کمیت سنج ها در زبان انگلیسی
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو

کمیت سنج ها در زبان انگلیسی

739 بازدید
کمیت سنج ها در زبان انگلیسی

کمیت سنج ها در زبان انگلیسی

کمیت سنج ها (Quantifiers) در زبان انگلیسی کلماتی هستند که برای بیان تعداد یا مقدار استفاده می شوند. این کلمات قبل از اسم در جمله می آیند.

انواع کمیت سنج ها در انگلیسی

کمیت سنج ها را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

 • کمیت سنج های قابل شمارش (Countable Quantifiers): این کمیت سنج ها قبل از اسم های قابل شمارش (Countable Nouns) استفاده می شوند.
 • کمیت سنج های غیرقابل شمارش (Uncountable Quantifiers): این کمیت سنج ها قبل از اسم های غیرقابل شمارش (Uncountable Nouns) استفاده می شوند.
 • کمیت سنج های همه منظوره (Universal Quantifiers): این کمیت سنج ها می توانند قبل از هر دو نوع اسم (قابل شمارش و غیرقابل شمارش) استفاده شوند.
کمیت سنج ها در انگلیسی (Quantifiers)
برای اسامی قابل‌شمارش و غیر قابل‌شمارشبرای اسامی غیر قابل‌شمارشبرای اسامی قابل‌شمارش
allmuchmany
enougha little/little/very littlea few/few/very few
more/mosta bit (of)a number (of)
less/leasta great deal ofseveral
no/nonea large number ofa large number of
not anya large quantity ofa great number of
somea majority of
a lot of
lots of
plenty of
انواع کمیت سنج ها در انگلیسی
انواع کمیت سنج ها در انگلیسی

کمیت سنج های قابل شمارش (Countable Quantifiers)

برخی از کمیت سنج ها در انگلیسی فقط برای اسامی قابل‌شمارش به کار می‌روند. در جدول زیر آن‌ها را با معنی آورده‌ایم.

کمیت سنجمعنی
manyتعداد زیادی
a few/few/very fewتعداد کمی/تعداد خیلی کم
a number (of)تعدادی (از)
severalچندین
a large number ofتعداد زیادی
a great number ofتعداد زیادی
a majority ofبسیاری از
 • Many
 • I have many books. (من کتاب‌های زیادی دارم.)
 • There are many people in the park. (در پارک افراد زیادی هستند.)
 • A few/few/very few
 • I have a few books. (من چند کتاب دارم.)
 • There are few people in the park. (در پارک افراد کمی هستند.)
 • There are very few people in the park. (در پارک افراد خیلی کمی هستند.)
 • A number (of)
 • I have a number of books. (من تعدادی کتاب دارم.)
 • There are a number of people in the park. (در پارک تعدادی افراد هستند.)
 • Several
 • I have several books. (من چندین کتاب دارم.)
 • There are several people in the park. (در پارک چندین نفر هستند.)
 • A large number of
 • I have a large number of books. (من تعداد زیادی کتاب دارم.)
 • There are a large number of people in the park. (در پارک تعداد زیادی افراد هستند.)
 • A great number of
 • I have a great number of books. (من تعداد زیادی کتاب دارم.)
 • There are a great number of people in the park. (در پارک تعداد زیادی افراد هستند.)
 • A majority of
 • A majority of people prefer coffee to tea. (اکثر مردم قهوه را به چای ترجیح می‌دهند.)

در استفاده از کمیت سنج ها در انگلیسی باید به نکات زیر توجه داشته باشید:

 • کمیت سنج many برای اشاره به تعداد زیادی از افراد یا اشیاء استفاده می شود.
 • کمیت سنج a few برای اشاره به تعداد کمی از افراد یا اشیاء استفاده می شود.
 • کمیت سنج very few برای اشاره به تعداد خیلی کمی از افراد یا اشیاء استفاده می شود.
 • کمیت سنج a number (of) برای اشاره به تعداد نامشخصی از افراد یا اشیاء استفاده می شود.
 • کمیت سنج several برای اشاره به تعداد زیادی از افراد یا اشیاء استفاده می شود.
 • کمیت سنج a large number of برای اشاره به تعداد زیادی از افراد یا اشیاء استفاده می شود.
 • کمیت سنج a great number of برای اشاره به تعداد زیادی از افراد یا اشیاء استفاده می شود.
 • کمیت سنج a majority of برای اشاره به اکثریت افراد یا اشیاء استفاده می شود.

سایر کمیت‌سنج‌های اسامی قابل‌شمارش

علاوه بر مواردی که به عنوان کمیت‌سنج برای اسامی قابل‌شمارش معرفی شد، سه کمیت سنج دیگر نیز در زبان انگلیسی وجود دارد که در موارد متعددی مورد استفاده قرار می‌گیرند و عبارت‌اند از:

 • One
 • I have one book. (من یک کتاب دارم.)
 • There is one person in the room. (یک نفر در اتاق است.)
 • Each
 • Each person has one book. (هر نفر یک کتاب دارد.)
 • Each room has a window. (هر اتاق یک پنجره دارد.)
 • Every
 • I eat an apple every day. (من هر روز یک سیب می‌خورم.)
 • I go to the gym every week. (من هر هفته به باشگاه می‌روم.)

کاربرد کمیت‌سنج one

کمیت‌سنج one برای اشاره به یک نفر یا یک شیء استفاده می‌شود. این کمیت‌سنج می‌تواند قبل از اسم‌های مفرد و جمع استفاده شود.

کاربرد کمیت‌سنج each

کمیت‌سنج each برای اشاره به هر یک از افراد یا اشیاء استفاده می‌شود. این کمیت‌سنج معمولاً قبل از اسم‌های قابل‌شمارش جمع استفاده می‌شود.

کاربرد کمیت‌سنج every

کمیت‌سنج every برای اشاره به همه افراد یا اشیاء در یک گروه استفاده می‌شود. این کمیت‌سنج معمولاً قبل از اسم‌های قابل‌شمارش مفرد استفاده می‌شود.

در استفاده از کمیت‌سنج‌های one، each، و every در انگلیسی باید به نکات زیر توجه داشته باشید:

 • کمیت‌سنج one می‌تواند قبل از اسم‌های مفرد و جمع استفاده شود.
 • کمیت‌سنج each معمولاً قبل از اسم‌های قابل‌شمارش جمع استفاده می‌شود.
 • کمیت‌سنج every معمولاً قبل از اسم‌های قابل‌شمارش مفرد استفاده می‌شود.
آموزش صفر تا صد زبان انگلیسی
آموزش صفر تا صد زبان انگلیسی

کمیت سنج های غیرقابل شمارش (Uncountable Quantifiers)

برخی از کمیت‌سنج‌ها فقط برای اسامی غیر قابل شمارش کاربرد دارند. در جدول زیر تعدادی از آن‌ها را همراه با معنی مشاهده می‌کنید.

کمیت سنجمعنی
muchمقدار زیاد
a little/little/very littleمقدار کم/خیلی کم
a bit (of)کمی؛ اندکی از
a great deal ofمقدار زیادی
a large number ofمقدار زیادی
a large quantity ofمقدار زیادی

drive_spreadsheetExport to Sheets

مثال‌ها

 • I have much money. (من پول زیادی دارم.)
 • I have a little time. (من وقت کمی دارم.)
 • I have a bit of food. (من کمی غذا دارم.)
 • I have a great deal of energy. (من انرژی زیادی دارم.)
 • There are a large number of people in the park. (در پارک تعداد زیادی افراد هستند.)
 • There is a large quantity of water in the ocean. (در اقیانوس مقدار زیادی آب وجود دارد.)

در استفاده از کمیت سنج ها در انگلیسی برای اسامی غیر قابل شمارش باید به نکات زیر توجه داشته باشید:

 • کمیت سنج much برای اشاره به مقدار زیادی از یک ماده یا چیز غیرقابل شمارش استفاده می شود.
 • کمیت سنج a little/little/very little برای اشاره به مقدار کمی از یک ماده یا چیز غیرقابل شمارش استفاده می شود.
 • کمیت سنج a bit (of) برای اشاره به مقدار کمی از یک ماده یا چیز غیرقابل شمارش استفاده می شود.
 • کمیت سنج a great deal of برای اشاره به مقدار زیادی از یک ماده یا چیز غیرقابل شمارش استفاده می شود.
 • کمیت سنج a large number of برای اشاره به تعداد زیادی از یک ماده یا چیز غیرقابل شمارش استفاده می شود.
 • کمیت سنج a large quantity of برای اشاره به مقدار زیادی از یک ماده یا چیز غیرقابل شمارش استفاده می شود.

کمیت سنج های همه منظوره (Universal Quantifiers)

(قابل شمارش و غیرقابل شمارش)

کمیت‌سنج‌های مشترک بین اسامی قابل‌شمارش و غیر قابل‌شمارش

کمیت‌سنج‌هایی که هم برای اسامی قابل‌شمارش و هم غیر قابل‌شمارش به کار می‌روند، در جدول زیر همراه با معنی آورده شده است.

کمیت سنجمعنی
allهمه
enoughکافی
more/mostبیشتر/بیشترین
less/leastکمتر/کمترین
no/noneهیچ
not anyهیچ
someتعدادی/مقداری
a lot ofتعداد زیادی/مقدار زیادی
lots ofتعداد زیادی/مقدار زیادی
plenty ofتعداد زیادی/مقدار زیادی

drive_spreadsheetExport to Sheets

مثال‌ها

 • I have all the books I need. (من تمام کتاب‌هایی را که نیاز دارم دارم.)
 • I have enough money to buy a new car. (من پول کافی برای خرید یک ماشین جدید دارم.)
 • There are more people in the city than in the countryside. (در شهر افراد بیشتری نسبت به روستا هستند.)
 • There is less water in the river than there used to be. (در رودخانه آب کمتری نسبت به گذشته وجود دارد.)
 • There is no milk in the fridge. (در یخچال شیری وجود ندارد.)
 • I have not any money. (من هیچ پولی ندارم.)
 • I have some apples. (من چند سیب دارم.)
 • I have a lot of friends. (من دوستان زیادی دارم.)
 • I have lots of clothes. (من لباس زیادی دارم.)
 • I have plenty of time. (من وقت زیادی دارم.)

در استفاده از کمیت‌سنج‌های مشترک بین اسامی قابل‌شمارش و غیر قابل‌شمارش باید به نکات زیر توجه داشته باشید:

 • کمیت‌سنج all برای اشاره به همه افراد یا اشیاء استفاده می‌شود.
 • کمیت‌سنج enough برای اشاره به مقدار کافی از یک ماده یا چیز استفاده می‌شود.
 • کمیت‌سنج‌های more/most و less/least برای مقایسه مقدار یا تعداد استفاده می‌شوند.
 • کمیت‌سنج no/none برای اشاره به عدم وجود یک فرد یا شیء استفاده می‌شود.
 • کمیت‌سنج not any برای اشاره به عدم وجود یک مقدار یا تعداد استفاده می‌شود.
 • کمیت‌سنج some برای اشاره به مقدار نامشخصی از یک فرد یا شیء استفاده می‌شود.
 • کمیت‌سنج‌های a lot of، lots of، و plenty of برای اشاره به مقدار زیادی از یک فرد یا شیء استفاده می‌شوند.

کمیت‌سنج‌های Much/Many/A lot of

بله، درست است. کمیت‌سنج‌های «much»، «many»، و «a lot of» برای اشاره به مقادیر زیاد استفاده می‌شوند. تفاوت اصلی بین این سه کمیت‌سنج در این است که «much» با اسامی غیر قابل شمارش، «many» با اسامی قابل شمارش، و «a lot of» هم با اسامی قابل شمارش و هم با اسامی غیر قابل شمارش استفاده می‌شود.

Much + uncountablesMany + countables
much moneymany pens
a lot of + uncountablesa lot of + countables
a lot of moneya lot of pens

much

 • much money
 • much time
 • much love
 • much coffee

many

 • many people
 • many cars
 • many books
 • many hours

a lot of

 • a lot of money
 • a lot of time
 • a lot of love
 • a lot of coffee
 • a lot of people
 • a lot of cars
 • a lot of books
 • a lot of hours
آموزش گرامر زبان انگلیسی
آموزش گرامر زبان انگلیسی

همچنین، در مواقعی که درباره اسم اطلاعاتی از قبل داشته باشیم و بدانیم در مورد چه چیزی صحبت شده است، می‌توانیم اسم را بعد از «much/many/a lot of/lots of» حذف کنیم. به عنوان مثال، در جمله «I have a lot of to do»، از «a lot of» برای اشاره به کارهای زیادی که باید انجام شود استفاده شده است. در این جمله، از اسم «کار» استفاده نشده است زیرا از قبل می‌دانیم که در مورد «کار» صحبت شده است.

در زبان انگلیسی، استفاده از «a lot of» در جملات مثبت کاربرد بیشتری دارد. به عنوان مثال، در جمله «I have a lot of friends»، از «a lot of» برای اشاره به تعداد زیادی دوست استفاده شده است.

البته، در برخی موارد، استفاده از «much/many/a lot of» با هم تفاوت معنایی ایجاد می‌کند. به عنوان مثال، در جمله «I have much money»، از «much» برای اشاره به مقدار زیادی پول استفاده شده است. در جمله «I have many friends»، از «many» برای اشاره به تعداد زیادی دوست استفاده شده است. این دو جمله تفاوت معنایی دارند.

نکته اول:

وقتی تأکید روی کمیت خیلی بزرگی باشد، از «so» قبل از «many» و «much» کمک می‌گیریم. در مثال‌های زیر، کمیت مسافران و کار آنقدر زیاد است که پیاده شدن از قطار و انجام کار تا نیمه‌شب سخت می‌شود.

 • There were so many passengers on the train, it was difficult to get off.
 • She had so much work to do, she stayed at the office until midnight.

نکته دوم:

در مواقعی که درباره اسم اطلاعاتی از قبل داشته باشیم و بدانیم در مورد چه چیزی صحبت شده است، می‌توانیم اسم را بعد از «much/many/a lot of/lots of» حذف کنیم. در مثال‌های زیر، از قبل می‌دانیم که در مورد «مسافر» و «کار» صحبت می‌شود.

 • There were so many on the train, it was difficult to get off.
 • She had so much to do, she stayed at the office until midnight.

در این مثال‌ها، حذف اسم باعث می‌شود جمله کوتاه‌تر و روان‌تر شود. همچنین، باعث می‌شود که تأکید روی کمیت بزرگ‌تر شود.

کاربرد کمیت‌سنج‌های Too much و Too many

از کمیت‌سنج‌های «too much» و «too many» برای بیان مقدار یا تعداد بیش از حد مورد نیاز استفاده می‌کنیم. «much» با اسامی غیر قابل‌شمارش و «many» با اسامی قابل‌شمارش به کار می‌رود.

too much

 • There is too much sugar in this coffee. (در این قهوه قند بیش از حد است.)
 • I have too much work to do. (کارم بیش از حد است.)

too many

 • There are too many people in this room. (در این اتاق آدم بیش از حد است.)
 • I have too many clothes. (لباس‌هایم بیش از حد است.)

در مواقعی که درباره اسم اطلاعاتی از قبل داشته باشیم، می‌توانیم آن را حذف کنیم. به عنوان مثال، در جمله «There is too much in this coffee»، از اسم «sugar» استفاده نشده است زیرا از قبل می‌دانیم که در مورد «قند» صحبت شده است.

توجه داشته باشید که استفاده از «too much» و «too many» با اسامی قابل‌شمارش و غیر قابل‌شمارش تفاوت معنایی ایجاد می‌کند. به عنوان مثال، در جمله «I have too much money»، از «too much» برای اشاره به مقدار زیادی پول استفاده شده است. در جمله «I have too many friends»، از «too many» برای اشاره به تعداد زیادی دوست استفاده شده است. این دو جمله تفاوت معنایی دارند.


بیشتر بخوانید :

قید‌ در زبان انگلیسی

ساختار ملکی در زبان انگلیسی

حرف اضافه در زبان انگلیسی

افعال وجهی در زبان انگلیسی

افعال در زبان انگلیسی

انواع اسم در زبان انگلیسی (nouns)

کاربرد کمیت‌سنج‌های Much of و Many of

از کمیت‌سنج‌های «much of» و «many of» قبل از برخی از اجزای کلام استفاده می‌کنیم. این اجزا عبارتند از:

 • حروف تعریف «a/an/the»
 • اسامی اشاره (Demonstratives) مانند «this» و «that»
 • صفات ملکی مانند «my» و «your»
 • ضمایر مفعولی مانند «him» و «them»

much of

 • Much of the money was spent on food. (بخش زیادی از پول صرف غذا شد.)
 • Much of this book is boring. (بخش زیادی از این کتاب خسته‌کننده است.)
 • Much of my time is spent working. (بخش زیادی از وقتم صرف کار می‌شود.)

many of

 • Many of the students are interested in this topic. (بسیاری از دانشجویان به این موضوع علاقه دارند.)
 • Many of the cars are parked in the garage. (بسیاری از ماشین‌ها در گاراژ پارک شده‌اند.)
 • Many of my friends are coming to the party. (بسیاری از دوستانم به مهمانی می‌آیند.)

توجه داشته باشید که در برخی موارد، استفاده از «much of» و «many of» تفاوت معنایی ایجاد می‌کند. به عنوان مثال، در جمله «Much of the money was spent on food»، از «much of» برای اشاره به مقدار زیادی پول استفاده شده است. در جمله «Many of the students are interested in this topic»، از «many of» برای اشاره به تعداد زیادی دانشجو استفاده شده است. این دو جمله تفاوت معنایی دارند.

انگلیسی بزرگسالان
انگلیسی بزرگسالان

کمیت‌سنج‌های This much و That much

کمیت‌سنج‌های «this much» و «that much» برای اشاره به مقدار یا کمیت چیزی در یک موقعیت خاص استفاده می‌شوند. این دو کمیت‌سنج معمولاً در زبان محاوره و غیررسمی کاربرد دارند.

this much

 • I only ate this much cake. (من فقط همین‌قدر کیک خوردم.)
 • I don’t have this much money. (من اینقدر پول ندارم.)

that much

 • I don’t want that much sugar in my coffee. (من اینقدر شکر در قهوه‌ام نمی‌خواهم.)
 • I didn’t do that much work today. (امروز اینقدر کار نکردم.)

در مثالی که شما ذکر کردید، گوینده با دستش به کیک اشاره می‌کند و می‌گوید «من فقط همین‌قدر کیک خوردم». در این مثال، «this much» برای اشاره به مقدار کیکی که گوینده خورده است استفاده شده است.

در زبان انگلیسی، کمیت‌سنج‌های «this much» و «that much» معمولاً با اسم‌های قابل‌شمارش استفاده می‌شوند. با این حال، در برخی موارد، می‌توان از آن‌ها با اسامی غیرقابل‌شمارش نیز استفاده کرد. به عنوان مثال، در جمله «I don’t want that much sugar in my coffee»، از «that much» برای اشاره به مقدار شکر در قهوه استفاده شده است. در این مثال، «that much» با اسم غیرقابل‌شمارش «sugar» استفاده شده است.

تفاوت A lot of و Lots of

کمیت‌سنج‌های «a lot of» و «lots of» برای اشاره به مقادیر زیاد استفاده می‌شوند. تفاوت اصلی بین این دو کمیت‌سنج در این است که «lots of» در مقایسه با «a lot of» غیررسمی‌تر است. به عنوان مثال، در جمله «I have a lot of friends»، از «a lot of» برای اشاره به تعداد زیادی دوست استفاده شده است. در جمله «I have lots of friends»، از «lots of» برای اشاره به تعداد زیادی دوست استفاده شده است. این دو جمله تفاوت معنایی ندارند، اما «lots of» غیررسمی‌تر است.

هر دوی این کمیت‌سنج‌ها می‌توانند هم با اسامی قابل‌شمارش و هم اسامی غیر قابل‌شمارش به کار بروند. به عنوان مثال، در جمله «I have a lot of money»، از «a lot of» برای اشاره به مقدار زیادی پول استفاده شده است. در جمله «I have lots of time»، از «lots of» برای اشاره به مقدار زیادی زمان استفاده شده است. این دو جمله تفاوت معنایی ندارند، اما «lots of» غیررسمی‌تر است.

همچنین در انواع جملات مثبت، منفی و پرسشی می‌توانیم از این کمیت‌سنج‌ها کمک بگیریم. به عنوان مثال، در جمله‌های زیر از «a lot of» و «lots of» استفاده شده است:

 • جملات مثبت
  • I have a lot of friends.
  • She has lots of money.
 • جملات منفی
  • I don’t have a lot of time.
  • She doesn’t have lots of patience.
 • جملات پرسشی
  • Do you have a lot of friends?
  • Does she have lots of money?

کاربرد «Many/Much/a lot of/lots of» در جملات پرسشی منفی

وقتی از «many» و «much» در جملات پرسشی منفی استفاده می‌کنیم، معمولاً انتظار نمی‌رود که مقدار یا تعداد زیادی از چیزی وجود داشته باشد. به عنوان مثال، در جمله «Do you have many friends?»، از «many» برای پرسیدن اینکه آیا تعداد زیادی دوست وجود دارد استفاده شده است. در این جمله، انتظار نمی‌رود که تعداد زیادی دوست وجود داشته باشد.

در مقابل، وقتی «a lot of» و «lots of» را در جملات پرسشی منفی به کار می‌بریم، اغلب انتظار می‌رود که مقدار زیادی از چیزی وجود داشته باشد. به عنوان مثال، در جمله «Do you have a lot of friends?»، از «a lot of» برای پرسیدن اینکه آیا تعداد زیادی دوست وجود دارد استفاده شده است. در این جمله، انتظار می‌رود که تعداد زیادی دوست وجود داشته باشد.

در مثال‌های زیر، تفاوت بین کاربرد «many/much» و «a lot of/lots of» در جملات پرسشی منفی را به طور کامل شرح داده‌ایم:

many/much

 • Do you have many friends? (آیا تعداد زیادی دوست داری؟)
 • Did you buy many apples? (آیا تعداد زیادی سیب خریدی؟)
 • Is there much traffic on the road? (آیا ترافیک زیادی در جاده وجود دارد؟)
 • Was there much food at the party? (آیا غذای زیادی در مهمانی وجود داشت؟)

a lot of/lots of

 • Do you have a lot of money? (آیا پول زیادی داری؟)
 • Did you eat a lot of food? (آیا غذای زیادی خوردی؟)
 • Is there a lot of traffic on the highway? (آیا ترافیک زیادی در بزرگراه وجود دارد؟)
 • Was there a lot of fun at the party? (آیا در مهمانی خیلی خوش گذشت؟)

در جملات بالا، می‌بینیم که در جمله‌هایی که «many/much» استفاده شده است، انتظار نمی‌رود که مقدار یا تعداد زیادی از چیزی وجود داشته باشد. در مقابل، در جمله‌هایی که «a lot of/lots of» استفاده شده است، اغلب انتظار می‌رود که مقدار زیادی از چیزی وجود داشته باشد.

ضمایر نسبی relative pronouns
ضمایر نسبی relative pronouns

کاربرد «Much» با صفت‌ها و قیدهای تفضیلی

از «much» می‌توانیم قبل از صفات تفضیلی و صفات عالی استفاده کنیم که در این صورت برای بیان تفاوت‌ها یا مقایسه در مقیاس زیاد استفاده می‌شود. به بیان ساده‌تر، وقتی بخواهیم درباره تفاوت زیاد بین دو شخص یا دو شیء صحبت کنیم، «much» قبل از صفت قرار می‌گیرد و معنای «خیلی/به‌مراتب» دارد. برای درک بهتر این نکته، به چند مثال زیر توجه کنید:

صفات تفضیلی

 • He is much taller than his brother. (او از برادرش خیلی بلندتر است.)
 • This book is much more interesting than that one. (این کتاب خیلی جالب‌تر از آن کتاب است.)
 • That car is much faster than this one. (آن ماشین خیلی سریع‌تر از این ماشین است.)

صفات عالی

 • This is much the best cake I’ve ever eaten. (این بهترین کیکی است که تا به حال خورده‌ام.)
 • That is much the most beautiful painting I’ve ever seen. (آن زیباترین نقاشی‌ای است که تا به حال دیده‌ام.)
 • This is much the most difficult exam I’ve ever taken. (این سخت‌ترین امتحانی است که تا به حال داده‌ام.)

در مثال‌های بالا، می‌بینیم که «much» قبل از صفات تفضیلی و صفات عالی استفاده شده است تا بیان کند که تفاوت بین دو شخص یا دو شیء بسیار زیاد است. به عنوان مثال، در جمله «He is much taller than his brother.»، «much» بیانگر این است که تفاوت بین قد آن دو نفر بسیار زیاد است.

همچنین، توجه داشته باشید که «much» معمولاً در موقعیت‌های رسمی‌تر استفاده می‌شود. در موقعیت‌های غیررسمی‌تر، می‌توانیم از «a lot» یا «far» استفاده کنیم. به عنوان مثال، در جمله «He is much taller than his brother.»، می‌توانیم بگوییم «He is a lot taller than his brother.» یا «He is far taller than his brother.»

نکات مهم در استفاده از «Many/Much/A lot of/Lots of»

استفاده از «much» برای اسامی غیر قابل‌شمارش و «many» برای اسامی قابل‌شمارش

همان‌طور که گفته شد، از «much» برای اسامی غیر قابل‌شمارش و از «many» برای اسامی قابل‌شمارش استفاده می‌کنیم. به عنوان مثال، می‌گوییم «I have much money» (من پول زیادی دارم) و «I have many friends» (من دوست‌های زیادی دارم).

استفاده از «a lot of» و «lots of» به‌جای «much» و «many» در جمله‌واره‌های مثبت

در زبان انگلیسی، معمولاً از «a lot of» و «lots of» به‌جای «much» و «many» در جمله‌واره‌های مثبت استفاده می‌کنیم. به عنوان مثال، می‌گوییم «I have a lot of money» (من پول زیادی دارم) و «I have lots of friends» (من دوست‌های زیادی دارم).

عدم استفاده از «of» بعد از «many» و «much» در صورتی که بلافاصله بعد از اسمی بدون حرف تعریف، اسامی اشاره، صفات و ضمایر ملکی قرار بگیرند

در صورتی که «many» و «much» بلافاصله بعد از اسمی بدون حرف تعریف، اسامی اشاره، صفات و ضمایر ملکی قرار بگیرند، بعد از این کمیت‌سنج‌ها «of» نمی‌آید. به عنوان مثال، می‌گوییم «I have many friends» (من دوست‌های زیادی دارم) و «This is much fun» (این خیلی سرگرم‌کننده است).

ضرورت وجود اسم بعد از «a lot of»

هنگامی که «a lot of» به کار می‌رود، حتماً بعد از آن باید اسم بیاید. به عنوان مثال، جمله «I have a lot of» صحیح نیست زیرا اسمی بعد از «a lot of» قرار ندارد. جمله صحیح «I have a lot of friends» است.

در ادامه به چند مثال دیگر از کاربرد «many/much/a lot of/lots of» اشاره می‌کنیم:

much

 • There is much traffic on the road. (ترافیک زیادی در جاده وجود دارد.)
 • I don’t have much time. (وقت زیادی ندارم.)
 • She is much taller than me. (او از من خیلی بلندتر است.)

many

 • I have many friends. (من دوست‌های زیادی دارم.)
 • I bought many apples. (من سیب‌های زیادی خریدم.)
 • There are many people in the room. (افراد زیادی در اتاق هستند.)

a lot of

 • I have a lot of work to do. (کار زیادی دارم که انجام دهم.)
 • I ate a lot of food. (غذای زیادی خوردم.)
 • There is a lot of noise in the room. (سر و صدای زیادی در اتاق وجود دارد.)

lots of

 • I have lots of money. (پول زیادی دارم.)
 • I have lots of friends. (دوست‌های زیادی دارم.)
 • There are lots of cars in the parking lot. (ماشین‌های زیادی در پارکینگ وجود دارند.)

کمیت‌سنج‌های A few/A little/A bit

برای صحبت کردن درباره مقادیر کوچک و ناچیز، از «a few» و «a little» استفاده می‌کنیم. «a few» برای اسامی قابل‌شمارش جمع و «a little» برای اسامی غیر قابل‌شمارش به کار می‌رود. همچنین می‌توان از «a bit» برای اسامی غیر قابل‌شمارش استفاده کرد، اما غیررسمی‌تر است.

در جدول زیر چند مثال در این رابطه را مشاهده می‌کنید:

کمیت‌سنجنوع اسممثال
a littleغیر قابل‌شمارشa little water (کمی آب)
a bitغیر قابل‌شمارشa bit of salt (کمی نمک)
a fewقابل‌شمارش جمعa few students (چند نفر دانشجو)

به چند جمله زیر توجه کنید تا با نحوه استفاده از کمیت‌سنج‌ها بیشتر آشنا شوید:

 • I have a few friends. (من چند دوست دارم.)
 • Can I have a little sugar? (میشه یه کم شکر بدی؟)
 • There is a bit of dirt on the floor. (کمی کثیفی روی زمین هست.)

در جمله اول، از «a few» برای اشاره به تعداد کمی از دوستان استفاده شده است. در جمله دوم، از «a little» برای اشاره به مقدار کمی شکر استفاده شده است. در جمله سوم، از «a bit» برای اشاره به مقدار کمی کثیفی استفاده شده است.

توجه داشته باشید که «a few» و «a little» می‌توانند در جملات منفی و پرسشی نیز استفاده شوند. به عنوان مثال، می‌گوییم:

 • I don’t have a few friends. (من چند دوست ندارم.)
 • Do you have a little sugar? (آیا یه کم شکر داری؟)
 • Is there a bit of dirt on the floor? (آیا کمی کثیفی روی زمین هست؟)

فرق a few و few

تفاوت اصلی بین «a few» و «few» در بار معنایی آن‌هاست. «a few» به معنای «تعداد کمی» است و بار معنایی مثبت دارد، در حالی که «few» به معنای «خیلی کم» است و بار معنایی منفی دارد.

مثال ۱

 • I have a few friends. (من چند دوست دارم.)

در این جمله، از «a few» برای اشاره به تعداد کمی از دوستان استفاده شده است. این جمله بار معنایی مثبت دارد و نشان می‌دهد که گوینده حداقل چند دوست دارد.

مثال ۲

 • There are few people in the room. (تعداد کمی نفر در اتاق هستند.)

در این جمله، از «few» برای اشاره به تعداد خیلی کمی از افراد استفاده شده است. این جمله بار معنایی منفی دارد و نشان می‌دهد که تعداد افراد در اتاق بسیار کم است.

در مجموع، هنگام استفاده از «a few» و «few»، باید به شرایطی که در آن جمله قرار داریم توجه کنیم تا بتوانیم به درستی از آن‌ها استفاده کنیم. اگر می‌خواهیم به مقدار کمی از چیزی اشاره کنیم که کفایت می‌کند، از «a few» استفاده می‌کنیم. اما اگر می‌خواهیم به مقدار خیلی کمی از چیزی اشاره کنیم که کم است، از «few» استفاده می‌کنیم.

آموزش زمان های انگلیسی
آموزش زمان های انگلیسی

فرق a little و little

تفاوت اصلی بین «a little» و «little» در بار معنایی آن‌هاست. «a little» به معنای «کمی» است و بار معنایی مثبت دارد، در حالی که «little» به معنای «خیلی کم» است و بار معنایی منفی دارد.

مثال ۱

 • I need a little water. (من کمی آب نیاز دارم.)

در این جمله، از «a little» برای اشاره به مقدار کمی آب استفاده شده است. این جمله بار معنایی مثبت دارد و نشان می‌دهد که گوینده حداقل کمی آب نیاز دارد.

مثال ۲

 • There is little food left. (غذا کم باقی مانده است.)

در این جمله، از «little» برای اشاره به مقدار خیلی کمی غذا استفاده شده است. این جمله بار معنایی منفی دارد و نشان می‌دهد که مقدار غذا بسیار کم است.

در مجموع، هنگام استفاده از «a little» و «little»، باید به شرایطی که در آن جمله قرار داریم توجه کنیم تا بتوانیم به درستی از آن‌ها استفاده کنیم. اگر می‌خواهیم به مقدار کمی از چیزی اشاره کنیم که کفایت می‌کند، از «a little» استفاده می‌کنیم. اما اگر می‌خواهیم به مقدار خیلی کمی از چیزی اشاره کنیم که کم است، از «little» استفاده می‌کنیم.

در اینجا چند نکته دیگر در مورد استفاده از «a little» و «little» آورده شده است:

 • «a little» اغلب در مقابل «a lot» یا «much» استفاده می‌شود. به عنوان مثال، می‌گوییم:
  • I have a little money, but I have a lot of debt. (من کمی پول دارم، اما خیلی بدهکارم.)
 • «little» اغلب در مقابل «plenty» استفاده می‌شود. به عنوان مثال، می‌گوییم:
  • There is little food, but plenty of water. (غذا کم است، اما آب فراوان است.)
 • «little» اغلب در مقابل «some» استفاده می‌شود. به عنوان مثال، می‌گوییم:
  • I don’t have much money, but I have a little. (من پول زیادی ندارم، اما کمی دارم.)

بیشتر بخوانید :

شب یلدا به انگلیسی

تفاوت miss، ms و mrs | معانی Miss، Mrs، Ms و Mr

100تا از زیباترین کلمات جهان در زبان انگلیسی

دانلود ویرایش دوم کتاب های Family and Friends

تولدت مبارک به انگلیسی

ماه های سال به انگلیسی


کمیت‌سنج‌های Some/Any

«some» و «any» کمیت‌سنج‌هایی هستند که برای اشاره به مقادیر نامشخص از اسامی قابل‌شمارش جمع و غیر قابل‌شمارش استفاده می‌شوند.

مثال‌هایی از استفاده از «some» در جملات مثبت:

 • I have some apples. (من چند سیب دارم.)
 • Can I have some water? (میشه یه کم آب بدین؟)
 • There are some people in the room. (چند نفر در اتاق هستند.)

مثال‌هایی از استفاده از «any» در جملات منفی و پرسشی:

 • I don’t have any money. (من پول ندارم.)
 • Do you have any apples? (سیب داری؟)
 • Is there any milk in the fridge? (آیا شیری در یخچال هست؟)

در جملات مثبت، «some» به معنای «تعداد کمی» یا «کمی» است. در حالی که «any» در جملات منفی و پرسشی به معنای «هیچ» یا «کم» است.

توجه داشته باشید که از «some» و «any» نمی‌توانیم برای اسامی قابل‌شمارش مفرد استفاده کنیم. به عنوان مثال، جمله «I have some apple» صحیح نیست. جمله صحیح «I have an apple» است.

کمیت‌سنج‌های «Enough/Plenty of»

«enough» و «plenty of» دو کمیت‌سنج انگلیسی هستند که برای بیان مقادیر کافی یا زیاد از چیزی به کار می‌روند.

تفاوت اصلی بین «enough» و «plenty of» در این است که «enough» به مقداری اشاره می‌کند که برای انجام کاری کافی است، در حالی که «plenty of» به مقداری اشاره می‌کند که زیاد است و حتی ممکن است بیش از حد لازم باشد.

مثال‌هایی از استفاده از «enough»:

 • Do you have enough money to buy a car? (آیا پول کافی برای خرید ماشین داری؟)
 • I didn’t have enough time to finish my homework. (وقت کافی برای انجام تکالیفم نداشتم.)
 • The cake is big enough for everyone. (کیک برای همه کافی است.)

مثال‌هایی از استفاده از «plenty of»:

 • There is plenty of food in the fridge. (غذای زیادی در یخچال هست.)
 • I have plenty of time to do it. (وقت زیادی برای انجامش دارم.)
 • I have plenty of friends. (دوست زیاد دارم.)

در جملات بالا، «enough» و «plenty of» هر دو برای بیان مقادیر کافی یا زیاد از چیزی استفاده شده‌اند. اما تفاوت اصلی بین این دو کمیت‌سنج در این است که «enough» به مقداری اشاره می‌کند که برای انجام کاری کافی است، در حالی که «plenty of» به مقداری اشاره می‌کند که زیاد است و حتی ممکن است بیش از حد لازم باشد.

به عنوان مثال، در جمله «Do you have enough money to buy a car?»، «enough» به مقداری پول اشاره می‌کند که برای خرید ماشین کافی باشد. در حالی که در جمله «There is plenty of food in the fridge.»، «plenty of» به مقدار زیادی غذا اشاره می‌کند که حتی ممکن است بیش از حد لازم باشد.

تفاوت و گرامر “although, though, even though”
تفاوت و گرامر “although, though, even though”

پرسیدن درباره کمیت سنج ها در انگلیسی

برای پرسیدن درباره کمیت چیزی در زبان انگلیسی از کلمات پرسشی «how many» و «how much» استفاده می‌کنیم.

تفاوت اصلی بین «how many» و «how much» در این است که «how many» برای اسامی قابل‌شمارش و «how much» برای اسامی غیر قابل‌شمارش استفاده می‌شود.

مثال‌هایی از پرسیدن درباره کمیت اسامی قابل‌شمارش:

 • How many apples are there? (چند سیب هست؟)
 • How many people are there in the room? (چند نفر در اتاق هستند؟)
 • How many cars do you have? (چند ماشین داری؟)

مثال‌هایی از پرسیدن درباره کمیت اسامی غیر قابل‌شمارش:

 • How much water is there in the bottle? (چند آب در بطری هست؟)
 • How much sugar do you want in your coffee? (چقدر شکر توی قهوه‌ات می‌خوای؟)
 • How much money do you need? (چقدر پول لازم داری؟)

توجه داشته باشید که در جملات پرسشی، «how many» و «how much» همیشه در ابتدای جمله قرار می‌گیرند.

سوالات رایج درباره کمیت سنج ها در انگلیسی

تفاوت «a few» و «few» چیست؟

تفاوت اصلی بین «a few» و «few» در بار معنایی آن‌هاست. «a few» به معنای «تعداد کمی» است و بار معنایی مثبت دارد، در حالی که «few» به معنای «خیلی کم» است و بار معنایی منفی دارد.

تفاوت «a little» و «little» چیست؟

تفاوت اصلی بین «a little» و «little» نیز در بار معنایی آن‌هاست. «a little» به معنای «کمی» است و بار معنایی مثبت دارد، در حالی که «little» به معنای «خیلی کم» است و بار معنایی منفی دارد.

تفاوت «some» و «any» چیست؟

تفاوت اصلی بین «some» و «any» در این است که «some» در جملات مثبت و «any» در جملات منفی و پرسشی استفاده می‌شود.
توجه داشته باشید که از «some» و «any» نمی‌توانیم برای اسامی قابل‌شمارش مفرد استفاده کنیم. به عنوان مثال، جمله «I have some apple» صحیح نیست. جمله صحیح «I have an apple» است.

فرق «enough» و «plenty of» چیست؟

«enough» و «plenty of» هر دو کمیت‌سنج‌هایی هستند که برای بیان مقادیر کافی یا زیاد از چیزی استفاده می‌شوند. اما تفاوت اصلی بین این دو کمیت‌سنج در این است که «enough» به مقداری اشاره می‌کند که برای انجام کاری کافی است، در حالی که «plenty of» به مقداری اشاره می‌کند که زیاد است و حتی ممکن است بیش از حد لازم باشد.

تعریف کمیت سنج ها در انگلیسی چیست؟

در زبان انگلیسی، کمیت‌سنج‌ها (Quantifiers) کلماتی هستند که برای بیان کمیت یا مقدار چیزی استفاده می‌شوند. کمیت‌سنج‌ها می‌توانند برای اسامی قابل‌شمارش و غیر قابل‌شمارش استفاده شوند.
انواع کمیت‌سنج‌ها
کمیت‌سنج‌ها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:
کمیت‌سنج‌های مشخص (Specific Quantifiers): این کمیت‌سنج‌ها مقدار دقیق چیزی را بیان می‌کنند. به عنوان مثال:
one (یک)
two (دو)
three (سه)
four (چهار)
five (پنج)
six (شش)
seven (هفت)
eight (هشت)
nine (نه)
ten (ده)


کمیت‌سنج‌های نامشخص (Unspecific Quantifiers): این کمیت‌سنج‌ها مقدار دقیق چیزی را بیان نمی‌کنند. به عنوان مثال:
some (تعداد کمی، کمی)
any (هیچ، کم)
many (بسیار)
few (خیلی کم)
a few (تعداد کمی)
little (کمی)
a little (کمی)
enough (کافی)
plenty of (زیاد)

نحوه استفاده از کمیت‌سنج‌ها

حوه استفاده از کمیت‌سنج‌ها به نوع اسمی که به دنبال آن می‌آید بستگی دارد.
کمیت‌سنج‌ها برای اسامی قابل‌شمارش
برای اسامی قابل‌شمارش، کمیت‌سنج‌ها معمولاً قبل از اسم قرار می‌گیرند. به عنوان مثال:
three apples (سه سیب)
many people (مردم زیادی)
few chairs (چند صندلی)

کمیت‌سنج‌ها برای اسامی غیر قابل‌شمارش
برای اسامی غیر قابل‌شمارش، کمیت‌سنج‌ها معمولاً بعد از اسم قرار می‌گیرند. به عنوان مثال:
much water (آب زیادی)
little time (کمی وقت)
a lot of money (پول زیادی)

فرق Some و Any چیست؟

Some و any دو کمیت‌سنج انگلیسی هستند که برای بیان مقادیر نامشخص از اسامی قابل‌شمارش و غیر قابل‌شمارش استفاده می‌شوند. اما تفاوت اصلی بین این دو کمیت‌سنج در این است که some در جملات مثبت و any در جملات منفی و پرسشی استفاده می‌شود.
مثال‌هایی از استفاده از some در جملات مثبت:
I have some apples. (من چند سیب دارم.)
Can I have some water? (میشه یه کم آب بدین؟)
There are some people in the room. (چند نفر در اتاق هستند.)

مثال‌هایی از استفاده از any در جملات منفی و پرسشی:
I don’t have any money. (من پول ندارم.)
Do you have any apples? (سیب داری؟)
Is there any milk in the fridge? (آیا شیری در یخچال هست؟)

توجه داشته باشید که از some و any نمی‌توانیم برای اسامی قابل‌شمارش مفرد استفاده کنیم. به عنوان مثال، جمله I have some apple صحیح نیست. جمله صحیح I have an apple است.
در اینجا چند نکته دیگر در مورد استفاده از some و any آورده شده است:
some می‌تواند به معنای «تعداد کمی» یا «کمی» باشد. به عنوان مثال، جمله I have some apples می‌تواند به این معنا باشد که گوینده چند سیب دارد، یا اینکه کمی سیب دارد.
any می‌تواند به معنای «هیچ» یا «کم» باشد. به عنوان مثال، جمله I don’t have any money می‌تواند به این معنا باشد که گوینده هیچ پول ندارد، یا اینکه پول کمی دارد.

امتیاز شما به این مقاله
https://radtime.org/?p=14409
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد کمیت سنج ها در زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

برچسب ها: