حوادث و بلایای طبیعی به انگلیسی

حوادث و بلایای طبیعی به انگلیسی

193 بازدید
حوادث و بلایای طبیعی به انگلیسی

حوادث و بلایای طبیعی به انگلیسی، حوادث و بلایای طبیعی پدیده‌هایی هستند که بدون دخالت انسان رخ می‌دهند و می‌توانند به زندگی انسان و محیط زیست آسیب‌های جدی وارد کنند.

حوادث و بلایای طبیعی به انگلیسی

در اینجا لیست برخی از بلایای طبیعی رایج به انگلیسی و فارسی آورده شده است:

انگلیسیفارسی
Earthquakeزلزله
Floodسیل
Volcanic eruptionفوران آتشفشان
Stormطوفان
Droughtخشکسالی
Tsunamiسونامی
Hurricaneتندباد
Tornadoگردباد
Wildfireآتش‌سوزی جنگل
Landslideرانش زمین
Blizzardکولاک
Ice stormطوفان یخی
Heat waveموج گرما
Epidemicبیماری همه‌گیر

علاوه بر این، برخی از اصطلاحات مرتبط با بلایای طبیعی عبارتند از:

انگلیسیفارسی
Natural disasterبلایای طبیعی
Disaster preparednessآمادگی در برابر بلایا
Disaster reliefامدادرسانی در بلایا
Disaster recoveryبازسازی پس از بلایا
Evacuationتخلیه
Shelterپناهگاه
First aidکمک‌های اولیه

بلایای طبیعی در انگلیسی

بلای طبیعی (natural disaster)معنی (meaning)
Tsunamiسونامی
Whirlwindگردباد
Snowstormکولاک برف
Sandstormطوفان شن، ماسه باد
Windstormطوفان
Ice stormکولاک، طوفان همراه با تگرگ
Rainstormباد و باران شدید
Stormطوفان (توفان)
Cloudابر، توده ابر
Hailطوفان تگرگ
Volcano eruptionفوران آتشفشان
Tornadoتندباد، طوفان، طغیان
Typhoonگردباد
Avalancheبهمن
Earthquakeزلزله، زمین لرزه
Blizzardکولاک، باد تند و سرد همراه با دانه‌های ریز برف
Droughtخشکسالی، خشکی
Famineقحطی
Forest fireآتش‌سوزی در جنگل
Floodسیل
Fireآتش
Lavaمواد مذاب آتشفشانی

بلای طبیعی (natural disasterمعنی (meaning)
Bushfireآتش‌سوزی در مراتع و درختان
Wildfireآتش سریع و پر زور
Tremorزمین لرزه کم
Dust stormطوفان شن
Flash floodسیل ناگهانی
Twisterگردباد تند
Windstormگردباد، باد سریع
Heat waveهوای گرم برای مدت زمان زیادی
Cycloneگردباد، طوفان موسمی
Hailstormرگبار تگرگ
Lighteningصاعقه، آذرخش
Nimbusابر باران‌زا، ابر بارانی
Gustتندباد، باد شدید ناگهانی
Thunderstormطوفان تندری، طوفان همراه با صاعقه و آذرخش
Hurricaneطوفان، گردباد، تندباد
Landslideریزش کوه
Aftershockپس‌لرزه
Waterspoutگردباد دریایی
بلایای طبیعی در انگلیسی
بلایای طبیعی در انگلیسی

کلمات و افعال پرکاربرد در صحبت در مورد بلایای طبیعی

Blackoutقطعی و خاموشی برق
Richter scaleریشتر (واحد اندازه‌گیری میزان زمین‌لرزه)
High pressureپُر فشار
Low pressureکم فشار
Voltوُلت (واحد نیروی برق)
Casualty زخمی، مصدوم
Shelterسرپناه، مکان امن
Erosionفرسایش
seismicمرتعش، لرزان
Beaufort scaleسیستم اعداد برای مشخص‌کردن شدت باد
Wind scaleاندازه شدت باد
Fatalکشنده، محلک، وخیم
Fatalityتلفات، مرگ و میر
Deathمرگ، آمار کشته‌شدگان
Lostآمار گمشدگان
Destroyنابود‌کردن، از بین‌ بردن
Destructionنابودی، کامل از بین رفتن
Tensionزور، فشار، تنش
Uprootاز ریشه کندن، ریشه‌کن شدن
Damageخسارت و خرابی
Rescueنجات‌یافتگان، نجات دادن
Arsonاحتراق، آتش‌سوزی عمدی

بیشتر بخوانید:

اعداد به زبان فرانسه

سلام و احوالپرسی به زبان فرانسه 

آموزش الفبای زبان فرانسه

خداحافظی به انگلیسی

جهت ها به انگلیسی


مثال‌هایی از استفاده از بلایای طبیعی در جملات انگلیسی:

1. سیل:

 • The recent floods have caused widespread damage to homes and businesses. (سیل‌های اخیر خسارات گسترده‌ای به خانه‌ها و مشاغل وارد کرده است.)
 • The government is providing financial assistance to those affected by the floods. (دولت به سیل‌زدگان کمک مالی می‌کند.)

2. زلزله:

 • A powerful earthquake struck the region yesterday, leaving many people dead or injured. (زلزله‌ای قدرتمند دیروز منطقه را لرزاند و بسیاری از مردم را کشته یا مجروح کرد.)
 • Rescue workers are searching for survivors in the rubble of collapsed buildings. (تیم‌های نجات در حال جستجوی بازماندگان در زیر آوار ساختمان‌های فروریخته هستند.)

3. آتشفشان:

 • The volcano erupted last week, spewing ash and lava into the air. (آتشفشان هفته گذشته فوران کرد و خاکستر و گدازه را به هوا فرستاد.)
 • The eruption has caused significant air pollution and forced residents to evacuate the area. (فوران باعث آلودگی شدید هوا شده و ساکنان را مجبور به تخلیه منطقه کرده است.)

4. طوفان:

 • A major hurricane is expected to make landfall tomorrow. (پیش‌بینی می‌شود که یک طوفان بزرگ فردا به خشکی برسد.)
 • Residents are urged to take precautions and stay safe during the storm. (از ساکنان خواسته می‌شود که در طول طوفان احتیاط کنند و در امان باشند.)

5. خشکسالی:

 • The ongoing drought has caused severe water shortages in the region. (خشکسالی مداوم باعث کمبود شدید آب در منطقه شده است.)
 • Farmers are struggling to keep their crops alive in the dry conditions. (کشاورزان در تلاشند تا محصولات خود را در شرایط خشک زنده نگه دارند.)

6. سونامی:

 • A powerful tsunami struck the coastal city, causing widespread destruction. (سونامی قدرتمندی به شهر ساحلی برخورد کرد و باعث تخریب گسترده شد.)
 • Early warning systems helped to evacuate people to safety before the tsunami hit. (سامانه‌های هشدار اولیه به تخلیه مردم به مکانی امن قبل از وقوع سونامی کمک کرد.)

علاوه بر این، بلایای طبیعی می‌توانند در اصطلاحات و عبارات مختلف نیز استفاده شوند، مانند:

 • Act of God: اصطلاحی حقوقی برای اشاره به رویدادهای غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب مانند بلایای طبیعی
 • Force majeure: اصطلاحی قراردادی برای اشاره به شرایطی که خارج از کنترل طرفین قرارداد است و مانع از انجام تعهدات آنها می‌شود
 • Natural selection: فرآیندی تکاملی که در آن موجوداتی که بهتر با محیط خود سازگار هستند بیشتر زنده می‌مانند و تولید مثل می‌کنند

Tornado

 • The town was hit by a tornado last night.

شب قبل در شهر گردباد آمد.

انواع خزندگان به زبان انگلیسی
انواع خزندگان به زبان انگلیسی

Flood

 • The flood last year was a terrible catastrophe in which many people died.

سیلی که سال پیش آمد، فاجعه وحشتناکی بود که درآن تعداد زیادی از مردم مردند.


Wildfire

 • In Northern California, a wildfire has spread a haze of smoke over 200 miles.

در کالیفرنیای شمالی، آتش سریع و تند، مه غلیظی از دود را تا شعاع 200 مایلی پخش کرده‌است.


Earthquake

 • Many buildings fell down during the earthquake.

تعداد زیادی از ساختمان‌ها در زلزله ویران شدند.


Drought

 • The drought has made farmers anxious about the harvest.

خشکسالی کشاورزان را در مورد درو و برداشت محصولات نگران کرده‌است.


Tsunami

 • No one knows the height of the tsunami caused by this eruption.

هیچ‌کس ارتفاع و بلندی سونامی ایجادشده توسط انفجار را نمی‌داند.


Landslide

 • After the landslide, volunteers worked in relays to rescue people buried under the rubble.

پس از ریزش کوه، داوطلبان گروه گروه برای نجات افرادی که زیر پاره سنگ‌ها مانده بودند، تلاش کردند.


Typhoon

 • His home was destroyed in a typhoon.

خانه‌اش در طوفان ویران شد.


Volcano eruption

 • The volcano erupted in 1980, devastating a large area of Washington state.

آتشقشانی که در سال 1980 فوران کرد، بخش وسیعی از ایالت واشینگتن را ویران کرد.


فضا و سیاره ها به انگلیسی

دوست دارم به ترکی

معرفی خودم به انگلیسی

تبریک روز معلم به انگلیسی

حشرات در زبان انگلیسی

بهترین منابع برای آزمون تافل

بیماری ها به انگلیسی

خیانت به انگلیسی

حروف بی صدا در انگلیسی

کلمات و اصطلاحات سیاسی به انگلیسی


Ice storm

 • The next day, an ice storm left 400,000 Detroit residents without electricity.

روز بعد، یک طوفان تگرگ، 400 هزار نفر از ساکنان ایالت دترویت را بدون برق برجا گذاشت.

Sandstorm

 • His plane made a crash-landing during a sandstorm yesterday.

هواپیمااش در طول طوفان شن دیروز، سقوط کرد.

Hurricane

 • The hurricane is moving to the west at about 18 miles per hour.

تندباد با سرعت 18 مایل بر ساعت در حال حرکت به سمت غرب است.


Avalanche

 • They were killed by an avalanche in the Swiss Alps.

آن‌ها بر اثر بهمن در کوه‌های آلپ سوییس کشته ‌شدند.


Lightning

 • The old tree behind our house was riven by lightning last night.

درخت قدیمی در پشت خانه‌مان بر اثر صاعقه شب قبل، از وسط شکافته شد.


Dust storm

 • Pigeons fly through a dust storm in Kuwait City.

کبوتران در شهر کویت، در میان طوفان شن پرواز می‌کنند.


Cyclone

 • The cyclone has resulted in many thousands of deaths.

طوفان موسمی باعث کشته شدن هزاران نفر شد.

Hailstorm

 • The fruit trees were beaten down by the heavy hailstorm.

درختان میوه بر اثر طوفان تگرگ سنگین، خم شدند (از جا در آمدند.)

Blizzard

 • Eleanor arrived in the midst of a blizzard.

النور در میان کولاک از راه رسید.

Waterspout

 • I noticed a waterspout on the horizon and watched it until it moved out of sight.

من متوجه‌ی یک گردباد دریایی در افق شدم  و آن را تا زمانی که از دید خارج شد تماشا کردم.

کامل ترین لیست ادویه جات به زبان انگلیسی
کامل ترین لیست ادویه جات به زبان انگلیسی

انواع شدید بلایای طبیعی:

1. بهمن (Avalanche):

بهمن به عنوان هر توده بزرگی از برف در حال غلتیدن، سر خوردن یا جاری شدن تعریف می شود. بهمن ها را می توان نوعی لغزش در نظر گرفت، به خصوص از آنجایی که می تواند شامل سنگ ها و دیگر زباله ها نیز باشد.

2. کولاک (Blizzard):

کولاک توسط سرویس ملی هواشناسی ایالات متحده به عنوان طوفان هایی که بیش از سه ساعت طول می کشد و دارای ویژگی های زیر هستند تعریف می شود:

 • بادهای بیشتر از 35 مایل در ساعت (15.7 متر بر ثانیه)
 • دید کمتر از 0.25 مایل (400 متر)
 • بارش برف زیاد یا وزش برف

3. موج سرما (Cold Wave):

موج سرما دوره ای از هوای بسیار سرد است که در آن دما در طی 24 ساعت به سرعت کاهش می یابد. در حالی که هوای سرد به خودی خود لزوماً برای ایجاد یک فاجعه طبیعی کافی نیست، کاهش سریع دما می تواند منجر به مشکلات گسترده ای برای جوامع در یک منطقه شود.

4. خشکسالی (Droughts):

خشکسالی دوره زمانی طولانی است که در آن شرایط خشک تر از حد معمول منجر به کمبود آب یا سایر مسائل مربوط به آب می شود.

5. زلزله (Earthquakes):

زلزله زمانی رخ می دهد که لغزش ناگهانی و شدید صفحات تکتونیکی زمین رخ دهد. پوسته زمین از صفحات زیادی تشکیل شده است که به طور منظم می لغزند، به هم برخورد می کنند و از کنار یکدیگر عبور می کنند. هنگامی که این صفحات به طور ناگهانی از کنار یکدیگر می لغزند، این حرکت می تواند منجر به لرزش بسیار واقعی در سطح زمین شود.

6. سیل (Floods):

سیل به مواردی گفته می شود که آب به طور موقت روی زمینی که معمولاً خشک است سرریز می کند.

7. سیل های ناگهانی (Flash Floods):

سیل ناگهانی به هر نوع سیلابی گفته می شود که ظرف 6 ساعت پس از یک دوره باران شدید یا سایر علل مرتبط با آب شروع شود.

8. تگرگ (Hailstorms):

تگرگ طوفان های شدیدی هستند که همراه با بارش تگرگ بزرگ رخ می دهند.

9. امواج گرما (Heat Waves):

موج گرما دوره طولانی مدت دماهای فوق العاده بالا است.

10. طوفان های یخ (Ice Storms):

طوفان های یخ زمانی رخ می دهد که مجموعه های قابل توجهی از باران های یخ زده وجود داشته باشد.

11. رویداد برخوردی (Impact Event):

رویداد برخوردی یا برخورد سیارک ها به برخورد یک شهاب سنگ با زمین گفته می شود.

12. رانش زمین (Landslides):

رانش زمین به حرکت در مقیاس بزرگ توده ای از زباله یا سنگ به پایین یک شیب گفته می شود.

13. فوران های لیمنیک (Limnic Eruptions):

فوران های لیمنیک یا “دریاچه های در حال انفجار” نوع بسیار نادری از بلایای طبیعی است که در آن دی اکسید کربن بسیار ناگهانی و شدید از کف دریاچه آب شیرین فوران می کند.

14. جریان گِل یا گِل‌شار (Mudslides):

جریان گِل یا گِل‌شار نوعی زمین لغزش است که عمدتاً شامل گل و لای و سایر زباله های سریع متحرک مشابه است.

15. گودال (Sinkholes):

گودال ها به هر حفره ای گفته می شود که در زیر سطح زمین بدون زهکشی خارجی ایجاد شود.

16. شراره های خورشیدی (Solar Flares):

شراره های خورشیدی انفجارهای بزرگی هستند که در سطح خورشید رخ می دهد.

17. فرونشست (Subsidence):

فرونشست زمانی اتفاق می افتد که مقادیر زیادی از آب زیرزمینی از سنگ بستر تخلیه شود.

18. طوفان‌های تندری (Thunderstorms):

طوفان‌های تندری نوعی طوفان است که از همرفت عمیق و مرطوب در تروپوسفر ناشی می شود.

19. سونامی (Tsunamis):

سونامی امواج عظیمی هستند که در اثر فعالیت های زمین شناسی ایجاد می شوند.

20. طوفان استوایی (Tropical cyclone):

طوفان استوایی به عنوان یک طوفان به سرعت در حال چرخش تعریف می شود که در مناطق گرمسیری که در آن آب گرم و هوای مرطوب فراوان وجود دارد، شکل می گیرد.

21. فوران های آتشفشانی (Volcanic Eruptions):

آتشفشان ها روزنه هایی در امتداد پوسته زمین هستند که گدازه ها، گازها و خاکستر می توانند از آن خارج شوند. هنگامی که این مواد از دهانه روی سطح سیاره خارج می شوند، ما آن را فوران آتشفشانی می نامیم.

22. آتش سوزی های جنگلی (Wildfires):

آتش‌سوزی‌های جنگلی، که آتش‌سوزی‌های برنامه‌ریزی‌نشده و کنترل‌نشده‌ای هستند که در جنگل‌ها، بوته‌ها، دشت‌ها یا مراتع می‌سوزند، تهدیدی رایج در زندگی ما هستند.

23. گردباد (Tornado):

گردباد ستون‌های چرخان و مخربی از هوا هستند که به زمین متصل می‌شوند و معمولاً در طول طوفان‌های رعد و برق شدید ایجاد می‌شوند.

24. طوفان‌های مدیترانه‌ای (Mediterranean Cyclones):

طوفان‌های مدیترانه‌ای نوعی سیستم‌های کم فشار هستند که در دریای مدیترانه و مناطق اطراف آن تشکیل می‌شوند.

دریا و ساحل به انگلیسی
دریا و ساحل به انگلیسی

انواع بلایای طبیعی و غیرطبیعی

بلایا به دو دسته کلی طبیعی و غیرطبیعی تقسیم می‌شوند:

Natural Disasters (بلایای طبیعی):

 • Avalanche (بهمن): بهمن به عنوان هر توده بزرگی از برف در حال غلتیدن، سر خوردن یا جاری شدن تعریف می شود.
 • Blizzard (کولاک): کولاک طوفانی است که بیش از سه ساعت طول می‌کشد و دارای ویژگی‌های زیر است:
  • بادهای بیش از 35 مایل در ساعت (15.7 متر بر ثانیه)
  • دید کمتر از 0.25 مایل (400 متر)
  • بارش برف زیاد یا وزش برف
 • Cold Wave (موج سرما): موج سرما دوره ای از هوای بسیار سرد است که در آن دما در طی 24 ساعت به سرعت کاهش می یابد.
 • Drought (خشکسالی): خشکسالی دوره زمانی طولانی است که در آن شرایط خشک تر از حد معمول منجر به کمبود آب یا سایر مسائل مربوط به آب می شود.
 • Earthquake (زلزله): زلزله زمانی رخ می دهد که لغزش ناگهانی و شدید صفحات تکتونیکی زمین رخ دهد.
 • Flood (سیل): سیل به مواردی گفته می شود که آب به طور موقت روی زمینی که معمولاً خشک است سرریز می کند.
 • Flash Flood (سیل ناگهانی): سیل ناگهانی به هر نوع سیلابی گفته می شود که ظرف 6 ساعت پس از یک دوره باران شدید یا سایر علل مرتبط با آب شروع شود.
 • Hailstorm (طوفان تگرگ): طوفان های تگرگ طوفان های شدیدی هستند که همراه با بارش تگرگ بزرگ رخ می دهند.
 • Heat Wave (موج گرما): موج گرما دوره طولانی مدت دماهای فوق العاده بالا است.
 • Ice Storm (طوفان یخ): طوفان های یخ زمانی رخ می دهد که مجموعه های قابل توجهی از باران های یخ زده وجود داشته باشد.
 • Impact Event (رویداد برخوردی): رویداد برخوردی یا برخورد سیارک ها به برخورد یک شهاب سنگ با زمین گفته می شود.
 • Landslide (رانش زمین): رانش زمین به حرکت در مقیاس بزرگ توده ای از زباله یا سنگ به پایین یک شیب گفته می شود.
 • Limnic Eruption (فوران های لیمنیک): فوران های لیمنیک یا “دریاچه های در حال انفجار” نوع بسیار نادری از بلایای طبیعی است که در آن دی اکسید کربن بسیار ناگهانی و شدید از کف دریاچه آب شیرین فوران می کند.
 • Mudslides (جریان گِل یا گِل‌شار): جریان گِل یا گِل‌شار نوعی زمین لغزش است که عمدتاً شامل گل و لای و سایر زباله های سریع متحرک مشابه است.
 • Sinkholes (گودال): گودال ها به هر حفره ای گفته می شود که در زیر سطح زمین بدون زهکشی خارجی ایجاد شود.
 • Solar Flares (شراره های خورشیدی): شراره های خورشیدی انفجارهای بزرگی هستند که در سطح خورشید رخ می دهد.
 • Subsidence (فرونشست): فرونشست زمانی اتفاق می افتد که مقادیر زیادی از آب زیرزمینی از سنگ بستر تخلیه شود.
 • Thunderstorms (طوفان‌های تندری): طوفان‌های تندری نوعی طوفان است که از همرفت عمیق و مرطوب در تروپوسفر ناشی می شود.
 • Tornado (گردباد): گردباد ستون‌های چرخان و مخربی از هوا هستند که به زمین متصل می‌شوند و معمولاً در طول طوفان‌های رعد و برق شدید ایجاد می‌شوند.
 • Tropical cyclone (طوفان استوایی): طوفان استوایی به عنوان یک طوفان به سرعت در حال چرخش تعریف می شود که در مناطق گرمسیری که در آن آب گرم و هوای مرطوب فراوان وجود دارد، شکل می گیرد.
 • Tsunami (سونامی): سونامی امواج عظیمی هستند که در اثر فعالیت های زمین شناسی ایجاد می شوند.
 • Volcanic Eruption (فوران های آتشفشانی):

Human-Caused Disasters (بلایای غیرطبیعی):

 • Chemical spills: نشت مواد شیمیایی زمانی رخ می دهد که مواد شیمیایی خطرناک به طور تصادفی از یک ظرف یا مخزن آزاد می شوند.
 • Dam failures: شکست سد زمانی رخ می دهد که یک سد به طور ناگهانی تخریب می شود و حجم عظیمی از آب را آزاد می کند.
 • Famine: قحطی زمانی رخ می دهد که کمبود شدید غذا منجر به گرسنگی و مرگ و میر گسترده می شود.
 • Industrial accidents: حوادث صنعتی زمانی رخ می دهد که در یک محیط صنعتی اتفاقی رخ می دهد که منجر به آسیب یا مرگ و میر می شود.
 • Nuclear accidents: حوادث هسته ای زمانی رخ می دهد که اتفاقی در یک تاسیسات هسته ای رخ می دهد که منجر به انتشار مواد رادیواکتیو می شود.
 • Oil spills: نشت نفت زمانی رخ می دهد که نفت خام یا فرآورده های نفتی به طور تصادفی به محیط زیست آزاد می شوند.
 • Pandemics: همه گیری زمانی رخ می دهد که یک بیماری در سراسر جهان به طور گسترده شیوع پیدا کند.
 • Terrorism: تروریسم استفاده عمدی از خشونت برای ایجاد ترس یا آسیب رساندن به غیرنظامیان برای اهداف سیاسی است.
 • War: جنگ درگیری مسلحانه بین دو یا چند گروه است.

بلایای طبیعی و غیرطبیعی می توانند تأثیر قابل توجهی بر زندگی انسان داشته باشند. آنها می توانند باعث مرگ و میر، جراحت و آوارگی شوند. بلایای طبیعی و غیرطبیعی همچنین می تواند به زیرساخت ها، مشاغل و اقتصاد آسیب برساند.

لیست کامل اسامی حیوانات به انگلیسی
لیست کامل اسامی حیوانات به انگلیسی

راه های مختلفی برای کاهش خطر بلایای طبیعی و غیرطبیعی وجود دارد. این شامل:

 • آمادگی: داشتن یک برنامه و منابع برای مقابله با بلایا
 • کاهش خطر: اقداماتی برای کاهش احتمال وقوع یا شدت یک بلایا
 • کاهش آسیب پذیری: اقداماتی برای کاهش اثرات یک بلایا
 • بازسازی: بازسازی پس از وقوع یک بلایا

لیست بلایای طبیعی در جهان

در زیر لیستی از بلایای طبیعی به انگلیسی و فارسی آورده شده است:

Natural Disasters:

 • Avalanche: بهمن
 • Blizzard: کولاک
 • Cold Wave: موج سرما
 • Drought: خشکسالی
 • Earthquake: زلزله
 • Flood: سیل
 • Flash Flood: سیل ناگهانی
 • Hailstorm: طوفان تگرگ
 • Heat Wave: موج گرما
 • Ice Storm: طوفان یخ
 • Impact Event: رویداد برخوردی
 • Landslide: رانش زمین
 • Limnic Eruption: فوران های لیمنیک
 • Mudslides: جریان گِل یا گِل‌شار
 • Sinkholes: گودال
 • Solar Flares: شراره های خورشیدی
 • Subsidence: فرونشست
 • Thunderstorms: طوفان‌های تندری
 • Tornado: گردباد
 • Tropical cyclone: طوفان استوایی
 • Tsunami: سونامی
 • Volcanic Eruption: فوران های آتشفشانی
 • Wildfire: آتش سوزی های جنگلی

علاوه بر این، بلایای طبیعی دیگری نیز وجود دارد که می توانند به طور محلی یا منطقه ای رخ دهند، مانند:

 • Dust storm: طوفان شن
 • Forest fire: آتش سوزی جنگل
 • Landslide: رانش زمین
 • Wildfire: آتش سوزی های جنگلی

عواقب بلایای طبیعی

بلایای طبیعی می توانند طیف وسیعی از پیامدهای منفی برای انسان ها و محیط زیست داشته باشند. برخی از مهم ترین عواقب این رویدادها عبارتند از:

 • تلفات جانی و جراحات: بلایای طبیعی می توانند باعث مرگ و میر و جراحت گسترده در جوامع شوند.
 • آوارگی: تخریب خانه ها و زیرساخت ها در اثر بلایای طبیعی می تواند منجر به آوارگی و بی خانمانی مردم شود.
 • کمبود مواد غذایی و آب: سیل، خشکسالی و سایر بلایای طبیعی می توانند به کمبود مواد غذایی و آب آشامیدنی منجر شوند.
 • آسیب به زیرساخت ها: پل ها، جاده ها، خطوط برق و سایر زیرساخت ها می توانند در اثر بلایای طبیعی تخریب شوند که این امر بر روند بازسازی و امداد رسانی تاثیر می گذارد.
 • آلودگی محیط زیست: نشت مواد خطرناک، پسماندهای ناشی از تخریب ساختمان ها و آلودگی منابع آب از جمله پیامدهای زیست محیطی بلایای طبیعی به شمار می روند.
انواع آموزش زبان انگلیسی
انواع آموزش زبان انگلیسی

کاهش خطر بلایای طبیعی

با وجود ماهیت مخرب بلایای طبیعی، اقداماتی وجود دارد که می توان برای کاهش خطر آنها و افزایش تاب آوری جوامع در برابر این رویدادها انجام داد. برخی از این راهکارها عبارتند از:

 • پیشگیری: شناسایی مناطق پرخطر، ساخت و ساز مقاوم در برابر بلایا، مدیریت منابع آب و حفاظت از جنگل ها از جمله اقدامات پیشگیرانه در برابر بلایای طبیعی به شمار می روند.
 • پیش بینی: استفاده از فناوری های پیشرفته برای پیش بینی وقوع بلایای طبیعی می تواند زمان کافی برای هشدار و آمادگی در اختیار جوامع قرار دهد

سوالات متداول حوادث و بلایای طبیعی

بلایای طبیعی چه هستند؟

انگلیسی: Natural disasters are events that can cause damage or loss of life and are caused by natural forces such as earthquakes, floods, fires, and hurricanes.
فارسی: بلایای طبیعی رویدادهایی هستند که می توانند به انسان ها و محیط زیست آسیب برسانند و توسط عوامل طبیعی مانند زلزله، سیل، آتش سوزی و طوفان ایجاد می شوند.

انواع مختلف بلایای طبیعی کدامند؟

انگلیسی: There are many different types of natural disasters, but some of the most common include:Earthquakes
Floods
Fires
Hurricanes
Tornadoes
Droughts
Volcanic eruptions
Landslides
Tsunamis
فارسی: انواع مختلفی از بلایای طبیعی وجود دارد، اما برخی از رایج ترین آنها عبارتند از:زلزله
سیل
آتش سوزی
طوفان
گردباد
خشکسالی
فوران آتشفشان
رانش زمین
سونامی

اثرات بلایای طبیعی چه هستند؟

انگلیسی: Natural disasters can have a devastating impact on people and the environment. They can cause:Loss of life and injury
Homelessness and displacement
Damage to infrastructure
Economic losses
Environmental damage
فارسی: بلایای طبیعی می توانند اثرات مخربی بر انسان ها و محیط زیست داشته باشند. آنها می توانند باعث:مرگ و میر و جراحت
بی خانمانی و آوارگی
آسیب به زیرساخت ها
ضررهای اقتصادی
آسیب های زیست محیطی

چگونه می توان خطر بلایای طبیعی را کاهش داد؟

انگلیسی: There are a number of things that can be done to reduce the risk of natural disasters, including:Disaster preparedness
Building codes
Land use planning
Early warning systems
فارسی: راه های مختلفی برای کاهش خطر بلایای طبیعی وجود دارد، از جمله:آمادگی برای بلایا
مقررات ساختمانی
برنامه ریزی استفاده از زمین
سیستم های هشدار اولیه

چگونه می توانیم به افراد آسیب دیده از بلایای طبیعی کمک کنیم؟

انگلیسی: There are a number of ways to help people who have been affected by a natural disaster, including:Donate to relief organizations
Volunteer your time
Advocate for policies that help to reduce the risk of natural disasters
فارسی: راه های مختلفی برای کمک به افراد آسیب دیده از بلایای طبیعی وجود دارد، از جمله:کمک به سازمان های امدادی
داوطلب شدن
حمایت از سیاست هایی که به کاهش خطر بلایای طبیعی کمک می کند

چگونه می توانم در طول یک بلایای طبیعی ایمن بمانم؟

انگلیسی: There are a number of things you can do to stay safe during a natural disaster, including:Be aware of the risks in your area
Stay informed
Have an emergency kit
Evacuate if necessary
Stay safe during the disaster
Recover after the disaster

امتیاز شما به این مقاله
https://radtime.org/?p=15028
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد حوادث و بلایای طبیعی به انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.