آموزش گرامر زبان انگلیسی - آموزشگاه زبان های خارجی راد تایم

آموزش گرامر زبان انگلیسی

371 بازدید
آموزش گرامر زبان انگلیسی

آموزش گرامر زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی اسکلت اصلی یادگیری زبان است. گرامر به شما کمک می کند تا ساختار و معنای جملات را درک کنید. بدون دانستن گرامر، نمی توانید به طور صحیح و موثر انگلیسی صحبت کنید.

آزمون آیلتس کامپیوتری

مبتدی

(Beginner)

هزینه آزمون آیلتس2023

متوسط

(Intermediate)

آموزش زبان فرانسه آنلاین

پیشرفته

(Advanced)

سلام به انگلیسی با تلفظ فارسی

کتاب‌های گرامر

(Grammar books)

حروف اضافه​

حروف اضافه

(Prepositions)

علائم نگارشی​

علائم نگارشی

(Puctuation)

گرامر انگلیسی به زبان ساده

گرامر انگلیسی چیست؟

گرامر انگلیسی مجموعه ای از قوانینی است که نحوه استفاده از کلمات و عبارات در جملات را تعیین می کند. گرامر به شما کمک می کند تا جملات صحیح و قابل فهمی ایجاد کنید.

اجزای کلام در گرامر انگلیسی

اجزای کلام در گرامر انگلیسی شامل موارد زیر است:

 • اسم (Noun): اسم ها به نام افراد، مکان ها، چیزها یا ایده ها اشاره می کنند.
   
 • فعل (Verb): افعال به انجام کاری یا رخ دادن اتفاقی اشاره می کنند.
   
 • صفت (Adjective): صفات برای توصیف اسم ها استفاده می شوند.
   
 • قید (Adverb): صفات برای توصیف افعال، صفات یا سایر قید ها استفاده می شوند.
   
 • ضمیر (Pronoun): ضمایر به جای اسم ها استفاده می شوند.
   
 • حرف اضافه (Preposition): حروف اضافه برای بیان ارتباط بین کلمات یا عبارات استفاده می شوند.
   
 • حرف ربط (Conjunction): حروف ربط برای اتصال جملات یا عبارات استفاده می شوند.
   

زمان های دستوری در گرامر انگلیسی

زمان های دستوری در گرامر انگلیسی به شما کمک می کنند تا نشان دهید که عمل در چه زمانی انجام می شود. زمان های دستوری اصلی در گرامر انگلیسی عبارتند از:

 • حال (Present): برای نشان دادن کاری که در حال حاضر انجام می شود استفاده می شود.
 • گذشته (Past): برای نشان دادن کاری که در گذشته انجام شده است استفاده می شود.
 • آینده (Future): برای نشان دادن کاری که در آینده انجام می شود استفاده می شود.

انواع جملات در گرامر انگلیسی

انواع جملات در گرامر انگلیسی به شما کمک می کنند تا نشان دهید که جمله چه چیزی را بیان می کند. انواع جملات اصلی در گرامر انگلیسی عبارتند از:

 • جمله خبری (Declarative sentence): برای بیان یک واقعیت یا یک عقیده استفاده می شود.
   
 • جمله سوالی (Interrogative sentence): برای پرسیدن سوال استفاده می شود.
   
 • جمله امری (Imperative sentence): برای دادن دستور یا درخواست استفاده می شود.
   
 • جمله عاطفی (Exclamatory sentence): برای بیان هیجان یا احساس استفاده می شود.

نکات کاربردی یادگیری سریع گرامر زبان انگلیسی

صفت و قید

صفت ها اشخاص یا چیز ها را توصیف، شناسایی و کیفیت شان را مشخص می کنند و معمولا قبل از یک اسم می آیند . اگر اسم جمع باشد، صفت تغییر نمی کند. قید ها هم افعال، صفت ها و سایر قید ها را تعریف می کنند و معمولا بعد از فعل می آیند.

 • He’s a slow driver.  او راننده کندی است. (صفت)
 • He drives slowly.  او به آرامی رانندگی می کند. (قید)

اکثر قید ها با افزودن -ly به یک صفت مثل مثال بالا تبدیل می شوند، اما چند قید بی قاعده هستند که از این قاعده تبعیت نمی کنند . مثل:

 • fast (صفت)– fast (قید)  سریع – به سرعت
 • hard (صفت)– hard (قید)  سخت – به دشواری
 • good (صفت)– well (قید)  خوب – به خوبی

کاربرد آخری در جمله به این صورت است:

 • Your English is good.   انگلیسی تو خوب است
 • You speak English well   تو انگلیسی را به خوبی صحبت می کنی

لغات هموفونیک یا هم آوا ها

لغات هموفونیک یا هم آوا ها کلماتی هستند که مثل سایر کلمات تلفظ می شوند اما معانی متفاوتی دارند زیرا املای شان متفاوت است. بدیهی است که این مسئله گیج تان کند و متاسفانه از این نوع کلمات در انگلیسی زیاد هستند .

 • read (خواندن) vs. reed (نی)
 • bear (تحمل کردن) vs. bare (برهنه)
 • meet (ملاقات کردن) vs. meat (گوشت)
 • here (اینجا) vs. hear (شنیدن)
 • two (دو) vs. too (همچنین)
 • their (مال آنها) vs. there (آنجا) vs. they’re (آنها هستند)
 • no (نه) vs. know (دانستن)

برای یادگیری این کلمات، می توانید از روش های زیر استفاده کنید:

 • کلمات را در جمله ببینید. دیدن کلمات در جمله می تواند به شما کمک کند تا معنای آنها را بهتر درک کنید.
 • از یک فرهنگ لغت یا دیکشنری استفاده کنید. فرهنگ لغت ها و دیکشنری ها می توانند به شما کمک کنند تا املای صحیح کلمات را یاد بگیرید.
 • تمرین کنید، تمرین کنید، تمرین کنید. هرچه بیشتر از این کلمات استفاده کنید، بهتر می توانید آنها را به خاطر بسپارید.

مطابقت فعل با فاعل

فعل را برای مطابقت با فاعل تغییر دهید. فاعل های اصلی که باید مراقب شان باشید، he، she و it هستند زیرا اغلب شکل متفاوتی با بقیه دارند . به طور مثال وقتی می خواهید بگویید او دو گربه دارد:

 • She has two cats: درست
 • She have two cats: غلط

یادتان باشد که وقتی چیزی را با استفاده از ” There is/are ” توصیف می کنید، فعل باید با اولین چیزی که بعد از آن آورید، مطابقت داشته باشد. به طور مثال:

 • There is a sofa, some chairs and a table.   یک مبل، چند صندلی و یک میز وجود دارد
 • There are some chairs, a table and a sofa.   تعدادی صندلی، یک میز و یک مبل وجود دارند

حروف ربط

حروف ربط (Conjunctions) در زبان انگلیسی کلماتی هستند که برای اتصال دو یا چند کلمه، عبارت یا جمله به یکدیگر استفاده می شوند. حروف ربط می توانند دو جمله مستقل را به یک جمله مرکب تبدیل کنند، دو عبارت را به یک عبارت مرکب تبدیل کنند، یا دو کلمه را به یک ترکیب واژه ای تبدیل کنند.

حروف ربط در زبان انگلیسی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:

 • حروف ربط همپایه ساز (Coordinating Conjunctions): این حروف ربط برای اتصال دو یا چند کلمه، عبارت یا جمله مستقل به یکدیگر استفاده می شوند. حروف ربط همپایه ساز عبارتند از:

  • and (و)
  • or (یا)
  • nor (نه… و نه)
  • but (اما)
  • yet (اما)
  • so (بنابراین)
  • for (زیرا)
 • حروف ربط وابسته ساز (Subordinating Conjunctions): این حروف ربط برای اتصال یک جمله وابسته (dependent clause) به یک جمله مستقل (independent clause) استفاده می شوند. حروف ربط وابسته ساز عبارتند از:

  • after (بعد از)
  • although (اگرچه)
  • as (چون، در حالی که)
  • because (زیرا)
  • before (قبل از)
  • if (اگر)
  • in order that (به منظور اینکه)
  • since (از آنجایی که)
  • so that (به طوری که)
  • that (که)
  • though (با اینکه)
  • till (تا زمانی که)
  • until (تا زمانی که)
  • when (وقتی)
  • whenever (هر وقت)
  • where (جایی که)
  • whereas (در حالی که)
  • while (در حالی که)

در اینجا چند مثال از استفاده از حروف ربط همپایه ساز آورده شده است:

 • I ate a sandwich and a salad for lunch. (من برای ناهار یک ساندویچ و یک سالاد خوردم.)
 • Do you want to go to the movies or to the park? (آیا می خواهی به سینما یا پارک بروی؟)
 • I went to the store but I forgot to buy milk. (من به فروشگاه رفتم اما فراموش کردم شیر بخرم.)

در اینجا چند مثال از استفاده از حروف ربط وابسته ساز آورده شده است:

 • I will go to the store after I finish my homework. (من بعد از اینکه تکالیفم را تمام کنم به فروشگاه می روم.)
 • I will go to the store even though I don’t have any money. (من حتی اگر پول نداشته باشم به فروشگاه می روم.)
 • I will go to the store because I need milk. (من به فروشگاه می روم چون شیر نیاز دارم.)

زمان های اصلی فعل انگلیسی

در زبان انگلیسی، سه زمان اصلی وجود دارد: حال، گذشته و آینده. هر یک از این زمان ها نشان دهنده زمان وقوع فعل است.

زمان حال برای نشان دادن کاری که در حال حاضر انجام می شود، استفاده می شود. شکل پایه فعل در زمان حال استفاده می شود.

زمان گذشته برای نشان دادن کاری که در گذشته انجام شده است، استفاده می شود. افعال در زمان گذشته به دو دسته تقسیم می شوند: افعال منظم و افعال نامنظم. افعال منظم به شکل پایه خود پایان -ed اضافه می کنند. افعال نامنظم شکل های مختلفی در زمان گذشته دارند که باید آنها را حفظ کنید.

زمان آینده برای نشان دادن کاری که در آینده انجام خواهد شد، استفاده می شود. برای ساخت زمان آینده، از فعل will یا be going to استفاده می شود.

در اینجا چند مثال از استفاده از زمان های اصلی فعل آورده شده است:

زمان حال

 • I eat breakfast every morning. (من هر روز صبح صبحانه می خورم.)
 • The sun shines in the sky. (خورشید در آسمان می درخشد.)

زمان گذشته

 • I ate breakfast this morning. (من این صبحانه خوردم.)
 • The sun shined yesterday. (خورشید دیروز می درخشید.)

زمان آینده

 • I will eat breakfast tomorrow. (من فردا صبحانه می خورم.)
 • The sun will shine tomorrow. (خورشید فردا می درخشد.)

زمان های اصلی فعل را می توان با استفاده از افعال کمکی (auxiliary verbs) به زمان های دیگر نیز تبدیل کرد. به عنوان مثال، زمان حال کامل (present perfect) برای نشان دادن کاری که در گذشته شروع شده و هنوز ادامه دارد، استفاده می شود. زمان گذشته کامل (past perfect) برای نشان دادن کاری که قبل از یک عمل دیگر در گذشته اتفاق افتاده است، استفاده می شود. زمان آینده کامل (future perfect) برای نشان دادن کاری که قبل از یک عمل دیگر در آینده اتفاق خواهد افتاد، استفاده می شود.

یادگیری زمان های اصلی فعل انگلیسی می تواند برای برقراری ارتباط موثر به زبان انگلیسی ضروری باشد. با تمرین، می توانید یاد بگیرید که چگونه از این زمان ها به طور صحیح در جملات خود استفاده کنید.

ساختار جملات سوالاتی

ساختار جملات سوالاتی با فرم مثبت متفاوت است. در جملات سوالی، فعل جمله به ابتدای جمله منتقل می شود و آموز (question mark) در انتهای جمله قرار می گیرد. در جملات مثبت، فعل جمله در انتهای جمله قرار می گیرد.

در اینجا چند مثال از تفاوت ساختار جملات سوالی و مثبت آورده شده است:

جمله مثبت

 • I eat breakfast every morning. (من هر روز صبح صبحانه می خورم.)

جمله سوالی

 • Do you eat breakfast every morning? (آیا هر روز صبح صبحانه می خوری؟)

در جمله I eat breakfast every morning، فعل جمله eat در انتهای جمله قرار دارد. در جمله Do you eat breakfast every morning?، فعل جمله do به ابتدای جمله منتقل شده است.

در جملات سوالی، آموز (question mark) در انتهای جمله قرار می گیرد تا نشان دهد که جمله یک سوال است.

در اینجا چند مثال دیگر از تفاوت ساختار جملات سوالی و مثبت آورده شده است:

جمله مثبت

 • The sun shines in the sky. (خورشید در آسمان می درخشد.)
 • I will eat breakfast tomorrow. (من فردا صبحانه می خورم.)

جمله سوالی

 • Does the sun shine in the sky? (آیا خورشید در آسمان می درخشد؟)
 • Will you eat breakfast tomorrow? (آیا فردا صبحانه می خوری؟)

در جملات The sun shines in the sky و I will eat breakfast tomorrow، فعل جمله shines و will eat در انتهای جمله قرار دارند. در جملات Does the sun shines in the sky? و Will you eat breakfast tomorrow?، فعل جمله does و will به ابتدای جمله منتقل شده اند.

یادگیری تفاوت ساختار جملات سوالی و مثبت می تواند برای برقراری ارتباط موثر به زبان انگلیسی ضروری باشد. با تمرین، می توانید یاد بگیرید که چگونه جملات سوالی را به طور صحیح در زبان انگلیسی ایجاد کنید.

بهترین کتاب های گرامر زبان انگلیسی

 

 • کتاب Grammar in Use :
 • کتاب Oxford English Grammar Course
 • مجموعه کتاب grammar betty azar 
 • کتاب Longman student Grammar of spoken and written English
 • The Cambridge Grammar of English کتاب گرامر زبان انگلیسی
 •  کتاب Fundamentals of English Grammar
 •  مجموعه کتاب‌های Oxford Practice Grammar
 • لیست کتاب آموزش گرامر زبان انگلیسی برای مبتدیان
 • کتاب English Grammar Drills 

بهترین اپلیکیشن یادگیری گرامر زبان انگلیسی

 • ۱. English Grammar in Use
 • ۲. English Grammar Test
 • 3. Rosetta Stone
 • ۳. Grammarly
 • ۴. Khan Academy
 • ۵. Learn English Grammar
 • ۶. Merriam-Webster Dictionary
 • 7. Memrise
 • 8. Oxford Grammar and Punctuation
 • 9. Busuu
 • 10. Udemy
 • 11. Babbel
 • 12. italki
 • 13. Your favorite ebook reader

چگونه گرامر زبان انگلیسی را یاد بگیریم؟

یادگیری گرامر زبان انگلیسی می تواند چالش برانگیز باشد، اما با تمرین و استفاده از روش های صحیح، می توان آن را آسان کرد. در اینجا چند روش برای یادگیری گرامر زبان انگلیسی آورده شده است:

1. با اصول اولیه شروع کنید.

قبل از اینکه شروع به یادگیری قوانین پیچیده گرامر کنید، مطمئن شوید که اصول اولیه را درک می کنید. اصول اولیه شامل اجزای کلام، زمان های دستوری و انواع جملات است.

2. از منابع مختلف استفاده کنید.

منابع زیادی برای یادگیری گرامر زبان انگلیسی در دسترس است. از کتاب ها، وب سایت ها، برنامه های آموزشی و سایر منابع استفاده کنید تا بهترین روش یادگیری برای شما را پیدا کنید.

3. تمرین کنید، تمرین کنید، تمرین کنید.

بهترین راه برای یادگیری گرامر انگلیسی این است که آن را تمرین کنید. هرچه بیشتر تمرین کنید، بهتر می شوید. تمرینات گرامر می تواند شامل ساخت جملات، ترجمه جملات و پاسخ به سوالات باشد.

4. از یادگیری گرامر به صورت تئوری خودداری کنید.

گرامر را به صورت عملی یاد بگیرید. سعی کنید آنچه را که یاد می گیرید در جملات خود استفاده کنید.

5. از یادگیری گرامر به صورت جداگانه خودداری کنید.

گرامر را در کنار سایر مهارت های زبانی مانند واژگان، تلفظ و خواندن یاد بگیرید. این به شما کمک می کند تا گرامر را درک کنید و از آن استفاده کنید.

6. از اشتباه کردن نترسید.

همه اشتباه می کنند. مهم این است که از اشتباهات خود درس بگیرید و پیشرفت کنید.

7. مستمر باشید.

یادگیری گرامر انگلیسی زمان می برد. برای رسیدن به نتیجه مطلوب، باید مستمر باشید و از یادگیری دست نکشید.

در اینجا چند نکته اضافی برای یادگیری گرامر زبان انگلیسی آورده شده است:

 • از یک برنامه ریزی مشخص پیروی کنید. تعیین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت برای خود می تواند به شما کمک کند تا مسیر یادگیری خود را دنبال کنید.
 • با یک دوست یا همکلاسی شریک شوید. یادگیری گرامر با یک دوست یا همکلاسی می تواند سرگرم کننده تر و مؤثرتر باشد.
 • از یک معلم خصوصی کمک بگیرید. اگر احساس می کنید که به کمک نیاز دارید، از یک معلم خصوصی کمک بگیرید.

در ادامه، به توضیح برخی از این روش ها می پردازیم:

استفاده از منابع مختلف

همانطور که گفته شد، منابع زیادی برای یادگیری گرامر زبان انگلیسی در دسترس است. کتاب ها، وب سایت ها، برنامه های آموزشی و سایر منابع می توانند به شما کمک کنند تا گرامر را به روشی که برای شما مناسب است یاد بگیرید.

تمرین

تمرین، کلید یادگیری گرامر زبان انگلیسی است. هرچه بیشتر تمرین کنید، بهتر می شوید. تمرینات گرامر می تواند شامل ساخت جملات، ترجمه جملات و پاسخ به سوالات باشد.

یادگیری گرامر به صورت عملی

سعی کنید آنچه را که یاد می گیرید در جملات خود استفاده کنید. این به شما کمک می کند تا گرامر را درک کنید و از آن استفاده کنید.

یادگیری گرامر در کنار سایر مهارت های زبانی

یادگیری گرامر را در کنار سایر مهارت های زبانی مانند واژگان، تلفظ و خواندن یاد بگیرید. این به شما کمک می کند تا گرامر را درک کنید و از آن استفاده کنید.

عدم ترس از اشتباه کردن

همه اشتباه می کنند. مهم این است که از اشتباهات خود درس بگیرید و پیشرفت کنید.

استمرار

یادگیری گرامر انگلیسی زمان می برد. برای رسیدن به نتیجه مطلوب، باید مستمر باشید و از یادگیری دست نکشید.

آموزش صفر تا صد گرامر انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی شامل قوانینی است که نحوه ترکیب کلمات و جملات را تعیین می کند. این قوانین شامل موارد زیر است:

 • اجزای کلام
 • زمان های دستوری
 • انواع جملات
 • قواعد دستوری

آشنایی با اجزای کلام به شما کمک می کند تا ساختار جملات را درک کنید. زمان های دستوری به شما کمک می کند تا زمان وقوع یک عمل را بیان کنید. انواع جملات به شما کمک می کند تا جملات را بر اساس ساختار و معنای آنها طبقه بندی کنید. قواعد دستوری به شما کمک می کند تا جملات را به طور صحیح بسازید.

گرامر زبان انگلیسی می تواند پیچیده باشد، اما با تمرین و استفاده از روش های صحیح، می توان آن را یاد گرفت.

در اینجا چند نکته برای یادگیری گرامر زبان انگلیسی آورده شده است:

 • با اصول اولیه شروع کنید. قبل از اینکه شروع به یادگیری قوانین پیچیده گرامر کنید، مطمئن شوید که اصول اولیه را درک می کنید. اصول اولیه شامل اجزای کلام، زمان های دستوری و انواع جملات است.
 • از منابع مختلف استفاده کنید. منابع زیادی برای یادگیری گرامر زبان انگلیسی در دسترس است. از کتاب ها، وب سایت ها، برنامه های آموزشی و سایر منابع استفاده کنید تا بهترین روش یادگیری برای شما را پیدا کنید.
 • تمرین کنید، تمرین کنید، تمرین کنید. بهترین راه برای یادگیری گرامر انگلیسی این است که آن را تمرین کنید. هرچه بیشتر تمرین کنید، بهتر می شوید. تمرینات گرامر می تواند شامل ساخت جملات، ترجمه جملات و پاسخ به سوالات باشد.
 • از یادگیری گرامر به صورت تئوری خودداری کنید. گرامر را به صورت عملی یاد بگیرید. سعی کنید آنچه را که یاد می گیرید در جملات خود استفاده کنید.
 • از یادگیری گرامر به صورت جداگانه خودداری کنید. گرامر را در کنار سایر مهارت های زبانی مانند واژگان، تلفظ و خواندن یاد بگیرید. این به شما کمک می کند تا گرامر را درک کنید و از آن استفاده کنید.
 • از اشتباه کردن نترسید. همه اشتباه می کنند. مهم این است که از اشتباهات خود درس بگیرید و پیشرفت کنید.
 • مستمر باشید. یادگیری گرامر انگلیسی زمان می برد. برای رسیدن به نتیجه مطلوب، باید مستمر باشید و از یادگیری دست نکشید.

سوالات متداول آموزش گرامر زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی اسکلت اصلی یادگیری زبان است. گرامر به شما کمک می کند تا ساختار و معنای جملات را درک کنید. بدون دانستن گرامر، نمی توانید به طور صحیح و موثر انگلیسی صحبت کنید.

گرامر زبان انگلیسی شامل قوانینی است که نحوه ترکیب کلمات و جملات را تعیین می کند. این قوانین شامل موارد زیر است:

 • اجزای کلام
 • زمان های دستوری
 • انواع جملات
 • قواعد دستوری

آشنایی با اجزای کلام به شما کمک می کند تا ساختار جملات را درک کنید. زمان های دستوری به شما کمک می کند تا زمان وقوع یک عمل را بیان کنید. انواع جملات به شما کمک می کند تا جملات را بر اساس ساختار و معنای آنها طبقه بندی کنید. قواعد دستوری به شما کمک می کند تا جملات را به طور صحیح بسازید.

یادگیری گرامر زبان انگلیسی می تواند چالش برانگیز باشد، اما با تمرین و استفاده از روش های صحیح، می توان آن را آسان کرد. در اینجا چند روش برای یادگیری گرامر زبان انگلیسی آورده شده است:

 • با اصول اولیه شروع کنید. قبل از اینکه شروع به یادگیری قوانین پیچیده گرامر کنید، مطمئن شوید که اصول اولیه را درک می کنید. اصول اولیه شامل اجزای کلام، زمان های دستوری و انواع جملات است.
 • از منابع مختلف استفاده کنید. منابع زیادی برای یادگیری گرامر زبان انگلیسی در دسترس است. از کتاب ها، وب سایت ها، برنامه های آموزشی و سایر منابع استفاده کنید تا بهترین روش یادگیری برای شما را پیدا کنید.
 • تمرین کنید، تمرین کنید، تمرین کنید. بهترین راه برای یادگیری گرامر انگلیسی این است که آن را تمرین کنید. هرچه بیشتر تمرین کنید، بهتر می شوید. تمرینات گرامر می تواند شامل ساخت جملات، ترجمه جملات و پاسخ به سوالات باشد.
 • از یادگیری گرامر به صورت تئوری خودداری کنید. گرامر را به صورت عملی یاد بگیرید. سعی کنید آنچه را که یاد می گیرید در جملات خود استفاده کنید.
 • از یادگیری گرامر به صورت جداگانه خودداری کنید. گرامر را در کنار سایر مهارت های زبانی مانند واژگان، تلفظ و خواندن یاد بگیرید. این به شما کمک می کند تا گرامر را درک کنید و از آن استفاده کنید.
 • از اشتباه کردن نترسید. همه اشتباه می کنند. مهم این است که از اشتباهات خود درس بگیرید و پیشرفت کنید.
 • مستمر باشید. یادگیری گرامر انگلیسی زمان می برد. برای رسیدن به نتیجه مطلوب، باید مستمر باشید و از یادگیری دست نکشید.

منابع زیادی برای یادگیری گرامر زبان انگلیسی در دسترس است. برخی از منابع محبوب عبارتند از:

 • کتاب های درسی
 • وب سایت ها
 • برنامه های آموزشی
 • کلاس های آموزشی

همه اشتباه می کنند، حتی زبان مادری انگلیسی. مهم این است که از اشتباهات خود درس بگیرید و پیشرفت کنید.

در اینجا چند نکته برای جلوگیری از اشتباهات در یادگیری گرامر آورده شده است:

 • به بازخورد توجه کنید. اگر کسی به شما می گوید که در گرامر اشتباه می کنید، از او بپرسید که چگونه می توانید آن را اصلاح کنید.
 • از منابع معتبر استفاده کنید. مطمئن شوید که منابعی که استفاده می کنید از نظر دستوری صحیح هستند.
 • تمرین کنید، تمرین کنید، تمرین کنید. هرچه بیشتر تمرین کنید، بهتر می شوید.

یادگیری گرامر زبان انگلیسی زمان می برد، اما با تمرین و استفاده از روش های صحیح، می توان آن را به سرعت یاد گرفت. در اینجا چند نکته برای یادگیری سریع گرامر آورده شده است:

 • با اصول اولیه شروع کنید. قبل از اینکه شروع به یادگیری قوانین پیچیده گرامر کنید، مطمئن شوید که اصول اولیه را درک می کنید.
 • از منابع مختلف استفاده کنید. منابع زیادی برای یادگیری گرامر زبان انگلیسی در دسترس است. از کتاب ها، وب سایت ها، برنامه های آموزشی و سایر منابع استفاده کنید
5/5 - (2 امتیاز)
https://radtime.org/?p=13645
اشتراک گذاری:

نظرات

1 نظر در مورد آموزش گرامر زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *