حروف صدادار انگلیسی

حروف صدادار انگلیسی

102 بازدید
حروف صدادار انگلیسی

حروف صدادار در زبان انگلیسی

حروف صدادار به حروفی گفته می‌شود که باعث تلفظ کلمات می‌شوند؛ حروف صدادار در زبان انگلیسی، 5 حرف از 26 حرف الفبا را تشکیل می‌دهند که عبارتند از:

A، U، I، E، O

نقش حروف صدادار:

 • ایجاد صدا و تلفظ کلمات: حروف صدادار به تنهایی یا در کنار حروف بی‌صدا، صداهای مختلفی را تولید می‌کنند که به تلفظ کلمات و تمایز آنها از یکدیگر کمک می‌کنند.
 • ایجاد هجا: هر هجا در زبان انگلیسی با یک حرف صدادار شروع می‌شود.
 • تأکید و لحن: حروف صدادار در نحوه تأکید و لحن کلمات نیز نقش دارند.

نکاتی در مورد حروف صدادار:

 • تلفظ حروف صدادار: تلفظ حروف صدادار در زبان انگلیسی می‌تواند کوتاه یا بلند باشد و به موقعیت آنها در کلمه و کلمات اطرافشان بستگی دارد.
 • دیفتانگ: دو یا چند حرف صدادار که در کنار هم قرار می‌گیرند و یک صدای واحد را ایجاد می‌کنند، دیفتانگ نامیده می‌شوند.
 • حرف Y: حرف Y در برخی موارد می‌تواند به عنوان حرف صدادار و در برخی موارد به عنوان حرف بی‌صدا تلفظ شود.

تلفظ حروف صدا دار انگلیسی:

تلفظ حروف صدا دار انگلیسی_
تلفظ حروف صدا دار انگلیسی_

حرف A در زبان انگلیسی

حرف A در زبان انگلیسی می‌تواند صداهای مختلفی داشته باشد که به موقعیت آن در کلمه و حروف اطراف آن بستگی دارد.

1. /a/ صدای کوتاه:

 • در کلماتی که یک حرف صدادار بین دو حرف بی‌صدا قرار بگیرد صدای کوتاه دارد و به صورت  تلفظ می‌شود.
 • مانند: matter, hat, cat, sad, bad

2. /ɔ/ صدای بلند:

 • صدای آ بلند معمولا در کلماتی که r بعد از a وجود دارد هم تلفظ می‌شود.
 • مانند: farmer, park, car, start, far

3. /eɪ/ صدای ﹻی:

 • این نوع صدا و تلفظ در زمان‌های خاص که کلمه با فرمول زیر ساخته شده باشد ایجاد می‌شود.
 • فرمول: حرف بی‌صدا + a + حرف بی‌صدا
 • مانند: wait, day, rain, cake, hate

4. /ə/ صدای خنثی:

 • در برخی موارد، a صدای خنثی ə می‌دهد که شبیه به “اِ” در زبان فارسی است.
 • مانند: about, ago, alone, America, banana

5. /æ/ صدای اَ کوتاه:

 • در کلمات خاص، a می‌تواند صدای اَ کوتاه دهد.
 • مانند: apple, ant, can, man, sand

نکاتی در مورد تلفظ حرف A:

 • تلفظ A به حروف اطراف آن در کلمه بستگی دارد.
 • تمرین و گوش دادن به تلفظ صحیح کلمات به شما در یادگیری تلفظ صحیح A کمک می‌کند.
 • منابع مختلفی برای یادگیری تلفظ A در زبان انگلیسی وجود دارد.

تمرین:

 • تلفظ کلمات زیر را با توجه به صداهای مختلف A تمرین کنید:
  • matter
  • farmer
  • wait
  • about
  • apple

حرف E در زبان انگلیسی

حرف E در زبان انگلیسی می‌تواند صداهای مختلفی داشته باشد که به موقعیت آن در کلمه و حروف اطراف آن بستگی دارد.

1. /iː/ صدای بلند:

 • این فونتیک نشان دهنده صدای “ای” بلند است.
 • در واقع اگر یک سیلاب (بخش) دارای استرس (جایی که هیجان تلفظ کلمه بالا میره) باشد بصورت “ای” بلند تلفظ می‌شود.
 • مانند: Me, eat, feel, see, green

2. /e/ صدای کوتاه:

 • در زبان انگلیسی این فونتیک نشان‌دهنده یک مصوت کوتاه که در اینجا همان e هست محسوب می‌شود و به صورت  کوتاه خوانده می‌شود.
 • برای تلفظ و تولید این صدا شما باید دهان خود را به شکل فتحه باز اما  را تلفظ کنید.
 • مانند: Desk, pen, bed, egg, leg

3. /ə:/ صدای خنثی:

 • این صدا که به اسم شوآ (schwa) معروف است، یکی از پرکاربردترین تلفظ‌ها در زبان انگلیسی است.
 • شوآ جزء صداهایی است که در زبان فارسی معادلی ندارد.
 • شوآ یک حرف صدا دار کاهشی است و معمولا در بخش نهایی کلمات یافت می‌شود.
 • برای تلفظ این صدا باید دهان خود را کم باز کنید.
 • مانند: The, a, about, ago, alone

بیشتر بخوانید:

حرف اضافه preposition در آیلتس

حرف اضافه در زبان انگلیسی

بهترین آموزشگاه زبان در شمال تهران

بهترین کلاس آیلتس در غرب تهران

بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در تهران


4. /ɛ/ صدای اِ:

 • در برخی موارد، e می‌تواند صدای اِ دهد.
 • مانند: elephant, end, men, pen, red

5. /ɜ:/ صدای ِِ:

 • در برخی موارد، e می‌تواند صدای ِِ دهد.
 • مانند: her, bird, word, work, learn

نکاتی در مورد تلفظ حرف E:

 • تلفظ E به حروف اطراف آن در کلمه بستگی دارد.
 • تمرین و گوش دادن به تلفظ صحیح کلمات به شما در یادگیری تلفظ صحیح E کمک می‌کند.
 • منابع مختلفی برای یادگیری تلفظ E در زبان انگلیسی وجود دارد.

تمرین:

 • تلفظ کلمات زیر را با توجه به صداهای مختلف E تمرین کنید:
  • Me
  • Desk
  • The
  • elephant
  • her
یادگیری حروف الفبای انگلیسی- آموزشگاه راد تایم
یادگیری حروف الفبای انگلیسی- آموزشگاه راد تایم

حرف I در زبان انگلیسی

حرف I در زبان انگلیسی می‌تواند صداهای مختلفی داشته باشد که به موقعیت آن در کلمه و حروف اطراف آن بستگی دارد.

1. /ai/ مصوت ترکیبی:

 • معادل این فونتیک در زبان فارسی “آی” است.
 • علاوه بر حرف i گاهی y هم این صدا را تولید می‌کند.
 • مانند: ice, bike, try, high, five

2. /i/ صدای کوتاه:

 • برای ایجاد این صدا حرف صدادار باید بین دو حرف صامت قرار بگیرد.
 • معادل فارسی آن “ای” کوتاه است.
 • مانند: in, sit, fish, pin, win

3. /aiə/ و /ə:/:

 • در فونتیک اول برای تلفظ معمولا حرف I به همراه r در کلمه است و بصورت ” آیﹺ” تلفظ می‌شود.
 • فونتیک دوم نیز معمولا حرف صدادار در بخش‌های باز کلمه و بین دو حرف بی صدا قرار می‌گیرد.
 • مانند: fire, tire, admire, experiment, surprise

4. /ɪ/ صدای ِ:

 • در برخی موارد، i می‌تواند صدای ِ دهد.
 • مانند: city, busy, pretty, limit, vivid

نکاتی در مورد تلفظ حرف I:

 • تلفظ I به حروف اطراف آن در کلمه بستگی دارد.
 • تمرین و گوش دادن به تلفظ صحیح کلمات به شما در یادگیری تلفظ صحیح I کمک می‌کند.
 • منابع مختلفی برای یادگیری تلفظ I در زبان انگلیسی وجود دارد.

تمرین:

 • تلفظ کلمات زیر را با توجه به صداهای مختلف I تمرین کنید:
  • ice
  • in
  • fire
  • city
  • limit

حرف O در زبان انگلیسی

حرف O در زبان انگلیسی می‌تواند صداهای مختلفی داشته باشد که به موقعیت آن در کلمه و حروف اطراف آن بستگی دارد.

1. /ɒ/ صدای کوتاه:

 • معادل فارسی آن “آ” کوتاه است.
 • مانند: hot, on, off, dog, lot

2. /ɔ:/ صدای بلند:

 • این فونتیک صدای “ﹹ” بلند می‌دهد اما شرط آن این است که حرف o به همراه r آورده شود.
 • مانند: north, lord, more, short, store, storm, pork

3. /ə:/ صدای بلند:

 • صدای “ﹹ” بلند می‌دهد اما در صورتی که قبل از o حرف w و بعد از آن r آمده باشد.
 • مانند: word, world, for, preparation

4. /ʌ/صدای بلند:

 • صدای “آ” بلند می‌دهد اما شرط آن این است که قبل از o در کلمه حرف w یا c و بعد از آن نیز n آمده باشد.
 • مانند: wonderful, one, son, come, done

5. /u:/:

 • در برخی موارد، o می‌تواند صدای “او” بلند دهد.
 • مانند: do, to, move, prove, fruit

نکاتی در مورد تلفظ حرف O:

 • تلفظ O به حروف اطراف آن در کلمه بستگی دارد.
 • تمرین و گوش دادن به تلفظ صحیح کلمات به شما در یادگیری تلفظ صحیح O کمک می‌کند.
 • منابع مختلفی برای یادگیری تلفظ O در زبان انگلیسی وجود دارد.

تمرین:

 • تلفظ کلمات زیر را با توجه به صداهای مختلف O تمرین کنید:
  • hot
  • north
  • word
  • wonderful
  • do
مزایای آموزش آنلاین زبان انگلیسی
مزایای آموزش آنلاین زبان انگلیسی

حرف U در زبان انگلیسی

حرف U در زبان انگلیسی می‌تواند صداهای مختلفی داشته باشد که به موقعیت آن در کلمه و حروف اطراف آن بستگی دارد.

1. /u:/ صدای بلند:

 • این فونتیک در کلماتی با حرف u صدای “ﹹ” بلند می‌دهد در صورتی که u بین دو حرف بی‌صدا قرار گرفته باشد.
 • مانند: up, mud, cup, run, sun

2. /u/ :صدای بلند:

 • صدای “او” بلند می‌دهند اگر به همراه یک l یا دو ll بیاید.
 • مانند: rule, pull, blue, fruit

3. /ʌ/ صدای بلند:

 • تلفظ در این بخش همانند “آ” است.
 • مانند: up, but, cut, gun, run
 • (در تلفظ این فونتیک استثنائاتی نیز وجود دارد.)

قوانین گفته شده در رابطه با تلفظ های بالا ، قوانین اصلی هستند اما با این حال ممکن است گاهی کلماتی را ببنید که شامل استثنائات در تلفظ هستند.

نکاتی در مورد تلفظ حرف U:

 • تلفظ U به حروف اطراف آن در کلمه بستگی دارد.
 • تمرین و گوش دادن به تلفظ صحیح کلمات به شما در یادگیری تلفظ صحیح U کمک می‌کند.
 • منابع مختلفی برای یادگیری تلفظ U در زبان انگلیسی وجود دارد.

تمرین:

 • تلفظ کلمات زیر را با توجه به صداهای مختلف U تمرین کنید:
  • up
  • rule
  • up
  • run
  • fruit
جمله واره در انگلیسی
جمله واره در انگلیسی

حروف صدادار مرکب انگلیسی (Compound Vowels)

لاوه بر 5 حرف صدادار اصلی (a, e, i, o, u)، زبان انگلیسی شامل حروف صدادار مرکب یا دیفتانگ (Diphthong) نیز می‌شود.

دیفتانگ به ترکیب دو یا چند حرف صدادار گفته می‌شود که در یک هجا تلفظ می‌شوند و یک صدای واحد ایجاد می‌کنند.

رایج‌ترین دیفتانگ‌های انگلیسی:

 • ai: مانند “bike” و “rain”
 • au: مانند “house” و “mouse”
 • oi: مانند “oil” و “noise”
 • ou: مانند “out” و “loud”
 • ei: مانند “eight” و “weight”
 • ea: مانند “eat” و “seat”
 • ee: مانند “feet” و “sleep”
 • oo: مانند “book” و “room”
 • u: مانند “up” و “run”
 • ə: مانند “sofa” و “alone”

بیشتر بخوانید :

تمام سطح های زبان انگلیسی به‌ترتیب استاندارد CEFR

کمیت سنج ها در زبان انگلیسی

قید‌ در زبان انگلیسی

ساختار ملکی در زبان انگلیسی

حرف اضافه در زبان انگلیسی

افعال وجهی در زبان انگلیسی

افعال در زبان انگلیسی

انواع اسم در زبان انگلیسی (nouns)

انواع صفت در زبان انگلیسی

ضمایر در زبان انگلیسی

زمان ها در زبان انگلیسی


تلفظ دیفتانگ‌ها:

تلفظ دیفتانگ‌ها می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، زیرا قوانین ثابتی برای آن وجود ندارد.

 • بهترین راه برای یادگیری تلفظ صحیح دیفتانگ‌ها، گوش دادن به تلفظ صحیح کلمات توسط افراد بومی زبان انگلیسی است.
 • منابع مختلفی مانند دیکشنری‌های آنلاین و کتاب‌های آموزشی نیز می‌توانند به شما در یادگیری تلفظ صحیح دیفتانگ‌ها کمک کنند.

اهمیت دیفتانگ‌ها:

 • دیفتانگ‌ها نقش مهمی در تلفظ صحیح کلمات انگلیسی دارند.
 • یادگیری تلفظ صحیح دیفتانگ‌ها به شما کمک می‌کند تا بهتر و واضح‌تر صحبت کنید.
 • همچنین، شناخت دیفتانگ‌ها به شما در یادگیری سریع‌تر کلمات جدید انگلیسی کمک می‌کند.

تلفظ “OU” در زبان انگلیسی

تلفظ “OU” در زبان انگلیسی می‌تواند به چند صورت مختلف باشد:

1. /au/:

 • این رایج‌ترین تلفظ “OU” است.
 • مانند: ground, sound, around, house, mouse

2. /u:/ یا /ʌ/:

 • در برخی موارد، “OU” می‌تواند به صورت /u:/ یا /ʌ/ تلفظ شود.
 • مانند: cousin, young, double, trouble, journey

3. /əs/:

 • زمانی که “OU” با یک حرف صدادار دنبال نشود، به عنوان /əs/ تلفظ می‌شود.
 • مانند: courageous, gorgeous, adventurous, dangerous

نکاتی در مورد تلفظ “OU”:

 • تلفظ “OU” به حروف اطراف آن در کلمه بستگی دارد.
 • تمرین و گوش دادن به تلفظ صحیح کلمات به شما در یادگیری تلفظ صحیح “OU” کمک می‌کند.
 • منابع مختلفی برای یادگیری تلفظ “OU” در زبان انگلیسی وجود دارد.

تمرین:

 • تلفظ کلمات زیر را با توجه به تلفظ‌های مختلف “OU” تمرین کنید:
  • ground
  • cousin
  • courageous
  • house
  • young
  • dangerous

نکته:

 • در مورد استثنائات تلفظ “OU”، می‌توانید به منابع ذکر شده در بالا مراجعه کنید.
 • همچنین، می‌توانید از دیکشنری‌های آنلاین مانند Google Dictionary یا Oxford Learner’s Dictionaries برای بررسی تلفظ صحیح کلمات استفاده کنید.
آموزش گرامر زبان انگلیسی
آموزش گرامر زبان انگلیسی

تلفظ “OA” در زبان انگلیسی

تلفظ “OA” در زبان انگلیسی به طور کلی به صورت /ou/ است.

مانند:

 • boat
 • coat
 • toast
 • coach
 • goat
 • float
 • bloat
 • throat
 • poach
 • approach

در برخی موارد استثنایی، “OA” می‌تواند به صورت‌های دیگری نیز تلفظ شود:

 • /ɔ:/: در کلماتی مانند “broad” و “groan”
 • /ɒ/: در کلماتی مانند “swam” و “swamp”
 • /əʊ/: در کلماتی مانند “oasis” و “zoa”

نکاتی در مورد تلفظ “OA”:

 • تلفظ “OA” به حروف اطراف آن در کلمه بستگی دارد.
 • تمرین و گوش دادن به تلفظ صحیح کلمات به شما در یادگیری تلفظ صحیح “OA” کمک می‌کند.
 • منابع مختلفی برای یادگیری تلفظ “OA” در زبان انگلیسی وجود دارد.

تمرین:

 • تلفظ کلمات زیر را با توجه به تلفظ “OA” تمرین کنید:
  • boat
  • broad
  • swam
  • oasis

نکته:

 • در مورد استثنائات تلفظ “OA”، می‌توانید به منابع ذکر شده در بالا مراجعه کنید.
 • همچنین، می‌توانید از دیکشنری‌های آنلاین مانند Google Dictionary یا Oxford Learner’s Dictionaries برای بررسی تلفظ صحیح کلمات استفاده کنید.
حروف بی صدا در انگلیسی
حروف بی صدا در انگلیسی

تلفظ “EA” در زبان انگلیسی

تلفظ “EA” در زبان انگلیسی می‌تواند به چند صورت مختلف باشد:

1. /i:/:

 • این رایج‌ترین تلفظ “EA” است.
 • مانند: team, stream, cream, dream, sea, mean, leaf, eat, seal

2. /eɪ/:

 • در برخی موارد، “EA” می‌تواند به صورت /eɪ/ تلفظ شود.
 • مانند: break, great, steak, head, dead, ready, bread, spread

3. /ə:/:

 • در کلماتی که “EA” در بخش‌های باز کلمه و بین دو حرف بی صدا قرار می‌گیرد، به صورت /ə:/ تلفظ می‌شود.
 • مانند: fear, hear, near, appear, dear, gear, tear

4. /ɒ/:

 • در برخی کلمات، “EA” می‌تواند به صورت /ɒ/ تلفظ شود.
 • مانند: heart, hearth

نکاتی در مورد تلفظ “EA”:

 • تلفظ “EA” به حروف اطراف آن در کلمه بستگی دارد.
 • تمرین و گوش دادن به تلفظ صحیح کلمات به شما در یادگیری تلفظ صحیح “EA” کمک می‌کند.
 • منابع مختلفی برای یادگیری تلفظ “EA” در زبان انگلیسی وجود دارد.

تمرین:

 • تلفظ کلمات زیر را با توجه به تلفظ‌های مختلف “EA” تمرین کنید:
  • team
  • break
  • fear
  • heart
  • head
  • dear
  • appear

نکته:

 • در مورد استثنائات تلفظ “EA”، می‌توانید به منابع ذکر شده در بالا مراجعه کنید.
 • همچنین، می‌توانید از دیکشنری‌های آنلاین مانند Google Dictionary یا Oxford

تلفظ “OO” در زبان انگلیسی

تلفظ “OO” در زبان انگلیسی می‌تواند به چند صورت مختلف باشد:

1. /ʊə/:

 • این رایج‌ترین تلفظ “OO” است.
 • مانند: soon, moon, cool, fool, pool, room, bloom, doom, boom, spoon

2. /ɔ:/:

 • در کلمات door و floor، “OO” به صورت /ɔ:/ تلفظ می‌شود.
 • مانند: door, floor

3. /ʌ/:

 • در کلمات bloody و flood، “OO” به صورت /ʌ/ تلفظ می‌شود.
 • مانند: bloody, flood

نکاتی در مورد تلفظ “OO”:

 • تلفظ “OO” به حروف اطراف آن در کلمه بستگی دارد.
 • تمرین و گوش دادن به تلفظ صحیح کلمات به شما در یادگیری تلفظ صحیح “OO” کمک می‌کند.
 • منابع مختلفی برای یادگیری تلفظ “OO” در زبان انگلیسی وجود دارد.

شمارش سیلاب و حروف صدادار

سیلاب بخشی از واحد صدا است، در زبان انگلیسی حروف صدا دار به تنهایی نمی‌توانند صدا تولید کنند و حتما باید در کنار حروف بی‌صدا قرار بگیرند تا یک سیلاب را تشکیل دهند. کلمات می‌توانند تک سیلابی یا چند سیلابی باشند؛ کلمه تک سیلابی به کلماتی گفته می‌شود که ما در هنگام تلفظ آن‌ها تنها صدای یک حرف صدا دار و یک حرف بی‌صدا را می‌شنویم اما در کلمات چند سیلابی ممکن است چند حرف صدا دار و بی‌صدا را داشته باشیم.

دوره های آیلتس IELTS
دوره های آیلتس IELTS

چند سیلابی (3 سیلاب)

در ادامه چند مثال از کلمات 3 سیلابی در زبان انگلیسی آورده شده است:

اسامی:

 • Computer (کامپیوتر)
 • Elephant (فیل)
 • Beautiful (زیبا)
 • Delicious (خوشمزه)
 • Interesting (جالب)
 • Comfortable (راحت)
 • Examination (آزمون)
 • Pronunciation (تلفظ)
 • University (دانشگاه)
 • Revolution (انقلاب)

افعال:

 • Consider (در نظر گرفتن)
 • Participate (شرکت کردن)
 • Investigate (تحقیق کردن)
 • Organize (سازماندهی کردن)
 • Communicate (ارتباط برقرار کردن)
 • Appreciate (قدردانی کردن)
 • Memorize (حفظ کردن)
 • Imagine (تصور کردن)
 • Calculate (محاسبه کردن)
 • Experiment (آزمایش کردن)

صفت:

 • Fantastic (فوق العاده)
 • Scientific (علمی)
 • Automatic (اتوماتیک)
 • Economical (اقتصادی)
 • Educational (آموزشی)
 • Environmental (محیط زیستی)
 • Historical (تاریخی)
 • Cultural (فرهنگی)
 • Technological (تکنولوژیکی)
 • Geographical (جغرافیایی)

قید:

 • Usually (معمولاً)
 • Certainly (قطعاً)
 • Fortunately (خوشبختانه)
 • Unfortunately (متأسفانه)
 • Interestingly (جالب اینجاست که)
 • Surprisingly (به طور شگفت انگیزی)
 • Gradually (به تدریج)
 • Quickly (سریع)
 • Suddenly (ناگهان)
 • Correctly (به درستی)

نکاتی در مورد کلمات 3 سیلابی:

 • هجای اول معمولاً تاکید بیشتری دارد.
 • حروف صدادار در هجاهای مختلف می‌توانند تلفظ‌های مختلف داشته باشند.
 • تقسیم کلمات به هجاها می‌تواند به تلفظ صحیح آنها کمک کند.
انگلیسی بزرگسالان
انگلیسی بزرگسالان

حروف صدادار کوتاه و بلند در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی، حروف صدادار می‌توانند به دو صورت کوتاه یا بلند تلفظ شوند.

تلفظ حروف صدادار کوتاه:

 • a: مانند “bat” (خفاش)
 • e: مانند “bed” (تخت)
 • i: مانند “bit” (نیش)
 • o: مانند “hot” (گرم)
 • u: مانند “cup” (فنجان)

تلفظ حروف صدادار بلند:

 • a: مانند “haze” (مه)
 • e: مانند “he” (او)
 • i: مانند “bike” (دوچرخه)
 • o: مانند “hope” (امید)
 • u: مانند “human” (انسان)

نکته مهم:

تفاوت تلفظ حروف صدادار کوتاه و بلند می‌تواند معنای کلمه را به طور کامل تغییر دهد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

 • reach: با تلفظ “i” کوتاه به معنی “رسیدن”
 • rich: با تلفظ “i” بلند به معنی “ثروتمند”
 • ship: با تلفظ “i” کوتاه به معنی “کشتی”
 • sheep: با تلفظ “i” بلند به معنی “گوسفند”

تمرین:

 • کلمات زیر را با تلفظ صحیح حروف صدادار کوتاه و بلند بخوانید:
  • bat, hate
  • bed, head
  • bit, heat
  • hot, hope
  • cup, human
 • به تلفظ کلمات زیر دقت کنید و معنی آنها را با توجه به تلفظ حروف صدادار کوتاه و بلند تشخیص دهید:
  • live, leave
  • pass, peace
  • pull, pool
  • cut, cute
  • pen, pain

دلیل اهمیت و توجه به حروف صدا دار چیست؟

تشخیص حروف صدادار و بی‌صدا در زبان انگلیسی نسبتاً ساده است. اما چرا به حروف صدادار توجه ویژه‌ای می‌شود؟

دلایل اهمیت حروف صدادار در زبان انگلیسی:

1. هم‌آوایی:

 • حروف صدادار برای ایجاد هجا و تلفظ صحیح کلمات ضروری هستند.
 • بدون حروف صدادار، کلمات به صورت مجموعه‌ای از حروف بی‌صدا تلفظ می‌شوند که قابل فهم نیستند.
 • ترکیب حروف صدادار با حروف بی‌صدا تنوع و ریتم به زبان می‌بخشد.

2. تشخیص “a” و “an”:

 • حروف صدادار به تشخیص نوع حرف تعریف (a یا an) قبل از اسم‌ها کمک می‌کنند.
 • قانون کلی:
  • قبل از اسم‌های مفردی که با حرف صدادار شروع می‌شوند از “an” استفاده می‌کنیم.
  • قبل از اسم‌های مفردی که با حرف بی‌صدا شروع می‌شوند از “a” استفاده می‌کنیم.

3. شمارش سیلاب:

 • حروف صدادار هسته هر هجا را تشکیل می‌دهند.
 • تعداد حروف صدادار در یک کلمه تعداد هجاهای آن کلمه را مشخص می‌کند.
 • دانستن تعداد هجاها برای تلفظ صحیح و تقسیم کلمات به بخش‌های کوچکتر (برای هجی کردن) مفید است.

علاوه بر موارد ذکر شده، توجه به حروف صدادار در موارد زیر نیز اهمیت دارد:

 • تلفظ صحیح کلمات:
  • تلفظ صحیح حروف صدادار به قابل فهم شدن کلمات در گفتار و نوشتار کمک می‌کند.
  • تلفظ اشتباه حروف صدادار می‌تواند معنای کلمه را تغییر دهد و باعث سوءتفاهم شود.
 • یادگیری گرامر:
  • شناخت حروف صدادار به یادگیری قواعد گرامر زبان انگلیسی، مانند قانون اضافه کردن “s” به انتهای اسم‌های جمع، کمک می‌کند.
  • قواعد گرامر زبان انگلیسی اغلب بر اساس حروف صدادار تعریف می‌شوند.
 • یادگیری زبان انگلیسی:
  • توجه به حروف صدادار درک زبان انگلیسی را آسان‌تر می‌کند.
  • تمرکز بر روی حروف صدادار به تقویت مهارت‌های شنیداری و گفتاری در زبان انگلیسی کمک می‌کند.

آیا Y یک حرف صدادار به شمار می‌رود؟

حرف Y می‌تواند به عنوان یک حرف صدادار یا بی‌صدا عمل کند، به همین دلیل آن را حرف نیمه‌صدادار می‌نامیم.

در اصل، Y به عنوان یک حرف بی‌صدا طبقه‌بندی می‌شود. اما در برخی موارد، مانند موارد زیر، Y صدای یک حرف صدادار را می‌دهد:

1. زمانی که صدای “ای” می‌دهد:

 • مثال:
  • my (منِ)
  • cry (گریه کردن)
  • fly (پرواز کردن)

2. زمانی که در ابتدای هجا قرار می‌گیرد و حرف بعدی بی‌صدا است:

 • مثال:
  • yellow (زرد)
  • yes (بله)
  • you (تو)

3. در برخی کلمات خاص:

 • مثال:
  • city (شهر)
  • pretty (زیبا)
  • busy (مشغول)

استثنائات:

1. زمانی که Y بعد از حرف “u” قرار می‌گیرد و صدای “یو” می‌دهد:

 • مثال:
  • university (دانشگاه)
  • usual (معمول)
  • ∪nion (اتحاد)

2. زمانی که Y بعد از حرف “u” قرار می‌گیرد و صدای “آ” می‌دهد:

 • مثال:
  • up (بالا)
  • under (زیر)
  • ugly (زشت)

3. در برخی کلمات خاص که Y صدای “و” می‌دهد:

 • مثال:
  • one (یک)
  • come (آمدن)
  • done (انجام شده)

نکته:

 • تلفظ Y می‌تواند متغیر باشد و به موقعیت آن در کلمه و کلمات اطراف آن بستگی دارد.
 • تمرین و گوش دادن به تلفظ صحیح کلمات توسط افراد بومی زبان انگلیسی به شما در یادگیری تلفظ صحیح Y کمک می‌کند.
آموزش زبان انگلیسی کودکان - راد تایم
آموزش زبان انگلیسی کودکان – راد تایم

سوالات متداول آموزش کامل حروف صدادار در انگلیسی

حروف صدادار انگلیسی چه هستند؟

حروف صدادار انگلیسی 5 حرف a، e، i، o و u هستند.

تفاوت حروف صدادار کوتاه و بلند چیست؟

تفاوت این حروف در تلفظ آنها است. حروف صدادار کوتاه تلفظی کوتاه و ساده دارند، در حالی که حروف صدادار بلند تلفظی کشیده و پیچیده‌تر دارند.

چرا توجه به حروف صدادار در زبان انگلیسی مهم است؟

توجه به حروف صدادار به دلایل زیر مهم است:
هم‌آوایی: حروف صدادار برای ایجاد هجا و تلفظ صحیح کلمات ضروری هستند.
تشخیص “a” و “an”: حروف صدادار به تشخیص نوع حرف تعریف (a یا an) قبل از اسم‌ها کمک می‌کنند.
شمارش سیلاب: حروف صدادار هسته هر هجا را تشکیل می‌دهند.
تلفظ صحیح کلمات: تلفظ صحیح حروف صدادار به قابل فهم شدن کلمات در گفتار و نوشتار کمک می‌کند.
یادگیری گرامر: شناخت حروف صدادار به یادگیری قواعد گرامر زبان انگلیسی کمک می‌کند.
یادگیری زبان انگلیسی: توجه به حروف صدادار درک زبان انگلیسی را آسان‌تر می‌کند.

Y چه زمانی به عنوان یک حرف صدادار عمل می‌کند؟

Y در دو حالت به عنوان یک حرف صدادار عمل می‌کند:
زمانی که صدای “ای” می‌دهد.
زمانی که در ابتدای هجا قرار می‌گیرد و حرف بعدی بی‌صدا است.

استثنائات تلفظ Y چه هستند؟

زمانی که Y بعد از حرف “u” قرار می‌گیرد و صدای “یو” می‌دهد.
زمانی که Y بعد از حرف “u” قرار می‌گیرد و صدای “آ” می‌دهد.
در برخی کلمات خاص که Y صدای “و” می‌دهد.

کاربرد حروف صدادار چیست؟

۱-از حروف صدا دار برای هم آوایی استفاده می‌شود. ۲-برای اینکه در نوشتار و گفتار تشخیص دهیم که چه زمانی باید از a و چه زمانی از an استفاده کنیم. 3- برای شمارش تعداد سیلاب

امتیاز شما به این مقاله
https://radtime.org/?p=14542
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد حروف صدادار انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

برچسب ها: