حرف اضافه در زبان انگلیسی
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو

حرف اضافه در زبان انگلیسی

932 بازدید
حرف اضافه در زبان انگلیسی

حرف اضافه چیست؟

حرف اضافه در زبان انگلیسی کلمه‌ای است که رابطه بین دو کلمه یا گروه کلمه‌ای را در جمله نشان می‌دهد. این رابطه می‌تواند رابطه مکانی، زمانی، مالکیت، هدف، وسیله، چگونگی، یا جهت باشد.

حروف اضافه (Preposition) کلمات کوتاهی هستند که معمولا پیش از اسم ها می آیند. حروف اضافه رابطه بخش های مختلف جمله با هم را نشان می دهند.

استفاده صحیح از حروف اضافه در زبان انگلیسی بسیار مهم است، زیرا می‌تواند معنای جمله را تغییر دهد. به عنوان مثال، در جمله «I went to the store yesterday»، اگر از حرف اضافه «at» به جای «to» استفاده کنیم، جمله معنای دیگری خواهد داشت. جمله «I went at the store yesterday» به این معناست که ما در فروشگاه بودیم و در آن زمان به کاری مشغول بودیم.

 • حرف اضافه کلمه ای است که برای پیوند اسم، ضمایر یا عبارات به کلمات دیگر درون یک جمله استفاده می شود.
 • آنها برای افراد، اشیا، زمان و مکان ها در یک جمله را به هم مرتبط می کنند.
 • حروف اضافه معمولاً کلمات کوتاه هستند و به طور معمول همراه اسم قرار می گیرند.
 • در بعضی موارد، حروف اضافه را در مقابل افعال (ing دار)/ Gerund پیدا خواهید کرد.
 • به عبارت دیگر، حروف اضافه که مثل کلماتی هستند که به چسباندن یک جمله به یکدیگر کمک می کند.
 • آنها این کار را با بیان موقعیت و حرکت، مالکیت، زمان و چگونگی انجام عمل انجام می دهند.

انواع حرف اضافه

حروف اضافه براساس نوع استفاده از آنها به سه دسته تقسیم می شوند:

 • حروف اضافه زمان
 • حروف اضافه مکان و حرکت
 • حروف اضافه دیگر
حروف اضافهمعنیکاربرد
Atدربیان ساعت،زمان و تاریخ
Inدر، درونبیان زمان،تاریخ و ساعت
Onدر، رویبیان روز و تاریخ
Byتوسط، با، تابرای نشان دادن قبل یا تا یک زمان مشخص
Afterبعد از نشان دادن مدت زمانی بعد از دوره زمانی
Fromاز نشان دادن مدت زمان یک عمل
Beforeقبل ازقبل از یک دوره زمانی
Duringدر مدتنشان دادن رخ دادن کاری در حین یک عمل یا بازه زمانی
Forبرای، به مدتنشان دادن مدت زمانی خاصی
Sinceاز آنجا که، از وقتی که، ازنشان دهنده یک عمل از چه زمانی شروع شده
Toبه، به سوینشان دهنده مقصد و جهت، اعلام زمان
Until/Tillتا، تا زمانی کهنشان دادن مدت زمانی که یک عمل طول میکشد
Betweenدر بین، در میانبرای بیان‌کردن موقعیت و مکان چیزی یا کسی که بین دو چیز یا نفر دیگر قرار گرفته‌
Amongدر میانبرای اشاره به فرد یا چیزی که عضو یا بخشی از یک گروه بزرگ‌ تر است
Besideکنار، به علاوهنشان دادن نزدیکی یک چیز به چیزی دیگر
Withبا، به وسیلهنشان دهنده همراهی دو یا چند چیز، داشتن یک خصوصیت یا چیزی
Ofاز، بهاشاره به مالکیت
Byتوسط، با، تانشان دادن یک زمان مشخص،یا قبل از یک زمان
Aboutدرباره، حدوداشاره به چیزی در مورد موضوعی خاص
Withinدر مدت…(محدوده زمانی)اتفاق افتادن چیزی در یک بازه زمانی خاص
Intoداخلبیان ورود به یک مکان

کاربرد حروف اضافه در انگلیسی

حروف اضافه در زبان انگلیسی کلماتی هستند که رابطه بین دو کلمه یا گروه کلمه‌ای را در جمله نشان می‌دهند. این رابطه می‌تواند رابطه مکانی، زمانی، مالکیت، هدف، وسیله، چگونگی، یا جهت باشد.


لیست حروف اضافه

حروف اضافه زمان

حرف اضافهکاربردمثال
as of/fromزمان یا تاریخی که چیزی شروع می شود.I’m on holiday as of/from tomorrow.(من از فردا در تعطیلات هستم.)
agoیک زمان مشخص در گذشتهtwo years ago(دو سال پیش)
atشبat night(در شب)
برای اشاره به آخر هفته(در امریکایی از on برای همین کاربرد استفاده می شود)at the weekend(در آخر هفته)
زمان مشخصat half past nine(در ساعت نه و نیم)
تعطیلات رسمیat Christmas, at Easter(در کریسمس، در عید پاک)
beforeپیش از یک زمان یا تاریخ مشخصbefore 2004(پیش از 2004)
byبرای نشان دادن، هر زمان تا یک زمان مشخصI will be back by 6 o’clock.(من تا 6 برخواهم گشت. [تا آن موقع حتما برگشته ام])
قبل یا تا یک زمان مشخص در زمانBy 11 o’clock I had read five pages.(تا ساعت 11 من 5 صفحه خوانده بودم.)
duringدر طول یک دوره زمانیduring the summer holidays(در طول تعطیلات تابستانی)
forبرای یک دوره مشخص زمانیfor two years(برای دو سال)
from … until/
till/to
زمانی که چیزی شروع / تمام می شودfrom Monday until/till/to Friday(از دوشنبه تا جمعه)
inبرای اشاره به ماه ها یا فصل هاin August / in winter(در ماه اگوست، در زمستان)
برای اشاره به یک دوره روزin the morning(در صبح)
برای اشاره به یک سال خاصin 2006(در سال 2006)
زمان تقریبیin an hour, in the past, in the future(در یک ساعت، در گذشته، در آینده)
onبرای اشاره به روزهای هفتهon Monday(در دو شنبه)
برای اشاره به تاریخ هاon 16th May(در شانزدهم ماه می)
برای اشاره به تعطیلات رسمی (که با روز آمده اند)on Easter Monday(در دوشنبه عید پاک)
pastبرای اشاره به دقیقه در ساعت (در آمریکایی معمولا برای همین کاربرد از After استفاده می شود.)ten past six (6:10)(ساعت 6 و ده دقیقه [ده دقیقه بعد از 6])
sinceبرای اشاره به چیزی که از زمانی مشخص در گذشته شروع شدهsince 1980(از 1980 به بعد)
toبرای اشاره به دقیقه در ساعت (در آمریکایی معمولا برای همین کاربرد از before استفاده می شود.)ten to six (5:50)(ساعت ده دقیقه به شش)
until/tillبرای اشاره به اینکه به چقدر تا یک زمان مشخص فاصله داریم.He is on holiday until/till Friday.(او تا جمعه در تعطیلات است.)
حرف اضافه در زبان انگلیسی

حروف اضافه مکان و حرکت

حرف اضافهکاربردمثال
aboveبرای اشاره به اینکه چیزی بالاتر از چیز دیگری قرار دارد اما دقیقا روی آن نیست.The castle stands above the town.(قلعه بالای شهر است.)
acrossاشاره به حرکت از یک طرف به طرف دیگر چیزی، یا در امتداد چیزیto walk across a bridge(از یک پل رد شدن)to swim across a lake(در طول یک دریاچه شنا کردن)
againstبرای نشان دادن دو چیز مقابل همBarcelona is playing against Manchester tonight.(بارسلونا امشب مقابل منچستر بازی می کند.)
برای نشان دادن تماس چیزی با دیگری که آن را نگه می دارد یا تصادم دو چیز با هم.Michael stood with his back against the wall.(مایکل در حالی که پشتش بر روی دیوار بود ایستاد.)
atبرای اشاره به نزدیک چیزی بودن، جلوی چیزی بودنat the door, at the station(جلوی در، در ایستگاه)
برای اشاره به روی به روی یک میز بودنat the table(روی به روی میز / جلوی میز)
برای اشاره به حضور در یک مراسم، یا محل یک مراسمat a concert, at the party(در کنسرت، در مهمانی)
برای اشاره به محلی که مردم کاری خاص در آن انجام می دهند (فیلم می بینند، درس می خوانند، کار می کنند)at the cinema, at school, at work(در سینما، در مدرسه، در محل کار)
برای نشان دادن محل یک ملاقات یا قرارat sb’s house, at the doctor’s(در خانه یک نفر، در [مطب] دکتر)
behindبرای نشان دادن اینکه چیزی دقیقا پشت چیز دیگری استThere is a beautiful garden behind the house.(یک باغ زیبا پشت خانه هست.)
belowبرای نشان دادن اینکه چیزی زیر چیز دیگر است، اما روی زمین یا کفThe fish are below the surface.(ماهی ها زیر سطح هستند.)
by, next to, besideبرای نشان دادن نزدیکی خیلی زیاد بین دو چیزJane is standing by/next to/beside the car.(جین در کنار ماشین ایستاده است.)
fromبرای نشان دادن منشا یک چیز، یا اینکه چیزی از جایی آمدهa flower from the garden(یک گل از باغ)
inبرای اشاره به وجود یا حضور در اتاق، ساختمان، خیابان، شهر، کشورin the kitchen, in hospital, in London, in Ireland(در اشپزخانه، در بیمارستان، در لندن، در ایرلند)
برای اشاره به مطلبی در یک کتاب، روزنامه و …in the book(در کتاب)
برای اشاره چیزی در ماشین یا تاکسیin the car, in a taxi(در ماشین، در یک تاکسی)
برای اشاره به چیزی در یک تصویر یا در جهانin the picture, in the world(در تصویر، در جهان)
intoنشان دادن ورود به یک اتاق یا ساختمانto go into the kitchen/house(وارد شدن به آشپزخانه / خانه)
in front ofنشان دادن اینکه چیزی روبه روی چیز دیگر قرار گرفتهThere are two men in front of the house.(دو مرد روبه روی خانه هستند.)
onاشاره به اینکه چیزی به جایی یا چیزی وصل یا ضمیمه شدهthe picture on the wall(تصویر روی دیوار)
اشاره به نزدیکی به یک رودخانهLondon lies on the Thames.(لندن در کنار روخانه تایمز قرار دارد)
برای اشاره به قرار گرفتن چیزی برو روی یک سطح صافon the table(روی میز)
برای اشاره به چیزی در کنار چیز دیگر (چپ یا راست)on the left(سمت چپ)
اشاره به وجود چیزی در یک طبقه خاص از یک ساختمانon the first floor(در طبقه اول)
برای اشاره به چیزی در یکی از وسایل حمل و نقل عمومیon the bus, on a plane(در اتوبوس، در هواپیما)
برای اشاره به یک برنامه در تلویزیون، رادیو یا اینترنتon TV, on the radio, on the internet(در تلویزیون، در رادیو، در اینترنت)
overبرای نشان دادن چیزی که بر روی چیز دیگر به عنوان یک پوشش یا محافظ قرار می گیرد.Put a jacket on over your shirt!(یک کاپشن روی پیرهنت پبوش.)
به معنای “بیش از”over 16 years of age(بیش از 16 سال سن)
اشاره به حرکت از یک طرف به طرف دیگر چیزی، یا در امتداد چیزیto walk over a bridge(قدم زدن روی یک پل)
برای اشاره به گذشتن از یک مانع بلندto climb over a wall(بالا رفتن از یک دیوار [و رفتن پشت آن])
throughبرای اشاره به حرکت از درون چیزیto drive through a tunnel(رانندگی کردن از درون تونل)
toبرای اشاره به رفتن به جایی ، یا پیش فردیto go to the cinema(به سینما رفتن)
برای اشاره به رفتن به یک شهر یا کشورto go to London/Ireland(به لندن/ ایرلند رفتن)
برای اشاره به رفتن به تختخوابto go to bed(به تختخواب رفتن)
برای اشاره به رفتن به محل کارto go to work(سرکار رفتن)
towardsبرای اشاره به حرکت کردن به سمت چیزیto go 5 steps towards the house(5 قدم به سمت خانه رفتن)
underبرای اشاره به اینکه چیزی زیر چیز دیگری استThe bag is under the table.(کیف زیر میز است.)

دیگر حروف اضافه

حرف اضافهکاربردمثال
aboutبرای اشاره به چیزی در مورد موضوعی خاصWe were talking about you.(ما در مورد تو صحبت می کردیم.)
atبرای اشاره به سن (سن افراد یا چیزها)She learned Russian at 45.(او روسی را در 45 سالگی یاد گرفت.)
byبرای اشاره به خالق یک اثرa book by Mark Twain(یک کتاب از مارک تواین)
برای اشاره به میزان افزایش یا کاهش (معمولا درصد یا قیمت)Prices have risen by 10 percent.(قیمت ها 10 درصد افزایش داشته اند.)
برای اشاره به وسیله ای جا به جاییby car, by bus(با ماشین، با اتوبوس)
fromبرای اشاره به منشا یا ارسال کننده یک چیزa present from Jane(یک جایزه از طرف جین)
ofبرای اشاره به مالکیتa page of the book(یک صفحه از کتاب)
onبرای اشاره به حرکت پیاده یا روی اسبon foot, on horseback(روی پا [پیاده]، روی اسب)
withبرای اشاره به همراهی دو یا چند چیز یا فرد با همwith my parents, with a friend(با پدر و مادرم، با یک دوست)
برای اشاره به داشتن چیزی، داشتن یک خصوصیتa woman with red hair(یک زن با موهای قرمز)
برای اشاره به ماده یا ابزار تولید کننده یک چیز یا انجام دهنده یک کارThe scratch was treated with an anticeptic.(این خراش با داروی ضدعفونی درمان شد.)

حروف اضافه To و At

حروف اضافه «to» و «at» در زبان انگلیسی دو حرف اضافه پرکاربرد هستند که گاهی اوقات استفاده از آنها با یکدیگر اشتباه گرفته می‌شود.

تفاوت اصلی بین این دو حرف اضافه در کاربرد آنها است. حرف اضافه «to» برای بیان حرکت از جایی به جای دیگر به کار می‌رود، در صورتی که حرف اضافه «at» برای نشان‌دادن مکان استفاده می‌شود.

در مثال اول، جمله «ما هر روز صبح به مدرسه می‌آییم» بیانگر حرکت از خانه به مدرسه است. در این جمله، حرف اضافه «to» نشان می‌دهد که مقصد حرکت مدرسه است.

در مثال دوم، جمله «کسی دم در ایستاده است» بیانگر مکان شخص است. در این جمله، حرف اضافه «at» نشان می‌دهد که شخص در پشت در ایستاده است.

در اینجا چند مثال دیگر از کاربرد حروف اضافه «to» و «at» آورده شده است:

 • I am going to the store. (من به فروشگاه می‌روم.)
 • The book is on the table. (کتاب روی میز است.)
 • I am sitting at the table. (من روی میز نشسته‌ام.)
 • The ball is in the box. (توپ در جعبه است.)
 • I am standing at the door. (من در کنار در ایستاده‌ام.)

حروف اضافه انگلیسی To و Till

حروف اضافه «to» و «till» در زبان انگلیسی دو حرف اضافه پرکاربرد هستند که گاهی اوقات استفاده از آنها با یکدیگر اشتباه گرفته می‌شود.

تفاوت اصلی بین این دو حرف اضافه در کاربرد آنها است. حرف اضافه «to» برای بیان حرکت از جایی به جای دیگر به کار می‌رود، در صورتی که حرف اضافه «till» برای بیان مدت زمان استفاده می‌شود.

در اینجا چند مثال دیگر از کاربرد حروف اضافه «to» و «till» آورده شده است:

 • I will walk to the river and back. (من تا رودخانه خواهم رفت و برخواهم گشت.)
 • I will stay here till next month. (من تا ماه آینده در اینجا خواهم ماند.)
 • I will work from 9 to 5. (من از 9 تا 5 کار خواهم کرد.)
 • I will wait for you till 10. (من تا 10 منتظر تو خواهم ماند.)

نکته: در برخی موارد، حرف اضافه «till» می‌تواند با حرف اضافه «until» جایگزین شود. در این موارد، تفاوت چندانی در معنای جمله ایجاد نمی‌شود. به عنوان مثال، جمله «I will wait for you till 10» را می‌توان به صورت «I will wait for you until 10» نیز بیان کرد.

کاربرد افعال modal یا افعال وجهی
کاربرد افعال modal یا افعال وجهی

حروف اضافه In و At

حروف اضافه «in» و «at» در زبان انگلیسی دو حرف اضافه پرکاربرد هستند که گاهی اوقات استفاده از آنها با یکدیگر اشتباه گرفته می‌شود.

تفاوت اصلی بین این دو حرف اضافه در کاربرد آنها است. حرف اضافه «in» برای بیان مکان در یک فضای بزرگ استفاده می‌شود، در صورتی که حرف اضافه «at» برای بیان مکان در یک فضای کوچک یا دقیق استفاده می‌شود.

در اینجا چند مثال دیگر از کاربرد حروف اضافه «in» و «at» آورده شده است:

 • I live in a house in Tehran. (من در یک خانه در تهران زندگی می‌کنم.)
 • The book is on the table. (کتاب روی میز است.)
 • I am sitting at the table. (من روی میز نشسته‌ام.)
 • The ball is in the box. (توپ در جعبه است.)
 • I am standing at the door. (من در کنار در ایستاده‌ام.)

نکته: در برخی موارد، استفاده از حرف اضافه «in» یا «at» اختیاری است. به عنوان مثال، جمله «I live in Tehran» را می‌توان به صورت «I live at Tehran» نیز بیان کرد. در این موارد، تفاوت چندانی در معنای جمله ایجاد نمی‌شود.


بیشتر بخوانید:

افعال در زبان انگلیسی

انواع اسم در زبان انگلیسی (nouns)

انواع صفت در زبان انگلیسی

ضمایر در زبان انگلیسی

زمان ها در زبان انگلیسی


حروف اضافه In و Into

حرف اضافه «in» برای بیان وضعیت موجود در داخل یک مکان استفاده می‌شود، در صورتی که حرف اضافه «into» برای بیان حرکت به سوی مکان معینی استفاده می‌شود.

در اینجا چند مثال دیگر از کاربرد حروف اضافه «in» و «into» در زبان انگلیسی آورده شده است:

In

 • The book is in the box. (کتاب در داخل جعبه است.)
 • I live in a house. (من در یک خانه زندگی می‌کنم.)
 • The ball is in the air. (توپ در هوا است.)
 • The water is in the river. (آب در رودخانه است.)
 • The sun is in the sky. (خورشید در آسمان است.)

Into

 • I went into the room. (من وارد اتاق شدم.)
 • I put the book into the box. (کتاب را در داخل جعبه گذاشتم.)
 • The train pulled into the station. (قطار وارد ایستگاه شد.)
 • The ball rolled into the hole. (توپ به داخل سوراخ غلتید.)
 • The sun set into the sea. (خورشید در دریا غروب کرد.)

در برخی موارد، استفاده از حرف اضافه «in» یا «into» اختیاری است. به عنوان مثال، جمله «The book is in the box» را می‌توان به صورت «The book is into the box» نیز بیان کرد. در این موارد، تفاوت چندانی در معنای جمله ایجاد نمی‌شود.

در اینجا چند مثال از موارد اختیاری بودن استفاده از حرف اضافه «in» یا «into» آورده شده است:

 • I am in the car. (من در ماشین هستم.)
 • I am into the car. (من در ماشین هستم.)
 • I put the book in the bag. (کتاب را در کیف گذاشتم.)
 • I put the book into the bag. (کتاب را در کیف گذاشتم.)
انواع فعل از لحاظ دستوری
انواع فعل از لحاظ دستوری

حروف اضافه on\at\in

حروف اضافه «on»، «at»، و «in» در زبان انگلیسی برای بیان زمان نیز استفاده می‌شوند. تفاوت اصلی بین این سه حرف اضافه در کاربرد آنها است.

حرف اضافه «on» برای بیان روزهای هفته یا روزهای ماه استفاده می‌شود. به عنوان مثال، می‌توانیم بگوییم:

 • I was born on Sunday. (من در یکشنبه به دنیا آمدم.)
 • The meeting is on Monday. (جلسه دوشنبه است.)
 • The concert is on Friday. (کنسرت جمعه است.)

حرف اضافه «at» برای بیان لحظه یا مقطع معینی از زمان استفاده می‌شود. به عنوان مثال، می‌توانیم بگوییم:

 • I woke up at 7:00 am. (من ساعت 7 صبح بیدار شدم.)
 • The train arrives at 6:00 pm. (قطار ساعت 6 عصر می‌رسد.)
 • The party starts at 8:00 pm. (مهمانی ساعت 8 شب شروع می‌شود.)

حرف اضافه «in» برای بیان مرحله‌ای از زمان و همراه با ماه و فصل و سال به کار می‌رود. به عنوان مثال، می‌توانیم بگوییم:

 • I am going to the beach in the summer. (من در تابستان به ساحل می‌روم.)
 • The leaves change color in the fall. (برگ‌ها در پاییز تغییر رنگ می‌دهند.)
 • I will graduate in two years. (من در دو سال فارغ‌التحصیل می‌شوم.)

در اینجا جدولی از کاربرد حروف اضافه «on»، «at»، و «in» در زبان انگلیسی آورده شده است:

حرف اضافهکاربردمثال
onروزهای هفته یا روزهای ماهI was born on Sunday. (من در یکشنبه به دنیا آمدم.)
atلحظه یا مقطع معینی از زمانI woke up at 7:00 am. (من ساعت 7 صبح بیدار شدم.)
inمرحله‌ای از زمان و همراه با ماه و فصل و سالI am going to the beach in the summer. (من در تابستان به ساحل می‌روم.)

drive_spreadsheetExport to Sheets

در اینجا چند مثال دیگر از کاربرد حروف اضافه «on»، «at»، و «in» در زبان انگلیسی آورده شده است:

On

 • The meeting is on the 15th of March. (جلسه 15 مارس است.)
 • The concert starts on at 8:00 pm. (کنسرت ساعت 8 شب شروع می‌شود.)
 • The plane will land on the runway. (هواپیما در باند فرود خواهد نشست.)

At

 • I will be home at 7:00 pm. (من ساعت 7 شب به خانه می‌رسم.)
 • The store is open at 9:00 am. (فروشگاه ساعت 9 صبح باز است.)
 • The meeting starts at 10:00 am sharp. (جلسه ساعت 10 صبح دقیقاً شروع می‌شود.)

In

 • I am going to the beach in the summer. (من در تابستان به ساحل می‌روم.)
 • The leaves change color in the fall. (برگ‌ها در پاییز تغییر رنگ می‌دهند.)
 • I will graduate in two years. (من در دو سال فارغ‌التحصیل می‌شوم.)

حروف اضافه For و At

حروف اضافه «for» و «at» در زبان انگلیسی برای بیان قیمت یا ارزش چیزی استفاده می‌شوند. تفاوت اصلی بین این دو حرف اضافه در کاربرد آنها است.

حرف اضافه «for» را هنگامی به کار می‌بریم که مبلغ یا قیمت چیزی ذکر شده باشد. به عنوان مثال، می‌توانیم بگوییم:

 • The book costs for $10. (کتاب قیمتی معادل 10 دلار دارد.)
 • The car costs for $20,000. (ماشین قیمتی معادل 20000 دلار دارد.)
 • The ticket costs for $50. (بلیط قیمتی معادل 50 دلار دارد.)

حرف اضافه‌ی «at» را وقتی به به کار می‌بریم که اسمی از مبلغ واقعی به میان نیامده باشد. به عنوان مثال، می‌توانیم بگوییم:

 • The book is at a good price. (کتاب قیمت خوبی دارد.)
 • The car is at a fair price. (ماشین قیمت مناسبی دارد.)
 • The ticket is at a reasonable price. (بلیط قیمت معقولی دارد.)

اگر وزن یا اندازه چیزی بعد از قیمت آن ذکر شود، حرف اضافه‌ی «at» را همراه با مبلغ واقعی به کار ببرید. به عنوان مثال، می‌توانیم بگوییم:

 • The book costs at $10 per pound. (کتاب قیمتی معادل 10 دلار به ازای هر پوند دارد.)
 • The car costs at $20,000 per liter. (ماشین قیمتی معادل 20000 دلار به ازای هر لیتر دارد.)
 • The ticket costs at $50 per person. (بلیط قیمتی معادل 50 دلار به ازای هر نفر دارد.)

در اینجا جدولی از کاربرد حروف اضافه «for» و «at» در زبان انگلیسی آورده شده است:

حرف اضافهکاربردمثال
forذکر مبلغ یا قیمت واقعیThe book costs for $10. (کتاب قیمتی معادل 10 دلار دارد.)
atذکر قیمت بدون ذکر مبلغ واقعیThe book is at a good price. (کتاب قیمت خوبی دارد.)
atذکر قیمت به همراه وزن یا اندازهThe book costs at $10 per pound. (کتاب قیمتی معادل 10 دلار به ازای هر پوند دارد.)

حروف اضافه Between و Among

حروف اضافه «between» و «among» در زبان انگلیسی برای بیان موقعیت قرار گرفتن چیزی یا کسی در میان دو یا چند چیز، فرد، کشور و غیره استفاده می‌شوند. تفاوت اصلی بین این دو حرف اضافه در کاربرد آنها است.

حرف اضافه «between» را زمانی به کار می‌بریم که بخواهیم نشان دهیم چیزی یا کسی بین دو یا چند چیز، فرد، کشور و همانند آن‌ها قرار دارد و ما این چیزهای احاطه کننده را بطور جداگانه ببینیم و هریک از آن‌ها کاملا متمایز از یکدیگر باشند بدون اینکه تعداد آن‌ها زیاد باشد.به عنوان مثال، می‌توانیم بگوییم:

 • The ball is between the two chairs. (توپ بین دو صندلی قرار دارد.)
 • The road is between the two mountains. (جاده بین دو کوه قرار دارد.)
 • The two countries are between the two oceans. (دو کشور بین دو اقیانوس قرار دارند.)

حرف اضافه «among» را زمانی به کار می‌بریم که چیزی در میان انبوه یا تعداد زیادی یا گروهی از چیزها قرار گرفته باشد. یعنی مجموعه‌ای از چیزها که نمی‌توانیم آن‌ها را جداگانه و یک به یک ببینیم.به عنوان مثال، می‌توانیم بگوییم:

 • The book is among the other books on the shelf. (کتاب در میان سایر کتاب‌ها روی قفسه قرار دارد.)
 • The people are among the trees. (مردم در میان درختان قرار دارند.)
 • The stars are among the clouds. (ستاره‌ها در میان ابرها قرار دارند.)

در اینجا جدولی از کاربرد حروف اضافه «between» و «among» در زبان انگلیسی آورده شده است:

حرف اضافهکاربردمثال
betweenدو یا چند چیز یا فرد یا کشور یا غیره که به طور جداگانه قابل مشاهده باشندThe ball is between the two chairs. (توپ بین دو صندلی قرار دارد.)
amongانبوه یا تعداد زیادی یا گروهی از چیزها که به طور جداگانه قابل مشاهده نباشندThe book is among the other books on the shelf. (کتاب در میان سایر کتاب‌ها روی قفسه قرار دارد.)

drive_spreadsheetExport to Sheets

در اینجا چند مثال دیگر از کاربرد حروف اضافه «between» و «among» در زبان انگلیسی آورده شده است:

Between

 • The meeting is between 10:00 am and 11:00 am. (جلسه بین ساعت 10 صبح و 11 صبح است.)
 • The border is between the two countries. (مرز بین دو کشور قرار دارد.)
 • The difference is between two numbers. (تفاوت بین دو عدد است.)

Among

 • The best students are among the top 10% of the class. (بهترین دانش‌آموزان در میان 10 درصد برتر کلاس قرار دارند.)
 • The most beautiful flowers are among the roses. (زیباترین گل‌ها در میان رزها قرار دارند.)
 • The most interesting stories are among the ones I have read. (داستان‌های جالب‌ترین در میان آن‌هایی است که خوانده‌ام.)
افعال بی_قاعده و افعال با قاعده
افعال بی_قاعده و افعال با قاعده

نکات استفاده از at

موارد استفاده از حرف اضافه «at» در زبان انگلیسی:

 • قبل از شماره پلاک خانه و نیز نام مکان‌ها و ساختمان‌های عمومی مانند: bus stop, post office, library و غیره

در این موارد، حرف اضافه «at» نشان می‌دهد که مکان دقیق است. به عنوان مثال، جمله «I live at 123 Main Street» به این معناست که من در خانه شماره 123 خیابان اصلی زندگی می‌کنم.

 • معمولاً قبل از مکان‌های کوچک از حرف اضافه «at» استفاده می‌شود.

در این موارد، حرف اضافه «at» نشان می‌دهد که مکان محدود است. به عنوان مثال، جمله «I am sitting at the table» به این معناست که من روی میز نشسته‌ام.

 • هرگاه جایی را به عنوان یک نقطه (بدون هر نوع اندازه‌ی واقعی) در نظر بگیریم، قبل از آن حرف اضافه at به کار می‌بریم.

در این موارد، حرف اضافه «at» نشان می‌دهد که مکان مورد نظر واقعا یک نقطه است. به عنوان مثال، جمله «I live at the corner of the street» به این معناست که من در نبش خیابان زندگی می‌کنم.

 • وقتی بخواهیم به فعالیت‌هایی که در یک مکان انجام می‌گیرند. اشاره کنیم و نه به شکل یا بعد‌های آن، همراه نام آن مکان at به کار می‌بریم.

در این موارد، حرف اضافه «at» نشان می‌دهد که فعالیت مورد نظر در مکان مورد نظر انجام می‌شود. به عنوان مثال، جمله «I work at a bank» به این معناست که من در یک بانک کار می‌کنم.

 • با اسم فعالیت‌های گروهی نیز به کار می‌بریم.

در این موارد، حرف اضافه «at» نشان می‌دهد که فعالیت گروهی در مکان مورد نظر انجام می‌شود. به عنوان مثال، جمله «I am at a meeting» به این معناست که من در یک جلسه هستم.

موارد استفاده از حرف اضافه «into» در زبان انگلیسی:

 • برای بیان حرکت به سوی مکان معینی از حرف اضافه «into» استفاده می‌کنیم.

در این موارد، حرف اضافه «into» نشان می‌دهد که حرکت به سمت داخل مکان مورد نظر است. به عنوان مثال، جمله «I went into the room» به این معناست که من وارد اتاق شدم.

 • برای بیان تغییر حالت یا وضعیت از حرف اضافه «into» استفاده می‌کنیم.

در این موارد، حرف اضافه «into» نشان می‌دهد که تغییر حالت یا وضعیت به سمت داخل است. به عنوان مثال، جمله «The ice melted into water» به این معناست که یخ به آب تبدیل شد.

مثال‌های دیگر از کاربرد حروف اضافه «in» و «into» در زبان انگلیسی:

 • I live in a house. (من در یک خانه زندگی می‌کنم.)
 • The book is on the table. (کتاب روی میز است.)
 • I am sitting at the table. (من روی میز نشسته‌ام.)
 • The ball is in the box. (توپ در جعبه است.)
 • I am standing at the door. (من در کنار در ایستاده‌ام.)
 • I am going to the store. (من به فروشگاه می‌روم.)
 • I went into the store. (من وارد فروشگاه شدم.)
 • I put the book into the box. (کتاب را در جعبه گذاشتم.)

نکات:

 • در برخی موارد، استفاده از حرف اضافه «in» یا «into» اختیاری است. به عنوان مثال، جمله «I am in the house» را می‌توان به صورت «I am into the house» نیز بیان کرد. در این موارد، تفاوت چندانی در معنای جمله ایجاد نمی‌شود.

نکته: Besides\As well as به جای Except

کلمه except در نقش قید به معنی به جز – به غیر از می‌باشد. همان‌طوری که قبلا ذکر شد besides قید است و به معنی علاوه بر می‌باشد.

کلمه «except» در نقش قید به معنی «به جز»، «به غیر از»، «مگر» و «غیر از» است. به عنوان مثال، می‌توانیم بگوییم:

 • I like all fruits except bananas. (من از همه میوه‌ها خوشم می‌آید به جز موز.)
 • Everyone was there except me. (همه آنجا بودند به جز من.)
 • I can do everything except fly. (من همه چیز را می‌توانم انجام دهم به جز پرواز.)

در مقابل، کلمه «besides» نیز قید است و به معنی «علاوه بر»، «به علاوه»، «افزون بر»، «همچنین» و «در کنار» است. به عنوان مثال، می‌توانیم بگوییم:

 • I like apples besides other fruits. (من سیب را علاوه بر سایر میوه‌ها دوست دارم.)
 • I have a car besides a motorcycle. (من علاوه بر موتورسیکلت، یک ماشین نیز دارم.)
 • I can speak English besides other languages. (من علاوه بر زبان‌های دیگر، انگلیسی نیز صحبت می‌کنم.)

در برخی موارد، می‌توان از کلمه «as well as» به جای «besides» استفاده کرد. به عنوان مثال، می‌توانیم بگوییم:

 • I like apples as well as other fruits. (من سیب را همچنین سایر میوه‌ها دوست دارم.)
 • I have a car as well as a motorcycle. (من علاوه بر موتورسیکلت، یک ماشین نیز دارم.)
 • I can speak English as well as other languages. (من علاوه بر زبان‌های دیگر، انگلیسی نیز صحبت می‌کنم.)

تفاوت اصلی بین این دو قید در این است که «besides» برای بیان چیزی که به طور اضافه به چیزی دیگر اضافه می‌شود استفاده می‌شود، در حالی که «as well as» برای بیان چیزی که به طور هم‌زمان با چیزی دیگر وجود دارد استفاده می‌شود.

در اینجا جدولی از کاربرد حروف اضافه «except» و «besides» آورده شده است:

حرف اضافهکاربردمثال
exceptبه جز، به غیر از، مگر، غیر ازI like all fruits except bananas. (من از همه میوه‌ها خوشم می‌آید به جز موز.)
besidesعلاوه بر، به علاوه، افزون بر، همچنین، در کنارI like apples besides other fruits. (من سیب را علاوه بر سایر میوه‌ها دوست دارم.)

نکته: With به جای ‌By

حرف اضافه «with» برای بیان وسیله‌ای که عمل با آن انجام می‌شود استفاده می‌شود، در حالی که حرف اضافه «by» برای بیان کننده‌ی کار استفاده می‌شود.

در اینجا چند مثال برای کاربرد این دو حرف اضافه آورده شده است:

با استفاده از حرف اضافه «with»

 • I wrote the letter with a pen. (من نامه را با یک خودکار نوشتم.)
 • I cut the cake with a knife. (من کیک را با یک چاقو بریدم.)
 • I opened the door with a key. (من در را با یک کلید باز کردم.)

با استفاده از حرف اضافه «by»

 • The letter was written by me. (نامه توسط من نوشته شد.)
 • The cake was cut by a knife. (کیک توسط یک چاقو بریده شد.)
 • The door was opened by a key. (در توسط یک کلید باز شد.)

تفاوت اصلی بین این دو حرف اضافه در این است که «with» برای بیان وسیله‌ای که عمل با آن انجام می‌شود استفاده می‌شود، در حالی که «by» برای بیان کننده‌ی کار استفاده می‌شود.

در مثال‌های بالا، «with» برای بیان وسیله‌ای که عمل نوشتن، بریدن، و باز کردن با آن انجام می‌شود استفاده شده است. در حالی که «by» برای بیان کننده‌ی کار نوشتن، بریدن، و باز کردن استفاده شده است.

دوره راد تایم آموزشگاه زبان

نکته: By به جای To

بعد از شکل مجهول برای نشان دادن کار (اسم عامل) از «by» (به وسیله-توسط) استفاده می‌شود، نه «from». برای نشان دادن سرعت رخداد چیزی از حرف اضافه «by» استفاده می‌شود.

در اینجا چند مثال برای کاربرد این دو حرف اضافه آورده شده است:

با استفاده از حرف اضافه «by»

 • The letter was written by me. (نامه توسط من نوشته شد.)
 • The cake was cut by a knife. (کیک توسط یک چاقو بریده شد.)
 • The door was opened by a key. (در توسط یک کلید باز شد.)

با استفاده از حرف اضافه «from»

 • The letter was sent from Iran. (نامه از ایران ارسال شد.)
 • The cake was brought from the bakery. (کیک از شیرینی‌فروشی آورده شد.)
 • The key was taken from the table. (کلید از روی میز برداشته شد.)

تفاوت اصلی بین این دو حرف اضافه در این است که «by» برای بیان کننده‌ی کار استفاده می‌شود، در حالی که «from» برای بیان مبدأ یا منبع استفاده می‌شود.

در مثال‌های بالا، «by» برای بیان کننده‌ی کار نوشتن، بریدن، و باز کردن استفاده شده است. در حالی که «from» برای بیان مبدأ یا منبع ارسال، آوردن، و برداشتن استفاده شده است.

با تمرین و تکرار می‌توان کاربرد حروف اضافه «by» و «from» را به خوبی یاد گرفت.

در مورد کاربرد حرف اضافه «by» برای نشان دادن سرعت رخداد چیزی، می‌توان گفت که این کاربرد معمولاً در مورد افعال حرکتی استفاده می‌شود. به عنوان مثال، می‌توانیم بگوییم:

 • The car passed by the house in a minute. (ماشین در عرض یک دقیقه از کنار خانه گذشت.)
 • The train arrived by the station at 7:00 pm. (قطار ساعت 7 عصر به ایستگاه رسید.)
 • The letter was delivered by the postman at 10:00 am. (نامه توسط نامه‌رسان ساعت 10 صبح تحویل داده شد.)

نکته: In یا of به جای from

در یک عبارت اسمی قبل از صفات و قیود عالی حرف تعریف معین «the» به کار می‌رود و بعد از آن‌ها از حرف اضافه‌ی «of» و «in» استفاده می‌شود. برای مکان «in» به کار می‌رود و در غیر این صورت حرف اضافه «of» مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در اینجا چند مثال برای کاربرد این دو حرف اضافه آورده شده است:

با استفاده از حرف اضافه «in»

 • the best restaurant in town (بهترین رستوران شهر)
 • the fastest car in the world (سریع‌ترین ماشین دنیا)
 • the oldest tree in the forest (قدیمی‌ترین درخت جنگل)

با استفاده از حرف اضافه «of»

 • the history of the world (تاریخ جهان)
 • the future of the planet (آینده سیاره)
 • the importance of education (اهمیت تحصیل)

تفاوت اصلی بین این دو حرف اضافه در این است که «in» برای بیان مکان استفاده می‌شود، در حالی که «of» برای بیان سایر موارد استفاده می‌شود.

در مثال‌های بالا، «in» برای بیان مکان رستوران، ماشین، و درخت استفاده شده است. در حالی که «of» برای بیان تاریخ، آینده، و اهمیت استفاده شده است.

با تمرین و تکرار می‌توان کاربرد حروف اضافه «in» و «of» را به خوبی یاد گرفت.

در اینجا چند نکته دیگر در مورد کاربرد این دو حرف اضافه آورده شده است:

 • در مورد صفات و قیود عالی که در مورد مکان استفاده می‌شوند، می‌توان از هر دو حرف اضافه «in» و «of» استفاده کرد. به عنوان مثال، می‌توانیم بگوییم:
  • the best restaurant in town یا the best restaurant of town (بهترین رستوران شهر)
  • the fastest car in the world یا the fastest car of the world (سریع‌ترین ماشین دنیا)
  • the oldest tree in the forest یا the oldest tree of the forest (قدیمی‌ترین درخت جنگل)
 • در مورد صفات و قیود عالی که در مورد زمان استفاده می‌شوند، معمولاً از حرف اضافه «of» استفاده می‌شود. به عنوان مثال، می‌توانیم بگوییم:
  • the best time of my life (بهترین زمان زندگی من)
  • the worst day of my life (بدترین روز زندگی من)
  • the most important thing of my life (مهم‌ترین چیز زندگی من)
 • در مورد صفات و قیود عالی که در مورد کیفیت استفاده می‌شوند، معمولاً از حرف اضافه «of» استفاده می‌شود. به عنوان مثال، می‌توانیم بگوییم:
  • the most beautiful woman of the world (زیباترین زن دنیا)
  • the most intelligent man of the world (باهوش‌ترین مرد دنیا)
  • the most powerful country of the world (قدرتمندترین کشور دنیا)

نکته: About به جای For

حرف اضافه‌ی «for» را به معنی «about» (درباره‌ی، در مورد) به کار نبرید. «for» به معنی «برای»، «به نفع»، و «طرفدار» است. اگر بگوییم:

The book is for children.

یعنی کتاب برای کودکان است.

اما اگر بگوییم:

The book is about children.

یعنی کتاب درباره‌ی کودکان است.

تفاوت اصلی بین این دو حرف اضافه در این است که «for» بیانگر هدف یا مقصد است، در حالی که «about» بیانگر موضوع یا محتوا است.

در مثال اول، کتاب برای کودکان نوشته شده است. در حالی که در مثال دوم، کتاب درباره‌ی کودکان صحبت می‌کند.

با تمرین و تکرار می‌توان کاربرد حروف اضافه «for» و «about» را به خوبی یاد گرفت.

در اینجا چند مثال دیگر برای کاربرد این دو حرف اضافه آورده شده است:

برای «for»

 • I bought a book for my child. (برای فرزندم کتابی خریدم.)
 • I am writing a letter for my friend. (برای دوستم نامه‌ای می‌نویسم.)
 • I am doing this for you. (این کار را برای تو انجام می‌دهم.)

برای «about»

 • The book is about a boy and his dog. (کتاب درباره‌ی پسری و سگش است.)
 • The movie is about a love story. (فیلم درباره‌ی یک داستان عاشقانه است.)
 • The conversation was about the weather. (صحبت‌ها درباره‌ی هوا بود.)
آموزش صفر تا صد زبان انگلیسی
آموزش صفر تا صد زبان انگلیسی

نکته: For به جای Since

حرف اضافه‌ی «for» قبل از طول زمان به کار می‌رود. حرف اضافه‌ی «for» را با تمام زمان ها به جز زمان حال ساده به کار ببرید.

مثال:

 • I have been waiting for you for an hour. (من یک ساعت منتظر تو بودم.)
 • I have been working here for five years. (من پنج سال است که اینجا کار می‌کنم.)
 • I will be waiting for you for 15 minutes. (من 15 دقیقه منتظر تو خواهم ماند.)

حرف اضافه‌ی «for» را اغلب می‌توان حذف کرد. می‌توانیم بگوییم:

 • I have been waiting an hour for you.
 • I have been working five years here.
 • I will be waiting 15 minutes for you.

در این موارد، معنای جمله تغییری نمی‌کند.

با تمرین و تکرار می‌توان کاربرد حرف اضافه‌ی «for» را به خوبی یاد گرفت.

در اینجا چند نکته دیگر در مورد کاربرد حرف اضافه‌ی «for» آورده شده است:

 • «for» می‌تواند برای بیان مدت زمان انجام کاری نیز استفاده شود. در این موارد، «for» معمولاً بعد از فعل می‌آید. به عنوان مثال، می‌توانیم بگوییم:
  • I studied for two hours. (من دو ساعت درس خواندم.)
  • I will play for an hour. (من یک ساعت بازی خواهم کرد.)
 • «for» می‌تواند برای بیان هدف یا مقصد نیز استفاده شود. در این موارد، «for» معمولاً بعد از اسم می‌آید. به عنوان مثال، می‌توانیم بگوییم:
  • I bought a gift for my mother. (من هدیه‌ای برای مادرم خریدم.)
  • I am writing a letter for my friend. (من نامه‌ای برای دوستم می‌نویسم.)

نکته: Since به جای From

حرف اضافه‌ی «since» (از) قبل از مبدا زمان به کار می‌رود. هرگاه «since» با مبدا زمان به کار بود، از زمان حال کامل (ماضی نقلی) استفاده می‌کنیم و ممکن است «since» با زمان گذشته کامل (ماضی بعید) نیز به کار رود.

مثال:

 • I have been waiting for you since 8 o’clock. (من از ساعت 8 منتظر تو بودم.)
 • I have been working here since 2010. (من از سال 2010 اینجا کار می‌کنم.)
 • I have known her since we were children. (من او را از کودکی می‌شناسم.)

در این جملات، «since» مبدا زمان را مشخص می‌کند. در جمله اول، مبدا زمان ساعت 8 است. در جمله دوم، مبدا زمان سال 2010 است. در جمله سوم، مبدا زمان دوران کودکی است.

هرگاه «since» با زمان حال کامل (ماضی نقلی) به کار رود، نشان می‌دهد که عمل یا حالتی از زمان مبدا تا زمان حال ادامه دارد. در مثال‌های بالا، عمل انتظار، کار کردن، و شناختن از زمان مبدا تا زمان حال ادامه دارد.

هرگاه «since» با زمان گذشته کامل (ماضی بعید) به کار رود، نشان می‌دهد که عمل یا حالتی از زمان مبدا تا زمان گذشته ادامه داشته است. به عنوان مثال، می‌توانیم بگوییم:

 • I had been waiting for you since 8 o’clock. (من از ساعت 8 منتظر تو بودم.)
 • I had been working here since 2010. (من از سال 2010 اینجا کار می‌کردم.)
 • I had known her since we were children. (من او را از کودکی می‌شناختم.)

در این جملات، عمل یا حالت انتظار، کار کردن، و شناختن از زمان مبدا تا زمان گذشته ادامه داشته است.

با تمرین و تکرار می‌توان کاربرد حرف اضافه‌ی «since» را به خوبی یاد گرفت.

در اینجا چند نکته دیگر در مورد کاربرد حرف اضافه‌ی «since» آورده شده است:

 • «since» می‌تواند برای بیان مدت زمانی که چیزی وجود داشته است نیز استفاده شود. در این موارد، «since» معمولاً بعد از اسم می‌آید. به عنوان مثال، می‌توانیم بگوییم:
  • I have lived in this house since 2010. (من از سال 2010 در این خانه زندگی می‌کنم.)
  • I have known this person since childhood. (من این شخص را از کودکی می‌شناسم.)
 • «since» می‌تواند برای بیان مدت زمانی که چیزی اتفاق افتاده است نیز استفاده شود. در این موارد، «since» معمولاً بعد از فعل می‌آید. به عنوان مثال، می‌توانیم بگوییم:
  • I have not seen you since we were children. (من تو را از کودکی ندیده‌ام.)
  • I have not heard from him since he left. (از او که رفت خبری ندارم.)
آموزش گرامر زبان انگلیسی
آموزش گرامر زبان انگلیسی

نکته: In به جای after

وقتی که از مدت زمان در آینده حرف می‌زنیم باید از حرف اضافه‌ی «in» استفاده کنیم.

مثال:

 • I will see you in an hour. (من یک ساعت دیگر تو را می‌بینم.)
 • I will be back in two days. (من دو روز دیگر برمی‌گردم.)
 • I will graduate in five years. (من پنج سال دیگر فارغ‌التحصیل می‌شوم.)

در این جملات، «in» نشان می‌دهد که عمل یا حالتی در آینده و در مدت زمان مشخصی اتفاق می‌افتد.

در مقابل، حرف اضافه‌ی «after» برای بیان مدت زمانی بعد از زمان حال استفاده می‌شود. به عنوان مثال، می‌توانیم بگوییم:

 • I will see you after work. (من بعد از کار تو را می‌بینم.)
 • I will be back after dinner. (من بعد از شام برمی‌گردم.)
 • I will graduate after five years. (من بعد از پنج سال فارغ‌التحصیل می‌شوم.)

در این جملات، «after» نشان می‌دهد که عمل یا حالتی بعد از زمان حال و در مدت زمان مشخصی اتفاق می‌افتد.

نکته: Within به جای In

عبارت «within an hour» یعنی قبل از اینکه یک ساعت شود. ولی عبارت «in an hour» به معنی بعد از یک ساعت است.

مثال:

 • I will finish my work within an hour. (من کارم را قبل از اینکه یک ساعت شود تمام می‌کنم.)
 • I will see you in an hour. (من یک ساعت دیگر تو را می‌بینم.)

در جمله اول، عمل تمام کردن کار باید قبل از یک ساعت انجام شود. در جمله دوم، عمل دیدن باید بعد از یک ساعت انجام شود.

تفاوت اصلی بین این دو عبارت در این است که «within» نشان می‌دهد که عمل یا حالتی باید قبل از یک زمان مشخصی اتفاق بیفتد. در مقابل، «in» نشان می‌دهد که عمل یا حالتی باید بعد از یک زمان مشخصی اتفاق بیفتد.

با تمرین و تکرار می‌توان کاربرد عبارت‌های «within» و «in» را به خوبی یاد گرفت.

در اینجا چند نکته دیگر در مورد کاربرد این دو عبارت آورده شده است:

 • «within» می‌تواند با سایر زمان‌ها نیز استفاده شود. به عنوان مثال، می‌توانیم بگوییم:
  • I will finish my work within two days. (من کارم را قبل از اینکه دو روز شود تمام می‌کنم.)
  • I will see you within a week. (من یک هفته دیگر تو را می‌بینم.)
 • «in» می‌تواند با سایر زمان‌ها نیز استفاده شود. به عنوان مثال، می‌توانیم بگوییم:
  • I will finish my work in two days. (من کارم را دو روز دیگر تمام می‌کنم.)
  • I will see you in a week. (من یک هفته دیگر تو را می‌بینم.)

چگونه یک حرف اضافه را تشخیص دهیم؟

 • شناخت حروف اضافه می تواند چالش برانگیز باشد
 • زیرا آنها از نظر موقعیت در یک جمله همیشه از الگوی ثابت پیروی نمی کنند
 • و همچنین ساختار یا هجی مشخصی ندارند.
 • با این حال می دانیم که حرف اضافه تقریباً همیشه کلمات کوتاه هستند
 • و اکثریت آنها کمتر از شش حرف دارند.

حروفی مثل:

در بالا= above ، در زیر= below، در کنار= next to، بین= between، فراتر= beyond، از طریق= through، توسط= by، با= with…

 • همه حروف اضافه را پوشش نمی دهد.
 • در حالی که بیش از 100 حرف اضافه وجود دارد ، حدود 500,000-700,000  اسم در انگلیسی وجود دارد!
 • بعید است کسی این تعداد اسم را بیاموزد ،
 • اما شناختن و سپس تسلط بر حروف اضافه می تواند هدفی ارزشمند و قابل دستیابی باشد.

حروف اضافه با اسم

 • بسیاری از اسامی مختلف وجود دارند که حروف اضافه را برای تحکیم معنای خود حمل می کنند.
 • به اینها حرف اضافه وابسته گفته می شود.
 • باز هم، یک قانون تعیین شده وجود ندارد که بگوید نوع خاصی از اسم یک حرف اضافه وابسته به خود می گیرد،
 • اگرچه آنها به طور معمول از اسم پیروی می کنند.
 • علاوه بر این ، بسیاری از ترکیبات ممکن وجود دارد.

حروف اضافه با افعال

 • ترکیب عبارات فعل و حرف اضافه – بخشهای مهم گفتار هستند.
 • حروف اضافه دوباره به عنوان پیوند دهنده بین فعل
 • و اسم یا gerund عمل می کنند و معنای اضافی به جمله می دهند.
 • حرف اضافه ای که بیشتر با افعال استفاده می شود عبارتند از:
 • to = به ، for  = برای ، about = در مورد ، in = در ،at  = در وfrom = از.
 • خبر خوب این است که اینها همیشه بعد از فعل قرار می گیرند.
 • با این حال ، همچنین باید توجه داشت که افعال حرف اضافه در مقایسه با فعل اصلی می توانند معنای کمی متفاوت داشته باشند.

حروف اضافه با صفت

حروف اضافه می توانند عباراتی را با صفت تشکیل دهند تا زمینه بیشتری برای کنش، احساس یا چیزی که صفت توصیف می کند، بدهند.

مانند فعل و اسم ، صفت را می توان با:

به= to ، درباره= about، در= in، برای= for، با= with، در= atو توسط=  byدنبال کرد.

سوالات متداول حرف اضافه در زبان انگلیسی

حروف اضافه در زبان انگلیسی چه کاربردهایی دارند؟

حروف اضافه در زبان انگلیسی رابطه بین دو یا چند کلمه را در جمله نشان می‌دهند. این رابطه می‌تواند رابطه مکان، زمان، جهت، هدف، وسیله، علت، و غیره باشد.

حروف اضافه در زبان انگلیسی را چگونه دسته‌بندی می‌کنند؟

حروف اضافه در زبان انگلیسی را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:
حروف اضافه مکانی (Locative prepositions): این حروف اضافه موقعیت مکانی یک شخص، شیء، یا مفهوم را نشان می‌دهند. به عنوان مثال:on
in
at
under
over
behind
in front of
between
among


حروف اضافه زمانی (Temporal prepositions): این حروف اضافه زمان وقوع یک رویداد را نشان می‌دهند. به عنوان مثال:at
on
in
during
before
after
since
forعلاوه بر این دو دسته کلی، حروف اضافه دیگری نیز در زبان انگلیسی وجود دارند که کاربردهای متنوعی دارند. به عنوان مثال:
حروف اضافه جهتی (Directional prepositions): این حروف اضافه جهت حرکت یک شخص، شیء، یا مفهوم را نشان می‌دهند. به عنوان مثال:to
from
towards
away from
up
down
across
along


حروف اضافه هدفی (Purpose prepositions): این حروف اضافه هدف انجام کاری را نشان می‌دهند. به عنوان مثال:for
to
in order to


حروف اضافه وسیله‌ای (Means prepositions): این حروف اضافه وسیله انجام کاری را نشان می‌دهند. به عنوان مثال:with
by


حروف اضافه علتی (Cause prepositions): این حروف اضافه علت وقوع یک رویداد را نشان می‌دهند. به عنوان مثال:because of
due to


حروف اضافه ابزاری (Instrumental prepositions): این حروف اضافه ابزار انجام کاری را نشان می‌دهند. به عنوان مثال:by
with

حروف اضافه در زبان انگلیسی را چگونه باید یاد بگیریم؟

برای یادگیری حروف اضافه در زبان انگلیسی، می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید:
استفاده از فلش کارت‌ها (Flashcards): فلش کارت‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا حروف اضافه را به همراه مثال‌های مربوط به آنها به خاطر بسپارید.
خواندن و گوش دادن به انگلیسی (Reading and listening to English): هرچه بیشتر به انگلیسی بخوانید و گوش دهید، با کاربرد حروف اضافه در جمله‌های مختلف آشنا خواهید شد.
تمرین (Practice): بهترین راه برای یادگیری هر چیزی، تمرین است. سعی کنید از حروف اضافه در مکالمات و نوشتن خود استفاده کنید.

چند نمونه از کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسی را مثال بزنید؟

حروف اضافه مکانی:The ball is on the table. (مکان)
The book is in the drawer. (مکان)
The cat is under the table. (مکان)


حروف اضافه زمانی:I will see you at 5:00 PM. (زمان)
I went to the store on Saturday. (زمان)
I will be there for two hours. (زمان)


حروف اضافه جهتی:I am going to the store. (جهت)
The ball rolled under the table.

5/5 - (1 امتیاز)
https://radtime.org/?p=14316
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد حرف اضافه در زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

برچسب ها: