s Day!روز جهانی معلم مبارک! (Roz-e Jahaniye Moallem Mobarak!)

drive_spreadsheetExport to Sheets

Additional phrases:

 • Thank you for teaching me how to read. | متشکرم که به من آموختی چگونه بخوانم. (Motashakkeram ke be man amokhti chonegar bekhanam.)
 • I’ll never forget your math class. | من کلاس ریاضی شما را هرگز فراموش نمی کنم. (Man kelas reazi shuma ra hargez faramosh nemikonom.)
 • You inspired me to follow my dreams. | شما مرا به دنبال رویاهایم الهام بخشیدید. (Shuma mara be peye rooyahayeem elham bakhshideed.)
 • You’re the best teacher I’ve ever had. | شما بهترین معلمی هستید که تا به حال داشته ام. (Shuma behtarin moallemi hastid ke ta be hal dasht’am.)
تقویت لیسنینگ آیلتس
تقویت لیسنینگ آیلتس

تبریک روز معلم به انگلیسی کوتاه

انگلیسی:

 • Happy Teacher’s Day! (روز معلم مبارک!) – یک عبارت ساده و متداول برای تبریک روز معلم.
 • Thank you for all you do. (از تمام تلاشتان متشکرم.) – جمله ای برای قدردانی از زحمات معلم.
 • You are an inspiration to me. (شما برای من الهام بخش هستید.) – جمله ای برای نشان دادن اینکه معلم چقدر برای شما ارزشمند است.
 • I am so grateful to have you as my teacher. (من بسیار سپاسگزارم که شما معلم من هستید.) – جمله ای برای ابراز قدردانی عمیق از معلم.
 • You have made a such a difference in my life. (شما تاثیر زیادی در زندگی من گذاشته اید.) – جمله ای برای نشان دادن اینکه معلم چه نقشی مهمی در زندگی شما ایفا کرده است.

پیام های تبریک شخصی تر:

 • You are the best teacher I have ever had. (شما بهترین معلمی هستید که تا به حال داشته ام.)
 • I will never forget what you have taught me. (من هرگز آنچه را که به من آموخته اید فراموش نخواهم کرد.)
 • Thank you for believing in me. (از اینکه به من ایمان دارید متشکرم.)
 • You have made me a better student and a better person. (شما مرا به دانش آموزی بهتر و فردی بهتر تبدیل کرده اید.)
 • I am so lucky to have you in my life. (من بسیار خوش شانس هستم که شما را در زندگی ام دارم.)

متن تشکر از معلم زبان انگلیسی

 • Dear [نام معلم],
 • I would like to express my sincere gratitude for your dedication and hard work in teaching me English. Your passion for the subject and your creative teaching methods have made learning English a truly enjoyable experience for me.
 • I am not only grateful for the knowledge you have imparted, but also for the patience, encouragement, and confidence you have instilled in me. I have learned so much from you that extends far beyond the realm of English.
 • It has been an honor to be your student. Thank you for everything you have done to help me succeed.
 • You are an inspiration to me, and I will always be grateful for your guidance.
 • Happy Teacher’s Day!
 • استاد گرامی، از صمیم قلب از زحمات بی وقفه شما در تدریس زبان انگلیسی سپاسگزارم. تعلیمات دلسوزانه و روش تدریس خلاقانه شما، نقش بسزایی در پیشرفت و علاقه من به این زبان داشته است.
 • شما نه تنها دانش زبانی را به من آموختید، بلکه با صبر و حوصله، انگیزه و اعتماد به نفس را در من تقویت کردید. من از شما درس های زیادی آموختم که فراتر از زبان انگلیسی است.
 • به عنوان شاگرد شما، افتخار می کنم که از تعلیمات ارزشمند شما بهره مند شده ام. از شما بابت تمام تلاش ها و راهنمایی هایتان در طول این مسیر سپاسگزارم.
 • شما الهام بخش من هستید و من همیشه قدردان زحمات شما خواهم بود.
 • روزتان مبارک، استاد عزیز!
آموزش آنلاین آیلتس
آموزش آنلاین آیلتس

متن انگلیسی برای قدردانی از معلم به همراه ترجمه فارسی:

Dear [Teacher’s name],

I am writing to express my sincere gratitude for your unwavering dedication and support throughout my academic journey. Your passion for teaching has ignited a spark of curiosity and enthusiasm within me, transforming my learning experience into an enriching and fulfilling endeavor.

From the very first day of class, I was captivated by your infectious energy and genuine care for your students. Your ability to connect with us on a personal level fostered a classroom environment that was both stimulating and supportive. You encouraged us to explore our ideas, challenge our assumptions, and think critically, all while nurturing our individual strengths and interests.

I am particularly grateful for your patience and understanding during the times when I struggled with certain concepts. Your willingness to go the extra mile, providing personalized guidance and support, played an instrumental role in my academic growth and confidence. You never gave up on me, even when I doubted myself, and for that, I am eternally thankful.

Beyond the realm of academics, you have instilled in me valuable life lessons that will undoubtedly shape my future endeavors. Your emphasis on perseverance, resilience, and the pursuit of knowledge has inspired me to approach challenges with determination and an unwavering belief in my abilities.

Thank you for being more than just a teacher; you have been a mentor, a role model, and a source of inspiration. Your impact on my life extends far beyond the classroom, and I am forever grateful for the opportunity to have been your student.

With heartfelt appreciation,

[Your name]

استاد گرامی [نام معلم]،

این نامه را می‌نویسم تا از صمیم قلب از تعهد و پشتیبانی بی‌وقفه شما در طول مسیر تحصیلی‌ام تشکر کنم. اشتیاق شما به تدریس، جرقه‌ای از کنجکاوی و اشتیاق را در من روشن کرده و تجربه یادگیری‌ام را به یک تلاش پربار و رضایت‌بخش تبدیل کرده است.

از همان اولین روز کلاس، من مجذوب انرژی سرشار و توجه صادقانه شما به دانش‌آموزانتان شدم. توانایی شما برای برقراری ارتباط با ما در سطح شخصی، محیطی آموزشی هم انگیزشی و هم حمایتی ایجاد کرد. شما ما را تشویق کردید که ایده‌هایمان را کاوش کنیم، فرضیاتمان را به چالش بکشیم و تفکر انتقادی داشته باشیم، در حالی که نقاط قوت و علایق فردی ما را پرورش می‌دادید.

من به ویژه از صبر و شکیبایی شما در زمانی که با مفاهیم خاصی دست و پنجه نرم می‌کردم سپاسگزارم. تمایل شما برای صرف وقت و تلاش بیشتر و ارائه راهنمایی و پشتیبانی شخصی، نقشی اساسی در رشد تحصیلی و اعتماد به نفس من داشت. شما حتی زمانی که من به خودم شک داشتم، هرگز از من دست نکشیدید و من تا ابد از شما سپاسگزارم.

فراتر از حوزه تحصیلات، شما درس‌های ارزشمندی برای زندگی به من آموخته‌اید که بدون شک مسیرهای آینده من را شکل خواهد داد. تأکید شما بر پشتکار، انعطاف‌پذیری و پیگیری دانش، من را به رویکردی قاطعانه و با ایمانی راسخ به توانایی‌هایم در مواجهه با چالش‌ها ترغیب کرده است.

از شما متشکرم که فراتر از یک معلم بودید. شما یک مربی، یک الگوی رفتاری و منبع الهام بوده‌اید. تأثیر شما بر زندگی من فراتر از کلاس درس است و من همیشه از فرصتی که برای دانش‌آموز شما بودن داشتم سپاسگزارم.

با قدردانی صمیمانه،

[نام شما]

امتیاز شما به این مقاله
https://radtime.org/?p=14579
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد تبریک روز معلم به انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.